مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای plastic toddler gate various mvmt clicking 01 wav

Plastic toddler gate - various movement, clicking. (1)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: در و پنجره
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جنبشپلاستیکچرخ دنده هاکلیککلیک کردندر بزرگدنده دار کردنguiroدروازه کودککودک نو پا دروازه
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.1629,0.1816,-0.1762,0.2168,-0.0866,0.1051,-0.0751,0.0763,-0.0559,0.0461,-0.0441,0.037,-0.031,0.0262,-0.03,0.0355,-0.0143,0.0155,-0.0168,0.0132,-0.0143,0.021,-0.0178,0.0141,-0.0134,0.0117,-0.0073,0.0093,-0.0054,0.0052,-0.0044,0.0046,-0.0024,0.0025,-0.0044,0.0045,-0.0016,0.0025,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0024,0.0026,-0.0018,0.002,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0046,0.0048,-0.0229,0.0201,-0.0149,0.0112,-0.0046,0.0046,-0.0047,0.0035,-0.0033,0.0028,-0.0043,0.0023,-0.0013,0.0009,-0.0023,0.0021,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0017,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0064,0.0069,-0.0105,0.0078,-0.0101,0.0105,-0.0034,0.0033,-0.0031,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0023,0.0019,-0.0009,0.0008,-0.0228,0.0172,-0.0198,0.0196,-0.0081,0.0081,-0.0061,0.0069,-0.0034,0.0028,-0.0041,0.0024,-0.0016,0.0022,-0.0015,0.0023,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0015,0.0017,-0.0015,0.001,-0.0109,0.0081,-0.0035,0.0031,-0.0017,0.0031,-0.0014,0.0014,-0.0433,0.0328,-0.0382,0.0377,-0.0103,0.0103,-0.0065,0.0064,-0.005,0.0051,-0.0042,0.0041,-0.0023,0.0037,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.0027,0.0029,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0019,0.0016,-0.043,0.0428,-0.0213,0.0156,-0.0111,0.0107,-0.0043,0.0058,-0.0041,0.0041,-0.0037,0.0036,-0.002,0.0021,-0.0027,0.0026,-0.0023,0.0034,-0.0053,0.0038,-0.0352,0.0255,-0.0138,0.011,-0.0087,0.0074,-0.0087,0.0092,-0.0046,0.0033,-0.0025,0.0036,-0.0038,0.0034,-0.0098,0.0086,-0.113,0.0989,-0.0484,0.0563,-0.0184,0.0217,-0.0123,0.0149,-0.0094,0.0097,-0.0709,0.0646,-0.0538,0.0364,-0.0218,0.0172,-0.0155,0.0118,-0.0177,0.0084,-0.0175,0.0257,-0.0299,0.0176,-0.0092,0.0091,-0.0451,0.0406,-0.0212,0.0335,-0.0289,0.0189,-0.1351,0.1215,-0.0423,0.048,-0.0296,0.0492,-0.1262,0.1083,-0.0686,0.0453,-0.1033,0.1471,-0.0941,0.0949,-0.0383,0.0286,-0.0157,0.02,-0.0112,0.0151,-0.0133,0.0091,-0.0115,0.0072,-0.0049,0.0036,-0.0052,0.0048,-0.0031,0.004,-0.0025,0.0023,-0.0016,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0262,0.0475,-0.0327,0.0436,-0.0102,0.01,-0.0454,0.0448,-0.0382,0.0342,-0.0333,0.0297,-0.0415,0.0396,-0.0528,0.0383,-0.0852,0.0748,-0.054,0.0325,-0.0587,0.0729,-0.0297,0.0633,-0.0182,0.0213,-0.0408,0.0443,-0.033,0.0432,-0.0212,0.0149,-0.026,0.0282,-0.026,0.0333,-0.0368,0.0207,-0.0101,0.0097,-0.0459,0.0531,-0.0392,0.0595,-0.0137,0.0166,-0.0066,0.0075,-0.0059,0.0048,-0.0043,0.0052,-0.0031,0.0036,-0.0027,0.0038,-0.003,0.0027,-0.0435,0.0257,-0.0165,0.0189,-0.0126,0.0109,-0.0046,0.0052,-0.004,0.0039,-0.0029,0.0019,-0.0018,0.0023,-0.0041,0.0032,-0.0151,0.0296,-0.1109,0.144,-0.0217,0.028,-0.0147,0.0169,-0.0095,0.0127,-0.0091,0.0096,-0.1452,0.1337,-0.0968,0.2195,-0.0356,0.0322,-0.0252,0.0277,-0.0155,0.022,-0.2441,0.2094,-0.1128,0.1019,-0.0324,0.0389,-0.0219,0.0427,-0.0163,0.0185,-0.1287,0.1216,-0.044,0.0259,-0.0164,0.0242,-0.0411,0.0411,-0.1525,0.1449,-0.0379,0.0542,-0.0419,0.0391,-0.0893,0.1113,-0.0781,0.0992,-0.0332,0.0354,-0.0618,0.0873,-0.1248,0.0943,-0.0282,0.0407,-0.0637,0.0556,-0.0846,0.0926,-0.0255,0.0242,-0.1232,0.1023,-0.0296,0.0929,-0.0633,0.0546,-0.1078,0.078,-0.0278,0.0203,-0.0038,0.0049,-0.0005,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.0012,-0.0024,0.0018,-0.0024,0.002,-0.0035,0.0028,-0.0026,0.0034,-0.0024,0.0028,-0.0119,0.0085,-0.0119,0.0108,-0.0076,0.0087,-0.004,0.0053,-0.0073,0.0073,-0.0086,0.0083,-0.0083,0.0087,-0.0096,0.0081,-0.0109,0.0124,-0.0117,0.0105,-0.0126,0.0174,-0.0196,0.0219,-0.0243,0.0202,-0.0363,0.0266,-0.029,0.0319,-0.0307,0.0378,-0.0469,0.0424,-0.0794,0.0663,-0.1149,0.1055,-0.068,0.0725,-0.1443,0.1343,-0.1156,0.1039,-0.0708,0.0787,-0.0851,0.0487,-0.0666,0.0602,-0.0717,0.0807,-0.0459,0.0645,-0.1778,0.203,-0.0953,0.1012,-0.0967,0.094,-0.0735,0.0819,-0.0519,0.0401,-0.0503,0.0408,-0.0332,0.0351,-0.0215,0.0174,-0.0214,0.0306,-0.0239,0.021,-0.0152,0.0144,-0.0155,0.0134,-0.0159,0.0118,-0.0085,0.0092,-0.0126,0.0084,-0.0098,0.0135,-0.0041,0.0068,-0.006,0.0053,-0.0034,0.0049,-0.005,0.0036,-0.0049,0.0055,-0.0079,0.0046,-0.006,0.0044,-0.0031,0.0034,-0.0023,0.0025,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0021,0.0022,-0.0037,0.0035,-0.0101,0.009,-0.0137,0.011,-0.0221,0.0251,-0.0312,0.0328,-0.025,0.0271,-0.0268,0.0269,-0.0406,0.0407,-0.0453,0.0411,-0.0323,0.0513,-0.0416,0.0318,-0.0358,0.0347,-0.0556,0.0466,-0.0301,0.0359,-0.0317,0.028,-0.0322,0.0259,-0.0232,0.0174,-0.0112,0.0187,-0.0045,0.0075,-0.0034,0.0045,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0022,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0017,0.0022,-0.0064,0.0045,-0.0088,0.0122,-0.0229,0.0336,-0.032,0.0285,-0.0513,0.0556,-0.0537,0.0433,-0.0339,0.0504,-0.0574,0.0419,-0.0445,0.0409,-0.0333,0.033,-0.0358,0.0295,-0.0337,0.0298,-0.0214,0.012,-0.008,0.0065,-0.0042,0.0028,-0.0045,0.0047,-0.0034,0.0039,-0.0028,0.0028,-0.0017,0.0023,-0.0036,0.0027,-0.0031,0.0027,-0.0034,0.0025,-0.0032,0.0023,-0.0023,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0022,0.0027,-0.0045,0.0033,-0.0189,0.0102,-0.01,0.0118,-0.007,0.0097,-0.0051,0.0041,-0.0054,0.0039,-0.0061,0.0073,-0.0054,0.0077,-0.0073,0.0063,-0.0061,0.0033,-0.0053,0.0037,-0.0036,0.0028,-0.002,0.0028,-0.0022,0.0012,-0.0022,0.0029,-0.0019,0.0017,-0.0011,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0026,0.0019,-0.0049,0.0037,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0129,0.0107,-0.0216,0.0217,-0.0465,0.0354,-0.0086,0.0173,-0.0045,0.0048,-0.0029,0.0038,-0.0035,0.005,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0022,0.0024,-0.0204,0.0174,-0.0069,0.0084,-0.0036,0.0043,-0.0025,0.0015,-0.0013,0.0019,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0095,0.0058,-0.0101,0.0076,-0.0015,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0096,0.0314,-0.1051,0.1181,-0.0133,0.0123,-0.0043,0.005,-0.0033,0.0043,-0.0034,0.0047,-0.0029,0.0025,-0.0086,0.0063,-0.0051,0.0055,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0028,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0139,0.0136,-0.0034,0.0083,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0041,0.0043,-0.001,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0138,0.012,-0.1884,0.2493,-0.2064,0.2662,-0.0789,0.1,-0.0529,0.0631,-0.0425,0.0486,-0.073,0.0932,-0.0507,0.0379,-0.0265,0.025,-0.0202,0.0255,-0.0142,0.018,-0.0089,0.0063,-0.0069,0.0075,-0.005,0.0071,-0.0249,0.0269,-0.0135,0.0091,-0.0029,0.003,-0.0037,0.003,-0.0034,0.0035,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0027,-0.0034,0.0033,-0.002,0.0014,-0.001,0.001,-0.0015,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0017,0.0014,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
Plastic toddler gate - various movement, clicking. (1)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری