مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای OffRoadTrucksrockcrawlingE ...

جاده کامیون رانندگی کامیون خزنده به آرامی بیش از تخته سنگ های بزرگ, موتور فلزی تعلیق creaks 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کامیون ها
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها کامیونوسیله نقلیهحمل و نقلترابریرانندگیرانندگی کردنlorrysuspension
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0452,0.0473,-0.0546,0.0443,-0.0481,0.042,-0.0416,0.0411,-0.0412,0.0423,-0.0413,0.0408,-0.0374,0.0428,-0.0476,0.0464,-0.0486,0.0455,-0.049,0.0481,-0.0406,0.0444,-0.0331,0.0505,-0.0459,0.0451,-0.0437,0.0442,-0.0511,0.0457,-0.0574,0.0419,-0.0548,0.0512,-0.0527,0.0489,-0.0478,0.0558,-0.0519,0.049,-0.0486,0.0538,-0.0567,0.0635,-0.0487,0.0676,-0.0475,0.0317,-0.0374,0.0435,-0.0407,0.0459,-0.0424,0.0509,-0.0433,0.0508,-0.0455,0.0389,-0.0507,0.0422,-0.0407,0.0375,-0.0314,0.0365,-0.0332,0.0435,-0.0418,0.0394,-0.0398,0.0404,-0.0464,0.0433,-0.0464,0.0485,-0.0515,0.0432,-0.0529,0.0437,-0.0566,0.047,-0.0628,0.0452,-0.0526,0.0472,-0.0538,0.043,-0.0504,0.0442,-0.0498,0.0442,-0.0505,0.0457,-0.0545,0.042,-0.0511,0.0365,-0.0432,0.0365,-0.0482,0.0409,-0.0554,0.0596,-0.0506,0.0447,-0.0526,0.043,-0.0493,0.053,-0.0421,0.0493,-0.0313,0.0416,-0.0268,0.0339,-0.0332,0.0404,-0.0487,0.0539,-0.1389,0.0968,-0.0611,0.0637,-0.0493,0.0488,-0.039,0.0519,-0.0428,0.0419,-0.036,0.042,-0.0406,0.0499,-0.0526,0.0661,-0.0543,0.0643,-0.0741,0.0926,-0.091,0.0985,-0.0752,0.1364,-0.0534,0.0704,-0.0684,0.0803,-0.0662,0.1005,-0.0737,0.0796,-0.0677,0.0696,-0.0494,0.041,-0.0372,0.0458,-0.0582,0.067,-0.0445,0.0621,-0.059,0.0864,-0.0683,0.0983,-0.0867,0.1042,-0.0528,0.0758,-0.0529,0.062,-0.078,0.0699,-0.0812,0.0686,-0.0837,0.0744,-0.0709,0.0758,-0.0592,0.0734,-0.0455,0.0755,-0.0531,0.0682,-0.0568,0.0695,-0.0773,0.0774,-0.0631,0.0715,-0.055,0.0643,-0.049,0.0773,-0.0542,0.0711,-0.0572,0.0686,-0.0634,0.0809,-0.0672,0.0782,-0.0764,0.0935,-0.1147,0.1187,-0.0846,0.1048,-0.1019,0.1195,-0.1024,0.1307,-0.1225,0.1744,-0.1694,0.1756,-0.1562,0.2111,-0.0964,0.0943,-0.0992,0.0806,-0.0788,0.0802,-0.0803,0.0557,-0.0684,0.0531,-0.0527,0.0502,-0.0596,0.067,-0.0458,0.0722,-0.0635,0.0668,-0.0672,0.0653,-0.0601,0.0721,-0.0568,0.0776,-0.0572,0.0874,-0.0547,0.0693,-0.0615,0.0705,-0.0564,0.0667,-0.0598,0.064,-0.0862,0.0718,-0.0893,0.0688,-0.0868,0.1125,-0.095,0.0853,-0.0944,0.0815,-0.0968,0.0796,-0.1156,0.0843,-0.0968,0.0757,-0.081,0.0739,-0.0891,0.0677,-0.0764,0.0593,-0.0913,0.0652,-0.0863,0.0688,-0.0727,0.0716,-0.0714,0.0737,-0.0908,0.0769,-0.0933,0.0715,-0.1056,0.0795,-0.0794,0.065,-0.0828,0.0664,-0.0866,0.0635,-0.0793,0.0563,-0.0659,0.0429,-0.0866,0.0854,-0.0446,0.0405,-0.058,0.0395,-0.0423,0.0434,-0.0571,0.0518,-0.0538,0.0491,-0.0677,0.0598,-0.1086,0.1082,-0.0621,0.0665,-0.0771,0.0781,-0.0672,0.0629,-0.042,0.0463,-0.0405,0.0522,-0.0356,0.0405,-0.0461,0.0468,-0.0487,0.0564,-0.0528,0.0551,-0.0594,0.056,-0.0553,0.0589,-0.063,0.0633,-0.0689,0.0596,-0.0732,0.0558,-0.0799,0.0627,-0.0692,0.0523,-0.0592,0.0445,-0.0455,0.0394,-0.0453,0.0486,-0.0469,0.0368,-0.0411,0.0467,-0.0467,0.0453,-0.0482,0.0618,-0.0408,0.0547,-0.0403,0.052,-0.0467,0.0382,-0.0507,0.048,-0.0447,0.0488,-0.0498,0.0476,-0.0482,0.0379,-0.0502,0.0468,-0.0642,0.0529,-0.0541,0.0488,-0.0514,0.0567,-0.0509,0.0601,-0.0587,0.0509,-0.0548,0.046,-0.0582,0.0515,-0.0522,0.0472,-0.0561,0.0529,-0.0605,0.049,-0.0668,0.0485,-0.052,0.0509,-0.0484,0.0493,-0.0478,0.0511,-0.0478,0.0502,-0.0423,0.0484,-0.0452,0.0439,-0.0454,0.0454,-0.0454,0.0434,-0.0457,0.0559,-0.0443,0.0445,-0.0518,0.0471,-0.0491,0.0463,-0.048,0.044,-0.0496,0.0493,-0.0549,0.0446,-0.0532,0.0419,-0.0492,0.0491,-0.0513,0.0478,-0.0522,0.0475,-0.0567,0.0471,-0.0513,0.0489,-0.0548,0.0532,-0.0572,0.052,-0.0504,0.0536,-0.0545,0.048,-0.0572,0.066,-0.0481,0.0651,-0.0601,0.0459,-0.0526,0.0432,-0.0632,0.0448,-0.0496,0.0478,-0.0577,0.0443,-0.0601,0.0506,-0.0676,0.0541,-0.0612,0.0594,-0.0555,0.0523,-0.0585,0.0536,-0.0573,0.0629,-0.0596,0.0543,-0.0496,0.0434,-0.0364,0.0407,-0.0333,0.0399,-0.0347,0.0434,-0.0385,0.0389,-0.0537,0.0449,-0.0418,0.032,-0.0407,0.0379,-0.043,0.0409,-0.0499,0.0431,-0.0449,0.0399,-0.0521,0.0488,-0.0491,0.0476,-0.0575,0.0455,-0.0555,0.0575,-0.0503,0.0491,-0.0478,0.0594,-0.052,0.0491,-0.0515,0.0694,-0.0622,0.0534,-0.0559,0.0571,-0.0642,0.0611,-0.0564,0.0567,-0.065,0.0672,-0.0602,0.0569,-0.0847,0.0562,-0.0622,0.067,-0.0636,0.0477,-0.057,0.0568,-0.0668,0.0558,-0.0702,0.0725,-0.0704,0.0689,-0.0691,0.0577,-0.0517,0.0548,-0.0603,0.0637,-0.0652,0.0558,-0.0691,0.0566,-0.0623,0.0573,-0.0625,0.061,-0.0658,0.0604,-0.0699,0.048,-0.0531,0.0473,-0.0527,0.0491,-0.0647,0.0569,-0.0509,0.0494,-0.0646,0.0511,-0.0599,0.053,-0.0583,0.0578,-0.0585,0.0519,-0.0607,0.0584,-0.0466,0.0537,-0.0531,0.0458,-0.0429,0.0473,-0.0501,0.052,-0.0556,0.0379,-0.0543,0.0492,-0.0522,0.0476,-0.0583,0.0538,-0.0637,0.0549,-0.0627,0.0666,-0.0668,0.0701,-0.0724,0.06,-0.0687,0.0584,-0.07,0.061,-0.0603,0.0637,-0.057,0.0494,-0.0591,0.046,-0.1291,0.1134,-0.0515,0.0461,-0.0518,0.0426,-0.0484,0.0525,-0.0531,0.0475,-0.0495,0.0412,-0.0558,0.0466,-0.0434,0.0379,-0.041,0.0428,-0.0437,0.0414,-0.0493,0.0474,-0.0477,0.0446,-0.0467,0.0457,-0.0451,0.0437,-0.0465,0.0424,-0.0443,0.0486,-0.0454,0.0416,-0.0475,0.0439,-0.0471,0.0461,-0.0479,0.0478,-0.0473,0.0471,-0.0465,0.0452,-0.0483,0.0472,-0.0463,0.0408,-0.0364,0.0362,-0.0504,0.0465,-0.0447,0.0392,-0.0365,0.0392,-0.0457,0.0417,-0.0361,0.0346,-0.0354,0.0447,-0.0387,0.0453,-0.0394,0.0403,-0.0373,0.0361,-0.0379,0.0347,-0.0334,0.0338,-0.036,0.0313,-0.0379,0.0362,-0.0385,0.0396,-0.0375,0.0372,-0.0343,0.0327,-0.0382,0.0368,-0.0358,0.0394,-0.0392,0.0385,-0.0389,0.0373,-0.0346,0.0344,-0.0352,0.0427,-0.0336,0.0437,-0.0398,0.0432,-0.0368,0.0375,-0.0392,0.0336,-0.0364,0.0379,-0.0352,0.0389,-0.0343,0.0381,-0.0417,0.0404,-0.0384,0.0381,-0.0343,0.0352,-0.0373,0.0416,-0.045,0.0462,-0.0451,0.0458,-0.0384,0.0481,-0.0387,0.0419,-0.0351,0.0294,-0.0353,0.0353,-0.0409,0.0381,-0.038,0.0381,-0.0364,0.0364,-0.0355,0.0412,-0.0365,0.0375,-0.0352,0.0428,-0.0383,0.0409,-0.0353,0.0341,-0.037,0.0361,-0.0367,0.0393,-0.0386,0.0363,-0.0425,0.0359,-0.0425,0.0495,-0.0399,0.0415,-0.0378,0.046,-0.0368,0.0443,-0.0396,0.0444,-0.0414,0.0414,-0.0377,0.0367,-0.0394,0.0406,-0.0451,0.0439,-0.0406,0.0392,-0.0348,0.0398,-0.0386,0.0373,-0.0427,0.0503,-0.0413,0.0451,-0.0428,0.0393,-0.0415,0.0436,-0.0355,0.0439,-0.0375,0.0426,-0.035,0.0424,-0.037,0.044,-0.0505,0.0543,-0.0453,0.0367,-0.0387,0.0449,-0.043,0.0414,-0.0428,0.0446,-0.041,0.0382,-0.0392,0.0429,-0.0358,0.0414,-0.0391,0.0378,-0.0456,0.0371,-0.0456,0.0378,-0.0396,0.0396,-0.0448,0.0444,-0.0449,0.0484,-0.0397,0.0484,-0.0461,0.0503,-0.0405,0.0437,-0.0464,0.0397,-0.0454,0.0419,-0.0404,0.0504,-0.0423,0.0472,-0.0399,0.0459,-0.0464,0.0519,-0.0434,0.047,-0.0422,0.0436,-0.0467,0.0487,-0.0411,0.048,-0.0428,0.046,-0.0501,0.0462,-0.0426,0.0461,-0.0457,0.0448,-0.0389,0.0414,-0.0471,0.0472,-0.0463,0.0461,-0.0401,0.0418,-0.0438,0.0484,-0.04,0.0425,-0.0356,0.0461,-0.0376,0.0459,-0.0348,0.0461,-0.0434,0.047,-0.0329,0.0423,-0.0399,0.0463,-0.035,0.0473,-0.0362,0.0399,-0.0403,0.0349,-0.0434,0.0373,-0.0463,0.0379,-0.043,0.0366,-0.0522,0.0371,-0.0507,0.0506,-0.0534,0.0455,-0.0517,0.0388,-0.0419,0.0386,-0.0504,0.0422,-0.0486,0.0498,-0.0509,0.054,-0.055,0.063,-0.0486,0.0601,-0.0549,0.0588,-0.0601,0.0638,-0.0393,0.0604,-0.0413,0.0645,-0.0425,0.0613,-0.0479,0.0631,-0.0529,0.0598,-0.0574,0.0667,-0.0574,0.0596,-0.0448,0.0453,-0.0412,0.042,-0.0344,0.0461,-0.0336,0.0394,-0.0392,0.041,-0.0321,0.0404,-0.0376,0.0434,-0.0378,0.0502,-0.0372,0.0504,-0.043,0.0485,-0.0419,0.0458,-0.045,0.0493,-0.0427,0.047,-0.0419,0.0485,-0.0445,0.0484,-0.0444,0.0414,-0.0475,0.0484,-0.045,0.054,-0.0392,0.0403,-0.0366,0.0423,-0.0367,0.0413,-0.0368,0.0427,-0.0399,0.0501,-0.0458,0.0463,-0.0477,0.0522,-0.0552,0.0625,-0.0329,0.0397,-0.0383,0.0432,-0.0398,0.0451,-0.0358,0.0444,-0.0378,0.0438,-0.0466,0.0513,-0.0383,0.0512,-0.0383,0.0495,-0.0358,0.0452,-0.0377,0.0489,-0.0385,0.0462,-0.0354,0.0443,-0.0322,0.0466,-0.0338,0.0477,-0.0373,0.0457,-0.0392,0.0521,-0.039,0.0507,-0.0335,0.0499,-0.0342,0.0456,-0.0303,0.0455,-0.0305,0.0409,-0.0298,0.0417,-0.0339,0.0428,-0.0315,0.0433,-0.0335,0.043,-0.0303,0.048,-0.0322,0.0461,-0.0321,0.0437,-0.0348,0.044,-0.0334,0.0435,-0.0343,0.0475,-0.0325,0.044,-0.0301,0.044,-0.0345,0.0423,-0.03,0.0409,-0.0319,0.0419,-0.0314,0.04,-0.0324,0.0477,-0.0319,0.0434,-0.0348,0.044,-0.0361,0.0437,-0.0402,0.0476,-0.0477,0.0513,-0.0766,0.0502,-0.0421,0.0501,-0.04,0.0453,-0.0355,0.0434,-0.0384,0.0432,-0.0472,0.0407,-0.0542,0.0475,-0.0611,0.0421,-0.0673,0.0431,-0.062,0.0423,-0.0616,0.049,-0.0636,0.0485,-0.0657,0.0445,-0.0666,0.0616,-0.0768,0.079,-0.0778,0.09,-0.0584,0.0726,-0.0495,0.0429,-0.0399,0.0388,-0.0405,0.0284,-0.03,0.0356,-0.0239,0.0339,-0.0242,0.0345,-0.0333,0.046,-0.044,0.0518,-0.0455,0.0478,-0.0314,0.0481,-0.0309,0.0453,-0.051,0.0526,-0.0534,0.0473,-0.0411,0.0351,-0.0333,0.0344,-0.0268,0.0292,-0.0235,0.0318,-0.035,0.0453,-0.0452,0.0547,-0.0544,0.0573,-0.0322,0.0503,-0.0435,0.0648,-0.0573,0.0675,-0.0712,0.1232,-0.0791,0.108,-0.0492,0.0706,-0.0409,0.0509,-0.0428,0.0606,-0.0797,0.0901,-0.0657,0.0847,-0.1267,0.1366,-0.0675,0.1008,-0.1056,0.132,-0.1016,0.1545,-0.0822,0.1246,-0.0696,0.1001,-0.0569,0.0809,-0.0439,0.0397,-0.0539,0.0356,-0.0276,0.0239,-0.0233,0.0238,-0.0217,0.0228,-0.0193,0.0263,-0.0241,0.0318,-0.0257,0.0346,-0.0304,0.0345,-0.0314,0.0502,-0.0739,0.1248,-0.106,0.1684,-0.1201,0.1635,-0.0951,0.1278,-0.0669,0.0975,-0.0723,0.0465,-0.0551,0.0464,-0.0403,0.0413,-0.052,0.0906,-0.0656,0.1115,-0.0778,0.1447,-0.12,0.1694,-0.1248,0.1703,-0.0779,0.1287,-0.0689,0.0897,-0.0734,0.0869,-0.0629,0.0802,-0.0619,0.0598,-0.0354,0.0304,-0.0589,0.0531,-0.0267,0.0181,-0.0238,0.0389,-0.031,0.0366,-0.0594,0.0765,-0.0663,0.1009,-0.0516,0.0849,-0.0684,0.0901,-0.0511,0.084,-0.0525,0.0812,-0.0422,0.0519,-0.0196,0.0198,-0.0173,0.0204,-0.0154,0.0194,-0.0156,0.0186,-0.0184,0.0181,-0.0159,0.0126,-0.0167,0.0184,-0.0188,0.0237,-0.0128,0.0234,-0.0163,0.0201,-0.0148,0.0206,-0.0134,0.0179,-0.0146,0.0295,-0.016,0.0269,-0.0184,0.0312,-0.0164,0.0351,-0.0196,0.0334,-0.018,0.0291,-0.0195,0.0295,-0.019,0.031,-0.0163,0.0328,-0.0157,0.0316,-0.019,0.0328,-0.0174,0.0325,-0.0254,0.0401,-0.0231,0.0373,-0.0251,0.0297,-0.03,0.0312,-0.0272,0.0297,-0.0204,0.0243,-0.0197,0.0245,-0.0229,0.033,-0.0268,0.0311,-0.0361,0.038,-0.0335,0.0421,-0.0299,0.0466,-0.0423,0.0458,-0.0322,0.0383,-0.0467,0.0466,-0.0444,0.0439,-0.0303,0.0479,-0.0397,0.0345,-0.0358,0.0404,-0.034,0.033,-0.0427,0.0308,-0.037,0.0327,-0.0319,0.0351,-0.0336,0.0373,-0.019,0.0188,-0.0171,0.0175,-0.0197,0.0189,-0.0213,0.0161,-0.0184,0.0165,-0.0262,0.0151,-0.0181,0.0162,-0.02,0.0166,-0.0172,0.0135,-0.0178,0.0145,-0.019,0.0144,-0.0116,0.0117,-0.0132,0.0116,-0.0148,0.0104,-0.0115,0.0092,-0.0105,0.0113,-0.0125,0.0122,-0.0092,0.0115,-0.0106,0.0085,-0.0093,0.0087,-0.0114,0.0112,-0.0093,0.0118,-0.0102,0.0104,-0.0108,0.0133,-0.0162,0.0162,-0.0158,0.0168,-0.0168,0.0166,-0.0159,0.0125,-0.0154,0.0126,-0.0154,0.0142,-0.0172,0.0151,-0.0164,0.0215,-0.0269,0.031,-0.0289,0.0459,-0.0322,0.0467,-0.0351,0.0603,-0.0401,0.0589,-0.0488,0.0509,-0.0467,0.0513,-0.0411,0.0758,-0.0594,0.0851,-0.0629,0.0787,-0.0588,0.0616,-0.038,0.0533,-0.0262,0.0203,-0.0311,0.0217,-0.0262,0.0224,-0.0288,0.0219,-0.0214,0.0219,-0.0253,0.0171,-0.0308,0.0222,-0.0377,0.0632,-0.0602,0.0721,-0.0448,0.0514,-0.0322,0.029,-0.0327,0.0363,-0.0313,0.0363,-0.0282,0.0325,-0.0386,0.0348,-0.0248,0.0327,-0.0211,0.0165,-0.0226,0.0149,-0.021,0.0193,-0.021,0.0169,-0.023,0.0344,-0.0337,0.0273,-0.0517,0.0751,-0.0725,0.0861,-0.0256,0.02,-0.0264,0.0285,-0.0269,0.0307,-0.0214,0.0161,-0.0216,0.021,-0.0156,0.0176,-0.0197,0.0166,-0.0142,0.0149,-0.0114,0.0089,-0.0073,0.0067,-0.001,0.0012]
در حال بارگذاری
2:06
جاده کامیون رانندگی کامیون خزنده به آرامی بیش از تخته سنگ های بزرگ, موتور فلزی تعلیق creaks 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم