مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای خوک کوتاه خر خر BLASTWAVEF ...

خوک, کوتاه, از جلو
دسته بندی: حیوانات مزرعه
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0008,0,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.001,-0.0006,-0.0006,0.0005,0,0.001,0,0.0013,-0.0011,0,-0.0019,-0.0003,-0.0001,0.001,0.001,0.0017,0.0005,0.0022,-0.0016,0.0003,-0.0029,-0.0015,-0.0027,0.0006,-0.0005,0.0004,0.0005,0.001,0.0001,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0003,0.0016,-0.0004,0.0011,-0.0015,-0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0016,0,-0.0019,0.0017,-0.0005,0.0015,0.0002,0.0031,-0.0017,0.0006,-0.0021,0.0006,-0.0009,0.0013,-0.0005,0.002,-0.0015,0.0019,-0.0015,0.0034,-0.0034,0.0006,-0.0026,0.0018,-0.0009,0.0015,-0.0035,0.0004,-0.0007,0.0034,0.0029,0.005,-0.0014,0.0028,-0.004,-0.0003,-0.0038,0.0004,-0.0031,0,-0.0037,0.0039,-0.0005,0.0073,-0.0083,-0.0016,-0.004,0.0027,0.0027,0.0103,-0.0057,0.0047,0.0021,0.0048,-0.0028,0.0033,-0.0161,-0.0036,-0.0081,0.0017,-0.0034,0.0037,0,0.0046,0.0011,0.0116,-0.0013,0.0099,-0.0077,-0.0023,-0.0068,-0.0004,-0.004,0.0001,-0.0035,0.0012,-0.0007,0.0047,-0.0018,0.0037,-0.001,0.0047,0.0016,0.0045,-0.0087,0.0048,-0.0086,0.0083,-0.0109,0.0045,-0.0152,0.0079,-0.0184,0.0061,-0.0061,0.0549,-0.0128,0.0548,-0.0371,-0.0153,-0.0534,-0.0147,-0.07,0.0032,0.0076,0.0525,0.0501,0.0792,-0.0228,0.0519,-0.0528,0.0697,-0.2068,0.0604,-0.1535,0.2339,-0.2148,0.0374,-0.0017,0.1628,-0.2194,0.0645,-0.1414,0.2901,-0.2142,0.0932,-0.0143,0.1667,-0.1834,0.0201,-0.1908,0.1724,-0.2435,0.1546,-0.1128,0.1939,-0.0534,0.1147,-0.0374,0.0739,-0.078,0.065,-0.0564,0.0054,-0.0257,0.0107,-0.0482,0.0723,-0.0296,0.0915,-0.0427,0.0052,-0.0414,0.0012,-0.0102,0.0211,0.0021,0.0394,-0.0474,0.0322,-0.0884,0.0533,-0.099,0.0553,-0.0516,0.0348,-0.0009,0.0401,0.0445,0.0838,-0.1587,0.0787,-0.1759,0.1347,-0.3466,0.1066,-0.2127,0.0905,0.0258,0.1155,-0.0327,0.2718,-0.1572,0.2759,-0.1301,-0.0316,-0.1045,0.022,-0.1923,0.1784,-0.0354,0.248,-0.0537,0.0122,-0.0748,-0.0031,-0.1231,-0.0016,0.0126,0.1364,-0.0282,0.0667,-0.06,0.129,-0.1862,0.1129,-0.1491,-0.0094,-0.0698,0.0861,0.0813,0.1039,0.0045,0.0958,-0.1036,0.0309,-0.1014,-0.0535,-0.0951,0.0506,0.0039,0.1081,0.0745,0.2212,-0.2663,0.0541,-0.1337,0.1703,-0.3351,0.0289,0.0322,0.1477,0.035,0.127,0.0379,0.1945,-0.2248,0.1596,-0.1918,-0.0793,-0.1023,-0.0179,-0.0532,0.1651,0.0022,0.1302,-0.1752,0.1659,-0.1718,0.0609,-0.2199,-0.0038,-0.034,0.0554,0.0547,0.2531,-0.0257,0.0481,-0.1865,-0.0206,-0.0652,-0.0058,-0.0195,0.0968,0.0116,0.0564,-0.0663,0.0965,-0.1936,0.1834,-0.2471,0.0828,0.0294,0.0954,-0.0482,0.0348,-0.1293,0.0659,-0.1707,-0.0547,-0.0499,0.2421,-0.1271,0.1761,-0.0463,0.2685,-0.1209,0.0315,-0.1555,-0.0904,-0.1175,0.0805,-0.1417,0.1941,-0.0276,0.195,-0.025,0.0508,-0.028,0.0267,-0.1114,-0.0112,-0.0314,0.1322,-0.0834,-0.0018,-0.0372,0.0793,-0.0871,0.096,-0.0899,0.0847,-0.0253,0.0674,-0.1256,-0.0207,-0.0065,0.0665,0.0147,0.0658,-0.0669,0.0144,-0.0229,0.0389,0.0036,0.156,-0.1276,0.0604,-0.1192,0.0774,-0.1249,-0.0556,-0.0552,0.0868,-0.0968,0.1498,0.0134,0.2641,-0.1477,0.0689,-0.2314,0.0476,-0.1312,0.0527,-0.0298,0.1127,-0.0347,0.1071,-0.0425,0.0516,-0.1512,0.0488,-0.1414,0.0742,0.0126,0.0521,0.0334,0.0774,-0.0659,0.0628,-0.1234,-0.0253,-0.015,0.0296,-0.0092,0.0141,0.0079,0.0651,-0.0433,0.0387,-0.0276,-0.0115,-0.0136,0.0798,0.0472,0.0753,-0.1026,0.0423,-0.1002,-0.0542,-0.0529,0.0692,-0.0471,0.0855,-0.0664,0.1022,-0.1793,0.1262,-0.1983,0.1062,-0.074,0.1111,-0.0721,0.1198,0.0051,0.108,-0.0509,0.001,-0.0554,0.0203,-0.0376,0.0183,-0.0457,-0.0275,-0.0475,0.0537,-0.0442,0.0444,0.0027,0.0948,-0.0031,0.0218,-0.024,0.0164,-0.0907,0.0261,-0.1097,0.016,-0.0434,0.0175,0.026,0.094,0.0248,0.0523,-0.058,0.0204,-0.0404,0.0354,-0.0708,0.036,-0.083,0.0115,-0.0087,0.0346,-0.033,0.0534,-0.0376,-0.0104,-0.0435,0.079,-0.0248,0.0979,-0.0305,0.0338,-0.0534,0.0505,-0.1047,0.056,-0.1681,0.0797,-0.1759,0.1275,-0.0417,0.1395,-0.0233,0.1609,-0.0156,0.093,-0.0825,-0.0207,-0.0557,-0.0284,-0.0625,0.0017,0.0048,0.0201,0.0096,0.0456,-0.0404,0.069,-0.0492,0.0629,-0.0069,0.0578,-0.0616,0.0421,-0.0536,0.0255,-0.0893,-0.0112,-0.0488,0.0073,-0.0278,0.1485,-0.0338,0.1069,-0.0345,0.0062,-0.0356,0.019,-0.0507,0.0164,-0.0508,0.0537,-0.0557,0.0341,-0.0259,0.0291,-0.0235,0.045,-0.0562,0.0176,-0.016,0.0305,-0.028,-0.007,-0.0274,0.0108,0.0168,0.0871,-0.0639,0.028,-0.0475,0.0404,-0.0778,0.0287,-0.0195,0.0665,-0.0514,0.0554,-0.0321,0.086,-0.0658,0.0135,-0.0738,0.0284,-0.0752,0.0655,-0.0569,0.0404,-0.0275,0.054,-0.0244,0.0615,-0.0784,0.0254,-0.0044,0.0579,-0.0143,0.0114,-0.0433,-0.0014,-0.013,0.0117,-0.0112,0.0295,0.0128,0.0293,-0.0145,0.0137,-0.0236,0.007,-0.0415,0.0128,-0.0387,0.0386,-0.0134,0.0388,-0.0174,0.0033,-0.0436,-0.0023,-0.0308,-0.0021,-0.0197,0.1101,-0.083,0.1059,-0.0706,0.0501,-0.062,0.0157,-0.0257,0.0328,-0.0323,0.0837,-0.0421,0.0756,-0.0258,0.0182,-0.0411,0.0012,-0.0156,0.0182,-0.0235,0.015,-0.0309,0.0506,-0.0754,0.0536,-0.0967,0.0516,-0.033,0.0584,-0.0268,0.0623,-0.0421,0.0551,-0.0411,0.0114,-0.0226,0.0126,-0.0331,0.0184,-0.0318,0.0129,-0.0039,0.032,-0.0059,0.0343,-0.0321,0.0344,-0.0277,0.0398,-0.0489,0.0056,-0.0179,0.0092,-0.0206,0.0413,-0.0226,0.0415,-0.0187,0.0253,-0.0489,-0.0025,-0.0182,0.035,0.0172,0.0284,-0.0174,0.0192,-0.0345,0.02,-0.0634,-0.0047,0.0004,0.048,-0.0207,0.0098,0.0034,0.0278,-0.0205,0.0016,-0.0208,0.0085,-0.0191,0.0143,-0.0179,0.0269,-0.0397,0.0237,-0.0342,0.0626,-0.054,0.0414,-0.0132,0.0517,-0.0458,0.0196,-0.0475,0.0408,-0.0551,0.0297,-0.0305,0.0299,-0.0136,0.0249,-0.0218,0.0132,-0.0126,0.045,-0.0401,0.0083,-0.0098,0.0352,-0.0365,0.0076,0.0085,0.0305,-0.0216,0.005,-0.007,0.0039,-0.0205,0.0057,-0.0237,0.0197,-0.0148,0.0211,-0.0188,0.0377,-0.0201,0.0384,-0.0146,0.0048,-0.0127,-0.0026,-0.0109,0.0025,-0.0098,0.0232,-0.0061,0.0206,-0.0076,-0.0015,-0.0063,0.0047,-0.014,-0.0032,-0.0006,0.0228,-0.0261,0.009,0.0012,0.037,-0.0338,0.0127,-0.0236,0.0351,-0.0343,0.0029,-0.0062,0.0183,-0.0122,-0.0053,-0.0049,0.0182,0.0002,0.0106,-0.0015,0.009,-0.0036,0.0018,-0.0097,0.0002,-0.0251,0,-0.0154,0.014,-0.0129,0.0062,-0.0084,0.0347,-0.0282,0.0051,-0.01,0.0217,-0.0185,0.0108,0.0044,0.0118,-0.0059,0.0034,-0.0098,-0.0036,-0.0052,0.0088,-0.0118,0.0174,-0.0143,0.0226,-0.015,0.019,-0.0234,0.0182,-0.0227,0.009,-0.0084,0.0031,-0.01,0.0135,-0.0123,0.0176,-0.0099,0.0148,-0.0069,0.0067,-0.0093,0.009,-0.0168,0.015,-0.0174,0.0058,-0.0137,0.0028,-0.007,0.0141,-0.0079,0.0095,-0.0087,0.0172,-0.0138,0.0093,-0.0175,0.0115,-0.02,0.0153,-0.0136,0.0166,-0.0185,0.0112,-0.0051,0.0131,-0.004,0.0076,0.0009,0.0089,-0.0051,0.0015,-0.0013,0.0072,-0.0124,-0.0009,-0.0101,0.0034,-0.0101,0.0136,-0.0098,0.014,-0.0111,0.0092,-0.0087,0.0078,-0.0072,0.0091,-0.0071,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0039,0.006,-0.005,0.0058,-0.0113,0.0066,-0.0124,0.0089,-0.0052,0.0096,-0.0054,0.009,-0.0043,0.0091,-0.0043,-0.0004,-0.0045,-0.0002,-0.004,0.0052,0.0024,0.0057,-0.0054,0.0017,-0.005,0.0059,-0.0086,0.0029,-0.0074,0.0078,-0.0072,0.0107,-0.0055,0.0102,-0.0055,0.0036,-0.0047,0.0047,-0.0061,0.0039,-0.0043,0.0064,-0.0053,0.0067,-0.0047,0.0038,-0.0034,0.0003,0.0008,0.0052,-0.0031,0.0037,0.0001,0.002,-0.0057,0.0019,-0.0052,0.0069,-0.0068,0.006,-0.0051,0.0074,-0.0026,0.0062,-0.0081,0.0015,-0.005,0.008,-0.0043,0.0018,-0.0038,0.0044,-0.0035,0.0005,-0.001,0.0047,-0.004,0.0015,0.001,0.0018,-0.0012,0.0023,-0.0042,0.0022,-0.0016,0.0041,-0.0064,0.0027,-0.0059,0.0063,-0.0061,0.0081,-0.0062,0.0086,-0.0052,0.0066,-0.0076,0.0062,-0.0054,0.0049,-0.0048,-0.0007,-0.001,0.0036,-0.0008,0.0033,-0.0027,0.0016,-0.0014,0.0042,-0.0041,0.0004,0.0001,0.003,-0.0043,0.0015,-0.0014,0.0028,-0.0025,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.0015,0.0003,0.0004,0.0032,-0.0032,0.0014,-0.0022,0.0039,-0.0029,0.002,-0.0029,0.002,-0.0012,0.003,-0.0034,0.0006,-0.0008,0.0025,-0.0017,0.001,-0.0009,0.0018,-0.001,0.001,0,0.0004,-0.0008,0,0.0001,0.0015,-0.0022,0.0005,-0.001,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0005,0.0018,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0004,-0.0015,0.0003,-0.001,0.0016,-0.001,0.001,0,0.0019,-0.0018,0.0005,-0.0006,0.0013,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.001,0.0001,-0.0006,0.001,-0.001,0.0004,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0012,0.0003,0.0001,0.0014,-0.001,0.0004,-0.0003,0.0014,-0.001,-0.0001,0,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0001,0,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
خوک, کوتاه, از جلو
برچسب ها
خرخر خوک کوتاه
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم