مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای گاوچران بوت قدم به قدم در ...

گاوچران بوت قدم به قدم در بتن
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0011,0.0047,-0.0402,0.0472,-0.192,0.0885,0.0084,0.205,-0.1359,0.1866,-0.1846,-0.1399,-0.1243,0.0459,0.0434,0.1205,-0.0229,0.1153,-0.0352,-0.0092,-0.0136,0.0037,-0.0052,0.003,-0.015,0.0027,-0.002,0.0466,-0.0108,0.043,-0.0324,-0.0135,-0.0265,-0.0199,-0.0221,0.019,0.0088,0.0251,-0.0138,0.007,-0.0173,-0.0017,-0.3526,0.0936,-0.0768,0.175,0.0149,0.1462,-0.0301,0.0315,-0.0599,-0.0033,-0.0807,-0.0439,-0.0454,-0.0152,-0.019,0.0138,0.0138,0.0285,0.0153,0.0265,0.0116,0.0199,0.0143,0.0169,0.0085,0.0139,-0.0002,0.0084,-0.0082,-0.0006,-0.0126,-0.0084,-0.0142,0.0006,-0.0243,-0.0068,-0.0249,0.0081,-0.0046,0.0053,-0.0061,0.0088,0.0029,0.0117,-0.0047,0.0088,-0.014,0.0006,-0.0158,-0.0049,-0.02,0.0079,0.0096,0.0249,0.0078,0.0277,-0.0048,0.0052,-0.0024,0.0193,0.003,0.0123,-0.0313,-0.0021,-0.0302,-0.0161,-0.0112,0.0056,0.0024,0.0174,0.0061,0.0174,0.0053,0.0167,-0.0021,0.0094,-0.0044,-0.0021,-0.0088,-0.0014,-0.0105,-0.0064,-0.0113,-0.0088,-0.0126,-0.0029,-0.0338,0.0055,-0.0222,0.0226,0.0056,0.03,0.0111,0.0217,-0.0082,0.0104,-0.0164,-0.0105,-0.0116,0.0093,0.0081,0.0134,-0.0096,0.0066,-0.0116,-0.0082,-0.0089,-0.0007,-0.0012,0.0048,0.0051,0.0085,0.0095,0.0121,0.0011,0.0103,-0.0059,-0.0004,-0.0086,-0.006,-0.009,-0.0013,-0.0026,0.0018,0.0014,0.0042,-0.0034,0.0014,-0.0092,-0.0037,-0.0134,-0.0091,-0.0115,0.0002,0.0008,0.0118,0.004,0.0109,-0.0013,0.0036,-0.0007,0.0071,0.0076,0.0123,0.0048,0.0126,-0.0028,0.004,-0.0059,-0.0023,-0.0074,-0.0053,-0.0076,-0.004,-0.0036,0.0009,-0.0045,0.0008,-0.0081,-0.0046,-0.0084,-0.0002,0.0001,0.0098,0.0103,0.0122,0.005,0.0105,0.0007,0.0049,-0.0058,0.0004,-0.0091,-0.006,-0.0081,-0.0052,-0.005,-0.0026,-0.0026,-0.0016,-0.0017,0.0027,0.0033,0.0084,0.0058,0.009,0.0009,0.0053,0.0004,0.0009,-0.0002,0.0014,-0.0059,-0.0005,-0.0089,-0.0058,-0.0076,-0.0014,-0.0009,0.0023,0.0001,0.0022,-0.0009,0,-0.0001,0.0046,0.0049,0.0072,0.0021,0.0071,-0.0051,0.0016,-0.0065,-0.0053,-0.0051,0.0012,0.0014,0.0033,0.0001,0.0029,-0.0017,-0.0001,-0.0023,-0.0014,-0.0038,-0.0024,-0.004,-0.0024,-0.0021,0.0031,0.0034,0.0067,0.0031,0.0065,-0.0015,0.0028,-0.0017,-0.0005,-0.0004,0.001,-0.0005,0.001,-0.004,-0.0007,-0.005,-0.0042,-0.0044,-0.0004,-0.0001,0.0025,0.0008,0.0028,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0013,0.0015,0.0031,0.0014,0.0032,0.0004,0.0012,0.0007,0.0023,0.0002,0.0023,-0.0049,-0.0001,-0.0065,-0.0052,-0.0058,-0.0007,-0.0003,0.004,0.0031,0.0043,0,0.0029,-0.0011,-0.0001,-0.001,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0021,-0.0008,-0.0024,-0.002,-0.0019,0.0004,0.0006,0.0027,0.0027,0.0031,0.0018,0.0028,0.0005,0.0017,-0.0008,0.0004,-0.0016,-0.0008,-0.0018,-0.0016,-0.0018,-0.0012,-0.0011,0.0003,0.0004,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0005,0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0011,-0.0007,-0.001,0,0.0001,0.0013,0.0013,0.0014,0.0005,0.0013,0.0003,0.0004,0.0004,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.003,-0.0007,-0.0038,-0.0031,-0.0036,-0.0014,-0.0013,0.0022,0.0024,0.0042,0.0029,0.0042,-0.0001,0.0028,-0.0019,-0.0003,-0.0022,-0.002,-0.002,-0.0013,-0.0012,0.0003,0.0004,0.0016,0.0012,0.0017,-0.0003,0.0011,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0.0004,0.0004,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0017,-0.0009,-0.0017,-0.001,-0.0009,0.0002,0.0003,0.0008,0.0006,0.0008,0.0002,0.0005,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0004,0.0006,0.0006,0.0008,0.0002,0.0007,-0.001,0.0001,-0.0017,-0.0011,-0.0016,-0.0007,-0.0007,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,0.0005,0.0006,0.0001,0.0005,0,0.0002,0.0002,0.0008,0.0007,0.0009,0.0003,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.001,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0005,-0.0005,0.0002,0.0003,0.001,0.0009,0.0011,0.0003,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,0.0003,0.0005,0.0005,0.0007,0.0004,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0005,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0004,-0.0004,0.0001,0.0002,0.0007,0.0007,0.001,0.0008,0.001,0.0001,0.0007,-0.0005,0,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0006,0.0002,0.0005,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0003,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0005,0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0004,0.0004,0.0051,-0.0444,0.0405,-0.2006,0.0962,0.1173,0.3012,-0.0489,0.1585,-0.2553,-0.072,-0.4664,-0.0879,-0.333,0.2196,0.2233,0.3022,0.0018,0.2379,-0.1775,-0.0074,-0.1754,-0.0766,-0.1394,-0.0117,-0.0168,0.0533,0.0185,0.0915,0.0977,0.1242,0.0133,0.1073,-0.1271,0.0046,-0.1339,-0.0718,-0.0689,-0.0305,-0.0347,0.0346,0.0383,0.0969,0.0851,0.1015,-0.0065,0.0819,-0.0694,-0.0125,-0.0625,-0.025,-0.0192,0.0295,0.0038,0.0235,-0.0251,0.0003,-0.0258,-0.0208,-0.0272,-0.0212,-0.0283,0.0016,0.003,0.0128,0.0118,0.0196,0.0102,0.0215,0.0118,0.0186,0.0016,0.0133,0.0005,0.0208,0.0115,0.0231,0.0066,0.019,-0.0167,0.0112,-0.0288,-0.0201,-0.028,-0.0092,-0.0098,0.002,-0.0163,-0.0007,-0.0214,-0.0146,-0.0147,0.0029,0.0051,0.0257,0.027,0.0289,0.0101,0.0272,-0.0107,0.0087,-0.0264,-0.0117,-0.0246,-0.0144,-0.0138,0.0089,0.009,0.0125,0.0064,0.0132,0.0041,0.0093,-0.0046,0.0057,-0.0067,-0.0031,-0.0082,-0.007,-0.0072,-0.0013,-0.0047,0.0053,-0.0238,0.0146,-0.0031,0.0407,-0.0005,0.0172,-0.0005,0.0061,-0.0176,-0.0003,-0.0288,-0.0182,-0.0256,-0.0144,-0.0135,0.0155,0.0169,0.028,0.0018,0.0239,-0.0069,0.0008,-0.0071,0.0022,0.0033,0.0138,0.008,0.0145,-0.0034,0.0071,-0.0077,-0.0039,-0.0114,-0.0076,-0.0172,-0.0116,-0.0166,-0.0072,-0.0061,0.0106,0.0113,0.0139,0.0005,0.0121,-0.0047,0.0001,-0.0044,-0.0022,-0.0021,-0.0008,-0.0012,0.0033,0.0035,0.0057,0.0055,0.0062,0.004,0.006,-0.0004,0.0039,-0.0057,-0.0007,-0.0106,-0.0058,-0.0107,-0.0067,-0.0063,0.0042,0.0046,0.0077,0.0047,0.0077,-0.0023,0.0044,-0.0086,-0.0027,-0.0085,-0.0044,-0.0041,0.0034,0.0038,0.0062,0.0037,0.006,0.0009,0.0036,-0.0022,0.0007,-0.0029,-0.0022,-0.0029,-0.0014,-0.0016,-0.0013,-0.0016,0.0009,0.0012,0.0038,0.0028,0.0042,-0.0004,0.0027,-0.0042,-0.0006,-0.0044,-0.0034,-0.0032,0.0006,0.0009,0.0025,0.0007,0.0024,-0.0005,0.0006,-0.001,-0.0006,-0.0013,-0.001,-0.0011,0.0003,0.0004,0.0016,0.0016,0.0026,0.0004,0.0025,-0.003,0.0002,-0.0034,-0.0026,-0.0025,-0.0006,-0.0005,0.0011,0.0012,0.0032,0.0033,0.0037,0,0.0033,-0.0045,-0.0002,-0.0051,-0.0038,-0.0036,0.0015,0.0018,0.0046,0.0015,0.0046,-0.0034,0.0012,-0.0041,-0.0035,-0.0034,-0.0005,-0.0003,0.0014,0.0015,0.0018,0.0017,0.0019,0.0015,0.0019,-0.0003,0.0014,-0.0014,-0.0004,-0.0015,-0.0009,-0.0008,-0.0002,-0.0009,-0.0002,-0.0013,-0.0009,-0.0012,-0.0005,-0.0005,0.0001,0,0.0001,0,0.0004,0.0005,0.002,0.0021,0.0028,0.001,0.0027,-0.0017,0.0008,-0.0031,-0.0018,-0.0031,-0.0018,-0.0016,0.0006,0.0007,0.0022,0.0015,0.0023,-0.0008,0.0014,-0.002,-0.0009,-0.002,-0.0012,-0.0011,0.0006,0.0007,0.0016,0.0012,0.0017,-0.0002,0.0011,-0.001,-0.0003,-0.0011,-0.0008,-0.0007,0,0.0001,0.001,0.001,0.0017,0.0005,0.0017,-0.0021,0.0004,-0.0027,-0.0022,-0.0022,0,0.0001,0.0013,0.0006,0.0013,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0008,0.0009,0.0012,0.0006,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0011,-0.0006,-0.0011,-0.001,-0.0009,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0005,0.0005,0.0009,0.0008,0.0009,0.0008,0.0008,0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0011,-0.0006,-0.0011,-0.0006,-0.0005,0.0003,0.0004,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0.0004,0.0005,0.0012,0.0011,0.0013,0.0002,0.0011,-0.0009,0.0001,-0.0013,-0.0009,-0.0013,-0.0009,-0.0008,0.0002,0.0003,0.0009,0.0009,0.001,0.0002,0.0009,-0.0006,0.0001,-0.0007,-0.0006,-0.0006,0,0,0.0005,0.0004,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0003,0.0004,0.0005,0.0009,0.0007,0.001,0,0.0007,-0.0004,0,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0005,0.0006,0.0007,0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
گاوچران بوت قدم به قدم در بتن
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم