مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node6304

کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح نرم و سنگین تاثیر
دسته بندی: برخورد اشیا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۵ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0009,-0.0011,-0.001,-0.0012,-0.0011,-0.0012,-0.0011,-0.0011,-0.0011,-0.0011,-0.001,-0.0011,-0.001,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.001,-0.0009,-0.0011,-0.001,-0.0011,-0.001,-0.0011,-0.001,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.0009,-0.0011,-0.001,-0.0012,-0.0011,-0.0012,-0.0011,-0.0011,-0.001,-0.001,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0006,0.0006,0.001,0.001,0.0014,0.0014,0.0016,0.0016,0.0019,0.0019,0.0022,0.0021,0.0024,0.0024,0.0027,0.0027,0.0029,0.0029,0.003,0.0029,0.0031,0.0031,0.0032,0.003,0.0031,0.0029,0.003,0.0025,0.0029,0.0023,0.0026,0.002,0.0023,0.0016,0.0021,0.0014,0.0016,0.0011,0.0014,0.0011,0.0013,0.0012,0.0014,0.0013,0.0015,0.0013,0.0015,0.0013,0.0017,0.0016,0.0018,0.0018,0.0019,0.0018,0.002,0.0016,0.0018,0.0014,0.0016,0.001,0.0014,0.0003,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0028,-0.0007,-0.0073,-0.0028,-0.014,-0.0074,-0.0206,-0.0112,-0.0325,-0.0115,-0.0571,0.0009,-0.0565,0.007,-0.0519,0.0676,0.0418,0.1018,0.0401,0.1051,0.0406,0.1114,0.0328,0.0988,0.074,0.1228,0.0935,0.1559,-0.0505,0.1097,-0.0667,0.0146,-0.0748,-0.0008,-0.0753,-0.0084,-0.0847,-0.0076,-0.1012,0.0117,-0.0322,0.0452,-0.0802,0.039,-0.1796,-0.0166,-0.2149,0.0031,-0.0342,0.0141,-0.0908,-0.0233,-0.0869,-0.0419,-0.0581,-0.014,-0.0183,-0.0009,-0.0188,0.0223,-0.0384,0.0154,-0.0078,0.0054,-0.0148,0.0018,-0.0078,0.0041,-0.0046,0.0079,-0.0105,-0.0007,-0.0155,-0.0095,-0.0127,-0.0042,-0.0087,-0.0025,-0.0122,-0.0071,-0.0093,-0.0004,-0.0002,0.0096,0.0073,0.0126,0.0031,0.0091,0.0024,0.0058,0.0024,0.0059,0.0007,0.0042,0.0021,0.0045,0.0026,0.0065,0.0055,0.008,0.0079,0.0114,0.0116,0.0137,0.0122,0.0138,0.0087,0.0124,0.008,0.0096,0.0072,0.0083,0.0062,0.0078,0.0046,0.0064,0.0047,0.0057,0.0052,0.0059,0.0054,0.0059,0.0054,0.0059,0.0051,0.0056,0.0041,0.0052,0.0025,0.0041,0.0005,0.0025,-0.0006,0.0005,-0.0014,-0.0006,-0.0016,-0.0012,-0.002,-0.0014,-0.0018,-0.0014,-0.0013,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.001,-0.0005,-0.0019,-0.0009,-0.0026,-0.0019,-0.0028,-0.0025,-0.0027,-0.0024,-0.0025,-0.0017,-0.0017,-0.0007,-0.0007,0.0008,0.0008,0.0015,0.0014,0.0018,0.0017,0.002,0.0019,0.0021,0.0014,0.0021,0.0013,0.0015,0.0012,0.0015,0.0014,0.0019,0.0018,0.0023,0.0022,0.0025,0.0024,0.0027,0.0024,0.0027,0.0024,0.0027,0.0022,0.0027,0.0017,0.0023,0.0016,0.0019,0.0013,0.0016,0.0014,0.0018,0.0016,0.0019,0.0017,0.0022,0.0019,0.0022,0.002,0.0022,0.0017,0.0022,0.0013,0.0018,0.0008,0.0014,0.0002,0.0007,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0009,-0.0006,-0.0011,-0.0008,-0.0012,-0.001,-0.0014,-0.0011,-0.0013,-0.0012,-0.0013,-0.0011,-0.0012,-0.0009,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح نرم و سنگین تاثیر

node6304

دسته بندی
برخورد اشیا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم