مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای باز بسته کردن درب ۴

باز و بسته کردن درب هنگام ورود و خروج از اتاق/درب چوبی

کیفیت: 441kHz, 128bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: در و پنجره
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها صدایبستندر، دربدرب بستهباز کردن دربدرب چفتدرب چوبدرب خروجدرب اتاق خوابدرب چوبیبستن درب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0018,0,-0.0029,0,-0.0027,0.0043,-0.0023,0.0049,0,0.0046,0,0.0022,-0.0011,0.0032,0,0.0024,-0.0003,0.0024,-0.003,0,-0.0085,0,-0.0068,0.0028,-0.0021,0.0056,0,0.006,-0.003,0,-0.0024,0.0004,-0.0019,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0013,0.0033,0,0.0028,0,0.0012,-0.0026,0,-0.0032,0.005,-0.0013,0.0056,-0.001,0.0026,-0.0033,0,-0.0086,0.009,-0.0041,0.0118,-0.001,0.0039,-0.017,0,-0.0167,0.0107,-0.0069,0.0229,-0.0183,0.0136,-0.0087,0.0155,-0.0077,0,-0.016,0.0177,-0.0203,0.015,-0.017,0.0387,-0.0031,0.0194,-0.017,0.0089,-0.0254,0.0228,-0.0143,0.0183,-0.0102,0.0296,-0.0018,0.0204,-0.0236,0.0072,-0.0176,0.0038,-0.0179,0.0032,-0.0128,0.0067,-0.0082,0.0189,0,0.0073,-0.0179,0.0068,-0.0099,0.0058,-0.0063,0.0103,0,0.0074,-0.0039,0.0114,-0.0057,0.008,-0.0084,0,-0.018,0,-0.0138,0.0131,-0.0114,0.0153,-0.0025,0.0154,-0.0033,0.0154,-0.0266,0.0118,-0.0368,0.0277,-0.0298,0.0257,-0.0211,0.0353,-0.0266,0.0369,-0.0122,0.0286,-0.0124,0.0192,-0.0139,0.0077,-0.0221,0.005,-0.0155,0.0175,-0.0052,0.0197,-0.0005,0.0114,-0.0244,0,-0.0207,0.0048,-0.0062,0.0113,-0.0015,0.011,-0.0053,0.0017,-0.0081,0,-0.0128,0.0043,-0.0033,0.0168,-0.0185,0.0158,-0.0118,0.0064,-0.0205,0.0086,-0.0154,0.0071,-0.0098,0.0145,-0.0097,0.0141,-0.0131,0.0078,-0.0101,0.003,-0.0171,0.0095,-0.0029,0.015,-0.0019,0.01,-0.0038,0.0094,-0.0024,0.0071,-0.0065,0.0039,-0.003,0.0062,0,0.0033,-0.0067,0,-0.0103,0.0046,-0.0045,0.0057,-0.0033,0.0022,-0.0078,0,-0.009,0,-0.0072,0.0045,-0.0009,0.009,0,0.0022,-0.0048,0,-0.0071,0.0005,-0.0062,0.0049,-0.0008,0.0003,-0.0066,0.0013,-0.0049,0.0014,-0.0041,0.0143,0,0.015,0,0.0113,-0.0025,0,-0.0088,0,-0.0085,0.0037,-0.0042,0.0072,0,0.0037,-0.004,0,-0.0046,0.0014,-0.0025,0.0017,-0.0035,0,-0.0043,0,-0.0036,0.0048,-0.0014,0.0049,0,0.0047,-0.0056,0,-0.0055,0.0027,-0.0008,0.0042,-0.0009,0.0069,0,0.001,-0.007,0,-0.0117,0.0002,-0.0108,0.0075,0,0.008,0,0.0044,-0.0007,0.0006,-0.0026,0,-0.0027,0,-0.0043,0.0034,-0.001,0.0035,-0.0017,0.0007,-0.0014,0.0026,-0.0011,0.0029,0,0.0038,0,0.0038,-0.0023,0,-0.0042,0.002,-0.0015,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.0018,-0.0004,0.0032,-0.0001,0.0041,0,0.0007,-0.0034,0,-0.0049,0.0005,-0.0052,0.0055,0,0.0092,0,0.0091,-0.0081,0.0043,-0.0134,0.005,-0.0111,0.0039,-0.0102,0.0061,-0.0116,0.006,-0.0149,0.0116,-0.0085,0.008,-0.0031,0.011,0,0.0064,-0.0059,0.0105,-0.0065,0.0044,-0.0088,0.0142,-0.0102,0.0052,-0.0111,0.0036,-0.0082,0.0059,-0.0122,0.0085,-0.0026,0.0066,-0.003,0.0025,-0.0055,0,-0.0102,0.0066,-0.0054,0.0076,-0.0003,0.0069,-0.0016,0.0132,-0.0136,0.0164,-0.0062,0.0126,-0.0167,0.0141,-0.0143,0.0031,-0.0078,0.0065,-0.008,0.0075,-0.0007,0.0073,-0.0024,0.0053,-0.0031,0.0027,-0.0044,0.0054,-0.0018,0.0084,0,0.0066,-0.0032,0.0062,-0.0004,0.0065,-0.0049,0,-0.0105,0,-0.0056,0,-0.0056,0.0006,-0.0052,0.0004,-0.006,0.0008,-0.002,0.0036,-0.0009,0.0029,-0.0025,0.0052,-0.0014,0.0069,-0.0039,0,-0.0051,0.0025,-0.0052,0.0058,0,0.0074,0,0.0044,0,0.004,-0.0002,0,-0.0068,0,-0.0055,0.0008,-0.0054,0.0043,-0.0021,0.0151,-0.0012,0.0063,-0.0076,0.0056,-0.0095,0.0183,-0.007,0.0222,-0.0384,0.0179,-0.0144,0.0188,-0.0175,0.0229,-0.0187,0.0263,-0.0152,0.0119,-0.0222,0.0216,-0.0142,0.0075,-0.0044,0.0049,-0.0108,0.0125,-0.0039,0.009,-0.0047,0.0131,-0.0149,0.0124,-0.0101,0,-0.0133,0.0118,-0.0032,0.0111,-0.016,0.0071,-0.008,0.0103,-0.0019,0.0124,0,0.0079,-0.0048,0.0046,-0.0066,0.0026,-0.0069,0.0005,-0.005,0.0058,-0.0037,0.0084,-0.0014,0,-0.0062,0.0052,-0.0037,0.0083,-0.0003,0.0068,-0.0019,0.0006,-0.006,0,-0.0093,0.0013,-0.0119,0.0012,-0.0062,0.0062,-0.0012,0.0043,-0.0076,0.0084,0,0.007,-0.0058,0.001,-0.0061,0.0004,-0.0058,0.0011,-0.005,0.0029,-0.0038,0.0037,-0.0004,0.0062,-0.0028,0.0028,-0.0032,0.0039,-0.0007,0.0064,0,0.0056,-0.0004,0.0056,0,0.0012,-0.002,0.0015,-0.0034,0.0005,-0.004,0.0015,-0.0038,0.001,-0.0012,0.0025,-0.0022,0,-0.004,0.0009,-0.0018,0.0062,-0.0001,0.0061,-0.0046,0.0019,-0.0117,0,-0.0152,0.0065,-0.0116,0.0069,0,0.0178,0,0.0101,-0.016,0.0024,-0.0138,0.0078,-0.0076,0.0177,-0.0034,0.0074,-0.01,0.0088,-0.0128,0.0067,-0.0065,0.01,-0.0017,0.0083,-0.0056,0.0035,-0.0098,0.0134,-0.0108,0.0195,-0.0136,0.0143,-0.02,0.0071,-0.0186,0.0281,-0.0183,0.015,-0.0287,0.0308,-0.0069,0.0197,-0.0151,0.0043,-0.0236,0.0093,-0.0182,0.0116,-0.0066,0.0182,-0.0105,0.0205,-0.0112,0.0083,-0.0152,0.0137,-0.0071,0.0117,-0.0168,0.0129,-0.0151,0.0201,-0.0142,0.0192,-0.0195,0.0133,-0.0174,0.009,-0.0155,0.0033,-0.0133,0.0094,-0.0151,0.0082,-0.0093,0.0107,-0.0076,0.0104,-0.0058,0.0004,-0.0072,0.0077,-0.0133,0.0074,-0.0073,0.007,-0.0033,0.0075,-0.0055,0.0014,-0.0066,0.0034,-0.0041,0.0057,-0.0068,0.0056,-0.0105,0.0067,-0.0024,0.0025,-0.0047,0.0069,-0.0014,0.0115,0,0.0069,-0.0032,0.0001,-0.0038,0.0005,-0.0071,0.0066,-0.0016,0.0062,0,0.0011,-0.0024,0.0015,-0.005,0,-0.005,0.0044,0,0.005,-0.0027,0.0012,-0.0051,0.0004,-0.0044,0.0006,-0.0015,0.0026,-0.002,0.0006,-0.0015,0.0042,0,0.0019,-0.0006,0.0009,-0.0012,0,-0.0023,0,-0.0029,0.002,-0.0046,0.0051,0,0.0052,0,0.0017,-0.0037,0,-0.0046,0,-0.0056,0.0009,-0.005,0.003,0,0.0055,0,0.0044,0,0.0004,-0.0042,0,-0.004,0.0014,-0.0028,0.0024,-0.0024,0.0023,-0.0039,0.0031,0,0.0045,0,0.0034,0,0.0025,-0.0017,0.0005,-0.003,0.0054,0,0.0061,0,0.0018,-0.0027,0,-0.0051,0,-0.0039,0.0045,0,0.0038,0,0.0023,-0.0043,0,-0.0055,0,-0.0042,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.0018,0,-0.004,0.0018,-0.0024,0.0055,0,0.0053,0,0.0027,-0.0043,0,-0.0058,0.0016,-0.0023,0.004,0,0.0029,-0.0026,0,-0.0023,0,-0.0017,0.0035,0,0.003,-0.0002,0,-0.0031,0,-0.0052,0.003,-0.0023,0.0046,0,0.0027,-0.0024,0,-0.0043,0.0003,-0.0041,0.0025,0,0.0043,0,0.004,0,0.0001,-0.0041,0,-0.005,0.0014,-0.0022,0.0037,0,0.0036,0,0.0026,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.0017,0,0.0029,0,0.0026,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.001,0.0015,-0.0003,0.0014,-0.0017,0,-0.0052,0.0025,-0.0037,0.0039,0,0.0043,0,0.0005,-0.0021,0,-0.005,0,-0.0053,0,-0.0043,0.0014,-0.0031,0.0032,0,0.0069,0,0.0069,0,0.0025,-0.0034,0,-0.0071,0,-0.0061,0.0043,0,0.0052,0,0.0019,-0.0007,0,-0.002,0.0015,-0.002,0.0012,0,0.0012,-0.0016,0,-0.0031,0,-0.0026,0.0023,-0.0004,0.0025,0,0.0025,-0.0009,0,-0.0007,0.0013,-0.0003,0.0027,0,0.0028,0,0.0002,-0.0029,0,-0.0038,0.0007,-0.0022,0.002,0,0.002,-0.0009,0,-0.0041,0,-0.0044,0.0023,-0.0007,0.0033,0,0.0021,-0.001,0.0001,-0.0011,0,-0.0026,0.001,-0.0011,0.0035,0,0.0031,-0.0011,0,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0016,0,0.0004,-0.0003,0.0006,0,0.0005,-0.0003,0.0014,-0.0001,0.0011,-0.0006,0.0033,0,0.0029,0,0,-0.0029,0,-0.0029,0,-0.0011,0,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.006,0,0.0057,0,0.0016,-0.0042,0,-0.0046,0,-0.0045,0.0031,-0.0011,0.0029,0,0.0014,-0.001,0,-0.002,0,-0.002,0.0032,-0.0005,0.0031,0,0.0006,-0.0014,0,-0.0026,0.0036,-0.0006,0.0044,0,0.0004,-0.005,0,-0.0068,0.0006,-0.0049,0.0083,0,0.0086,0,0.004,-0.004,0,-0.0064,0.0018,-0.0048,0.0041,0,0.0045,0,0.0038,-0.0008,0,-0.0029,0,-0.0033,0,-0.0021,0.0004,-0.0021,0,-0.0045,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0005,0,-0.0016,0,-0.0016,0.0034,-0.0008,0.0042,0,0.0025,0,0.0002,-0.0014,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0016,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0017,0,0.0033,0,0.0037,0,0.0009,-0.0021,0,-0.0057,0.0019,-0.0056,0.0051,0,0.0038,-0.0019,0,-0.0024,0,-0.0039,0,-0.0031,0.0034,-0.0014,0.0048,0,0.0026,-0.0038,0.0004,-0.0041,0.0028,0,0.0026,-0.0002,0,-0.0035,0,-0.0042,0.0023,-0.0024,0.0043,0,0.004,0,0.0023,-0.0009,0.0004,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0008,0,0.0002,-0.0033,0.0004,-0.0035,0.0047,0,0.0044,0,0.0008,-0.0041,0,-0.0047,0,-0.004,0.0029,-0.004,0.0032,0,0.0027,-0.0004,0,-0.0034,0,-0.0024,0.0024,-0.0011,0.0031,0,0.0007,-0.0019,0.0022,-0.0014,0.0057,0,0.0051,-0.002,0,-0.003,0.0015,-0.0024,0.0041,0,0.0037,0,0.0038,-0.0013,0,-0.0071,0,-0.009,0.0065,-0.0072,0.1242,-0.1065,0.0958,-0.0471,0.1015,-0.017,0.0484,-0.066,0.0088,-0.1096,0.0241,-0.0941,0.0546,-0.1111,0.1281,0,0.0659,-0.0688,0.0101,-0.0653,0.058,-0.0674,0.1126,0,0.093,-0.0024,0.0458,-0.1032,0,-0.1388,0,-0.138,0.0865,-0.0304,0.0811,-0.0287,0.0525,-0.1036,0.0898,0,0.028,-0.0672,0.0616,-0.1141,0.0679,-0.0337,0,-0.1048,0.0723,-0.0914,0.0781,0,0.0706,-0.0777,0.001,-0.0467,0.0086,-0.0474,0,-0.038,0.0306,-0.0134,0.0919,0,0.042,-0.0328,0.047,-0.0741,0.0437,-0.0546,0.0045,-0.0616,0.0072,-0.0634,0.0231,0,0.0296,0,0.059,0,0.0466,0,0.0249,-0.0201,0,-0.0449,0.0543,-0.0156,0.0708,0,0.0227,-0.0143,0,-0.0575,0,-0.0758,0.0283,-0.0713,0.0835,0,0.0897,-0.0152,0.03,-0.011,0.0326,-0.0183,0.0291,-0.0259,0.0301,-0.0324,0.0002,-0.0564,0.0314,-0.0292,0.0136,-0.0377,0.032,-0.0072,0.0065,-0.0466,0,-0.058,0.0308,-0.0268,0.1106,0,0.1079,-0.0027,0.1172,-0.1056,0.0616,-0.0544,0.0636,-0.0904,0.0237,-0.1361,0.074,-0.1217,0.1244,-0.0179,0.1125,0,0.0227,-0.0707,0,-0.1393,0.0324,-0.0862,0.113,0,0.0628,-0.0869,0,-0.0953,0.0337,-0.0473,0.055,0,0.0667,-0.1008,0,-0.1446,0.1196,-0.0583,0.1283,0,0.0491,-0.062,0.0017,-0.0359,0,-0.1494,0.0381,-0.1474,0.1074,0,0.0815,-0.0757,0,-0.1038,0.0236,-0.0187,0.0436,-0.0049,0.0304,-0.0466,0.0412,-0.0332,0.0374,-0.0353,0.0695,0,0.0587,-0.0199,0,-0.1238,0,-0.1191,0.0452,-0.0991,0.0591,0,0.1128,0,0.1152,0,0.0489,-0.011,0,-0.056,0,-0.0641,0.0119,-0.0377,0.0494,0,0.074,-0.0039,0,-0.048,0.0044,-0.0338,0.0541,0,0.0904,-0.0027,0,-0.0524,0.0063,-0.0351,0.0606,0,0.06,0,0,-0.0365,0.0019,-0.0268,0,-0.0309,0.047,-0.0021,0.0456,-0.0433,0,-0.0331,0.0414,-0.0063,0.0528,-0.0087,0.0597,0,0.0553,0,0.0008,-0.0447,0,-0.0853,0,-0.08,0.0375,-0.0166,0.0397,0,0.0539,0,0.0556,0,0.0024,-0.0354,0,-0.0401,0.0065,-0.0264,0,-0.0425,0.0334,-0.0359,0.0513,0,0.0242,0,0.0204,0,0.0171,-0.0365,0,-0.0413,0.0246,-0.0228,0.0455,0,0.0235,-0.0227,0,-0.0411,0,-0.0312,0.0093,-0.0142,0.0173,0,0.0095,-0.0099,0,-0.0211,0.006,-0.0069,0.0141,0,0.0014,-0.0248,0,-0.0136,0.0096,-0.0028,0.009,-0.012,0,-0.0105,0,-0.0151,0,-0.0133,0.0172,-0.0054,0.0185,0,0.0181,0,0.018,0,0.0006,-0.0225,0,-0.0172,0.009,-0.0022,0.0089,0,0.0014,-0.0089,0.0162,-0.0067,0.0211,0,0.0037,-0.0097,0,-0.0157,0.0002,-0.0146,0.0001,-0.011,0,-0.0119,0.0043,-0.0052,0,-0.0066,0,-0.0068,0,-0.0048,0,-0.0081,0.0037,-0.0032,0.0043,0,0.0015,-0.004,0.0072,0,0.0034,-0.0033,0.0051,-0.0035,0.0009,-0.0041,0.0047,-0.0007,0.0018,-0.0012,0,-0.0069,0,-0.0038,0.0046,-0.0017,0.0135,0,0.0115,-0.0011,0,-0.01,0,-0.0102,0.003,-0.0026,0.0056,0,0.0135,0,0.0132,0,0.0014,-0.0029,0,-0.0106,0,-0.0088,0.002,-0.0034,0.0059,0,0.0078,0,0.006,0,0.0048,0,0.0023,-0.0067,0,-0.0073,0,-0.0061,0,-0.0039,0.0034,-0.0008,0.0035,0,0.0029,-0.002,0.0012,-0.0052,0.0089,0,0.007,0,0.002,-0.0034,0,-0.0082,0.0058,-0.0058,0.0095,0,0.0097,0,0.0009,-0.0043,0,-0.0077,0.0002,-0.0075,0.0024,-0.0015,0.0022,-0.0011,0.0048,0,0.0043,-0.0002,0.0092,0,0.0104,0,0.0039,-0.0039,0,-0.0057,0,-0.0046,0.001,-0.0046,0.0076,0,0.0072,-0.0003,0,-0.0043,0,-0.0091,0,-0.0085,0,-0.0059,0.0014,-0.0049,0.0036,-0.0005,0.007,0,0.007,0,0.0027,-0.0025,0.0003,-0.0008,0.0021,-0.0014,0.004,0,0.0031,-0.0002,0.0016,-0.0001,0.0027,-0.0001,0.006,0,0.0051,0,0.0026,-0.0001,0.0001,-0.0053,0.003,-0.0054,0.0052,0,0.0018,-0.005,0,-0.0061,0.0015,-0.0047,0.0086,0,0.0088,0,0.0019,-0.0024,0,-0.0078,0,-0.0074,0.001,-0.0026,0.0066,0,0.0079,0,0.0007,-0.0025,0.0004,-0.0013,0.0017,-0.0001,0.001,-0.001,0.001,-0.0013,0.0042,-0.0002,0.0035,0,0.005,-0.0002,0,-0.0054,0,-0.0046,0,-0.0031,0.0051,-0.0001,0.005,-0.0004,0,-0.0043,0,-0.006,0.0023,-0.0033,0.0041,0,0.0048,0,0.0016,0,0.0004,-0.0017,0.0034,-0.0003,0.0025,-0.0022,0,-0.005,0.0029,-0.0039,0.0019,-0.001,0,-0.0037,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0061,0,-0.007,0.0055,-0.0026,0.0059,0,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0029,0,0.0043,0,0.0038,0,0.0011,-0.0017,0,-0.0042,0.0013,-0.0024,0.0024,-0.0004,0.0044,-0.0006,0.0027,0,0.0001,-0.0047,0.0015,-0.0009,0.003,-0.0005,0,-0.0047,0,-0.0061,0.0016,-0.0025,0.0042,0,0.0039,-0.0031,0,-0.0056,0,-0.006,0.0004,-0.0053,0.0063,0,0.008,0,0.007,0,0.0006,-0.0047,0.0005,-0.0053,0.0044,0,0.0034,-0.0042,0,-0.0058,0,-0.0017,0.0005,-0.0023,0,-0.005,0,-0.0048,0.0079,-0.0017,0.008,0,0.0041,-0.0022,0.0003,-0.003,0.0021,0,0.0021,-0.0002,0.0026,0,0.0025,0,0.0018,-0.0041,0,-0.0049,0.0006,-0.0023,0,-0.0011,0,-0.0043,0,-0.0048,0.002,-0.0042,0.0078,0,0.0075,0,0.0018,-0.0057,0,-0.0065,0.0032,-0.0033,0.0057,0,0.0032,-0.0002,0,-0.0029,0.0006,-0.002,0.0038,0,0.004,-0.0009,0,-0.0026,0.0003,-0.0024,0.003,0,0.0029,0,0.0004,-0.0009,0.0015,0,0.0011,-0.0018,0,-0.0031,0,-0.0058,0,-0.0054,0,-0.0062,0.0067,-0.001,0.0073,0,0.0075,0,0.0003,-0.0052,0.0001,-0.0052,0.0033,0,0.0065,0,0.0049,-0.0017,0,-0.0027,0,-0.0031,0.0016,-0.0008,0.0023,0,0.0007,-0.002,0,-0.0013,0,-0.003,0,-0.0063,0,-0.007,0.0018,-0.0016,0.0034,0,0.0033,0,0.0016,-0.0005,0,-0.002,0,-0.0016,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
باز و بسته کردن درب هنگام ورود و خروج از اتاق/درب چوبی
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 128bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم