مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای renault master 2 3 dci ...

رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت و عبور با سرعت بالا و...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کامیون ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسخارج، بیرونبیرونوسیله نقلیهحمل و نقلترابریآسفالترانندگیvanDciMaterrenault
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.001,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0014,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.002,0.0012,-0.0013,0.0022,-0.0023,0.002,-0.0024,0.0032,-0.0023,0.0024,-0.0026,0.0023,-0.0026,0.0028,-0.0026,0.0023,-0.0032,0.0029,-0.0029,0.0032,-0.0026,0.0025,-0.0032,0.0034,-0.0036,0.0031,-0.0032,0.0038,-0.0035,0.0036,-0.0037,0.0038,-0.004,0.0042,-0.0039,0.0032,-0.0034,0.0038,-0.0052,0.0045,-0.0049,0.0039,-0.0035,0.0039,-0.0064,0.0047,-0.0058,0.0041,-0.007,0.0048,-0.004,0.0055,-0.0077,0.0056,-0.0047,0.0063,-0.0058,0.0058,-0.0062,0.008,-0.0081,0.0076,-0.0046,0.008,-0.0063,0.0054,-0.0066,0.007,-0.0064,0.0075,-0.0078,0.0062,-0.0076,0.0081,-0.0066,0.0063,-0.006,0.0079,-0.0076,0.0065,-0.0073,0.0054,-0.0066,0.0084,-0.0089,0.0063,-0.0077,0.0117,-0.0076,0.0075,-0.0054,0.008,-0.0116,0.0074,-0.0062,0.0099,-0.0086,0.0073,-0.0086,0.0097,-0.0087,0.0082,-0.0095,0.0075,-0.0069,0.0097,-0.0084,0.0108,-0.0097,0.0075,-0.009,0.0087,-0.0093,0.0075,-0.0083,0.0106,-0.0072,0.0094,-0.0096,0.0088,-0.0079,0.0105,-0.0072,0.0102,-0.0076,0.0114,-0.0071,0.0102,-0.0123,0.01,-0.0099,0.0102,-0.0095,0.0098,-0.012,0.0094,-0.0119,0.0112,-0.01,0.0071,-0.0098,0.0133,-0.0163,0.0103,-0.0077,0.0073,-0.0095,0.012,-0.0129,0.0116,-0.0091,0.0126,-0.0114,0.0092,-0.0093,0.0102,-0.0133,0.0102,-0.0109,0.009,-0.0122,0.0086,-0.0116,0.0154,-0.0125,0.0129,-0.0132,0.0114,-0.0138,0.014,-0.0246,0.0205,-0.0119,0.0146,-0.0141,0.0149,-0.0183,0.0144,-0.0189,0.0175,-0.0157,0.0163,-0.0148,0.0189,-0.017,0.0141,-0.0169,0.022,-0.0197,0.017,-0.0275,0.0215,-0.0245,0.0235,-0.019,0.0268,-0.0283,0.0247,-0.0223,0.0271,-0.0327,0.0269,-0.0256,0.0363,-0.0237,0.0244,-0.0304,0.0267,-0.0312,0.0256,-0.0269,0.0269,-0.0288,0.0466,-0.0322,0.034,-0.0332,0.0418,-0.0343,0.037,-0.0345,0.0444,-0.0418,0.0393,-0.0341,0.035,-0.0426,0.0346,-0.0242,0.0364,-0.0335,0.0272,-0.0333,0.0296,-0.0276,0.0254,-0.0251,0.0293,-0.0269,0.0233,-0.0434,0.0383,-0.0273,0.0329,-0.0265,0.0187,-0.0248,0.0293,-0.0365,0.0319,-0.0278,0.024,-0.0341,0.0257,-0.0414,0.0298,-0.0292,0.0322,-0.0394,0.0318,-0.0331,0.0295,-0.0414,0.028,-0.0485,0.034,-0.0434,0.0329,-0.0331,0.0353,-0.0268,0.0313,-0.0386,0.0336,-0.0414,0.0415,-0.0409,0.0406,-0.0468,0.0467,-0.0456,0.041,-0.0506,0.0436,-0.0556,0.0478,-0.0517,0.0507,-0.052,0.0488,-0.0579,0.0596,-0.0592,0.0754,-0.0668,0.0577,-0.0538,0.0797,-0.0564,0.0576,-0.0809,0.0739,-0.0718,0.0631,-0.0779,0.071,-0.077,0.0749,-0.1186,0.11,-0.1052,0.0848,-0.0931,0.085,-0.0798,0.108,-0.11,0.0991,-0.1107,0.145,-0.1264,0.1478,-0.1376,0.1589,-0.1254,0.1122,-0.1551,0.1168,-0.1326,0.1254,-0.1633,0.1497,-0.1757,0.1333,-0.1725,0.1542,-0.1889,0.185,-0.2469,0.1771,-0.1417,0.1763,-0.2126,0.1991,-0.2052,0.1731,-0.2655,0.212,-0.2643,0.1797,-0.2338,0.2168,-0.2703,0.2801,-0.2437,0.2268,-0.2058,0.2077,-0.2563,0.2035,-0.2499,0.218,-0.2996,0.3008,-0.278,0.2721,-0.2744,0.3674,-0.2863,0.288,-0.4192,0.3048,-0.3825,0.3809,-0.3998,0.3152,-0.3192,0.4284,-0.4256,0.4017,-0.4137,0.4487,-0.4578,0.4522,-0.3826,0.368,-0.4197,0.3455,-0.452,0.463,-0.3977,0.4182,-0.368,0.4494,-0.4207,0.3822,-0.3324,0.3365,-0.411,0.4077,-0.4003,0.3606,-0.3764,0.4245,-0.3796,0.4799,-0.3606,0.3275,-0.3701,0.3103,-0.3265,0.3998,-0.3714,0.4397,-0.2634,0.3237,-0.3332,0.3321,-0.3071,0.2575,-0.2557,0.3082,-0.3343,0.2781,-0.3131,0.3051,-0.2759,0.311,-0.2684,0.2454,-0.2582,0.211,-0.3258,0.2115,-0.2063,0.2391,-0.1783,0.2044,-0.2328,0.3189,-0.2057,0.1945,-0.1637,0.2022,-0.1725,0.1888,-0.1526,0.1568,-0.1275,0.1458,-0.1359,0.1303,-0.1567,0.1196,-0.146,0.1558,-0.1129,0.1246,-0.1227,0.1014,-0.1127,0.1274,-0.1315,0.1312,-0.1164,0.141,-0.1298,0.1429,-0.1351,0.1244,-0.1178,0.1205,-0.1012,0.1082,-0.1229,0.1006,-0.086,0.0867,-0.0941,0.0823,-0.1151,0.1007,-0.0817,0.089,-0.0892,0.0904,-0.0898,0.1015,-0.0977,0.1024,-0.076,0.0824,-0.0819,0.0934,-0.0835,0.0785,-0.0791,0.069,-0.0749,0.0748,-0.0752,0.0816,-0.0769,0.0809,-0.0772,0.075,-0.0846,0.1087,-0.082,0.0915,-0.09,0.0767,-0.0902,0.1169,-0.0929,0.0884,-0.0835,0.089,-0.0849,0.0758,-0.0923,0.0654,-0.0798,0.0898,-0.1093,0.0753,-0.0745,0.0933,-0.0994,0.0924,-0.0822,0.0919,-0.0953,0.1101,-0.086,0.0767,-0.0863,0.0891,-0.0723,0.0814,-0.0775,0.0945,-0.0946,0.0783,-0.0703,0.0845,-0.086,0.0744,-0.1025,0.0826,-0.0908,0.0998,-0.0869,0.0735,-0.0796,0.1017,-0.0577,0.0712,-0.0663,0.0948,-0.0755,0.0704,-0.0647,0.0571,-0.0655,0.0566,-0.0787,0.068,-0.0533,0.064,-0.0546,0.067,-0.052,0.06,-0.0697,0.0529,-0.0444,0.0502,-0.0611,0.057,-0.0693,0.0502,-0.0581,0.0481,-0.048,0.0485,-0.0517,0.0529,-0.0482,0.0416,-0.0454,0.0386,-0.0401,0.0464,-0.0512,0.0489,-0.0585,0.0428,-0.0376,0.0304,-0.0431,0.0351,-0.0476,0.0588,-0.033,0.0365,-0.0341,0.0348,-0.0387,0.0336,-0.0415,0.0397,-0.0298,0.0343,-0.0284,0.0469,-0.0524,0.0364,-0.0325,0.0455,-0.0476,0.0406,-0.0367,0.0439,-0.0487,0.0391,-0.0473,0.0414,-0.0355,0.0333,-0.0301,0.0329,-0.0339,0.0467,-0.0331,0.0407,-0.0342,0.0309,-0.0374,0.034,-0.0322,0.041,-0.0351,0.0278,-0.0478,0.0323,-0.038,0.0362,-0.0318,0.0266,-0.0294,0.0272,-0.0262,0.033,-0.0465,0.0338,-0.0429,0.0279,-0.0265,0.0327,-0.0282,0.0336,-0.039,0.0418,-0.0359,0.0332,-0.0339,0.025,-0.0352,0.0268,-0.0316,0.0267,-0.033,0.0281,-0.0252,0.0341,-0.03,0.0299,-0.0284,0.0275,-0.0308,0.0251,-0.0361,0.038,-0.0299,0.0309,-0.0204,0.0232,-0.0311,0.0246,-0.0281,0.0307,-0.0288,0.033,-0.0305,0.0211,-0.0269,0.0258,-0.0262,0.0277,-0.0272,0.0279,-0.0186,0.0207,-0.0286,0.0252,-0.0212,0.0227,-0.0223,0.0228,-0.0175,0.0282,-0.0235,0.0241,-0.0206,0.0207,-0.0194,0.0236,-0.0262,0.0224,-0.0233,0.0317,-0.0216,0.0159,-0.018,0.0208,-0.018,0.0214,-0.0148,0.0264,-0.0186,0.0161,-0.0228,0.0229,-0.0183,0.0196,-0.0177,0.0191,-0.0198,0.0198,-0.0245,0.0211,-0.0199,0.0237,-0.0132,0.0206,-0.0222,0.0248,-0.0195,0.0236,-0.0179,0.0186,-0.0142,0.018,-0.0169,0.022,-0.0165,0.0252,-0.0186,0.0163,-0.0165,0.0178,-0.0146,0.0159,-0.0144,0.0215,-0.021,0.0209,-0.0142,0.0154,-0.0177,0.0157,-0.0183,0.0182,-0.0171,0.0158,-0.016,0.0205,-0.0132,0.0146,-0.0176,0.0219,-0.0139,0.0167,-0.0131,0.0144,-0.0179,0.0144,-0.0214,0.0208,-0.0227,0.018,-0.0171,0.0177,-0.0176,0.0124,-0.0134,0.0213,-0.0148,0.0175,-0.0153,0.0163,-0.0121,0.0139,-0.0181,0.0136,-0.0172,0.0139,-0.0137,0.0116,-0.0143,0.0171,-0.0127,0.0145,-0.0152,0.0139,-0.0182,0.0106,-0.0117,0.0154,-0.0129,0.0124,-0.009,0.0128,-0.0109,0.0081,-0.011,0.0105,-0.0113,0.0108,-0.0115,0.0146,-0.0151,0.0094,-0.0102,0.0092,-0.0107,0.0114,-0.0123,0.0125,-0.0097,0.01,-0.0107,0.0115,-0.0108,0.0093,-0.0132,0.0112,-0.01,0.0083,-0.0094,0.0102,-0.0093,0.0089,-0.009,0.01,-0.0091,0.0083,-0.009,0.0087,-0.008,0.0088,-0.0095,0.0101,-0.0093,0.0122,-0.0082,0.0116,-0.0124,0.011,-0.0112,0.012,-0.0118,0.0089,-0.0089,0.01,-0.0094,0.0104,-0.0112,0.0086,-0.0107,0.0116,-0.0095,0.0084,-0.007,0.0096,-0.0115,0.0094,-0.0079,0.0086,-0.0099,0.0164,-0.0094,0.0108,-0.0104,0.0103,-0.0125,0.0083,-0.0077,0.0121,-0.0143,0.0093,-0.0092,0.0103,-0.008,0.0099,-0.0084,0.0088,-0.0072,0.0083,-0.0092,0.0102,-0.007,0.0127,-0.0064,0.0093,-0.0107,0.015,-0.009,0.0089,-0.0112,0.0114,-0.0104,0.0094,-0.0064,0.0088,-0.0077,0.0081,-0.0085,0.0077,-0.01,0.0118,-0.0157,0.0075,-0.0091,0.0144,-0.0095,0.0105,-0.008,0.0111,-0.0123,0.0094,-0.0116,0.0091,-0.0085,0.0092,-0.0175,0.0158,-0.012,0.0103,-0.0097,0.0139,-0.0146,0.0125,-0.0077,0.0126,-0.012,0.0103,-0.0087,0.0103,-0.0118,0.0063,-0.0097,0.0122,-0.0106,0.0098,-0.0072,0.0102,-0.0089,0.0086,-0.0083,0.0077,-0.0086,0.0126,-0.0118,0.0082,-0.0101,0.0092,-0.0122,0.0111,-0.0106,0.0111,-0.0122,0.0112,-0.0128,0.0106,-0.0104,0.0123,-0.008,0.0111,-0.0086,0.009,-0.0083,0.0087,-0.0121,0.0081,-0.0082,0.0069,-0.0074,0.0068,-0.0095,0.0132,-0.0093,0.0135,-0.0088,0.0079,-0.0137,0.0122,-0.0089,0.0104,-0.0119,0.0092,-0.0093,0.0071,-0.0116,0.009,-0.0105,0.0054,-0.0078,0.0104,-0.0115,0.0074,-0.0075,0.0066,-0.0094,0.0068,-0.0074,0.009,-0.0067,0.0091,-0.0096,0.0096,-0.0067,0.0076,-0.0073,0.007,-0.009,0.0095,-0.0094,0.0072,-0.0089,0.0096,-0.004,0.0078,-0.0056,0.0048,-0.0064,0.0087,-0.0069,0.0074,-0.0081,0.0094,-0.0066,0.0061,-0.0086,0.006,-0.0081,0.0121,-0.0072,0.0099,-0.005,0.0078,-0.0066,0.0047,-0.0108,0.0057,-0.0075,0.0071,-0.0059,0.0038,-0.0069,0.0098,-0.0057,0.0053,-0.0063,0.0075,-0.0061,0.0072,-0.008,0.0053,-0.0075,0.0074,-0.0071,0.0063,-0.0056,0.0057,-0.0073,0.0083,-0.006,0.0061,-0.0047,0.0041,-0.0081,0.0052,-0.0048,0.0046,-0.0044,0.007,-0.0056,0.0072,-0.0068,0.0046,-0.0077,0.0073,-0.006,0.0044,-0.0054,0.0063,-0.0073,0.0069,-0.0061,0.0061,-0.0058,0.0037,-0.005,0.0063,-0.0092,0.0075,-0.0065,0.0047,-0.0062,0.0054,-0.0066,0.0054,-0.0043,0.0044,-0.0051,0.0056,-0.0049,0.0058,-0.0039,0.0037,-0.0039,0.0037,-0.0049,0.0046,-0.006,0.0036,-0.0046,0.0043,-0.0063,0.0047,-0.0037,0.0057,-0.0038,0.0035,-0.0042,0.0042,-0.0042,0.0033,-0.0044,0.0053,-0.0061,0.0071,-0.006,0.0055,-0.0041,0.0048,-0.0061,0.0053,-0.0047,0.0044,-0.0054,0.0058,-0.0042,0.0045,-0.0041,0.0055,-0.0056,0.0033,-0.0044,0.0046,-0.0058,0.0054,-0.0051,0.0057,-0.0052,0.0062,-0.0045,0.005,-0.0059,0.0058,-0.005,0.004,-0.0036,0.0056,-0.0072,0.006,-0.0068,0.0045,-0.0069,0.0034,-0.0078,0.0084,-0.0057,0.007,-0.0062,0.007,-0.0048,0.0051,-0.0061,0.0069,-0.0056,0.0045,-0.0047,0.004,-0.0049,0.0051,-0.0041,0.0067,-0.0054,0.0055,-0.0038,0.005,-0.0057,0.0033,-0.0038,0.0052,-0.004,0.0032,-0.0058,0.0052,-0.0057,0.0062,-0.0046,0.0051,-0.0044,0.0036,-0.0065,0.007,-0.0039,0.0074,-0.0074,0.0053,-0.0045,0.0056,-0.0036,0.005,-0.0052,0.0045,-0.0051,0.0058,-0.0044,0.0034,-0.0043,0.0057,-0.0047,0.0053,-0.0032,0.0039,-0.0054,0.0054,-0.0044,0.0038,-0.0036,0.0042,-0.0029,0.0036,-0.0036,0.0032,-0.0028,0.0042,-0.0032,0.0025,-0.0029,0.0033,-0.004,0.0042,-0.004,0.0049,-0.0054,0.0039,-0.003,0.004,-0.0036,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.0023,0.0023,-0.0019,0.0023,-0.0041,0.0038,-0.0024,0.0026,-0.0026,0.0033,-0.0032,0.004,-0.0046,0.004,-0.0042,0.004,-0.0038,0.0033,-0.0025,0.0032,-0.0023,0.0021,-0.0017,0.0028,-0.0027,0.002,-0.0027,0.0025,-0.0023,0.0021,-0.0028,0.0029,-0.0023,0.0025,-0.003,0.0031,-0.0032,0.003,-0.0031,0.0032,-0.0026,0.0034,-0.0025,0.0036,-0.0029,0.0037,-0.002,0.0024,-0.0026,0.0027,-0.0021,0.0021,-0.0029,0.0021,-0.0018,0.0021,-0.003,0.0032,-0.0017,0.0018,-0.0014,0.002,-0.0014,0.0014,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0021,0.0016,-0.002,0.002,-0.0017,0.0021,-0.0037,0.0023,-0.0026,0.003,-0.003,0.0027,-0.0022,0.0023,-0.0032,0.0025,-0.0022,0.0017,-0.0025,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0018,0.0021,-0.0021,0.0024,-0.0018,0.0021,-0.0027,0.0022,-0.0021,0.0024,-0.0029,0.0027,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0022,-0.0027,0.0024,-0.002,0.002,-0.002,0.0017,-0.0015,0.002,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0013,-0.0017,0.0019,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:28
رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت و عبور با سرعت بالا و...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم