مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای رها کردن شمشیر HardSurface ثانیه ...

انداختن یک شمشیر بر روی یک سطح سخت, سنگین, تاثیر

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: ضربه تصادف
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ضربهانداختناسلحهشمشیر
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0055,0.0354,-0.0644,0.0589,-0.0775,0.0533,-0.056,0.0623,-0.0515,0.0505,-0.0495,0.054,-0.036,0.0402,-0.0278,0.0407,-0.0243,0.0275,-0.0294,0.0168,-0.0228,0.0253,-0.0352,0.0214,-0.0225,0.0289,-0.0511,0.0345,-0.0311,0.0513,-0.0315,0.0353,-0.0429,0.0489,-0.0542,0.0557,-0.0541,0.057,-0.0446,0.0599,-0.042,0.0522,-0.0412,0.0398,-0.222,0.3039,-0.0866,0.1277,-0.2071,0.1592,-0.1721,0.1774,-0.1416,0.1808,-0.1708,0.1143,-0.1259,0.0995,-0.0839,0.0724,-0.0723,0.0818,-0.0566,0.0582,-0.0756,0.0526,-0.09,0.0598,-0.0701,0.0649,-0.0542,0.0649,-0.0418,0.0375,-0.0405,0.0435,-0.0417,0.0263,-0.0442,0.0483,-0.0384,0.0417,-0.0429,0.0434,-0.0461,0.0629,-0.0407,0.0495,-0.0405,0.0415,-0.037,0.0457,-0.0441,0.0353,-0.0394,0.0406,-0.0308,0.0368,-0.0426,0.0348,-0.0479,0.0408,-0.044,0.0437,-0.0511,0.0402,-0.0365,0.0414,-0.0508,0.0472,-0.0489,0.0353,-0.0322,0.0313,-0.0222,0.0278,-0.0229,0.0216,-0.0294,0.026,-0.0229,0.0219,-0.0167,0.0224,-0.0228,0.0187,-0.0173,0.0233,-0.0156,0.0155,-0.0119,0.0174,-0.0114,0.0158,-0.0237,0.0192,-0.0153,0.012,-0.0239,0.0182,-0.0134,0.0152,-0.0132,0.0189,-0.0151,0.0137,-0.0148,0.0113,-0.0143,0.0148,-0.0195,0.0129,-0.0138,0.0147,-0.0137,0.0103,-0.0102,0.0114,-0.012,0.0115,-0.0106,0.0147,-0.0085,0.008,-0.0093,0.015,-0.0085,0.0102,-0.008,0.0116,-0.0074,0.0083,-0.0051,0.0088,-0.0064,0.0045,-0.0061,0.0054,-0.0065,0.0063,-0.0072,0.0074,-0.0079,0.0076,-0.009,0.0115,-0.01,0.0096,-0.0095,0.0107,-0.008,0.0084,-0.0089,0.008,-0.009,0.009,-0.008,0.0062,-0.0054,0.006,-0.0064,0.0046,-0.0052,0.0039,-0.0029,0.0031,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0048,-0.0027,0.0043,-0.0034,0.0024,-0.0031,0.003,-0.0041,0.0032,-0.0036,0.0025,-0.002,0.0034,-0.0026,0.0029,-0.0029,0.0033,-0.0025,0.0024,-0.0031,0.003,-0.0026,0.0019,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0029,-0.0028,0.0018,-0.0017,0.002,-0.0022,0.002,-0.0024,0.002,-0.0013,0.0022,-0.0017,0.0016,-0.0021,0.0014,-0.002,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0026,-0.0022,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.0015,0.0054,-0.0127,0.0082,-0.0055,0.0044,-0.0069,0.0075,-0.0088,0.0082,-0.0077,0.0031,-0.0105,0.0071,-0.0086,0.0087,-0.0044,0.0046,-0.0065,0.0038,-0.0051,0.0063,-0.0042,0.0055,-0.0087,0.0051,-0.0046,0.0041,-0.003,0.0045,-0.0046,0.0052,-0.0025,0.0047,-0.0029,0.0052,-0.0038,0.003,-0.0023,0.0025,-0.0033,0.0027,-0.0037,0.0034,-0.0033,0.0025,-0.0037,0.0022,-0.0028,0.0029,-0.0035,0.0035,-0.0032,0.0023,-0.0035,0.0019,-0.0031,0.0033,-0.0027,0.0016,-0.0025,0.0033,-0.0013,0.0028,-0.002,0.0014,-0.0021,0.0015,-0.002,0.0022,-0.0027,0.0027,-0.0036,0.0036,-0.0048,0.0049,-0.0051,0.0047,-0.0039,0.0032,-0.0033,0.0031,-0.0028,0.0049,-0.0031,0.004,-0.0031,0.0027,-0.002,0.0018,-0.0027,0.0022,-0.0018,0.0025,-0.0022,0.0028,-0.0016,0.0024,-0.0027,0.0018,-0.0022,0.002,-0.0025,0.0034,-0.0014,0.0031,-0.0016,0.0025,-0.002,0.0024,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.0014,-0.0019,0.0013,-0.0013,0.0019,-0.0022,0.0023,-0.0021,0.0022,-0.0013,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0035,0.0016,-0.004,0.002,-0.0011,0.0013,-0.0024,0.0031,-0.0025,0.0029,-0.0026,0.002,-0.0021,0.0033,-0.0036,0.0029,-0.0021,0.0014,-0.002,0.0018,-0.0028,0.0017,-0.0037,0.0016,-0.0022,0.0031,-0.0026,0.0028,-0.003,0.0026,-0.0047,0.0024,-0.0032,0.0037,-0.002,0.0034,-0.0022,0.0027,-0.0016,0.0017,-0.0021,0.0017,-0.0027,0.0031,-0.0022,0.0019,-0.0023,0.0023,-0.0014,0.0027,-0.0015,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0017,-0.002,0.0015,-0.0019,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0008,-0.0019,0.0014,-0.0012,0.0019,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0017,-0.0011,0.002,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0021,0.001,-0.001,0.0018,-0.0013,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0019,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0019,-0.0008,0.0019,-0.0024,0.0004,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.002,-0.0019,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0023,0.0018,-0.001,0.0011,-0.001,0.0022,-0.002,0.0008,-0.0022,0.0013,-0.0015,0.0017,-0.0012,0.0015,-0.001,0.002,-0.002,0.0013,-0.0019,0.0015,-0.0005,0.0022,-0.0026,0.0016,-0.0021,0.0005,-0.002,0.0025,-0.0021,0.0017,-0.0016,0.0031,-0.0023,0.0018,-0.0029,0.0024,-0.0019,0.0028,-0.0038,0.0021,-0.0012,0.0047,-0.0026,0.0029,-0.0037,0.0029,-0.0016,0.0024,-0.0014,0.0029,-0.0021,0.0015,-0.0024,0.0015,-0.0022,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.0018,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0019,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0022,-0.0005,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0006,0.001,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0015,-0.0004,0.0013,-0.0013,0.0003,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
انداختن یک شمشیر بر روی یک سطح سخت, سنگین, تاثیر
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم