مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node62362

Moving a cinder block

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها کشوکشیدنبلوک خاکستر
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0003,-0.0016,0.0001,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0024,0.0014,-0.0026,0.0042,-0.0014,0.0052,-0.003,0.0049,-0.0027,0.0091,-0.0067,0.0062,-0.015,0.0086,-0.0178,0.0116,-0.0124,0.0178,-0.0229,0.0148,-0.0196,0.0104,-0.0231,0.0157,-0.0257,0.029,-0.019,0.0146,-0.0244,0.0183,-0.0263,0.0642,-0.092,0.1462,-0.0589,0.0702,-0.0511,0.0675,-0.0397,0.0244,-0.044,0.1189,-0.0889,0.1097,-0.0726,0.0614,-0.0559,0.0573,-0.0434,0.0446,-0.0351,0.0493,-0.0539,0.0671,-0.0392,0.0449,-0.0623,0.0621,-0.0591,0.0614,-0.0574,0.0447,-0.0424,0.0285,-0.0402,0.0565,-0.1009,0.0483,-0.0488,0.0389,-0.0384,0.0708,-0.0575,0.0473,-0.0729,0.0217,-0.0245,0.046,-0.0253,0.0647,-0.1078,0.0334,-0.0649,0.0491,-0.0431,0.0581,-0.0805,0.056,-0.0844,0.0452,-0.0689,0.0699,-0.0426,0.0529,-0.0921,0.0869,-0.0369,0.057,-0.0768,0.0181,-0.0569,0.0733,-0.0539,0.0298,-0.0361,0.049,-0.0444,0.0297,-0.0604,0.0822,-0.0729,0.0718,-0.0523,0.0746,-0.0336,0.0513,-0.045,0.0605,-0.0733,0.0366,-0.038,0.041,-0.0538,0.0253,-0.0463,0.0527,-0.0329,0.02,-0.032,0.023,-0.0451,0.0448,-0.044,0.0644,-0.0613,0.0446,-0.0799,0.0821,-0.0535,0.0546,-0.0801,0.06,-0.0362,0.1208,-0.0754,0.114,-0.0112,0.0442,-0.0349,0.0568,-0.0432,0.0349,-0.0314,0.0606,-0.035,0.0405,-0.06,0.068,-0.0648,0.0414,-0.0616,0.0747,-0.0399,0.0403,-0.0366,0.0361,-0.0375,0.0402,-0.0717,0.0619,-0.093,0.0993,-0.1101,0.1041,-0.1102,0.0925,-0.042,0.0596,-0.0697,0.0674,-0.067,0.0788,-0.0528,0.06,-0.0652,0.0779,-0.0597,0.0606,-0.0699,0.083,-0.087,0.0739,-0.064,0.0438,-0.063,0.0499,-0.0645,0.0546,-0.0718,0.0869,-0.0542,0.0458,-0.0378,0.046,-0.0638,0.0338,-0.0627,0.0513,-0.0674,0.0854,-0.0933,0.0601,-0.0464,0.0433,-0.0916,0.0407,-0.0636,0.0761,-0.0528,0.1222,-0.087,0.0607,-0.0647,0.1047,-0.0997,0.0884,-0.0858,0.0698,-0.0984,0.0561,-0.0714,0.1072,-0.0861,0.0948,-0.1323,0.1502,-0.075,0.0614,-0.0701,0.0708,-0.0503,0.0854,-0.0814,0.0468,-0.1058,0.1154,-0.0917,0.0487,-0.0807,0.0649,-0.0654,0.066,-0.0936,0.065,-0.0849,0.0789,-0.0967,0.0666,-0.1473,0.0715,-0.1814,0.2191,-0.139,0.1812,-0.1748,0.0456,-0.0602,0.197,-0.0989,0.0905,-0.1196,0.1529,-0.1653,0.1158,-0.1995,0.2179,-0.1363,0.0973,-0.1402,0.074,-0.1606,0.2184,-0.1568,0.1681,-0.0927,0.0969,-0.086,0.1079,-0.2083,0.2137,-0.0863,0.1835,-0.2015,0.0651,-0.0551,0.1487,-0.1364,0.0991,-0.1199,0.2578,-0.241,0.1311,-0.0865,0.1756,-0.1096,0.0909,-0.1197,0.098,-0.0845,0.1067,-0.0829,0.0905,-0.1724,0.1539,-0.1311,0.1251,-0.0769,0.0626,-0.0316,0.1052,-0.0915,0.0808,-0.1453,0.0634,-0.061,0.0874,-0.1438,0.1665,-0.1595,0.0751,-0.1406,0.1362,-0.1302,0.1788,-0.1448,0.0829,-0.1067,0.0978,-0.1954,0.0993,-0.0211,0.1114,-0.0817,0.0363,-0.077,0.0621,-0.0459,0.111,-0.0512,0.0445,-0.047,0.0687,-0.0904,0.0535,-0.0494,0.0663,-0.0596,0.0325,-0.0401,0.067,-0.0791,0.0784,-0.0663,0.1171,-0.0867,0.089,-0.0944,0.0931,-0.1273,0.13,-0.1533,0.0928,-0.0273,0.0668,-0.0552,0.0802,-0.0967,0.0914,-0.0713,0.0662,-0.0821,0.131,-0.058,0.0919,-0.0857,0.0817,-0.0528,0.0297,-0.0848,0.0733,-0.07,0.1019,-0.1247,0.0506,-0.0716,0.0862,-0.0582,0.0896,-0.083,0.0651,-0.104,0.0946,-0.0354,0.0246,-0.0561,0.0834,-0.0677,0.1067,-0.0752,0.0676,-0.0618,0.057,-0.0628,0.075,-0.0583,0.07,-0.098,0.0693,-0.1195,0.1081,-0.098,0.1625,-0.0659,0.0867,-0.095,0.0383,-0.0414,0.0377,-0.0445,0.0593,-0.0661,0.1024,-0.1101,0.0742,-0.0805,0.0746,-0.095,0.0559,-0.062,0.0769,-0.0221,0.0746,-0.0825,0.0998,-0.1032,0.1225,-0.1273,0.168,-0.0667,0.1022,-0.1717,0.1456,-0.1055,0.0811,-0.081,0.0756,-0.0387,0.1013,-0.0751,0.0763,-0.0759,0.1015,-0.1386,0.0978,-0.0664,0.0702,-0.0528,0.1202,-0.0873,0.0293,-0.087,0.0637,-0.0267,0.062,-0.0441,0.036,-0.0407,0.0625,-0.0536,0.025,-0.0663,0.0569,-0.0561,0.0373,-0.0526,0.0467,-0.0345,0.0321,-0.0468,0.042,-0.052,0.0445,-0.0664,0.0396,-0.0455,0.0499,-0.0608,0.0761,-0.0789,0.0704,-0.0349,0.0614,-0.0388,0.0725,-0.0531,0.0322,-0.0262,0.0507,-0.0632,0.0797,-0.0706,0.0499,-0.0816,0.0459,-0.1099,0.057,-0.0624,0.0493,-0.0515,0.0249,-0.0354,0.0433,-0.0392,0.0246,-0.0387,0.0564,-0.0279,0.0385,-0.0309,0.0296,-0.037,0.0473,-0.0306,0.0571,-0.0587,0.0921,-0.1148,0.0761,-0.0623,0.0933,-0.0857,0.0817,-0.0868,0.0567,-0.0388,0.0665,-0.0594,0.1088,-0.0465,0.0449,-0.0735,0.0364,-0.0531,0.0818,-0.0574,0.0548,-0.0533,0.04,-0.0298,0.066,-0.0592,0.0311,-0.0368,0.0786,-0.1037,0.0472,-0.0729,0.0743,-0.0809,0.0539,-0.0638,0.0816,-0.0389,0.0703,-0.0755,0.0746,-0.0795,0.0681,-0.0891,0.1215,-0.0848,0.0753,-0.072,0.0672,-0.0697,0.0842,-0.1095,0.114,-0.0983,0.0712,-0.0606,0.1066,-0.0852,0.0601,-0.0607,0.0921,-0.1011,0.0497,-0.0972,0.0569,-0.0343,0.0524,-0.0599,0.0911,-0.0984,0.1188,-0.0942,0.0775,-0.0985,0.0948,-0.1045,0.1047,-0.0769,0.0858,-0.0929,0.0816,-0.1164,0.1393,-0.0833,0.0641,-0.069,0.075,-0.0796,0.0829,-0.0385,0.0494,-0.0777,0.0424,-0.0605,0.0671,-0.0835,0.085,-0.0848,0.0561,-0.0482,0.0578,-0.0528,0.0859,-0.0571,0.1111,-0.0777,0.0882,-0.0574,0.0715,-0.0428,0.0516,-0.0697,0.0649,-0.0684,0.0616,-0.0376,0.0443,-0.0399,0.0523,-0.1024,0.0566,-0.0961,0.0797,-0.0698,0.0448,-0.0415,0.0532,-0.1088,0.0687,-0.0951,0.1405,-0.1822,0.0433,-0.0521,0.0874,-0.063,0.0579,-0.0757,0.1211,-0.0353,0.0459,-0.0511,0.1028,-0.0878,0.0913,-0.0315,0.0682,-0.1021,0.0463,-0.0862,0.1138,-0.0553,0.0382,-0.0568,0.0402,-0.0665,0.0606,-0.0631,0.0986,-0.0701,0.1006,-0.0792,0.0719,-0.0638,0.0744,-0.0508,0.0937,-0.0518,0.1066,-0.0959,0.035,-0.0567,0.0739,-0.1021,0.0436,-0.0628,0.0612,-0.0497,0.0965,-0.0876,0.0952,-0.065,0.0698,-0.0888,0.1254,-0.0894,0.0903,-0.1398,0.0687,-0.1305,0.1444,-0.136,0.0572,-0.0785,0.115,-0.1277,0.1478,-0.0579,0.0966,-0.1444,0.1241,-0.1164,0.0603,-0.0328,0.0649,-0.1638,0.1676,-0.141,0.1189,-0.1706,0.1367,-0.1187,0.1902,-0.0936,0.0641,-0.0959,0.11,-0.0457,0.0996,-0.0675,0.123,-0.1015,0.0986,-0.0876,0.0853,-0.1301,0.0812,-0.0865,0.0933,-0.1036,0.0885,-0.1309,0.0935,-0.0614,0.0794,-0.1105,0.0952,-0.1499,0.1345,-0.1282,0.1875,-0.0711,0.1192,-0.1109,0.1604,-0.2078,0.1243,-0.2674,0.086,-0.1109,0.1301,-0.1729,0.1073,-0.1069,0.1115,-0.0826,0.1336,-0.0801,0.0692,-0.0906,0.1079,-0.1012,0.1373,-0.1289,0.0936,-0.1245,0.1362,-0.0714,0.0576,-0.0785,0.1159,-0.0966,0.0545,-0.1568,0.0906,-0.095,0.1714,-0.1048,0.0536,-0.0644,0.0736,-0.1371,0.1001,-0.0501,0.0668,-0.0626,0.0867,-0.172,0.1483,-0.055,0.163,-0.0867,0.1063,-0.1108,0.1105,-0.1646,0.1573,-0.0853,0.0751,-0.1201,0.1269,-0.072,0.1185,-0.0733,0.0692,-0.0896,0.047,-0.0634,0.1316,-0.0692,0.0372,-0.1416,0.0703,-0.0503,0.174,-0.0835,0.0595,-0.0831,0.0491,-0.1199,0.0787,-0.1035,0.1838,-0.0727,0.089,-0.1274,0.1419,-0.0563,0.1241,-0.1529,0.1226,-0.0948,0.133,-0.1674,0.173,-0.1384,0.1627,-0.0555,0.069,-0.1155,0.1036,-0.146,0.0938,-0.1789,0.1223,-0.2368,0.1702,-0.1226,0.1329,-0.074,0.0711,-0.098,0.0932,-0.1431,0.1315,-0.1498,0.1848,-0.1001,0.1152,-0.1116,0.0962,-0.2186,0.0929,-0.0942,0.0747,-0.1759,0.0964,-0.1394,0.1189,-0.0603,0.1472,-0.0659,0.1489,-0.0731,0.1114,-0.13,0.0333,-0.0425,0.0858,-0.1819,0.1331,-0.1368,0.1192,-0.1931,0.0889,-0.1497,0.1012,-0.174,0.1224,-0.1851,0.1426,-0.2352,0.1746,-0.1595,0.1378,-0.118,0.1178,-0.1541,0.136,-0.1237,0.1059,-0.1083,0.1576,-0.0885,0.124,-0.1399,0.1072,-0.1383,0.1269,-0.2437,0.2312,-0.3577,0.1752,-0.2144,0.0906,-0.1533,0.187,-0.2643,0.2196,-0.1268,0.1754,-0.1417,0.2238,-0.2073,0.2339,-0.192,0.2061,-0.1769,0.1985,-0.1373,0.1454,-0.111,0.1115,-0.1049,0.1332,-0.138,0.103,-0.1601,0.1218,-0.1013,0.145,-0.1303,0.1162,-0.1328,0.2045,-0.2694,0.1479,-0.0639,0.099,-0.1771,0.0924,-0.1043,0.1384,-0.164,0.1214,-0.3644,0.2061,-0.4474,0.2,-0.1866,0.1843,-0.1191,0.1767,-0.1243,0.2381,-0.2135,0.1948,-0.1742,0.1308,-0.0985,0.1801,-0.1514,0.2077,-0.2735,0.1114,-0.1495,0.1165,-0.1376,0.2136,-0.2672,0.261,-0.2643,0.187,-0.1191,0.1738,-0.1956,0.2541,-0.2399,0.1708,-0.1743,0.1772,-0.1304,0.2072,-0.1348,0.2414,-0.0841,0.1365,-0.2719,0.1287,-0.2375,0.2132,-0.2391,0.209,-0.1504,0.1253,-0.2656,0.1948,-0.2071,0.1071,-0.2218,0.2494,-0.2461,0.1565,-0.2246,0.3443,-0.3202,0.1441,-0.1871,0.0805,-0.0915,0.1168,-0.2363,0.1672,-0.104,0.1944,-0.1967,0.1953,-0.269,0.2603,-0.2816,0.1736,-0.2633,0.094,-0.1185,0.2386,-0.2038,0.1724,-0.1987,0.1637,-0.2433,0.1887,-0.1594,0.112,-0.0959,0.155,-0.2375,0.2146,-0.1305,0.1106,-0.1035,0.1131,-0.2131,0.1551,-0.163,0.1407,-0.2239,0.1909,-0.167,0.1387,-0.192,0.2487,-0.2348,0.1835,-0.2494,0.1311,-0.2622,0.3285,-0.1626,0.1631,-0.1976,0.1724,-0.1758,0.1167,-0.2252,0.2619,-0.2112,0.2553,-0.176,0.2316,-0.1504,0.1327,-0.1627,0.3539,-0.1334,0.108,-0.1692,0.1908,-0.3095,0.1808,-0.1204,0.1956,-0.2276,0.1938,-0.1016,0.1864,-0.1313,0.1638,-0.1526,0.1438,-0.228,0.1939,-0.1278,0.1377,-0.1589,0.198,-0.1991,0.1003,-0.1055,0.1259,-0.2421,0.3253,-0.2358,0.1684,-0.1315,0.1391,-0.0814,0.1266,-0.1378,0.0988,-0.0947,0.1265,-0.1338,0.0952,-0.1015,0.2463,-0.171,0.1451,-0.1946,0.1994,-0.2362,0.2117,-0.1009,0.1698,-0.2422,0.3328,-0.1603,0.2126,-0.1417,0.1907,-0.1447,0.2428,-0.1876,0.1321,-0.082,0.1362,-0.178,0.1483,-0.1828,0.1106,-0.1699,0.2028,-0.178,0.1254,-0.1173,0.1737,-0.2822,0.1786,-0.1575,0.1164,-0.1319,0.2575,-0.2065,0.2906,-0.3011,0.2481,-0.1914,0.1666,-0.1909,0.2437,-0.156,0.1431,-0.147,0.1443,-0.1526,0.2573,-0.1761,0.2171,-0.1664,0.1648,-0.1901,0.2042,-0.2142,0.2193,-0.2276,0.2538,-0.1592,0.1534,-0.1886,0.2174,-0.1774,0.1506,-0.0914,0.1172,-0.1454,0.1838,-0.208,0.221,-0.1464,0.1382,-0.1409,0.1057,-0.0847,0.1207,-0.1772,0.1114,-0.096,0.1884,-0.136,0.1134,-0.0733,0.1293,-0.1436,0.1515,-0.13,0.1219,-0.153,0.1091,-0.2279,0.2287,-0.2097,0.1325,-0.1277,0.0809,-0.1569,0.096,-0.1022,0.1655,-0.1411,0.1828,-0.178,0.1149,-0.1623,0.1026,-0.1171,0.1464,-0.117,0.111,-0.1156,0.1132,-0.1624,0.2454,-0.132,0.0731,-0.2192,0.153,-0.2054,0.1334,-0.2029,0.2049,-0.1665,0.0781,-0.1317,0.0838,-0.1763,0.1725,-0.0943,0.1252,-0.2247,0.127,-0.0702,0.152,-0.1404,0.1494,-0.1803,0.0906,-0.1527,0.1877,-0.1318,0.1575,-0.1545,0.1486,-0.155,0.1299,-0.1281,0.1278,-0.148,0.1064,-0.1779,0.1791,-0.2132,0.1324,-0.1389,0.1586,-0.2267,0.1459,-0.1794,0.1959,-0.1159,0.1155,-0.1623,0.1552,-0.1316,0.1483,-0.0958,0.1137,-0.1145,0.1687,-0.1412,0.1958,-0.1013,0.1951,-0.0731,0.0793,-0.107,0.1046,-0.1199,0.0797,-0.1246,0.1582,-0.1018,0.0761,-0.0965,0.0911,-0.0767,0.1157,-0.1076,0.1826,-0.1154,0.0751,-0.1078,0.0789,-0.1315,0.1552,-0.1366,0.1977,-0.1107,0.1374,-0.1122,0.0736,-0.1608,0.1148,-0.0882,0.1056,-0.0986,0.1077,-0.1556,0.0556,-0.066,0.1291,-0.1829,0.2172,-0.1042,0.2155,-0.1359,0.1,-0.0249,0.0807,-0.1289,0.1285,-0.0914,0.065,-0.1485,0.1393,-0.124,0.1283,-0.0753,0.1134,-0.1786,0.1523,-0.1768,0.1296,-0.0572,0.1112,-0.0784,0.1058,-0.1121,0.1155,-0.1371,0.0834,-0.1085,0.0912,-0.1046,0.0972,-0.1198,0.1207,-0.0616,0.1302,-0.1082,0.0878,-0.0878,0.0939,-0.0787,0.1087,-0.0736,0.0609,-0.2229,0.1952,-0.1411,0.1558,-0.0907,0.1057,-0.1246,0.0901,-0.0651,0.0672,-0.0671,0.1035,-0.069,0.0807,-0.0283,0.0644,-0.0733,0.0676,-0.0409,0.0304,-0.0377,0.0271,-0.1033,0.0654,-0.0993,0.0731,-0.0617,0.033,-0.0364,0.0305,-0.0257,0.035,-0.018,0.0496,-0.0299,0.0267,-0.0249,0.0187,-0.0256,0.0214,-0.022,0.0162,-0.0069,0.0134,-0.0292,0.0137,-0.0074,0.0057,-0.0167,0.011,-0.0074,0.0071,-0.005,0.0061,-0.0084,0.0003,-0.004,0.0022,-0.0038,0.0037,-0.0015,0.0019,-0.0006,0.0027,-0.001,0.0016,-0.0006,0.0021,-0.0012,0.0008,-0.0003,0.0014,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0012,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0006,0,0.0004,0,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Moving a cinder block

node62362

دسته بندی: خاک
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
درحال پخش: Moving a cinder block
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم