مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node64923

Toppling a stack of bricks.Some break

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها شکستندر حال شکستنآجرآجرهاسرنگونیسرنگونی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.4223,0.2746,-0.3858,0.4403,-0.1717,0.1694,-0.1439,0.1367,-0.1152,0.1656,-0.1038,0.1436,-0.103,0.0771,-0.1138,0.0796,-0.0629,0.0837,-0.056,0.0904,-0.0519,0.0588,-0.0604,0.0667,-0.0443,0.0487,-0.0334,0.0341,-0.0196,0.04,-0.0339,0.0095,-0.0265,0.0216,-0.0077,0.0289,-0.0159,0.024,-0.0333,0.0163,-0.0098,0.0174,-0.008,0.0212,-0.0174,0.0061,-0.0161,0.0184,-0.0053,0.0138,-0.0099,0.0044,-0.0103,0.0241,-0.0096,0.0058,-0.0092,0.0078,-0.0122,0.0083,-0.0046,0.0103,-0.0136,0.0008,-0.0003,0.01,-0.0031,0.006,-0.0177,0.0043,-0.0031,0.0067,-0.0033,0.0033,-0.0079,-0.0005,-0.0038,0.0063,-0.0049,0.0051,-0.0048,0.0043,-0.0036,0.0029,-0.0037,0.0031,-0.0032,0.0041,-0.0032,0.0014,-0.0047,0.0025,-0.0035,0.0033,-0.0015,0.0047,-0.0026,0.0065,-0.003,0.002,-0.0033,0.0033,-0.0043,0.003,-0.0011,0.0041,-0.0018,0.0018,-0.0022,0.0012,-0.0009,0.0023,-0.0025,0.0015,-0.0017,0.0021,-0.0019,0.001,-0.0009,0.0021,-0.0005,0.0023,-0.0005,0.0017,-0.0024,0.0001,-0.0016,0.0008,0.0001,0.0026,-0.0018,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0035,0.0029,-0.0012,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0028,0.0011,-0.0036,0.0043,-0.0016,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0011,-0.001,-0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0013,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0013,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0057,0.0088,-0.0028,0.0027,-0.0019,0.0015,-0.0022,0.0029,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0818,0.0813,-0.0502,0.0736,-0.0534,0.0384,-0.0403,0.0342,-0.0301,0.0353,-0.0182,0.0327,-0.0226,0.0172,-0.0223,0.0147,-0.0141,0.0166,-0.0123,0.0158,-0.0129,0.0107,-0.013,0.0053,-0.0104,0.0087,-0.0208,0.0127,-0.0091,0.023,-0.0139,0.002,-0.0109,0.006,-0.0021,0.0088,-0.0049,0.0064,-0.0057,0.0022,-0.0035,0.0035,-0.0086,0.0067,-0.0034,0.002,-0.0021,0.0025,-0.0018,0.001,-0.0008,0.0031,-0.0023,0.0025,-0.0024,0.0018,-0.0021,0.0002,-0.0006,0.0031,-0.0018,0.0025,-0.0024,0.0019,-0.0009,0.0017,-0.0017,0.0014,-0.0022,0.001,-0.0016,0.002,-0.0012,0.0009,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0022,0.0033,-0.0012,0.0018,-0.0031,0.002,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0022,-0.0008,0.0022,-0.0017,0.0008,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0018,0.0007,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0015,-0.0016,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0021,0.0018,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.003,0.0021,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0043,0.0049,-0.0015,0.0031,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0199,0.0076,-0.0124,0.0276,-0.0171,0.0083,-0.014,0.0076,-0.0076,0.0124,-0.0115,0.0125,-0.0351,0.0318,-0.0116,0.019,-0.0148,0.0065,-0.0081,0.0076,-0.0028,0.009,-0.0069,0.0063,-0.0055,0.0046,-0.0055,0.0058,-0.0042,0.0055,-0.006,0.0021,-0.0033,0.0038,-0.0035,0.0033,-0.003,0.0035,-0.0012,0.0041,-0.0036,0.0021,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0031,-0.0021,0.0018,-0.0017,0.0022,-0.0016,0.0012,-0.0018,0.002,-0.0007,0.0021,-0.0029,0.0009,-0.0021,0.0022,-0.0014,0.0022,-0.002,0.001,-0.0006,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0021,0.0008,-0.0003,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0018,-0.0012,0.0005,-0.0013,0.0004,0,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0028,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0019,-0.0024,0.003,-0.0029,0.0002,-0.0012,0.0017,0.0001,0.002,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0006,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0022,0.0015,-0.0015,0.0017,-0.0019,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0019,-0.0016,0.0006,-0.001,0.0013,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0018,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.001,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0016,0.0021,-0.0018,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0015,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Toppling a stack of bricks.Some break
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم