مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای زنگ تلفن ۱

زنگ تلفن رو میزی و موبایل مناسب مکان های رسمی و اداری
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۰۶
نوع: 441kHz, 128bit
تعداد دانلود: ۹۵ بار
آخرین ویرایش: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: راک استودیو
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0635,-0.0002,0.0091,-0.0329,0,-0.0821,0.0763,0,0.0271,-0.0004,0,-0.0788,0.0674,0,0.0238,-0.0027,0.0463,-0.0506,0.0875,-0.0903,0.0839,-0.1011,0.0915,-0.0946,0.0882,-0.086,0.0944,-0.0859,0.0879,-0.0912,0.0876,-0.0863,0.0504,-0.0526,0,-0.0635,0,-0.0617,0.086,0,0,-0.0477,0,-0.072,0.0765,0,0.0079,-0.0195,0.0545,-0.0465,0.0922,-0.0861,0.0855,-0.1089,0.0921,-0.0903,0.1001,-0.0776,0.086,-0.093,0.0855,-0.0856,0.0861,-0.08,0.0481,-0.052,0,-0.0822,0.0046,-0.0396,0.0849,0,0,-0.0694,0,-0.03,0.0804,0,0,-0.0436,0.0188,-0.0383,0.0663,-0.1044,0.0807,-0.1008,0.1007,-0.0846,0.0834,-0.0899,0.0947,-0.0788,0.0884,-0.0847,0.0819,-0.0853,0.0732,-0.048,0,-0.0903,0.0575,0,0.0742,0,0,-0.0755,0.0143,-0.0129,0.0723,0,0,-0.0629,0.0196,-0.0287,0.077,-0.0962,0.0767,-0.0959,0.0939,-0.0854,0.0946,-0.0792,0.0768,-0.0907,0.0964,-0.0784,0.0898,-0.0781,0.0598,-0.0854,0,-0.0902,0.0751,0,0.0348,-0.0011,0,-0.0791,0.0483,0,0.0547,0,0,-0.075,0.0214,-0.0055,0.0621,-0.1086,0.098,-0.0818,0.0969,-0.0799,0.0762,-0.0962,0.0903,-0.0791,0.0786,-0.0861,0.0887,-0.0795,0.0635,-0.07,0,-0.0684,0.0889,0,0.0061,-0.0311,0,-0.0681,0.0674,0,0.0238,-0.0017,0,-0.0725,0.0393,0,0.0723,-0.1012,0.0934,-0.0822,0.096,-0.079,0.0816,-0.0916,0.0832,-0.09,0.0899,-0.0821,0.0817,-0.0808,0.0838,-0.0734,0.0137,-0.0413,0.0975,0,0,-0.0538,0,-0.0475,0.0812,0,0.0093,-0.0204,0,-0.0646,0.0573,0,0.0476,-0.0972,0.1057,-0.0771,0.0981,-0.0802,0.0745,-0.0954,0.0932,-0.0755,0.0847,-0.084,0.084,-0.0796,0.0843,-0.0666,0.0181,-0.0066,0.0827,0,0,-0.0739,0,-0.0257,0.0784,0,0,-0.0628,0,-0.0412,0.071,0,0.0809,-0.073,0.0919,-0.0803,0.0903,-0.0891,0.0816,-0.0931,0.0779,-0.0876,0.0907,-0.0741,0.0855,-0.0775,0.076,-0.0814,0.0571,-0.0287,0.0548,0,0,-0.0794,0.021,-0.0063,0.0725,0,0,-0.0685,0.015,-0.0054,0.0724,0,0.0787,-0.0549,0.1072,-0.0624,0.0785,-0.0944,0.0722,-0.0983,0.0967,-0.0709,0.079,-0.0882,0.0887,-0.0759,0.085,-0.0738,0.0788,-0.0302,0.0379,0,0,-0.0893,0.0584,0,0.053,0,0,-0.0723,0.0359,0,0.0497,0,0.0254,-0.0541,0.0911,-0.0793,0.0811,-0.0912,0.0794,-0.0866,0.0809,-0.082,0.089,-0.0802,0.0805,-0.0838,0.0837,-0.0784,0.0729,-0.0222,0.0171,-0.0291,0,-0.0745,0.0747,0,0.0147,-0.0146,0,-0.0727,0.0563,0,0.0233,-0.0061,0.0431,-0.0554,0.0966,-0.082,0.0807,-0.0958,0.0829,-0.0881,0.0954,-0.0759,0.0852,-0.089,0.0796,-0.0804,0.0831,-0.0811,0.0589,-0.0185,0,-0.0735,0,-0.0493,0.0762,0,0,-0.0398,0,-0.0543,0.0639,0,0.0094,-0.0102,0.0618,-0.0349,0.0715,-0.1003,0.0769,-0.0989,0.0957,-0.0812,0.0787,-0.0853,0.0923,-0.0779,0.086,-0.0784,0.0767,-0.0828,0.0427,-0.0501,0,-0.0808,0.0093,-0.0201,0.0757,0,0,-0.0608,0,-0.0357,0.0672,0,0,-0.0269,0.0511,-0.0285,0.0776,-0.0916,0.0804,-0.0971,0.0822,-0.0229,0.0057,-0.0057,0.0023,-0.0066,0.0041,-0.005,0.0042,-0.0044,0.0023,-0.0033,0.0006,-0.0007,0,-0.002,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0411,-0.0002,0.0636,0,0,-0.0882,0.0162,-0.0076,0.0765,0,0,-0.0744,0.0147,-0.0126,0.0757,0,0.045,-0.0286,0.0982,-0.0847,0.0926,-0.0877,0.077,-0.1041,0.0886,-0.0874,0.0954,-0.0802,0.0788,-0.0894,0.0909,-0.0756,0.0535,-0.0541,0.038,0,0,-0.0936,0.0611,0,0.0649,0,0,-0.081,0.0378,0,0.061,0,0.0624,-0.045,0.1077,-0.0631,0.0768,-0.1087,0.0916,-0.0917,0.0948,-0.0835,0.0764,-0.093,0.094,-0.0783,0.0777,-0.0867,0.0488,-0.0486,0.0178,-0.0232,0,-0.0855,0.0759,0,0.021,-0.0162,0,-0.077,0.0601,0,0.0279,-0.0008,0.0107,-0.051,0.092,-0.0893,0.0873,-0.0931,0.0827,-0.0974,0.0979,-0.083,0.0895,-0.0904,0.0809,-0.0909,0.0876,-0.0782,0.0629,-0.0481,0,-0.076,0,-0.0548,0.0846,0,0,-0.0483,0,-0.0577,0.0725,0,0.0088,-0.0163,0.0207,-0.0572,0.0858,-0.0903,0.0742,-0.1018,0.0989,-0.0862,0.0973,-0.0822,0.0809,-0.0903,0.0908,-0.0777,0.0836,-0.086,0.0616,-0.0745,0,-0.0863,0.0149,-0.0162,0.0888,0,0,-0.0655,0,-0.0373,0.0811,0,0,-0.0565,0.0283,-0.047,0.0664,-0.0973,0.0869,-0.0848,0.0852,-0.0837,0.0928,-0.089,0.0894,-0.0885,0.0785,-0.0871,0.0892,-0.0735,0.0549,-0.0743,0,-0.0923,0.0494,0,0.0575,0,0,-0.0742,0.0161,-0.014,0.0679,0,0,-0.0701,0.024,-0.0135,0.0756,-0.0914,0.0749,-0.099,0.1042,-0.0687,0.0778,-0.0917,0.0746,-0.0904,0.0924,-0.0719,0.0725,-0.0843,0.088,-0.062,0.0077,-0.0846,0.0774,0,0.028,0,0,-0.0747,0.0395,0,0.0559,0,0,-0.073,0.0228,0,0.0617,-0.1037,0.1024,-0.0755,0.0919,-0.082,0.0844,-0.0867,0.0864,-0.0872,0.0743,-0.0855,0.0883,-0.0711,0.0741,-0.0659,0.0137,-0.0457,0.0896,0,0.0138,-0.0228,0,-0.0706,0.0718,0,0.0277,0,0,-0.0701,0.0389,0,0.0673,-0.0968,0.0984,-0.0799,0.1017,-0.0767,0.0755,-0.0955,0.0849,-0.0857,0.0862,-0.0827,0.0781,-0.0823,0.0807,-0.0745,0.0079,-0.027,0.0924,0,0,-0.0503,0,-0.0503,0.0769,0,0,-0.044,0,-0.0494,0.0542,0,0.0739,-0.0837,0.1134,-0.0669,0.0807,-0.0884,0.082,-0.0932,0.092,-0.084,0.0823,-0.0859,0.0892,-0.0731,0.0793,-0.082,0.0242,-0.0202,0.0823,0,0,-0.0717,0,-0.0291,0.077,0,0,-0.0554,0,-0.0343,0.0701,0,0.0255,-0.0686,0.094,-0.0756,0.0915,-0.0812,0.0659,-0.0937,0.085,-0.0848,0.0908,-0.0771,0.0737,-0.0878,0.0874,-0.0684,0.0393,-0.0137,0.0695,0,0,-0.0806,0.0312,0,0.0742,0,0,-0.0673,0.0094,-0.0151,0.065,0,0.0405,-0.0715,0.107,-0.0642,0.0769,-0.0936,0.0838,-0.0873,0.0876,-0.0855,0.076,-0.0899,0.0867,-0.0716,0.0744,-0.0843,0.0721,-0.0144,0.0405,-0.0008,0,-0.0818,0.0579,0,0.0353,0,0,-0.0688,0.0306,0,0.0541,0,0.0669,-0.0338,0.0944,-0.087,0.0841,-0.0911,0.0845,-0.0981,0.0923,-0.0806,0.0897,-0.0857,0.0772,-0.0834,0.0864,-0.0754,0.0674,-0.0491,0,-0.0456,0,-0.0806,0.0651,0,0.0269,-0.0051,0,-0.0698,0.0602,0,0.0358,0,0.0682,-0.0353,0.0907,-0.0779,0.0669,-0.1045,0.0869,-0.01,0.0113,-0.0031,0.004,-0.0045,0.0047,-0.0057,0.0043,-0.0046,0.0013,-0.003,0.0004,-0.0013,0,-0.002,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0024,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0052,-0.0076,0.0055,-0.005,0.0111,-0.0081,0.0086,-0.0098,0.0098,-0.0204,0.016,-0.0151,0.0138,-0.0309,0.0354,-0.0195,0.0311,-0.027,0.0289,-0.03,0.0249,-0.0325,0.0134,-0.0174,0.0239,-0.0267,0.0155,-0.0184,0.0253,-0.0338,0.0291,-0.0344,0.0252,-0.0332,0.0188,-0.0176,0.0233,-0.0494,0.017,-0.0241,0.0485,-0.0467,0.043,-0.0828,0.0634,-0.1099,0.0808,-0.1001,0.0638,-0.0739,0.031,-0.064,0.0347,-0.0479,0.0198,-0.0281,0.0246,-0.0762,0.0266,-0.0604,0.0275,-0.0207,0.0374,-0.0714,0.0243,-0.0155,0.0386,-0.0669,0.0244,-0.0714,0.0435,-0.0142,0.0266,-0.072,0.0223,-0.0157,0.0276,-0.0642,0.0244,-0.0229,0.0133,-0.0304,0.0173,-0.0215,0.0272,-0.0303,0.0222,-0.0235,0.0301,-0.0282,0.0214,-0.0236,0.0295,-0.0238,0.0274,-0.012,0.0224,-0.0139,0.0243,-0.0113,0.0186,-0.0061,0.015,-0.0083,0.0072,-0.0105,0.0095,-0.007,0.0075,-0.0094,0.0098,-0.0146,0.0051,-0.0046,0.0125,-0.0114,0.0134,-0.0029,0.0031,-0.008,0.0113,-0.0065,0.0083,-0.0113,0.0174,-0.0243,0.0153,-0.0189,0.0396,-0.037,0.038,-0.0302,0.0637,-0.0699,0.0227,-0.025,0.0579,-0.0259,0.0562,-0.0502,0.0407,-0.0348,0.0546,-0.0548,0.0278,-0.0211,0.0397,-0.0398,0.0321,-0.0191,0.0255,-0.0248,0.0183,-0.0125,0.019,-0.0093,0.0115,-0.0142,0.0037,-0.0212,0.0135,-0.0231,0.0148,-0.0168,0.0118,-0.0202,0.0144,-0.0196,0.0266,-0.0184,0.0067,-0.0145,0.0246,-0.0378,0.0172,-0.0131,0.0238,-0.0388,0.0316,-0.0227,0.0268,-0.0279,0.0213,-0.0226,0.0187,-0.0321,0.0184,-0.0266,0.0287,-0.0401,0.0284,-0.0066,0.0049,-0.0143,0.015,-0.0101,0.006,-0.0038,0.0033,-0.0038,0.0003,-0.0016,0.0015,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0042,-0.0117,0.0161,-0.0127,0.0163,-0.033,0.0189,-0.0025,0.0231,-0.0482,0.0191,-0.0703,0.0506,-0.0192,0.0409,-0.1032,0.0432,-0.0225,0.0334,-0.0589,0.0284,-0.0792,0.0496,-0.0275,0.0639,-0.047,0.039,-0.083,0.054,-0.0879,0.0315,-0.0731,0.0517,-0.0739,0.0343,-0.0658,0.0259,-0.0431,0.0284,-0.0755,0.0284,-0.0758,0.0215,-0.0407,0.0204,-0.056,0.0283,-0.0617,0.0175,-0.0501,0.017,-0.046,0.016,-0.0431,0.0185,-0.0536,0.0148,-0.0432,0.0144,-0.0356,0.0166,-0.0381,0.0186,-0.0222,0.0008,-0.0456,0,-0.083,0.0966,0,0,-0.0432,0,-0.0765,0.0905,0,0.0379,-0.0278,0.0329,-0.0911,0.0906,-0.098,0.0946,-0.104,0.0831,-0.1029,0.1108,-0.0742,0.0852,-0.0986,0.0897,-0.0879,0.087,-0.0828,0.0792,-0.0605,0.0046,-0.0816,0,-0.0384,0.0856,0,0,-0.0689,0,-0.0423,0.0837,0,0,-0.024,0.0116,-0.0633,0.0749,-0.1055,0.0882,-0.0975,0.1066,-0.0745,0.0849,-0.0922,0.0923,-0.0861,0.0886,-0.0874,0.0771,-0.0931,0.0838,-0.0749,0.0083,-0.0956,0.0417,-0.0076,0.0936,0,0,-0.0653,0,-0.0309,0.0642,0,0,-0.0602,0.0305,-0.0285,0.0785,-0.0795,0.0834,-0.0995,0.0915,-0.0919,0.0864,-0.087,0.0856,-0.1022,0.0875,-0.087,0.0892,-0.0831,0.0692,-0.0807,0.0048,-0.0901,0.0663,0,0.047,0,0,-0.0799,0.0319,-0.0068,0.0605,0,0,-0.0738,0.0206,-0.0017,0.07,-0.0947,0.0903,-0.0878,0.1064,-0.0744,0.0867,-0.0936,0.0875,-0.0909,0.0906,-0.0847,0.0841,-0.0842,0.0872,-0.0776,0.0072,-0.0783,0.0852,0,0.0182,-0.014,0,-0.072,0.0509,0,0.0453,0,0,-0.0735,0.0321,0,0.0276,-0.0939,0.099,-0.0778,0.0898,-0.0814,0.0899,-0.0842,0.0732,-0.0932,0.0813,-0.0857,0.0882,-0.0787,0.0759,-0.0843,0.0339,-0.0391,0.0926,0,0,-0.0365,0,-0.0595,0.0784,0,0.0174,-0.011,0,-0.0694,0.0529,0,0.041,-0.1031,0.1078,-0.0753,0.1014,-0.0711,0.0693,-0.1003,0.0928,-0.0787,0.0838,-0.0873,0.0734,-0.0833,0.088,-0.0707,0.0245,-0.0242,0.0917,0,0,-0.0642,0,-0.034,0.084,0,0,-0.0567,0,-0.0399,0.0678,0,0.0602,-0.0383,0.0997,-0.0807,0.089,-0.0871,0.0839,-0.0848,0.0868,-0.0853,0.0909,-0.0814,0.0831,-0.0801,0.0717,-0.0839,0.0387,-0.0378,0.0677,0,0,-0.0851,0.0002,-0.0163,0.0801,0,0,-0.0648,0.0009,-0.0217,0.0732,0,0.0376,-0.042,0.1064,-0.07,0.0893,-0.0954,0.0775,-0.0992,0.0924,-0.0779,0.0854,-0.0846,0.0824,-0.0802,0.0824,-0.0768,0.0518,-0.0363,0.0501,0,0,-0.0886,0.0502,0,0.0647,0,0,-0.0747,0.0261,0,0.0605,0,0.0096,-0.039,0.1006,-0.0713,0.0741,-0.0929,0.0856,-0.0888,0.0818,-0.0846,0.0885,-0.0861,0.0866,-0.0784,0.0762,-0.083,0.055,-0.0284,0.0278,-0.0154,0,-0.0847,0.071,0,0.0221,-0.0036,0,-0.0718,0.0478,0,0.0416,0,0.0298,-0.0527,0.0916,-0.0778,0.082,-0.0935,0.0711,-0.092,0.0975,-0.0712,0.0804,-0.0942,0.0815,-0.0824,0.0858,-0.0676,0.0441,-0.068,0,-0.0682,0,-0.0707,0.0764,0,0.0114,-0.0219,0,-0.0644,0.0654,0,0.0174,-0.0016,0.0439,-0.0489,0.0782,-0.0904,0.0812,-0.0927,0.0933,-0.0738,0.0837,-0.0845,0.0896,-0.0848,0.0789,-0.0827,0.0728,-0.0871,0.0458,-0.056,0,-0.0708,0.0029,-0.0318,0.0786,0,0,-0.0487,0,-0.0428,0.0701,0,0,-0.0387,0.0216,-0.0489,0.0792,-0.0947,0.0855,-0.0969,0.0943,-0.0821,0.0919,-0.082,0.0888,-0.0909,0.0852,-0.0848,0.0853,-0.0763,0.0677,-0.0594,0,-0.0804,0.0298,-0.0063,0.067,0,0,-0.0697,0,-0.0264,0.0682,0,0,-0.0535,0.0124,-0.0301,0.0733,-0.0942,0.0798,-0.0943,0.0872,-0.0685,0.0058,-0.0114,0.0033,-0.0098,0.0024,-0.0047,0.0052,-0.0039,0.0038,-0.0038,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0253,-0.0001,0.027,-0.0022,0,-0.0907,0.0663,0,0.0296,0,0,-0.0791,0.0467,0,0.0536,0,0.0167,-0.0638,0.1039,-0.0684,0.072,-0.1063,0.096,-0.0851,0.0894,-0.0849,0.0888,-0.0835,0.0943,-0.0756,0.0759,-0.0901,0.0879,-0.0532,0.0041,-0.054,0,-0.0795,0.0817,0,0.0143,-0.0278,0,-0.0714,0.0698,0,0.0237,0,0.0139,-0.0725,0.0919,-0.0864,0.0897,-0.0982,0.083,-0.0969,0.1018,-0.0804,0.0849,-0.0946,0.0871,-0.0823,0.0915,-0.0753,0.0654,-0.0579,0.001,-0.0781,0,-0.036,0.0907,0,0,-0.0465,0,-0.0583,0.0831,0,0.0075,-0.0168,0.0149,-0.0672,0.0814,-0.0954,0.0797,-0.1,0.1,-0.0803,0.0913,-0.085,0.0893,-0.0896,0.0885,-0.0854,0.0826,-0.0851,0.0733,-0.0761,0,-0.0858,0.0226,-0.0207,0.0813,0,0,-0.0674,0,-0.0332,0.0763,0,0,-0.0631,0.0167,-0.0449,0.073,-0.0963,0.0856,-0.0963,0.0944,-0.0844,0.1002,-0.078,0.0902,-0.0947,0.0908,-0.0885,0.0883,-0.0792,0.0623,-0.0851,0,-0.0927,0.0591,0,0.0525,0,0,-0.0805,0.0235,-0.0094,0.0696,0,0,-0.072,0.0177,-0.009,0.0448,-0.0995,0.0838,-0.0903,0.1041,-0.0698,0.0786,-0.0962,0.0905,-0.0794,0.0893,-0.081,0.0778,-0.0857,0.0873,-0.0703,0.026,-0.0688,0.0812,0,0.0298,0,0,-0.078,0.0609,0,0.0508,0,0,-0.0718,0.027,0,0.0462,-0.0967,0.097,-0.0749,0.087,-0.0824,0.0884,-0.0808,0.0815,-0.0902,0.0904,-0.0809,0.0897,-0.0739,0.0695,-0.0829,0.0256,-0.041,0.0973,0,0.0083,-0.0285,0,-0.0634,0.0755,0,0.0091,-0.0211,0,-0.0699,0.0478,0,0.0609,-0.0527,0.1071,-0.0778,0.1017,-0.0707,0.0726,-0.0979,0.0899,-0.0804,0.0845,-0.0839,0.086,-0.079,0.0884,-0.0699,0.016,-0.0401,0.0919,0,0,-0.074,0,-0.0408,0.0784,0,0,-0.0466,0,-0.0501,0.0634,0,0.0677,-0.0625,0.1053,-0.07,0.0868,-0.091,0.085,-0.0926,0.0852,-0.0834,0.0866,-0.0858,0.0852,-0.0777,0.0783,-0.0813,0.0307,-0.0309,0.0823,0,0,-0.0809,0.0111,-0.0163,0.081,0,0,-0.065,0,-0.0251,0.0719,0,0.0069,-0.0559,0.1005,-0.072,0.0908,-0.0873,0.0723,-0.0987,0.0973,-0.0706,0.0909,-0.083,0.0808,-0.0825,0.0854,-0.0741,0.0464,-0.0295,0.0618,0,0,-0.0895,0.0408,0,0.0533,0,0,-0.0694,0.0176,-0.0077,0.0641,0,0.0251,-0.0379,0.1064,-0.0648,0.0726,-0.0976,0.0836,-0.084,0.0807,-0.0832,0.0898,-0.0807,0.0876,-0.0747,0.0709,-0.0846,0.0514,-0.0536,0.018,-0.0256,0,-0.086,0.0605,0,0.034,0,0,-0.0745,0.0338,0,0.0492,0,0.0469,-0.0443,0.0974,-0.0764,0.0823,-0.0814,0.0739,-0.0948,0.0977,-0.076,0.0846,-0.092,0.0864,-0.0799,0.0874,-0.0728,0.0417,-0.0611,0,-0.0454,0,-0.0638,0.0698,0,0.0194,-0.0147,0,-0.0657,0.0589,-0.0009,0.0008,-0.0011,0,-0.0005,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
زنگ تلفن رو میزی و موبایل مناسب مکان های رسمی و اداری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم