مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node5578

کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت تأثیر متوسط
دسته بندی: برخورد اشیا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0018,0.0023,-0.0024,0.0026,-0.0207,0.0042,-0.0178,0.0083,-0.0122,0.0251,-0.0191,0.0248,-0.0323,0.0049,-0.031,0.0251,-0.037,0.0187,-0.0048,0.0484,-0.0172,0.0553,-0.0323,-0.0005,-0.0325,0.0041,-0.0129,0.0155,-0.0017,0.0246,-0.0056,0.0288,0.0205,0.0415,-0.0102,0.0263,-0.0128,0.0007,-0.0105,0.0058,0.0001,0.019,-0.0051,0.0132,-0.012,-0.0007,-0.0181,-0.0006,-0.0044,0.0143,-0.0279,0.0186,-0.0278,-0.0107,-0.0132,0.0155,-0.0533,0.0069,-0.0636,0.084,-0.0588,0.0589,-0.0793,-0.0247,-0.0796,0.0326,-0.0281,0.0122,-0.0253,0.0173,-0.0334,0.0197,-0.0111,0.0211,-0.013,0.0388,-0.0825,0.0255,-0.036,0.0053,-0.0707,0.0124,-0.0275,0.0107,-0.0072,0.039,0.0017,0.0291,-0.0083,0.0262,-0.0021,0.0112,-0.0108,0.0012,-0.0085,0.0135,0.0022,0.0205,-0.0048,0.0123,-0.0132,-0.0011,-0.0063,0.0185,0.0122,0.0208,0.0096,0.0187,0.0018,0.0172,0.007,0.0155,-0.0139,0.0087,-0.0255,-0.0085,-0.0216,-0.0037,-0.022,0,-0.0184,0.0127,-0.0004,0.0282,0.0177,0.0323,0.0125,0.0304,-0.0066,0.0181,-0.0294,0.0022,-0.0382,-0.0241,-0.0339,-0.0142,-0.022,-0.0014,-0.0058,0.0059,-0.0002,0.0194,0.0106,0.032,0.0184,0.0377,0.0048,0.0297,-0.0048,0.029,0.0065,0.0359,0.0158,0.0524,0.0195,0.0465,0.0018,0.0318,-0.0138,0.0184,-0.0193,-0.0052,-0.0269,-0.0117,-0.0347,-0.0191,-0.0356,-0.026,-0.0327,-0.0216,-0.0249,-0.0112,-0.0181,-0.0031,-0.0097,0.0057,-0.0162,0.0063,-0.0252,-0.0061,-0.0235,-0.0118,-0.0172,-0.0036,-0.0086,0.0019,-0.0003,0.0091,0.0012,0.0104,-0.0014,0.0083,-0.0065,0.0027,-0.0149,-0.0032,-0.0146,-0.0085,-0.0133,-0.0056,-0.0058,0.0049,-0.0021,0.0083,0.0043,0.0119,0.0061,0.0114,-0.001,0.0085,-0.0078,0.0034,-0.0103,-0.0006,-0.007,0.001,-0.0072,-0.0021,-0.0063,0.0018,-0.0026,0.0011,-0.0038,0.0027,-0.0081,0.0163,0.0037,0.0221,-0.0072,0.0224,0.0036,0.0294,0.0123,0.0264,0.0064,0.0194,0.0072,0.022,-0.0035,0.0095,-0.0086,-0.0007,-0.0099,-0.0045,-0.0113,-0.0017,-0.0083,0.0006,0.0002,0.0061,0.0028,0.0096,0.0009,0.0099,-0.0022,0.0047,-0.0079,0.0018,-0.013,-0.002,-0.0143,0.0067,-0.0029,0.0069,-0.0014,0.007,-0.0015,0.0104,-0.0037,0.0078,-0.0055,0.0061,-0.0033,0.0067,-0.0015,0.0083,-0.0044,0.0067,-0.0036,0.0083,-0.0075,0.0057,-0.0106,0.0028,-0.0094,-0.0003,-0.0079,-0.0006,-0.0069,0.0027,-0.0008,0.005,0.0018,0.0076,0.0011,0.007,-0.0044,0.0034,-0.0054,0.0007,-0.0085,-0.0018,-0.0069,-0.0011,-0.0064,-0.0019,-0.0054,-0.0006,-0.0021,0.0019,-0.0026,-0.0001,-0.003,0.0003,-0.0045,-0.0005,-0.0059,-0.0012,-0.0032,-0.0002,-0.004,-0.0001,-0.0037,-0.0004,-0.0042,-0.0006,-0.0057,0,-0.0049,-0.0002,-0.0036,-0.0007,-0.0039,-0.0009,-0.0038,-0.0014,-0.0038,-0.0012,-0.0034,-0.0013,-0.0039,-0.0012,-0.0035,0.0002,-0.0023,0.0002,-0.0023,-0.0005,-0.0027,-0.0005,-0.0018,-0.0005,-0.0023,0.0002,-0.002,-0.0003,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0007,0.0015,-0.0013,0.0003,-0.0027,-0.0005,-0.0028,-0.0017,-0.0023,-0.0015,-0.0023,-0.0003,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0004,0.0014,0.0006,0.0021,0.0005,0.0021,0.0008,0.0017,0.0014,0.0025,0.0019,0.0025,0.0013,0.0024,0.0021,0.0028,0.0014,0.0024,0.0013,0.0019,0.0014,0.0022,0.0012,0.0018,0.0015,0.0019,0.0012,0.0018,0.0009,0.0015,0.0005,0.0011,0.0003,0.0008,0.0002,0.0006,0.0001,0.0008,0.0004,0.001,0.0006,0.001,0.0008,0.0011,0.0006,0.001,0.0005,0.0011,0.0009,0.0013,0.001,0.0015,0.0011,0.0018,0.0011,0.002,0.0007,0.0019,0.001,0.0017,0.001,0.0017,0.0012,0.0017,0.0009,0.0015,0.0009,0.0016,0.0009,0.0016,0.0007,0.0013,0.0004,0.001,0.0005,0.0009,0.0004,0.0008,0.0003,0.0007,0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0008,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.0007,-0.0008,-0.0005,-0.0007,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,0.0005,0.001,0.0009,0.0011,0.0006,0.0011,0.0003,0.0008,0.0003,0.0007,0.0001,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0006,-0.0002,-0.0011,-0.0006,-0.0012,-0.0009,-0.0012,-0.0008,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.001,-0.0003,-0.0013,0,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0004,0,0.0006,0.0001,0.0007,0,0.0006,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,0.0001,0.0004,0.0003,0.0007,0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0006,-0.0003,-0.001,-0.0006,-0.0012,0.0003,0.0004,0.0014,0.0011,0.0015,0.0009,0.0013,0.0007,0.0009,0.0005,0.0007,0.0002,0.0005,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0006,0.0006,0.0007,0.0007,0.0009,0.0005,0.0008,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,0,0.0003,0,0.0003,0.0003,0.0006,0.0003,0.0006,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.001,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0005,0.0001,0.0007,0,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0005,0,0,0.0004,0.0004,0.0009,0.0002,0.0008,0,0.0005,0,0.0007,0.0004,0.0007,0.0005,0.0008,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0011,0.0001,0.0009,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,0.0005,0.0013,0.0009,0.0013,0.0002,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0003,0.0003,0.001,0.0008,0.0012,0.0005,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.001,-0.0005,-0.0016,0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,0.001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,0,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0006,0.001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت تأثیر متوسط

node5578

دسته بندی
برخورد اشیا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم