مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای رها کردن شمشیر HardSurface M ...

انداختن یک شمشیر بر روی یک سطح سخت و متوسط و تاثیر

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: ضربه تصادف
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ضربهانداختناسلحهشمشیر
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0091,0.0091,-0.0171,0.0152,-0.0129,0.0135,-0.0128,0.0123,-0.0119,0.0091,-0.0089,0.0067,-0.0102,0.0064,-0.0087,0.0066,-0.0085,0.0121,-0.0073,0.0101,-0.0476,0.0207,-0.0328,0.0288,-0.025,0.0278,-0.0403,0.0282,-0.0311,0.0285,-0.0253,0.0341,-0.0268,0.0207,-0.0277,0.0285,-0.0321,0.0255,-0.0213,0.0181,-0.0287,0.0148,-0.0173,0.0217,-0.0187,0.0137,-0.0148,0.0103,-0.0134,0.0122,-0.0065,0.012,-0.0104,0.0154,-0.0123,0.0108,-0.0093,0.0076,-0.0084,0.0125,-0.0087,0.0154,-0.0085,0.0145,-0.0094,0.0102,-0.008,0.0065,-0.0081,0.0056,-0.0085,0.006,-0.0043,0.0074,-0.0068,0.0055,-0.0052,0.0072,-0.0042,0.0044,-0.0067,0.0038,-0.0042,0.0057,-0.004,0.0058,-0.0043,0.0042,-0.0026,0.0065,-0.0049,0.0039,-0.0036,0.0033,-0.004,0.0034,0.0003,0.0052,-0.006,0.0038,-0.004,0.0049,-0.0055,0.0026,-0.0021,0.0055,-0.0047,0,-0.0034,0.0056,-0.003,0.0042,-0.0031,0.0016,-0.0024,0.0047,-0.0038,0.0031,-0.0012,0.0048,-0.0021,0.0018,-0.0026,0.0018,-0.0022,0.0028,-0.0011,0.0026,-0.0034,0.0011,-0.0032,0.0012,-0.0038,0.0005,-0.0025,0.0034,-0.002,0.002,-0.002,0.0027,-0.0023,0.0016,-0.0024,0.0014,-0.0023,0.0026,-0.0021,0.0025,-0.002,0.0029,-0.0028,0.002,-0.0024,0.0014,-0.0022,0.0019,-0.0022,0.0029,-0.0022,0.0019,-0.0026,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0027,0.0013,-0.0013,0.0025,-0.002,0.0023,-0.0026,0.0033,-0.0007,0.0029,-0.0038,0.0008,0.0001,0.003,-0.0011,0.0026,0.0002,0.0033,-0.0024,0.0013,-0.0032,0.0022,-0.0013,0.0029,-0.0015,0.0016,-0.0007,0.0021,-0.0015,0.0015,-0.0017,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.002,-0.003,0.0012,-0.0022,0.0033,-0.0021,0.002,-0.002,0.0015,-0.0021,0.002,-0.0028,0.0021,-0.002,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0025,0.0022,-0.0018,0.0014,-0.0017,0.0022,-0.0016,0.0019,-0.0009,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0021,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0017,-0.0019,0.0026,-0.0008,0.0018,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0018,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0029,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0018,-0.0015,0.0009,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0018,-0.0027,0.002,-0.0018,0.0023,-0.0034,0.0026,-0.002,0.0025,-0.0018,0.0027,-0.0019,0.0013,-0.002,0.0024,-0.0036,0.0016,-0.0018,0.0023,-0.0025,0.0031,-0.0017,0.0014,-0.0022,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0021,0.0009,-0.0012,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.001,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0049,0.0034,-0.0028,0.0029,-0.0024,0.0033,-0.0034,0.0016,-0.0041,0.0019,-0.0023,0.0034,-0.0033,0.0043,-0.0038,0.0054,-0.0071,0.0059,-0.0105,0.0096,-0.0067,0.0074,-0.0118,0.0117,-0.0113,0.0106,-0.0086,0.0109,-0.0129,0.0101,-0.0103,0.0119,-0.0079,0.0092,-0.0088,0.0086,-0.0103,0.0088,-0.0062,0.0095,-0.0066,0.0118,-0.0075,0.0049,-0.0068,0.0057,-0.0066,0.0068,-0.0047,0.0078,-0.0049,0.0065,-0.0062,0.0063,-0.005,0.0057,-0.0052,0.0049,-0.0036,0.0069,-0.0045,0.0055,-0.0058,0.0033,-0.0057,0.0045,-0.0042,0.0047,-0.0043,0.0046,-0.0057,0.005,-0.0046,0.0099,-0.0031,0.0045,-0.0066,0.0043,-0.0051,0.0052,-0.0046,0.0034,-0.0043,0.0036,-0.0057,0.0039,-0.0042,0.0028,-0.0041,0.0028,-0.0051,0.0038,-0.004,0.0044,-0.004,0.0036,-0.0034,0.0036,-0.0035,0.004,-0.0034,0.0033,-0.0029,0.0025,-0.0026,0.0037,-0.0033,0.0033,-0.0038,0.0032,-0.0028,0.0032,-0.0018,0.0025,-0.0032,0.0038,-0.0022,0.0024,-0.002,0.0025,-0.002,0.0027,-0.0018,0.0021,-0.0026,0.0023,-0.0019,0.0021,-0.0028,0.0031,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0026,-0.0018,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0013,0.0027,-0.0015,0.0022,-0.0018,0.002,-0.0024,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0015,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0014,0.0019,-0.0025,0.0016,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0017,0.002,-0.0024,0.0015,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0022,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.0026,0.0019,-0.0015,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0022,0.0016,-0.0022,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.001,0.001,-0.0015,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.001,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0014,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
انداختن یک شمشیر بر روی یک سطح سخت و متوسط و تاثیر
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم