مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای گوسفند بع بع کوتاه BLASTWAVEF ...

گوسفند بع بع, کوتاه
دسته بندی: حیوانات مزرعه
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0033,-0.0025,0.0029,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0021,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0023,0.0025,-0.0033,0.0063,-0.0018,0.0018,-0.0023,0.0002,-0.002,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0038,-0.0007,0.0031,-0.002,0.0006,-0.0013,0.0004,-0.0018,0.0007,-0.0012,0,-0.0031,0.0089,-0.0034,0.0092,-0.0034,0.0035,-0.0031,0.0023,-0.0019,0.003,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0002,-0.0006,0.0041,-0.0008,0.0014,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0013,-0.002,0.0004,-0.0018,0.0007,-0.0002,0.0016,-0.0007,0.0012,-0.0004,0.0019,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0023,-0.0006,-0.003,0.0083,-0.0038,0.0064,-0.0041,0.0043,-0.002,0.0035,-0.0035,0.003,-0.0033,0.0009,-0.0033,0.0027,-0.0046,0.0093,-0.0024,0.0058,-0.0014,0.0057,-0.0064,0.0018,-0.0044,0.0029,-0.0033,0.0005,-0.0072,0.0045,-0.0095,0.0145,-0.0057,0.0095,-0.0049,0.0043,-0.0035,0.0063,-0.0023,0.0024,-0.0081,0,-0.0159,0.0232,-0.0093,0.0109,-0.0067,0.0029,-0.0049,0.0085,-0.0038,0.0015,-0.007,0.0183,-0.0154,0.0276,-0.0063,0.0101,-0.0102,0.0057,-0.005,0.0072,-0.0098,0.0052,-0.0323,0.046,-0.0307,0.019,-0.0158,0.0175,-0.0119,0.0086,-0.0076,0.0056,-0.0198,0.0015,-0.0359,0.0626,-0.0247,0.0222,-0.0247,0.0172,-0.0078,0.0082,-0.0099,0.0042,-0.0245,0.077,-0.0373,0.0219,-0.0332,0.0353,-0.0245,0.0157,-0.0078,0.0018,-0.0086,0.0039,-0.0257,0.0569,-0.0114,0.0175,-0.0174,0.0177,-0.0122,0.0123,-0.0071,0.0062,-0.0155,0.0268,-0.034,0.0904,-0.0349,0.032,-0.0415,0.0374,-0.0308,0.0379,-0.028,0.015,-0.0202,0.037,-0.0437,0.0935,-0.0333,0.015,-0.02,0.0164,-0.0266,0.019,-0.0125,0.0188,-0.0582,0.0032,-0.0956,0.1887,-0.0848,0.0512,-0.0859,0.1115,-0.0242,0.0504,-0.0455,0.0346,-0.0434,0.0852,-0.0525,0.1276,-0.0248,0.0486,-0.0472,0.0353,-0.0272,0.0259,-0.059,0.0301,-0.0671,0.1695,-0.0629,0.0423,-0.0864,0.0785,-0.0321,0.0401,-0.0336,0.052,-0.0932,0.2078,-0.1031,0.2078,-0.0466,0.087,-0.0781,0.0499,-0.0154,0.0429,-0.0859,0.0388,-0.1318,0.2637,-0.125,0.1053,-0.0953,0.1117,-0.0389,0.0688,-0.067,0.0292,-0.1513,0.2852,-0.1559,0.1524,-0.1093,0.1185,-0.1142,0.0831,-0.0555,0.0498,-0.1267,0.1399,-0.1155,0.1776,-0.1122,0.1655,-0.1294,0.1047,-0.0412,0.0681,-0.0687,0.0669,-0.1242,0.1501,-0.1038,0.1059,-0.0691,0.0478,-0.0456,0.0558,-0.0398,0.035,-0.032,0.0278,-0.0918,0.1631,-0.1212,0.0766,-0.0966,0.0789,-0.0651,0.0714,-0.0376,0.0513,-0.1268,0.2379,-0.1619,0.2589,-0.0774,0.1094,-0.0877,0.0713,-0.0868,0.0841,-0.0892,0.0469,-0.1945,0.3342,-0.1671,0.096,-0.1727,0.1754,-0.05,0.1124,-0.0606,0.0862,-0.1097,0.296,-0.1962,0.1564,-0.1573,0.1731,-0.1042,0.1473,-0.0798,0.1006,-0.0664,0.0682,-0.1068,0.1472,-0.1061,0.1019,-0.0891,0.1132,-0.0845,0.0359,-0.0353,0.0431,-0.0877,0.1159,-0.1014,0.1852,-0.0688,0.1443,-0.0852,0.0527,-0.0686,0.0682,-0.0625,0.0708,-0.1888,0.3822,-0.1613,0.0975,-0.1532,0.1798,-0.0444,0.0848,-0.0887,0.0332,-0.2012,0.4082,-0.1741,0.1415,-0.2426,0.2495,-0.0854,0.1016,-0.1209,0.0838,-0.2668,0.4421,-0.1573,0.1626,-0.2358,0.2708,-0.1668,0.0878,-0.06,0.0563,-0.0954,0.0877,-0.172,0.2268,-0.1194,0.0845,-0.1224,0.1554,-0.0693,0.0737,-0.0509,0.0614,-0.1503,0.0539,-0.0702,0.1943,-0.0385,0.0898,-0.071,0.0577,-0.0272,0.0129,-0.0525,0.0587,-0.1366,0.1749,-0.0993,0.0572,-0.0599,0.0764,-0.0597,0.0519,-0.0411,0.051,-0.1627,0.3232,-0.2213,0.4108,-0.1284,0.201,-0.1633,0.1579,-0.0598,0.0972,-0.155,0.102,-0.3071,0.4614,-0.1634,0.2561,-0.2025,0.2448,-0.098,0.1222,-0.054,0.0792,-0.1649,0.3473,-0.1305,0.1685,-0.1087,0.1774,-0.0794,0.0692,-0.0692,0.1019,-0.107,0.0668,-0.104,0.1991,-0.0956,0.098,-0.0952,0.1037,-0.0857,0.0779,-0.0987,0.0464,-0.1851,0.3615,-0.1231,0.1031,-0.1118,0.1478,-0.1161,0.0731,-0.0569,0.0667,-0.1222,0.4207,-0.2074,0.2708,-0.1736,0.1939,-0.1522,0.1648,-0.0616,0.0548,-0.1376,0.1713,-0.2161,0.4697,-0.1551,0.1678,-0.1734,0.1858,-0.0654,0.1125,-0.1005,0.1099,-0.1991,0.2905,-0.151,0.1497,-0.1596,0.1556,-0.1295,0.0621,-0.0887,0.0838,-0.0662,0.0707,-0.0837,0.1606,-0.096,0.1499,-0.0624,0.1189,-0.0363,0.1024,-0.0793,0.0781,-0.0415,0.0273,-0.1026,0.0495,-0.0911,0.1538,-0.0417,0.0533,-0.0669,0.0476,-0.0429,0.0314,-0.0262,0.051,-0.0771,0.1577,-0.097,0.2002,-0.0509,0.0859,-0.0486,0.035,-0.026,0.0103,-0.0429,0.0472,-0.1222,0.3076,-0.127,0.1184,-0.1116,0.1532,-0.071,0.097,-0.0714,0.1232,-0.1544,0.4534,-0.2594,0.1646,-0.1794,0.175,-0.1453,0.1159,-0.0654,0.0607,-0.1016,0.0467,-0.1697,0.3273,-0.1457,0.1164,-0.11,0.1806,-0.0935,0.1226,-0.128,0.1166,-0.1325,0.3228,-0.1942,0.1555,-0.1606,0.1342,-0.1064,0.0905,-0.0529,0.0885,-0.0734,0.026,-0.147,0.3428,-0.1503,0.0922,-0.1358,0.2043,-0.0862,0.0977,-0.1173,0.0752,-0.1793,0.4007,-0.129,0.1154,-0.1738,0.2021,-0.1114,0.0673,-0.0596,0.0824,-0.1796,0.0426,-0.257,0.4331,-0.1582,0.2091,-0.1336,0.1041,-0.0492,0.0563,-0.062,0.0658,-0.1259,0.0736,-0.1618,0.2741,-0.0876,0.1535,-0.0806,0.1192,-0.0534,0.0328,-0.057,0.0521,-0.0483,0.055,-0.0769,0.1287,-0.0803,0.0508,-0.0561,0.1012,-0.0249,0.0239,-0.0422,0.035,-0.0858,0.0522,-0.085,0.1722,-0.0859,0.0827,-0.0641,0.0322,-0.0411,0.0616,-0.0787,0.0597,-0.0426,0.0303,-0.0907,0.2249,-0.0965,0.0969,-0.042,0.0454,-0.0287,0.0259,-0.0476,0.0368,-0.1365,0.3461,-0.1187,0.2455,-0.1022,0.1775,-0.117,0.0862,-0.0488,0.0858,-0.084,0.0468,-0.2042,0.42,-0.1532,0.1521,-0.1185,0.2002,-0.0486,0.0557,-0.0792,0.0789,-0.1311,0.3591,-0.1198,0.1469,-0.1353,0.2011,-0.1252,0.0775,-0.0766,0.0914,-0.0853,0.0316,-0.1654,0.351,-0.1707,0.148,-0.1176,0.1553,-0.0344,0.0654,-0.0633,0.048,-0.1505,0.3611,-0.1633,0.1084,-0.1597,0.1684,-0.1517,0.0742,-0.0533,0.0509,-0.1308,0.1294,-0.1852,0.4195,-0.1539,0.1634,-0.104,0.1133,-0.0683,0.068,-0.0455,0.0419,-0.2026,0.382,-0.1385,0.1769,-0.1482,0.1888,-0.1636,0.0746,-0.052,0.0475,-0.0666,0.0357,-0.1028,0.2135,-0.1011,0.2257,-0.0972,0.1502,-0.081,0.1186,-0.0334,0.0443,-0.0448,0.0566,-0.0641,0.0345,-0.0569,0.1431,-0.1174,0.0581,-0.0726,0.0712,-0.0414,0.054,-0.0467,0.0412,-0.0631,0.0347,-0.1246,0.2246,-0.0981,0.0729,-0.0571,0.0894,-0.0391,0.0476,-0.0862,0.0707,-0.1398,0.2711,-0.1254,0.2907,-0.0862,0.1466,-0.099,0.0854,-0.0247,0.064,-0.0614,0.0623,-0.1662,0.3806,-0.1345,0.1219,-0.0831,0.1651,-0.0568,0.0474,-0.0616,0.0732,-0.1044,0.2803,-0.1086,0.3364,-0.0889,0.1828,-0.1088,0.0763,-0.0262,0.0542,-0.0809,0.082,-0.1472,0.3187,-0.1035,0.1113,-0.0751,0.1623,-0.1056,0.1177,-0.0868,0.0761,-0.1082,0.0387,-0.0847,0.2833,-0.158,0.1019,-0.0879,0.1448,-0.0386,0.0489,-0.0656,0.0486,-0.114,0.0408,-0.1395,0.3262,-0.1221,0.1312,-0.0648,0.0685,-0.055,0.0619,-0.083,0.0487,-0.1279,0.3377,-0.1094,0.1031,-0.0935,0.1833,-0.0972,0.0499,-0.0745,0.0642,-0.0897,0.0491,-0.1874,0.432,-0.0811,0.127,-0.1089,0.1851,-0.0926,0.0899,-0.0899,0.0918,-0.1016,0.0855,-0.1414,0.3524,-0.1417,0.166,-0.1077,0.1123,-0.0354,0.0375,-0.0707,0.0605,-0.0725,0.0455,-0.0736,0.1631,-0.049,0.1149,-0.0685,0.0911,-0.0425,0.0294,-0.0394,0.0302,-0.0266,0.0288,-0.0314,0.0324,-0.0471,0.1033,-0.0363,0.0363,-0.0303,0.0427,-0.0501,0.0454,-0.0497,0.0521,-0.0519,0.0271,-0.0907,0.2163,-0.1136,0.0782,-0.066,0.0922,-0.043,0.0594,-0.0623,0.0836,-0.1281,0.0301,-0.1301,0.294,-0.0752,0.1585,-0.0859,0.1439,-0.058,0.067,-0.0829,0.0398,-0.1266,0.3346,-0.1127,0.106,-0.0905,0.1542,-0.0885,0.0553,-0.0487,0.0531,-0.0772,0.0442,-0.0957,0.2881,-0.134,0.1061,-0.0664,0.1319,-0.0754,0.0341,-0.0751,0.0523,-0.0833,0.0551,-0.0989,0.2679,-0.1145,0.0987,-0.0954,0.1468,-0.0731,0.0636,-0.0714,0.0419,-0.0644,0.0515,-0.0636,0.1435,-0.0778,0.1805,-0.0781,0.1006,-0.0791,0.0431,-0.0578,0.0487,-0.061,0.0257,-0.0758,0.0247,-0.1474,0.2883,-0.0896,0.1156,-0.0481,0.1073,-0.0599,0.0531,-0.0586,0.045,-0.0609,0.0892,-0.1023,0.2687,-0.087,0.0879,-0.0915,0.1689,-0.0788,0.0476,-0.0641,0.0851,-0.0615,0.0357,-0.1049,0.1304,-0.0514,0.1294,-0.082,0.0632,-0.0345,0.0365,-0.0307,0.0371,-0.0302,0.0145,-0.0174,0.0326,-0.0584,0.0691,-0.034,0.0583,-0.0464,0.0443,-0.0114,0.0271,-0.0122,0.0043,-0.0161,0.0153,-0.0194,0.0267,-0.0502,0.0257,-0.0112,0.0167,-0.0349,0.0562,-0.0237,0.0179,-0.0108,0.0134,-0.018,0.0269,-0.0149,0.0281,-0.0114,0.0194,-0.021,0.0163,-0.0226,0.0236,-0.0219,0.0198,-0.0138,0.0183,-0.0228,0.0103,-0.0218,0.018,-0.0199,0.0189,-0.0189,0.0173,-0.019,0.0304,-0.022,0.0204,-0.0127,0.0062,-0.0077,0.013,-0.0164,0.0145,-0.0133,0.013,-0.0063,0.0103,-0.0145,0.0123,-0.0117,0.0074,-0.0135,0.0102,-0.0085,0.0096,-0.0082,0.0065,-0.0022,0.0082,-0.0082,0.0098,-0.0046,0.0095,-0.0087,0.0133,-0.01,0.0064,-0.0101,0.0059,-0.0113,0.0102,-0.0066,0.0079,-0.0052,0.0075,-0.0025,0.004,-0.0083,0.0052,-0.0089,0.0082,-0.0049,0.0083,-0.0043,0.0062,-0.0038,0.0064,-0.0035,0.0027,-0.0043,0.0075,-0.0034,0.0031,-0.0038,0.0079,-0.0033,0.006,-0.0046,0.0056,-0.0028,0.0029,-0.0011,0.0034,-0.0041,0.0039,-0.0026,0.0021,-0.0021,0.0024,-0.0009,0.0038,-0.0036,0.0029,-0.0041,0.0027,-0.0037,0.0017,-0.0032,0.0031,-0.0024,0.0029,-0.0032,0.0026,-0.0027,0.0005,-0.0025,0.002,-0.0027,0.0022,-0.002,0.0038,-0.0014,0.0019,-0.002,0.0005,-0.0012,0.0021,-0.0013,0.0032,-0.0022,0.0004,-0.0012,0.0021,-0.0022,0.0023,-0.0022,0.0012,-0.0006,0.0019,-0.001,0.0029,-0.0014,0.0015,-0.002,0.0022,-0.0016,0.0013,-0.0031,0.0015,-0.0019,0.0024,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0006,-0.0021,0.0016,-0.0005,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0004,-0.0004,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0015,-0.0003,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0013,-0.0002,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0004,0,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
گوسفند بع بع, کوتاه
برچسب ها
بع کوتاه گوسفند
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم