مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node78165

استنشاقی جایگزین درپوش پلاستیکی کلیک کنید
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۵ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0126,0.0005,-0.0136,0.0128,-0.0096,0.0203,-0.0101,0.0064,-0.004,0.0048,-0.0042,0.0079,-0.0086,0.0067,-0.0001,0.0057,-0.0024,-0.0001,-0.0019,0.0031,-0.0007,0.0027,0.0002,0.0023,-0.0014,0.0058,-0.0022,0.0009,-0.0012,0.0036,-0.0021,0.0016,-0.0025,0.0017,-0.0018,0.0026,-0.0022,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0044,0.0018,-0.0039,0.0015,-0.0017,0.0027,-0.0038,0.0016,-0.0023,0.0019,-0.002,-0.0002,-0.0048,0.0042,-0.0041,0.0093,-0.0117,0.0025,-0.0053,0.007,-0.0052,0.0067,-0.0082,0.0036,-0.0033,0.0055,-0.0051,-0.0014,-0.0012,0.0041,-0.006,0.0047,-0.0115,0.0108,-0.0125,0.0182,-0.0187,0.0195,-0.0088,0.0206,-0.0342,0.0252,-0.0171,0.0327,-0.0366,0.0167,-0.0308,0.0265,-0.0188,0.0205,-0.021,0.0094,-0.0309,0.0562,-0.0567,0.0006,-0.0305,0.0452,-0.1376,0.0877,-0.1275,0.1298,-0.0962,0.1339,-0.0705,0.0082,-0.0788,0.0569,-0.009,0.0641,-0.0482,-0.0089,-0.0124,0.0375,-0.0233,0.0221,-0.0304,0.0192,-0.0041,0.026,-0.0206,-0.0065,-0.0056,0.0242,-0.011,0.0237,-0.0169,0.0124,0.005,0.0233,-0.013,0.0017,-0.0092,0.019,-0.0097,0.0154,-0.0106,0.0031,0.0037,0.0147,-0.0085,0.0011,-0.0085,0.0078,-0.0065,0.0072,-0.0078,-0.0009,0.0002,0.0086,-0.0072,0.0011,-0.0065,0.0047,-0.003,0.0052,-0.0063,-0.0027,-0.0017,0.0028,-0.006,0.0013,-0.0056,0.0002,-0.0021,0.0038,-0.0052,-0.0021,-0.0022,0.0011,-0.0039,0.0008,-0.0041,-0.0008,-0.0023,0.0021,-0.0038,0.0007,-0.0031,0.0023,-0.0033,0.0027,-0.0032,-0.0011,-0.0005,0.0011,-0.003,0,-0.0023,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0018,-0.0006,0,0.0017,-0.0021,0.0019,-0.0011,0.0018,0.0005,0.0023,-0.0012,0,0.0001,0.0023,-0.0005,0.0017,-0.0008,0.001,0.0002,0.0014,-0.001,0.0001,-0.0001,0.0014,-0.0001,0.0014,-0.0006,0.0006,0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,0.0001,0.0012,-0.0001,0.0012,-0.0003,0.0004,0.0003,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.001,0.0001,0.001,-0.0004,0.0002,0.0003,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0006,0.0002,0.0004,0,0.0004,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0005,0,0.0007,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0013,-0.0003,0.001,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0012,-0.0007,-0.0004,-0.0002,0.0011,-0.0012,0,-0.0011,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0013,-0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0011,-0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0007,0,-0.0012,-0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0004,0.0006,0.0003,0.0005,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0005,0.0005,0.0004,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0006,0.0001,0.0004,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0013,-0.0001,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0024,0.0004,0.004,-0.0121,0.0247,-0.0177,0.0139,-0.0336,0.0107,-0.0112,0.0201,-0.0577,0.0676,-0.0392,0.0541,-0.0619,0.0733,-0.0255,0.0474,-0.0391,0.002,-0.0034,0.0323,-0.0161,0.0177,-0.0231,0.0018,0.0009,0.0154,-0.0184,0.0029,-0.0152,0.0065,-0.0129,0.002,-0.019,-0.0059,-0.0056,0.0019,-0.0121,0.0001,-0.0114,-0.0018,-0.003,0.0009,-0.0098,-0.0034,-0.0071,0.001,-0.003,0.002,-0.0056,-0.0007,-0.0009,0.0051,0.0001,0.0034,0.0001,0.003,0.0045,0.0074,0.0033,0.0063,0.0027,0.0078,0.0065,0.0087,-0.0239,0.0698,-0.0396,0.0428,-0.0091,0.0303,-0.0222,0.0334,-0.0188,0.017,0.0013,0.0351,-0.0227,0.0142,-0.0134,0.0129,0.0071,0.0212,-0.0172,0.0015,-0.0159,0.0078,0.004,0.011,-0.0134,0.002,-0.0128,0.0023,-0.0061,0.0083,-0.0155,-0.0001,-0.0176,0.0025,0.0005,0.0081,-0.0091,0.002,-0.0085,0.0025,-0.0113,0.0062,-0.0267,0.0159,-0.0229,0.0074,0.0021,0.0152,-0.0155,0.0063,-0.0082,0.0052,0.0023,0.0069,-0.0097,0,-0.0077,0.0025,0.0012,0.0046,-0.0081,0,-0.0073,0.0006,-0.0003,0.003,-0.0074,-0.0007,-0.0075,0.0005,0.001,0.0051,-0.0049,0.004,-0.0048,0.0005,0.0015,0.0057,-0.0003,0.0052,-0.0026,0,-0.0019,0.0027,0.0011,0.0022,-0.0018,0.0014,-0.0021,0.0017,0.0014,0.0037,-0.0005,0.0021,-0.0009,0.0015,0.0004,0.0031,-0.0009,0.0016,-0.0016,0.0012,0.0001,0.0023,-0.0013,0.0027,-0.0016,0.0002,-0.001,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0016,0.0011,-0.0032,-0.0003,-0.0025,0.003,-0.0011,0.0027,-0.0032,0.0001,-0.0025,0.0015,-0.0003,0.0033,-0.0025,0.0014,-0.0013,0.0024,-0.0013,0.0016,-0.0015,0.0013,0.0003,0.0031,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0023,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.0036,0.0008,0.0035,-0.0014,0.0019,-0.0139,0.0201,-0.0207,0.0058,-0.0153,0.002,0.0013,0.0132,-0.002,0.0117,-0.0121,0,-0.0066,0.0082,0.0063,0.013,-0.0068,0.0055,-0.0075,-0.0005,0.0002,0.0075,-0.003,0.0051,-0.0053,-0.0006,-0.002,0.0035,-0.0017,0.0039,-0.0051,-0.0007,-0.0033,0.0018,-0.0012,0.0033,-0.004,-0.0005,-0.0044,0.0003,-0.0024,0.001,-0.0026,0.0007,-0.003,0,-0.0023,0.0005,-0.0023,0.0014,-0.0035,0.0013,-0.0017,0.0014,-0.002,0.0012,-0.0022,0.0016,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0019,-0.0026,0.0007,-0.0027,0.0012,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.0019,0.0006,-0.002,0.001,-0.0011,0.0035,-0.0038,0.0029,-0.004,-0.0008,-0.0019,0.0013,-0.0016,0.0024,-0.0029,0.0008,-0.0028,0.001,-0.0001,0.0014,-0.0008,0.0015,-0.0017,0.0005,-0.0011,0.0015,0.0005,0.0025,-0.0003,0.0016,-0.0007,0.0015,0.0002,0.0021,0.0006,0.0021,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0015,0.0009,0.0022,-0.0001,0.0014,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0008,0.0004,0.0013,-0.0014,0.0004,-0.0012,0.0005,-0.0001,0.0012,-0.0004,0.0013,-0.0018,-0.0001,-0.0014,0.0008,0.0003,0.0008,-0.0012,0.0002,-0.0014,-0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0013,0,-0.0018,-0.0003,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0012,-0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0009,0,-0.0007,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0001,0,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0.0001,0.0008,0.0002,0.0011,0.0004,0.0007,0.0004,0.0009,0.0005,0.0008,0.0005,0.0012,0.0004,0.0009,0.0004,0.0007,0.0003,0.0007,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0007,0,-0.0007,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.001,-0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.001,-0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0018,-0.0005,0.0038,-0.0033,-0.0004,-0.0012,0.0035,-0.0032,0.0171,-0.1619,0.2339,-0.193,0.2227,-0.223,0.1968,-0.3895,0.323,-0.4357,0.4608,-0.0836,0.1142,-0.1647,0.1277,-0.0928,0.0547,-0.043,0.0163,-0.0342,0.0482,-0.0156,0.0197,-0.019,0.0164,-0.0285,0.019,-0.0192,0.0166,0.0027,0.0152,0.0018,0.0121,-0.0093,0.0116,-0.0082,0.0125,-0.0173,0.0268,-0.0279,0.0231,-0.0239,0.0268,-0.0087,0.0089,-0.0081,0.0069,-0.0049,0.0039,-0.003,0.0052,-0.0082,0.0022,-0.0038,0.0021,-0.0044,0.0005,-0.0033,0.0009,-0.0037,0.0023,-0.0022,0.0001,-0.0059,0.0033,-0.0053,0.0047,-0.0031,0.0022,-0.0041,0.0014,-0.0062,0.004,-0.0036,0.0005,-0.004,0.0008,-0.0026,0.0005,-0.0031,0.0006,-0.0044,0.0011,-0.003,-0.0006,-0.0032,0.0011,-0.0011,0.0002,-0.0013,0,-0.0019,0.0005,-0.0017,0.0011,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0019,-0.0004,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0021,-0.0002,0.0027,-0.0006,0.0036,-0.0009,0.0035,-0.0012,0.004,0,0.0033,0.0003,0.0027,0.0004,0.002,-0.0006,0.0014,-0.0001,0.0016,0.0002,0.0026,0.0006,0.0021,0.0002,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0003,0.0008,0.0003,0.0014,0,0.0013,-0.0004,0.0003,-0.0002,0,-0.0005,0.0001,0,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0011,-0.0002,-0.0012,-0.0003,-0.0008,0,-0.0008,-0.0002,-0.0006,0.0001,-0.001,-0.0004,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0005,0,-0.0008,-0.0004,-0.001,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
استنشاقی جایگزین درپوش پلاستیکی کلیک کنید
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم