مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر ضربه نور

شمشیر ضربه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهشمشیرجلنگ جلنگ صدا کردناعظم
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.4058,0.392,-0.2121,0.2808,-0.1873,0.2642,-0.147,0.2178,-0.1358,0.1057,-0.0905,0.0953,-0.0994,0.1084,-0.0365,0.0568,-0.0516,0.0463,-0.0453,0.0489,-0.0331,0.0369,-0.0373,0.0413,-0.0473,0.0309,-0.0232,0.0302,-0.03,0.0365,-0.0267,0.0279,-0.0229,0.0288,-0.0424,0.0386,-0.0296,0.0283,-0.0264,0.0364,-0.026,0.0257,-0.0229,0.0328,-0.0222,0.0211,-0.0216,0.0213,-0.0166,0.0233,-0.0302,0.0426,-0.031,0.0292,-0.0229,0.0243,-0.0221,0.0262,-0.0199,0.0169,-0.0214,0.016,-0.0204,0.019,-0.0209,0.0224,-0.0147,0.0194,-0.0168,0.0167,-0.0163,0.0202,-0.0133,0.0134,-0.0205,0.0167,-0.0183,0.0235,-0.016,0.025,-0.017,0.0156,-0.0205,0.0208,-0.0183,0.0191,-0.0144,0.0174,-0.013,0.0143,-0.0117,0.0135,-0.012,0.0116,-0.0139,0.0156,-0.0179,0.011,-0.0168,0.0116,-0.0145,0.012,-0.0137,0.0169,-0.0175,0.0112,-0.0125,0.0135,-0.0125,0.0104,-0.0142,0.0124,-0.0117,0.015,-0.0141,0.0109,-0.0103,0.0069,-0.0108,0.0089,-0.0132,0.0156,-0.0126,0.0097,-0.0099,0.0093,-0.012,0.0112,-0.0104,0.0135,-0.0117,0.0071,-0.0091,0.0109,-0.0079,0.0089,-0.0093,0.0076,-0.0078,0.0084,-0.0098,0.0094,-0.0099,0.0083,-0.0096,0.0069,-0.0084,0.0072,-0.0092,0.0081,-0.0078,0.0105,-0.0105,0.0062,-0.0063,0.0082,-0.0055,0.0055,-0.0092,0.0078,-0.0088,0.0076,-0.0072,0.0058,-0.0078,0.0068,-0.0072,0.0054,-0.0066,0.0073,-0.0059,0.0065,-0.0066,0.0069,-0.007,0.0071,-0.0072,0.0056,-0.0075,0.0068,-0.006,0.0061,-0.0063,0.0073,-0.0061,0.0068,-0.0073,0.0056,-0.0057,0.0055,-0.0062,0.0064,-0.0061,0.0074,-0.0065,0.0063,-0.0052,0.0069,-0.006,0.0062,-0.006,0.0076,-0.0049,0.0054,-0.0055,0.0061,-0.0047,0.0061,-0.0058,0.0053,-0.0047,0.006,-0.0053,0.0062,-0.0036,0.0045,-0.0048,0.0049,-0.0052,0.0038,-0.0044,0.0043,-0.005,0.0042,-0.0046,0.0047,-0.0041,0.0035,-0.0031,0.0034,-0.0041,0.006,-0.0044,0.004,-0.0039,0.0046,-0.0035,0.0045,-0.0039,0.0045,-0.0036,0.0037,-0.0043,0.0047,-0.0043,0.0043,-0.0039,0.0046,-0.0039,0.0041,-0.0033,0.0042,-0.0037,0.0041,-0.0033,0.0039,-0.0037,0.0038,-0.0028,0.0041,-0.0044,0.0037,-0.0033,0.0038,-0.0034,0.0033,-0.0034,0.0032,-0.0027,0.0027,-0.0028,0.0034,-0.0026,0.003,-0.0028,0.0032,-0.0027,0.0025,-0.003,0.0024,-0.0025,0.0023,-0.0026,0.0026,-0.0024,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0023,0.0024,-0.0026,0.0022,-0.0019,0.002,-0.0024,0.0022,-0.0025,0.0022,-0.0023,0.0021,-0.0022,0.0018,-0.0017,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.0023,0.0028,-0.0024,0.0021,-0.0018,0.002,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0012,0.001,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
0:01
شمشیر ضربه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
درحال پخش: شمشیر ضربه
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم