مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای renault kangoo 1 6 16v ...

Renault Kangoo 1.6 16v محفظه دستکش, باز, NTG3 مونو ضبط.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: حیوانات
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشین هافولیmonoNTG3
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0034,0.0033,-0.0022,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.004,0.004,-0.0036,0.0024,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0051,0.0029,-0.0051,0.0042,-0.0013,0.0014,-0.0044,0.005,-0.0066,0.0058,-0.0037,0.0036,-0.0043,0.0057,-0.0049,0.0056,-0.0033,0.0026,-0.0036,0.0036,-0.0043,0.0034,-0.0014,0.0015,-0.0065,0.0058,-0.006,0.006,-0.0024,0.0045,-0.0027,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0015,0.0016,-0.0029,0.0032,-0.0371,0.02,-0.1226,0.139,-0.0992,0.1042,-0.078,0.0564,-0.0545,0.0431,-0.0347,0.0348,-0.0184,0.0255,-0.0135,0.0115,-0.006,0.0035,-0.0045,0.004,-0.0056,0.0052,-0.0035,0.0056,-0.0025,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0021,0.0025,-0.002,0.0013,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0028,0.0033,-0.0082,0.0074,-0.005,0.0075,-0.0046,0.0023,-0.047,0.0096,-0.2297,0.1323,-0.1741,0.214,-0.2932,0.2067,-0.4102,0.3161,-0.1461,0.2075,-0.1403,0.1317,-0.0513,0.1079,-0.087,0.0836,-0.0496,0.067,-0.0554,0.0378,-0.014,0.0293,-0.0433,0.0248,-0.0166,0.0091,-0.0055,0.0047,-0.0066,0.0058,-0.0077,0.0084,-0.002,0.0026,-0.0057,0.0025,-0.006,0.0075,-0.0053,0.0028,-0.0017,0.0028,-0.0022,0.0014,-0.0004,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0058,0.0057,-0.0068,0.0058,-0.0041,0.0042,-0.0027,0.0021,-0.0006,0.0016,-0.0011,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0029,0.0025,-0.0208,0.0234,-0.0075,0.0065,-0.0031,0.002,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0016,0.002,-0.0028,0.0027,-0.0025,0.0021,-0.0028,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0034,0.0032,-0.0042,0.0028,-0.0018,0.002,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0026,0.0021,-0.0029,0.0028,-0.0022,0.002,-0.0005,0.0006,-0.0028,0.0029,-0.0043,0.0033,-0.002,0.002,-0.0032,0.0036,-0.0037,0.0043,-0.0032,0.0031,-0.0013,0.0008,-0.0035,0.0033,-0.0027,0.0029,-0.0009,0.001,-0.0045,0.0043,-0.0056,0.0049,-0.0042,0.0046,-0.003,0.0037,-0.0023,0.002,-0.0027,0.0024,-0.0008,0.0011,-0.0028,0.0018,-0.0086,0.0061,-0.1331,0.1093,-0.069,0.0576,-0.0493,0.0422,-0.0513,0.0541,-0.0404,0.0343,-0.1373,0.0924,-0.1348,0.1368,-0.0882,0.082,-0.3984,0.3655,-0.2815,0.2492,-0.1415,0.1813,-0.1138,0.0842,-0.0913,0.0791,-0.0717,0.0574,-0.0513,0.0361,-0.0547,0.0636,-0.0181,0.0181,-0.0192,0.0142,-0.0174,0.0152,-0.0149,0.012,-0.0121,0.0095,-0.006,0.0079,-0.0032,0.0056,-0.0028,0.0026,-0.0018,0.0028,-0.0017,0.0011,-0.0056,0.0052,-0.0049,0.0039,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.001,-0.0033,0.0035,-0.0193,0.022,-0.0139,0.0174,-0.0054,0.0077,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0023,0.003,-0.0018,0.0017,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0039,0.0043,-0.0036,0.0025,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0051,0.0045,-0.0034,0.0031,-0.0012,0.0011,-0.0028,0.0035,-0.0039,0.0043,-0.0022,0.0033,-0.0013,0.0012,-0.0036,0.0038,-0.0033,0.0043,-0.0016,0.0016,-0.0032,0.0029,-0.0025,0.0026,-0.0011,0.0008,-0.0042,0.0055,-0.0047,0.0053,-0.0033,0.003,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0014,0.0012,-0.0022,0.0029,-0.0038,0.0041,-0.1552,0.1215,-0.0702,0.0851,-0.0463,0.069,-0.0324,0.0451,-0.0404,0.0335,-0.1039,0.0563,-0.1317,0.1372,-0.0899,0.0681,-0.3279,0.374,-0.3712,0.2822,-0.2026,0.2211,-0.1242,0.0625,-0.0756,0.1006,-0.1229,0.0764,-0.0561,0.0468,-0.0539,0.0351,-0.0096,0.0277,-0.0115,0.0147,-0.0143,0.0108,-0.0114,0.0118,-0.0069,0.0055,-0.0027,0.0053,-0.0081,0.0044,-0.0036,0.004,-0.0014,0.0033,-0.0023,0.001,-0.0003,0.0019,-0.0016,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0008,-0.0031,0.0034,-0.0072,0.0067,-0.0059,0.0064,-0.0058,0.0046,-0.0028,0.0025,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.002,0.0017,-0.0017,0.002,-0.002,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0032,0.0036,-0.0034,0.0038,-0.0017,0.0018,-0.0008,0.0008,-0.0051,0.0047,-0.0032,0.0031,-0.0007,0.0008,-0.0047,0.0053,-0.0051,0.0064,-0.0057,0.0064,-0.0063,0.0051,-0.0034,0.0036,-0.0034,0.0044,-0.0044,0.0033,-0.0013,0.0018,-0.0096,0.0098,-0.0039,0.0029,-0.0029,0.0027,-0.0019,0.0021,-0.0042,0.0043,-0.0409,0.0215,-0.1417,0.1485,-0.0876,0.0792,-0.1286,0.1788,-0.2641,0.2265,-0.1524,0.1533,-0.0927,0.0766,-0.316,0.3148,-0.3638,0.3388,-0.2319,0.3277,-0.1971,0.1637,-0.1408,0.0993,-0.0308,0.0589,-0.038,0.0483,-0.021,0.0167,-0.009,0.009,-0.007,0.0041,-0.0093,0.0085,-0.0051,0.0057,-0.0045,0.0045,-0.0033,0.0025,-0.0034,0.0031,-0.0044,0.0041,-0.0019,0.0018,-0.0012,0.0018,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
Renault Kangoo 1.6 16v محفظه دستکش, باز, NTG3 مونو ضبط.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری