نسخه جدید سایت با سرعت بالاتر و بهره وری بهتر به صورت آزمایشی راه اندازی شد. جهت رفتن به نسخه جدید کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر

دانلود صدای صدای پای سخت تنها کفش ...

قدم به قدم است. سخت تنها کفش تک پرش بر روی یک سنگ یا نمک تحت پوشش سطح سخت.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0007,0,-0.0006,-0.0001,0,0.0007,0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,0,0.0003,-0.0006,0,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0007,0,0.0009,-0.0013,0,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0011,0,-0.001,0.0017,0.0015,0.0047,0.0018,0.0045,-0.0148,0.0032,-0.0353,-0.0026,-0.0092,0.0272,0.0293,0.043,-0.0162,0.0332,-0.0643,-0.0007,-0.0206,0.088,0.0141,0.1598,-0.1255,0.0645,-0.2038,-0.0479,-0.0926,0.0247,-0.0439,0.0702,0.0206,0.0502,-0.1008,0.0306,-0.071,-0.0101,-0.1977,0.3435,-0.3492,0.2151,-0.0231,0.1067,0.0609,0.1526,-0.0316,0.1307,-0.0247,0.0435,0.0092,0.076,-0.0804,0.0264,-0.1071,0.0142,-0.0958,0.0726,-0.1813,0.0936,-0.1142,0.0639,-0.0994,0.0095,-0.0986,0.0948,-0.0223,0.0725,-0.0157,0.0463,-0.0388,0.0366,-0.0915,-0.0094,-0.1778,0.0478,-0.1912,0.1258,0.1487,0.4674,-0.2903,0.3812,-0.3163,-0.003,-0.0258,0.1549,-0.0814,0.1643,-0.4384,-0.0483,-0.3969,0.472,-0.0402,0.4461,-0.4644,-0.0616,-0.3586,0.3665,0.0773,0.3933,-0.0746,0.1184,-0.1362,0.0025,-0.2477,-0.0186,-0.1444,0.3852,-0.056,0.2793,-0.2323,0.179,-0.2322,0.1308,-0.1523,0.1266,-0.1358,0.0883,-0.1116,0.1827,-0.0852,0.1167,-0.1679,-0.0743,-0.1545,0.0996,-0.1557,0.058,-0.1431,-0.0024,-0.0557,0.0485,-0.1694,-0.0124,-0.0536,0.0437,-0.0374,0.121,0.127,0.1933,-0.075,0.1599,-0.0678,-0.0152,-0.0848,0.0003,-0.0819,-0.0219,-0.0284,0.0526,-0.0143,0.0406,0.0089,0.0282,0.0197,0.0507,0.0168,0.039,-0.0125,0.0123,-0.023,0.0429,-0.0335,0.0508,-0.1432,0.0134,-0.0022,0.0885,-0.0778,0.004,-0.0635,0.0585,-0.0285,0.042,-0.0367,0.0081,-0.0098,0.0218,-0.0042,0.0365,-0.0419,0.0076,-0.0342,0.0706,-0.0007,0.0735,-0.1275,-0.0095,-0.1078,-0.0362,-0.0318,0.0482,0.0461,0.0945,-0.0406,0.0458,-0.0614,-0.0105,-0.0001,0.0789,-0.0342,0.067,-0.0779,-0.0373,-0.0744,0.0041,0.0085,0.0261,0.0166,0.058,-0.0656,0.0202,-0.0669,0.0092,0.0075,0.0614,-0.017,0.0564,-0.0602,-0.0165,-0.0336,0.0328,0.0036,0.0454,0.0275,0.056,-0.0121,0.0291,-0.0401,-0.0015,-0.0601,-0.0177,-0.0187,0.0226,0.0112,0.0314,-0.0093,0.0135,-0.0118,0.0121,0.0013,0.0234,0.0023,0.0253,-0.0248,0.0098,-0.0345,-0.0148,-0.045,-0.0065,-0.0206,0.0307,0.0108,0.0344,-0.0294,0.0205,-0.0346,0.0067,-0.0186,0.0152,-0.0026,0.0286,-0.0152,0.0193,-0.0248,0.0042,-0.0115,0.0291,-0.0002,0.0273,-0.0244,0.0177,-0.0215,0.0043,-0.0458,0.0789,-0.0481,0.0003,-0.0474,0.0422,-0.0173,0.0303,-0.0073,0.0435,-0.2523,0.1228,-0.1371,0.1129,-0.0545,0.0325,-0.0093,0.0441,-0.0059,0.0909,-0.1143,0.0062,-0.1196,0.0599,-0.0114,0.0274,-0.0158,0.0693,-0.0255,0.0733,-0.0648,-0.0295,-0.0405,0.0192,0.0161,0.0325,-0.0093,0.0193,-0.0278,-0.0092,-0.0221,-0.0037,-0.0044,0.008,-0.0063,0.0155,-0.0065,0.0206,-0.0152,-0.0014,-0.0006,0.0229,-0.0147,0.0234,-0.0133,0.0084,0.0082,0.0176,-0.0069,0.0116,-0.0194,-0.0079,-0.0171,0.0098,0.01,0.0275,-0.0027,0.0246,-0.0147,-0.0001,-0.0119,0.0051,0.0008,0.0136,-0.0043,0.0108,-0.0069,0.0028,-0.0039,0.0036,-0.0027,0.0017,-0.0035,0.0003,-0.0003,0.0032,-0.0054,0.0027,-0.0078,0.0019,-0.0033,0.0075,0.0016,0.0125,-0.0132,0.011,-0.0144,0.0016,-0.0009,0.0117,-0.0032,0.0085,-0.0092,-0.002,-0.006,0.0048,-0.0108,0.0182,-0.0058,0.0186,-0.0214,-0.0003,-0.0159,0.0032,-0.013,0.0018,-0.0013,0.0191,0.0038,0.018,-0.0158,0.0034,-0.014,-0.0066,-0.0052,0.0184,0.0036,0.0193,-0.0097,0.0053,-0.0105,-0.0039,-0.0181,0.0055,-0.0074,0.0045,-0.0015,0.0076,0.001,0.0057,-0.0052,0.0028,-0.0075,-0.0025,-0.0013,0.0093,0.008,0.0108,-0.0077,0.0075,-0.0049,-0.0023,-0.0027,0.0016,0.0006,0.0024,-0.004,0.0007,-0.0038,-0.0022,-0.003,0.0013,0.0015,0.0055,0.0009,0.0049,-0.0076,0.001,-0.0114,0.008,-0.0043,0.0084,-0.0051,0.0099,-0.0074,0.0023,-0.0071,0.0049,0,0.0071,-0.0042,0.0075,-0.0107,0.0044,-0.0071,0.0049,-0.0056,0.0047,-0.0051,0.0075,-0.0025,0.004,-0.0043,0.0011,-0.0045,-0.0006,-0.0029,0.0028,-0.0075,0.0091,-0.0045,0.0051,-0.0042,0.0033,-0.0042,0.0014,-0.0016,0.0052,0.0014,0.0049,-0.0017,0.0036,-0.0037,-0.0005,-0.0031,0.0016,0.0004,0.0029,0.0009,0.0031,-0.0011,0.0025,-0.0029,-0.0008,-0.0032,0.0012,-0.0085,0.0106,-0.0056,0.0071,-0.0063,0.0038,-0.0036,0.0048,-0.0033,0.0044,-0.0032,0.001,-0.0009,0.0028,-0.0011,0.0021,-0.0024,0.0009,-0.0027,-0.0004,-0.0011,0.0014,-0.0004,0.0016,-0.0024,0,-0.0023,0,-0.0022,0,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0014,0.0003,0.0022,-0.0007,0.0008,-0.0014,-0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0012,-0.0015,-0.0001,-0.0014,0.004,-0.0065,0.0032,-0.0044,0.0036,-0.0036,0.0037,-0.003,0.0017,0.0006,0.0048,-0.0017,0.001,-0.0019,0.0008,0.0005,0.0012,0.0007,0.0018,-0.0011,0.0009,-0.0012,-0.0003,-0.0006,0.0009,0.0002,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0006,0,0,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0009,0,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0003,0.0007,0,0.0008,0.0004,0.0007,0.0003,0.0006,0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0018,0.0007,0.0014,0.0008,0.0014,0.0008,0.0015,0.0003,0.0012,0,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0015,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
قدم به قدم است. سخت تنها کفش تک پرش بر روی یک سنگ یا نمک تحت پوشش سطح سخت.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم