مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای renault master 2 3 dci ...

رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت - موتور شروع معطل ماندن...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کامیون ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسخارج، بیرونبیرونوسیله نقلیهحمل و نقلترابریآسفالترانندگیونDciMaterrenault
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0081,0.006,-0.0268,0.0325,-0.1299,0.1516,-0.1189,0.1012,-0.1315,0.141,-0.0549,0.0544,-0.1087,0.1098,-0.1544,0.1554,-0.0317,0.0363,-0.1542,0.1449,-0.1228,0.0783,-0.2157,0.1597,-0.1338,0.1637,-0.197,0.2576,-0.1523,0.1092,-0.0961,0.0889,-0.1316,0.1352,-0.1129,0.1361,-0.1225,0.1565,-0.105,0.0973,-0.0694,0.0733,-0.0701,0.0509,-0.0546,0.0485,-0.0392,0.0502,-0.0517,0.0535,-0.0378,0.0616,-0.0593,0.0683,-0.038,0.0672,-0.0465,0.0633,-0.0431,0.0737,-0.0463,0.0577,-0.0582,0.0583,-0.0492,0.0614,-0.0489,0.0634,-0.0617,0.0539,-0.0535,0.0568,-0.0748,0.0741,-0.055,0.0639,-0.0545,0.0618,-0.0577,0.0658,-0.0522,0.0774,-0.0486,0.0595,-0.0496,0.0689,-0.0541,0.0684,-0.0478,0.0557,-0.0513,0.0581,-0.047,0.0536,-0.0464,0.0603,-0.0636,0.0669,-0.049,0.0569,-0.0416,0.0572,-0.0464,0.0624,-0.0448,0.0562,-0.055,0.0514,-0.0463,0.0562,-0.053,0.0602,-0.0545,0.0669,-0.0463,0.0579,-0.0478,0.047,-0.0447,0.0585,-0.0417,0.0609,-0.0487,0.0571,-0.0426,0.054,-0.0535,0.0556,-0.0469,0.0567,-0.0422,0.0607,-0.0465,0.055,-0.0488,0.0567,-0.034,0.0531,-0.0503,0.0532,-0.043,0.0535,-0.0465,0.056,-0.05,0.056,-0.0482,0.0543,-0.0441,0.0559,-0.0498,0.0739,-0.046,0.0617,-0.0552,0.0466,-0.0378,0.0583,-0.0475,0.0455,-0.0598,0.0596,-0.0337,0.057,-0.0412,0.0507,-0.0535,0.0653,-0.0424,0.0439,-0.0531,0.0539,-0.05,0.0588,-0.0704,0.0697,-0.0608,0.0609,-0.0446,0.0439,-0.047,0.051,-0.0414,0.0514,-0.0452,0.0922,-0.1301,0.1077,-0.062,0.0646,-0.0444,0.07,-0.0496,0.0545,-0.0421,0.0572,-0.0464,0.052,-0.0536,0.063,-0.041,0.0485,-0.0439,0.0539,-0.0473,0.0582,-0.0402,0.057,-0.0472,0.0523,-0.0416,0.0594,-0.0442,0.0587,-0.0513,0.0582,-0.041,0.0551,-0.0502,0.0585,-0.0489,0.0605,-0.0486,0.0512,-0.0507,0.0613,-0.0515,0.0614,-0.044,0.0561,-0.0518,0.0566,-0.0389,0.0602,-0.0446,0.0619,-0.0483,0.0597,-0.0395,0.0532,-0.0457,0.0542,-0.0494,0.0626,-0.0441,0.0568,-0.047,0.0563,-0.0348,0.0603,-0.049,0.0548,-0.0576,0.0685,-0.0395,0.0482,-0.0521,0.0537,-0.0534,0.06,-0.042,0.0543,-0.0518,0.0534,-0.0389,0.0722,-0.0433,0.0542,-0.0451,0.0639,-0.0456,0.0577,-0.0455,0.0639,-0.0502,0.0565,-0.0438,0.0536,-0.0483,0.0596,-0.039,0.0635,-0.04,0.0506,-0.0526,0.0565,-0.0385,0.0545,-0.0438,0.0529,-0.0555,0.0585,-0.0448,0.0529,-0.045,0.0534,-0.0496,0.0564,-0.0411,0.0503,-0.0602,0.0665,-0.0437,0.0571,-0.0553,0.0569,-0.053,0.058,-0.0456,0.0523,-0.0446,0.0594,-0.05,0.0645,-0.0479,0.0617,-0.0479,0.0485,-0.0344,0.0597,-0.0428,0.0566,-0.0454,0.0647,-0.0375,0.0504,-0.0424,0.0574,-0.0508,0.0618,-0.0427,0.0533,-0.052,0.0499,-0.0437,0.0652,-0.0455,0.0567,-0.0491,0.0625,-0.0426,0.0519,-0.042,0.0642,-0.0519,0.0647,-0.0412,0.0531,-0.0511,0.0522,-0.0433,0.0598,-0.0459,0.0574,-0.0528,0.0556,-0.0351,0.0614,-0.0435,0.058,-0.047,0.0593,-0.0425,0.0503,-0.0472,0.0562,-0.0489,0.0591,-0.0387,0.0636,-0.051,0.0538,-0.042,0.0599,-0.0513,0.065,-0.0437,0.0678,-0.0408,0.0468,-0.0446,0.0562,-0.0486,0.0581,-0.0399,0.0608,-0.053,0.0541,-0.0385,0.0596,-0.0413,0.0461,-0.0518,0.0571,-0.0419,0.0524,-0.0449,0.0539,-0.0578,0.0565,-0.0408,0.0582,-0.0562,0.0602,-0.0399,0.0651,-0.0427,0.0607,-0.0508,0.0646,-0.0457,0.0518,-0.0452,0.0557,-0.0461,0.0658,-0.0396,0.0541,-0.0406,0.0513,-0.0569,0.058,-0.0398,0.0531,-0.0541,0.0537,-0.042,0.0597,-0.0452,0.057,-0.046,0.0617,-0.044,0.0486,-0.049,0.0581,-0.0555,0.0682,-0.046,0.0546,-0.0527,0.0551,-0.0382,0.0535,-0.0395,0.0561,-0.0578,0.0571,-0.0385,0.05,-0.0387,0.0566,-0.0573,0.0602,-0.0394,0.0627,-0.057,0.0456,-0.0469,0.0605,-0.0387,0.0621,-0.0427,0.0661,-0.0451,0.0674,-0.0431,0.0632,-0.0545,0.0728,-0.0401,0.0595,-0.044,0.0677,-0.0515,0.0607,-0.0437,0.053,-0.0552,0.0543,-0.0421,0.0632,-0.0437,0.0558,-0.0554,0.0657,-0.0448,0.0535,-0.0459,0.0658,-0.0535,0.0682,-0.04,0.052,-0.0554,0.0534,-0.0362,0.0629,-0.0483,0.0567,-0.0527,0.0556,-0.0404,0.0522,-0.0407,0.0518,-0.051,0.0639,-0.0341,0.0589,-0.047,0.0526,-0.0497,0.0655,-0.038,0.0549,-0.0461,0.0616,-0.042,0.0549,-0.038,0.0595,-0.0647,0.0697,-0.0438,0.0553,-0.0452,0.0702,-0.0491,0.0608,-0.0435,0.0521,-0.0597,0.054,-0.0488,0.0725,-0.0566,0.0664,-0.0513,0.0685,-0.0429,0.056,-0.0422,0.0661,-0.0512,0.0657,-0.0416,0.0582,-0.0606,0.0615,-0.0435,0.0652,-0.0514,0.0647,-0.0545,0.0675,-0.0471,0.0614,-0.0521,0.0709,-0.0647,0.0713,-0.0501,0.0747,-0.0669,0.0806,-0.077,0.1043,-0.0732,0.089,-0.0716,0.0855,-0.0609,0.0667,-0.074,0.0771,-0.0584,0.0667,-0.0739,0.0849,-0.0674,0.0766,-0.0925,0.0914,-0.082,0.0985,-0.0869,0.0924,-0.0797,0.1126,-0.1261,0.0925,-0.1212,0.14,-0.17,0.1541,-0.131,0.1337,-0.1447,0.1382,-0.1183,0.1259,-0.1207,0.1104,-0.161,0.1149,-0.1517,0.1153,-0.1301,0.1465,-0.1136,0.1381,-0.1366,0.1509,-0.1193,0.1473,-0.115,0.1194,-0.1279,0.1176,-0.141,0.1172,-0.1494,0.1315,-0.1161,0.1137,-0.1355,0.1346,-0.1283,0.1321,-0.1816,0.1573,-0.1273,0.1238,-0.1201,0.1086,-0.1316,0.1495,-0.1637,0.125,-0.1571,0.2035,-0.1227,0.1166,-0.123,0.1447,-0.1678,0.1305,-0.1283,0.1544,-0.12,0.1114,-0.1252,0.1297,-0.0965,0.1052,-0.1032,0.1478,-0.1093,0.1212,-0.0967,0.1033,-0.1044,0.1116,-0.096,0.1078,-0.0967,0.1132,-0.0884,0.0849,-0.084,0.1072,-0.097,0.0968,-0.1071,0.0929,-0.0834,0.0978,-0.0903,0.1328,-0.0987,0.1145,-0.1117,0.1267,-0.0924,0.1244,-0.0942,0.131,-0.0935,0.108,-0.0883,0.1225,-0.1315,0.1042,-0.1306,0.1416,-0.1297,0.1423,-0.1453,0.1526,-0.1371,0.1592,-0.1415,0.1594,-0.1567,0.1777,-0.1186,0.1679,-0.1593,0.1559,-0.1375,0.169,-0.1441,0.1502,-0.1354,0.158,-0.1377,0.1426,-0.1199,0.1655,-0.1433,0.151,-0.1556,0.1736,-0.1453,0.162,-0.1406,0.1576,-0.1572,0.1411,-0.1523,0.1888,-0.2624,0.1748,-0.234,0.1905,-0.2403,0.1822,-0.1925,0.1879,-0.206,0.1535,-0.1655,0.1454,-0.1496,0.1413,-0.1775,0.2051,-0.1031,0.1028,-0.1064,0.1164,-0.1254,0.1089,-0.1374,0.1226,-0.1446,0.1018,-0.1266,0.1521,-0.1078,0.1008,-0.1058,0.0859,-0.0838,0.0874,-0.0838,0.0931,-0.0783,0.0835,-0.0725,0.0772,-0.0759,0.0852,-0.0967,0.1012,-0.0939,0.0934,-0.0756,0.0905,-0.0756,0.0867,-0.0845,0.1059,-0.114,0.0919,-0.0955,0.1106,-0.0908,0.0968,-0.1081,0.0885,-0.0787,0.113,-0.0878,0.0925,-0.0848,0.0891,-0.0903,0.0903,-0.0875,0.0868,-0.1053,0.1033,-0.0993,0.0923,-0.0939,0.0922,-0.0833,0.0896,-0.0916,0.1001,-0.0827,0.0746,-0.0798,0.0918,-0.0782,0.0708,-0.0875,0.0712,-0.0698,0.0581,-0.0453,0.0645,-0.0602,0.0583,-0.0569,0.056,-0.054,0.0619,-0.0645,0.0701,-0.061,0.077,-0.0514,0.0649,-0.0536,0.0391,-0.0404,0.0426,-0.042,0.045,-0.0541,0.0528,-0.0402,0.0505,-0.0422,0.0519,-0.0474,0.0445,-0.047,0.0533,-0.0474,0.0451,-0.0347,0.034,-0.0393,0.0344,-0.0356,0.0377,-0.0486,0.0584,-0.0348,0.0501,-0.0329,0.0449,-0.0393,0.0366,-0.0247,0.0345,-0.0399,0.0363,-0.0303,0.0293,-0.0327,0.0309,-0.0256,0.0251,-0.0243,0.0298,-0.0286,0.0284,-0.0265,0.0277,-0.026,0.0365,-0.0285,0.0243,-0.0264,0.0336,-0.0264,0.024,-0.0243,0.035,-0.0337,0.0341,-0.0272,0.0347,-0.031,0.0323,-0.0304,0.0322,-0.034,0.0349,-0.0375,0.0344,-0.0273,0.0384,-0.0249,0.0268,-0.0288,0.0292,-0.0357,0.0327,-0.0363,0.0324,-0.0315,0.0332,-0.031,0.0363,-0.0289,0.0212,-0.026,0.0236,-0.0254,0.0314,-0.0302,0.0343,-0.0251,0.0277,-0.0418,0.0291,-0.0286,0.0332,-0.0333,0.0314,-0.025,0.0356,-0.0236,0.0325,-0.0296,0.0253,-0.0238,0.0387,-0.025,0.0254,-0.0242,0.0286,-0.0238,0.0224,-0.0199,0.0202,-0.0269,0.0224,-0.0204,0.0186,-0.0209,0.0237,-0.0223,0.0206,-0.021,0.0206,-0.0225,0.0212,-0.0191,0.0185,-0.0202,0.0199,-0.0203,0.0185,-0.0209,0.0165,-0.0173,0.0228,-0.0295,0.0224,-0.0202,0.0258,-0.0242,0.021,-0.02,0.0178,-0.0189,0.0207,-0.0223,0.0234,-0.0198,0.0204,-0.0258,0.0228,-0.0281,0.0163,-0.019,0.0188,-0.0226,0.0224,-0.024,0.0222,-0.02,0.0218,-0.0203,0.0283,-0.0305,0.021,-0.0181,0.02,-0.0198,0.022,-0.0172,0.0237,-0.0209,0.0203,-0.0233,0.0181,-0.0199,0.0212,-0.0174,0.0181,-0.0169,0.0189,-0.0174,0.0231,-0.0206,0.0154,-0.0155,0.0199,-0.0196,0.0195,-0.0231,0.0169,-0.0159,0.0198,-0.0272,0.0214,-0.0189,0.0144,-0.0204,0.0202,-0.024,0.0214,-0.0228,0.0201,-0.0166,0.0213,-0.0154,0.0171,-0.015,0.0154,-0.0215,0.0136,-0.0224,0.0159,-0.0118,0.0152,-0.0163,0.0124,-0.0137,0.0154,-0.0141,0.0118,-0.0128,0.0132,-0.0117,0.0105,-0.0134,0.0138,-0.0118,0.0126,-0.0148,0.0115,-0.0089,0.0157,-0.0172,0.0116,-0.0088,0.0113,-0.0159,0.0126,-0.012,0.0152,-0.0148,0.0153,-0.0144,0.0098,-0.0152,0.0179,-0.0104,0.018,-0.0176,0.0119,-0.0175,0.013,-0.0175,0.0169,-0.013,0.0125,-0.0135,0.0179,-0.0168,0.0144,-0.0225,0.013,-0.0134,0.0155,-0.0117,0.0102,-0.0147,0.0114,-0.0125,0.0121,-0.0133,0.0137,-0.0157,0.0122,-0.0151,0.0183,-0.0153,0.0117,-0.017,0.0143,-0.012,0.0127,-0.0121,0.0097,-0.0141,0.0122,-0.0114,0.0145,-0.0127,0.009,-0.0153,0.0126,-0.013,0.0113,-0.0105,0.0121,-0.0113,0.0138,-0.0142,0.0087,-0.016,0.0109,-0.0119,0.0143,-0.0151,0.0139,-0.0122,0.0112,-0.0118,0.0128,-0.0131,0.0118,-0.0102,0.0106,-0.0135,0.0128,-0.0108,0.0084,-0.0145,0.0101,-0.0099,0.013,-0.0116,0.0094,-0.0105,0.0089,-0.0087,0.0071,-0.0087,0.0111,-0.0123,0.0092,-0.01,0.0127,-0.0123,0.0099,-0.0102,0.0107,-0.011,0.0112,-0.0161,0.0102,-0.0131,0.0133,-0.0191,0.0119,-0.0078,0.0114,-0.0096,0.0127,-0.0121,0.0107,-0.0093,0.0129,-0.0102,0.0088,-0.0095,0.0074,-0.0063,0.0112,-0.0107,0.0069,-0.0072,0.0088,-0.0084,0.0074,-0.0083,0.0099,-0.0104,0.0077,-0.0085,0.0079,-0.0101,0.0103,-0.0107,0.0084,-0.0071,0.0094,-0.0082,0.0079,-0.0089,0.0086,-0.0075,0.0084,-0.007,0.0073,-0.0114,0.0085,-0.008,0.0071,-0.0068,0.0072,-0.007,0.0072,-0.0075,0.0077,-0.0076,0.0081,-0.0082,0.009,-0.0087,0.009,-0.0089,0.007,-0.0078,0.008,-0.0066,0.0074,-0.0093,0.0074,-0.0072,0.008,-0.0083,0.0069,-0.0071,0.0064,-0.008,0.0062,-0.0096,0.0075,-0.0072,0.0056,-0.0078,0.0056,-0.009,0.006,-0.0091,0.0101,-0.0083,0.0077,-0.0077,0.007,-0.0066,0.0071,-0.0059,0.0085,-0.009,0.0072,-0.0066,0.0085,-0.0087,0.01,-0.01,0.0059,-0.0084,0.0077,-0.0083,0.0055,-0.0086,0.006,-0.006,0.0075,-0.0092,0.0091,-0.0092,0.0066,-0.0075,0.008,-0.0065,0.007,-0.0077,0.006,-0.0088,0.0061,-0.0074,0.0066,-0.0059,0.0049,-0.007,0.006,-0.007,0.0074,-0.0071,0.0042,-0.0063,0.0073,-0.0057,0.0053,-0.0052,0.0058,-0.0085,0.0093,-0.0062,0.0047,-0.0058,0.0057,-0.0046,0.0069,-0.0072,0.0064,-0.0064,0.0056,-0.0059,0.0076,-0.0049,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0066,0.0075,-0.0065,0.0062,-0.0078,0.0061,-0.0078,0.0076,-0.0076,0.0103,-0.0072,0.005,-0.0087,0.0078,-0.0111,0.0091,-0.0083,0.0136,-0.0086,0.005,-0.0056,0.0047,-0.0078,0.0068,-0.005,0.0084,-0.0069,0.0037,-0.0054,0.0063,-0.0077,0.0042,-0.0093,0.01,-0.0078,0.0069,-0.0062,0.0066,-0.0069,0.0038,-0.0037,0.0054,-0.0041,0.0057,-0.0096,0.0069,-0.0045,0.0077,-0.0059,0.0055,-0.0061,0.0053,-0.0047,0.0063,-0.0067,0.0065,-0.0078,0.005,-0.0037,0.0045,-0.0082,0.0068,-0.0059,0.0054,-0.0065,0.0069,-0.012,0.0107,-0.0094,0.0089,-0.0037,0.0051,-0.0047,0.0064,-0.0067,0.0046,-0.0063,0.0041,-0.0058,0.0048,-0.0061,0.007,-0.0053,0.0045,-0.0026,0.0043,-0.0055,0.0036,-0.0036,0.0025,-0.0042,0.0045,-0.0046,0.0052,-0.0068,0.0044,-0.0023,0.005,-0.0038,0.0021,-0.0045,0.0032,-0.0045,0.0041,-0.0043,0.0055,-0.0078,0.0057,-0.0046,0.0047,-0.0063,0.005,-0.0042,0.0045,-0.0046,0.0052,-0.0038,0.0027,-0.0038,0.003,-0.004,0.0033,-0.0045,0.0067,-0.005,0.0037,-0.0055,0.0033,-0.0025,0.0038,-0.0033,0.004,-0.0079,0.005,-0.0063,0.0064,-0.0039,0.0044,-0.0042,0.0022,-0.003,0.0031,-0.0036,0.0019,-0.0037,0.0038,-0.0038,0.0036,-0.0043,0.0039,-0.0052,0.0018,-0.0018,0.0045,-0.0032,0.002,-0.0038,0.003,-0.002,0.0035,-0.002,0.0037,-0.0026,0.0015,-0.0021,0.0025,-0.0019,0.0022,-0.0024,0.0021,-0.0019,0.002,-0.0019,0.0023,-0.0023,0.0015,-0.0021,0.0016,-0.0022,0.0022,-0.0026,0.0019,-0.0017,0.002,-0.0021,0.0017,-0.0013,0.0022,-0.0019,0.0018,-0.0023,0.0013,-0.0011,0.0025,-0.0016,0.0014,-0.002,0.0022,-0.0016,0.0025,-0.002,0.0015,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0017,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0008,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0021,0.0015,-0.0015,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.001,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.001,-0.0017,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:48
رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت - موتور شروع معطل ماندن...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم