مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node5655

کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت, سنگین, تاثیر
دسته بندی: برخورد اشیا
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0006,-0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0009,0,0.0007,0.0002,0.001,0.0005,0.0011,0.0004,0.0009,0.0001,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0009,0,0.0007,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0131,-0.0001,-0.0712,0.0476,-0.079,0.0693,-0.0387,0.0896,-0.1208,0.1504,-0.0919,0.0711,-0.0607,0.0918,-0.0502,0.0615,-0.0476,0.0642,-0.0271,0.0435,-0.0111,0.0322,-0.0104,0.0225,-0.0089,0.0203,-0.0026,0.024,-0.0184,0.0159,-0.01,0.0114,-0.0152,0.0098,-0.0226,0.0045,-0.018,0.0084,-0.0324,0.0082,-0.0248,0.0106,-0.0205,0.0095,-0.0214,0.0089,-0.0307,0.0056,-0.0358,0.0272,-0.0289,0.0247,-0.0165,0.0065,-0.0155,0.0078,-0.0114,0.0054,-0.0097,0.0041,-0.0088,0.0014,-0.0047,0.0034,-0.0036,0.007,-0.0021,0.0067,-0.0024,0.0059,-0.003,0.0073,-0.008,0.0076,-0.0027,0.0086,-0.0029,0.0054,-0.003,0.0032,-0.0047,0.0066,-0.0026,0.0049,-0.003,0.0047,-0.0036,0.0036,-0.0021,0.0049,-0.0027,0.0044,-0.0008,0.0053,-0.0053,0.0049,-0.003,0.0065,-0.0052,0.0052,-0.0028,0.0054,-0.0035,0.0039,-0.0021,0.0039,-0.0013,0.0029,-0.0011,0.0033,-0.0005,0.0025,-0.0006,0.0021,-0.0002,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0004,0.0021,-0.0005,0.0028,-0.0021,0.0019,-0.0042,0.0016,-0.0035,0.0017,-0.0033,0.0009,-0.0026,0.002,-0.0028,0.0035,-0.0027,0.0022,-0.0011,0.0033,0,0.0032,-0.002,0.0033,-0.0012,0.0016,-0.0023,0.0017,-0.0016,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0026,0.0015,-0.0028,0.0012,-0.0018,0.0012,-0.0019,0.0011,-0.001,0.0018,-0.0025,0.0019,-0.0018,0.0012,-0.0018,0.0012,-0.0023,0.0012,-0.0026,0.0027,-0.0018,0.0028,-0.0018,0.0025,-0.0022,0.0031,-0.0016,0.0025,-0.0027,0.0031,-0.0009,0.0028,-0.0011,0.0024,-0.0012,0.003,-0.0018,0.0019,-0.0024,0.0019,-0.0036,0.0015,-0.0025,0.0019,-0.004,0.0023,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0033,0.0027,-0.0018,0.0017,-0.0024,0.0026,-0.0043,0.0016,-0.0034,0.0022,-0.0021,0.0027,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0023,-0.0017,0.0017,-0.0028,0.0045,-0.0021,0.0027,-0.0021,0.0015,-0.0012,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0017,-0.0013,0.0021,-0.0005,0.0021,-0.0012,0.0023,-0.0013,0.002,-0.0015,0.0022,-0.016,0.0184,-0.0076,0.0063,-0.0023,0.0027,-0.0021,0.0007,-0.0045,0.0051,-0.0049,0.0035,-0.0028,0.0029,-0.0107,0.001,-0.0064,0.0056,-0.0069,0.0075,-0.0003,0.0075,-0.003,0.006,-0.0014,0.0038,-0.0027,0.0026,-0.0022,0.0028,-0.0018,0.0032,-0.0064,0.0089,-0.004,0.0017,-0.0035,-0.0004,-0.0033,0.0013,-0.0059,0.0067,-0.002,0.0016,-0.003,0.0018,-0.0022,0.0037,-0.003,0.0024,-0.0041,0.0079,-0.0014,0.002,-0.0018,0.0024,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0024,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0022,-0.002,0.0029,-0.0008,0.0029,-0.0016,0.0026,-0.0008,0.003,-0.0012,0.0021,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0012,-0.0005,0.0018,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0042,0.0048,-0.0014,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0012,0.0019,-0.005,0.0065,-0.0058,0.0024,-0.0107,0.0072,-0.0049,0.0092,-0.005,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0009,0.0015,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0004,-0.0014,0.0028,-0.0012,0.0036,-0.0017,0.0025,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0023,-0.0008,0.001,0.0001,0.0012,0.0002,0.0012,0.0002,0.0009,0.0004,0.0009,0.0002,0.001,0,0.0007,0,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0006,0.0007,0.0006,0.0006,0.0005,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت, سنگین, تاثیر

node5655

دسته بندی
برخورد اشیا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم