مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node64384

Moving a small rock pile with a slide

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سنگکشوکشیدنpile
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0017,-0.0017,0.0019,-0.0014,0.0024,-0.0028,0.0016,-0.0023,0.0033,-0.0019,0.0032,-0.0465,0.0677,-0.0383,0.0595,-0.0614,0.0756,-0.0835,0.103,-0.0675,0.0827,-0.054,0.0356,-0.0088,0.0342,-0.0307,0.0233,-0.0352,0.0287,-0.019,0.0237,-0.0817,0.0498,-0.0587,0.0445,-0.0128,0.0218,-0.0253,0.0271,-0.0297,0.0131,-0.0223,0.0156,-0.0087,0.0135,-0.0914,0.0527,-0.0688,0.0667,-0.0315,0.0369,-0.015,0.022,-0.0424,0.0556,-0.0449,0.0412,-0.0126,0.0146,-0.0163,0.0169,-0.0333,0.0124,-0.0613,0.0517,-0.0314,0.0444,-0.0199,0.0291,-0.0249,0.0191,-0.0167,0.0097,-0.0089,0.0145,-0.0748,0.0459,-0.0354,0.0267,-0.0259,0.022,-0.011,0.0161,-0.063,0.0406,-0.0187,0.0173,-0.0148,0.0166,-0.0219,0.0138,-0.0108,0.0182,-0.0072,0.019,-0.0129,0.0089,-0.0092,0.0098,-0.0065,0.0057,-0.0149,0.0136,-0.0275,0.0195,-0.0168,0.0128,-0.016,0.0045,-0.0128,0.0219,-0.0185,0.022,-0.0436,0.0192,-0.0146,0.011,-0.0082,0.0089,-0.0084,0.0073,-0.0111,0.0226,-0.0169,0.0159,-0.0365,0.0299,-0.0197,0.0287,-0.0229,0.0145,-0.0238,0.022,-0.0248,0.0195,-0.0166,0.0143,-0.0112,0.0239,-0.0159,0.0129,-0.0163,0.013,-0.0258,0.0138,-0.0084,0.0112,-0.0112,0.0083,-0.0103,0.0084,-0.0168,0.013,-0.011,0.025,-0.0085,0.0116,-0.0555,0.0169,-0.0439,0.0435,-0.0452,0.0456,-0.0475,0.0491,-0.0275,0.0463,-0.03,0.0235,-0.085,0.0863,-0.0475,0.0345,-0.0252,0.0181,-0.0493,0.0419,-0.0244,0.0326,-0.0282,0.0178,-0.0218,0.0205,-0.0236,0.0412,-0.0209,0.0141,-0.028,0.033,-0.0208,0.0215,-0.0393,0.0374,-0.0237,0.034,-0.0159,0.0124,-0.0065,0.0069,-0.0082,0.0114,-0.0486,0.0589,-0.0816,0.0639,-0.0682,0.0637,-0.1697,0.1295,-0.154,0.103,-0.0331,0.0237,-0.0379,0.0232,-0.0276,0.0483,-0.0172,0.0241,-0.0322,0.0283,-0.0363,0.0404,-0.0425,0.0267,-0.0512,0.0714,-0.1625,0.1153,-0.0633,0.0901,-0.052,0.0454,-0.0342,0.0361,-0.0528,0.06,-0.1132,0.118,-0.075,0.1005,-0.0964,0.077,-0.035,0.0294,-0.0343,0.026,-0.015,0.0263,-0.0992,0.0765,-0.097,0.1297,-0.075,0.1168,-0.0712,0.0706,-0.1071,0.0706,-0.1004,0.158,-0.0695,0.0831,-0.0566,0.0565,-0.032,0.0394,-0.0311,0.0424,-0.0456,0.0213,-0.0548,0.0313,-0.032,0.0385,-0.033,0.0497,-0.0423,0.0281,-0.0426,0.0258,-0.0292,0.0225,-0.0347,0.0274,-0.018,0.0347,-0.0455,0.0946,-0.0294,0.0265,-0.0341,0.0324,-0.0278,0.0254,-0.0493,0.0514,-0.0403,0.0502,-0.1281,0.0993,-0.0767,0.0885,-0.0364,0.049,-0.0531,0.0408,-0.0371,0.015,-0.0247,0.0364,-0.0445,0.0462,-0.0356,0.0506,-0.0546,0.0477,-0.061,0.0728,-0.0833,0.0763,-0.0431,0.0498,-0.0213,0.0202,-0.0317,0.0139,-0.0298,0.0402,-0.0493,0.0269,-0.0796,0.1264,-0.0563,0.0757,-0.0686,0.0765,-0.0537,0.0513,-0.0447,0.0428,-0.0238,0.033,-0.0558,0.0626,-0.0862,0.0643,-0.0318,0.0184,-0.0384,0.0383,-0.0667,0.0268,-0.0779,0.0452,-0.0693,0.0703,-0.0605,0.0488,-0.0167,0.0209,-0.0379,0.0444,-0.021,0.0185,-0.013,0.0168,-0.0144,0.0128,-0.014,0.0201,-0.0215,0.0149,-0.0356,0.0318,-0.0325,0.0358,-0.01,0.0179,-0.0254,0.0194,-0.0193,0.0088,-0.0103,0.014,-0.0152,0.0194,-0.0112,0.0034,-0.0081,0.0133,-0.013,0.0161,-0.0105,0.0135,-0.0126,0.0093,-0.018,0.0052,-0.0079,0.0102,-0.0049,0.009,-0.0095,0.0042,-0.0487,0.0362,-0.0193,0.0204,-0.0172,0.0135,-0.0553,0.0411,-0.0245,0.0306,-0.0444,0.0418,-0.0173,0.0234,-0.0191,0.0179,-0.0188,0.0132,-0.0164,0.0188,-0.0068,0.0137,-0.0237,0.0289,-0.0282,0.0324,-0.0087,0.0139,-0.0176,0.0124,-0.0167,0.0143,-0.0086,0.0144,-0.0216,0.0123,-0.0572,0.0513,-0.0739,0.0812,-0.0378,0.0423,-0.0357,0.0237,-0.0099,0.0361,-0.0368,0.0397,-0.1074,0.0969,-0.0339,0.0322,-0.0704,0.0558,-0.0142,0.0326,-0.0497,0.0408,-0.081,0.0579,-0.0299,0.0218,-0.0232,0.0209,-0.0669,0.0694,-0.0183,0.0186,-0.0218,0.0161,-0.0192,0.0197,-0.0155,0.0135,-0.0201,0.0164,-0.0369,0.0218,-0.0376,0.0193,-0.0188,0.0247,-0.0271,0.0326,-0.0353,0.0245,-0.0289,0.0297,-0.0603,0.0433,-0.0417,0.0367,-0.0241,0.018,-0.0398,0.028,-0.085,0.0844,-0.0682,0.0583,-0.0304,0.0499,-0.053,0.0408,-0.065,0.0718,-0.0372,0.0327,-0.0322,0.0373,-0.0373,0.0581,-0.0328,0.0184,-0.0326,0.0364,-0.0487,0.03,-0.0357,0.0325,-0.0263,0.0408,-0.0382,0.0144,-0.0294,0.0304,-0.0092,0.0247,-0.0415,0.0416,-0.051,0.0297,-0.0222,0.0239,-0.0471,0.037,-0.0591,0.0437,-0.0949,0.0814,-0.0283,0.021,-0.0176,0.0222,-0.0532,0.0326,-0.0381,0.0333,-0.0419,0.0472,-0.0574,0.0534,-0.0612,0.056,-0.0348,0.0337,-0.0268,0.0418,-0.0437,0.0331,-0.1068,0.0771,-0.0783,0.0712,-0.0883,0.0951,-0.0848,0.0722,-0.1242,0.0982,-0.0646,0.1288,-0.0654,0.0359,-0.0468,0.068,-0.0339,0.0354,-0.0359,0.0369,-0.0373,0.016,-0.0258,0.0428,-0.0456,0.044,-0.1304,0.1177,-0.1153,0.1524,-0.0249,0.0434,-0.0764,0.0552,-0.065,0.0438,-0.0484,0.0553,-0.0531,0.0403,-0.0576,0.0611,-0.1021,0.1351,-0.0938,0.077,-0.0679,0.04,-0.0819,0.0812,-0.0355,0.0619,-0.0328,0.063,-0.0483,0.0491,-0.044,0.0368,-0.043,0.0641,-0.0388,0.0529,-0.0347,0.0233,-0.0338,0.0381,-0.0455,0.0295,-0.0379,0.0477,-0.0464,0.0458,-0.0435,0.047,-0.0364,0.0347,-0.0397,0.0433,-0.0455,0.0482,-0.1495,0.1242,-0.1938,0.147,-0.1235,0.1756,-0.1377,0.0514,-0.0587,0.0758,-0.0497,0.0485,-0.0479,0.0385,-0.0551,0.0443,-0.0625,0.0367,-0.058,0.1202,-0.0563,0.055,-0.0578,0.0485,-0.0458,0.0405,-0.044,0.0399,-0.0364,0.0368,-0.0563,0.0543,-0.0687,0.0647,-0.1278,0.1099,-0.0778,0.0831,-0.0966,0.0712,-0.0503,0.0944,-0.0533,0.0546,-0.0407,0.0727,-0.0419,0.0751,-0.0705,0.0915,-0.1988,0.1465,-0.0988,0.0896,-0.0644,0.0629,-0.0254,0.1113,-0.0568,0.082,-0.0877,0.0245,-0.0434,0.0523,-0.0475,0.0374,-0.0472,0.0638,-0.0569,0.0883,-0.0388,0.0323,-0.0598,0.0487,-0.0296,0.0827,-0.0609,0.0404,-0.0541,0.0505,-0.0572,0.0776,-0.0736,0.0507,-0.0573,0.0495,-0.0508,0.0344,-0.0671,0.0425,-0.0653,0.04,-0.0423,0.042,-0.0551,0.0403,-0.0277,0.0275,-0.041,0.0342,-0.0364,0.0278,-0.0363,0.039,-0.0328,0.0459,-0.0416,0.0464,-0.0703,0.0394,-0.0486,0.0502,-0.0809,0.0616,-0.0253,0.0264,-0.0299,0.0216,-0.0195,0.0182,-0.0317,0.0334,-0.0236,0.0398,-0.0221,0.0163,-0.0223,0.0144,-0.025,0.0252,-0.017,0.0284,-0.0189,0.021,-0.0335,0.0126,-0.024,0.0196,-0.0179,0.0207,-0.0216,0.0198,-0.0527,0.0248,-0.0213,0.0295,-0.0269,0.0245,-0.0182,0.0172,-0.0356,0.0215,-0.0253,0.0266,-0.0142,0.0217,-0.0309,0.0212,-0.0259,0.0076,-0.0214,0.0361,-0.0483,0.0656,-0.0404,0.0501,-0.0211,0.0176,-0.0294,0.0219,-0.0229,0.0301,-0.0137,0.0175,-0.0205,0.0112,-0.0083,0.0145,-0.0164,0.033,-0.0312,0.0143,-0.0237,0.0214,-0.0115,0.0176,-0.0217,0.0062,-0.0192,0.0198,-0.0285,0.0277,-0.0259,0.027,-0.0113,0.0387,-0.0315,0.0131,-0.0334,0.0233,-0.0544,0.0594,-0.0239,0.0587,-0.0321,0.0239,-0.0211,0.0223,-0.0176,0.0286,-0.01,0.0139,-0.0212,0.0131,-0.0523,0.0113,-0.0241,0.0223,-0.0191,0.0247,-0.0229,0.0333,-0.0373,0.0326,-0.0292,0.0306,-0.0129,0.036,-0.0311,0.0313,-0.0183,0.0223,-0.0308,0.0714,-0.0332,0.0275,-0.015,0.0279,-0.024,0.0303,-0.0465,0.0206,-0.0271,0.0488,-0.0268,0.0212,-0.0312,0.0121,-0.0195,0.0279,-0.0207,0.0373,-0.039,0.03,-0.0459,0.0519,-0.023,0.0188,-0.0266,0.0278,-0.0287,0.0206,-0.018,0.0209,-0.0094,0.0211,-0.029,0.0251,-0.0315,0.0179,-0.0339,0.0234,-0.0234,0.0279,-0.0322,0.0285,-0.0296,0.0256,-0.0183,0.019,-0.0176,0.0161,-0.0158,0.0078,-0.0132,0.0116,-0.0117,0.0222,-0.0211,0.0151,-0.017,0.0198,-0.0144,0.006,-0.0264,0.0093,-0.0113,0.019,-0.0171,0.0152,-0.0195,0.0135,-0.017,0.0148,-0.0187,0.0146,-0.0193,0.0173,-0.0146,0.0185,-0.0175,0.0087,-0.0122,0.0073,-0.0022,0.0105,-0.0098,0.0008,-0.0052,0.0068,-0.0033,0.0081,-0.0108,0.0104,-0.0172,0.0223,-0.0142,0.0188,-0.0084,0.0077,-0.0046,0.0102,-0.0113,0.0111,-0.0061,0.0069,-0.0052,0.0072,-0.0024,0.0028,-0.0028,0.0029,-0.0081,0.0058,-0.0139,0.009,-0.0137,0.0176,-0.0087,0.0111,-0.0069,0.0032,-0.006,0.0045,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0038,-0.001,0.002,-0.0006,0.0015,-0.0029,0.0034,-0.003,0.0033,-0.0027,0.0028,-0.0017,0.0017,-0.001,0.0035,-0.0079,0.0048,-0.0056,0.0034,-0.0048,0.0058,-0.0045,0.0018,-0.0023,0.0016,-0.0016,0.0019,-0.0006,0.0026,-0.0012,0.0008,-0.0047,0.0056,-0.0039,0.0049,-0.0019,0.0023,-0.004,0.0019,-0.0047,0.0047,-0.0024,0.0022,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0013,-0.0083,0.0082,-0.0079,0.0071,-0.0046,0.0027,-0.0029,0.0028,-0.0062,0.0015,-0.0061,0.0052,-0.0034,0.0037,-0.004,0.0034,-0.003,0.0031,-0.0034,0.0015,-0.0026,0.0034,-0.0022,0.0026,-0.0027,0.0029,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0038,0.0016,-0.0023,0.003,-0.0008,0.0003,-0.0013,0.002,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0037,0.0062,-0.0025,0.0034,-0.0018,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,0.0002,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Moving a small rock pile with a slide

node64384

دسته بندی: خاک
برچسب ها: سنگ کشو کشیدن pile
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری