مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای renault master 2 3 dci ...

رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت و عبور با سرعت متوسط 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کامیون ها
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها خیسخارج، بیرونبیرونوسیله نقلیهحمل و نقلترابریآسفالترانندگیvanDciMaterrenault
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.001,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0008,-0.002,0.0014,-0.0009,0.0016,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.002,0.0018,-0.0022,0.0011,-0.0022,0.0027,-0.0015,0.002,-0.0018,0.0012,-0.0019,0.0015,-0.0015,0.0018,-0.0016,0.0009,-0.0017,0.0021,-0.003,0.0024,-0.0016,0.0021,-0.0026,0.0012,-0.0016,0.0035,-0.0023,0.0015,-0.0036,0.0018,-0.0025,0.0041,-0.0027,0.0047,-0.0029,0.0023,-0.0017,0.0022,-0.0027,0.0032,-0.0032,0.0018,-0.0026,0.0017,-0.0018,0.0026,-0.0046,0.0031,-0.0029,0.0026,-0.0023,0.0029,-0.0031,0.0028,-0.0043,0.0033,-0.0029,0.0028,-0.0024,0.003,-0.0024,0.0032,-0.003,0.003,-0.0052,0.0048,-0.0031,0.0036,-0.0025,0.0018,-0.0027,0.0026,-0.0025,0.0043,-0.0044,0.0025,-0.0035,0.0047,-0.0023,0.0025,-0.0038,0.0035,-0.0036,0.0021,-0.0043,0.0036,-0.0029,0.0034,-0.0029,0.0028,-0.0026,0.0044,-0.0034,0.0028,-0.006,0.0027,-0.004,0.0044,-0.0052,0.0032,-0.0047,0.0054,-0.0039,0.0043,-0.004,0.006,-0.0037,0.004,-0.0042,0.0051,-0.0051,0.0033,-0.0042,0.0042,-0.0031,0.0036,-0.0049,0.0031,-0.0043,0.003,-0.0046,0.005,-0.0043,0.0057,-0.0057,0.0049,-0.0037,0.0061,-0.0044,0.0052,-0.0053,0.0051,-0.0057,0.0074,-0.0059,0.0054,-0.0065,0.0079,-0.0057,0.0055,-0.0063,0.0063,-0.0051,0.0057,-0.007,0.0052,-0.0046,0.0072,-0.0085,0.0048,-0.004,0.0052,-0.0073,0.0064,-0.0074,0.006,-0.0072,0.0084,-0.0054,0.0073,-0.0062,0.0067,-0.0073,0.0068,-0.0065,0.0056,-0.0079,0.0091,-0.0058,0.0072,-0.009,0.0059,-0.0083,0.0075,-0.006,0.008,-0.007,0.0087,-0.0073,0.007,-0.0085,0.0069,-0.009,0.0083,-0.0082,0.0084,-0.0084,0.0089,-0.0089,0.0087,-0.0088,0.0072,-0.0056,0.0081,-0.0078,0.0073,-0.0088,0.0099,-0.0078,0.007,-0.0066,0.0088,-0.0117,0.0078,-0.0067,0.0073,-0.0103,0.0074,-0.0098,0.0069,-0.0061,0.0071,-0.011,0.0067,-0.0076,0.0073,-0.0076,0.0088,-0.0058,0.0107,-0.0087,0.009,-0.0079,0.0101,-0.0095,0.0105,-0.0093,0.0067,-0.0114,0.0106,-0.0098,0.0121,-0.0099,0.0095,-0.01,0.01,-0.0075,0.0113,-0.0079,0.008,-0.0156,0.0093,-0.0139,0.0136,-0.0121,0.011,-0.011,0.013,-0.0131,0.0112,-0.0112,0.0208,-0.0111,0.0084,-0.0102,0.0119,-0.0164,0.0148,-0.0086,0.0115,-0.0163,0.0207,-0.016,0.0149,-0.0124,0.0114,-0.0105,0.0132,-0.0123,0.0114,-0.0127,0.0142,-0.013,0.0111,-0.0128,0.0131,-0.0093,0.0094,-0.0128,0.0124,-0.0177,0.0171,-0.0112,0.011,-0.0115,0.0099,-0.0161,0.0137,-0.0099,0.011,-0.0171,0.0112,-0.0198,0.025,-0.0122,0.0184,-0.022,0.0202,-0.0152,0.0211,-0.0181,0.0137,-0.0211,0.0272,-0.0214,0.021,-0.022,0.0185,-0.0144,0.0186,-0.0149,0.0216,-0.0099,0.0146,-0.0219,0.0202,-0.0241,0.0184,-0.0164,0.0177,-0.018,0.0152,-0.0222,0.0223,-0.0217,0.0212,-0.023,0.0276,-0.0165,0.0147,-0.0219,0.0205,-0.0207,0.015,-0.0145,0.0195,-0.0178,0.018,-0.0175,0.0147,-0.0179,0.0181,-0.0198,0.0187,-0.0198,0.022,-0.0223,0.0191,-0.0233,0.0262,-0.0255,0.0253,-0.0207,0.0231,-0.0192,0.0219,-0.0156,0.0192,-0.0228,0.021,-0.0235,0.0205,-0.0151,0.0214,-0.0172,0.0216,-0.0188,0.014,-0.0247,0.0204,-0.0255,0.0221,-0.0212,0.0226,-0.0176,0.0153,-0.0136,0.0217,-0.0204,0.0211,-0.0214,0.0243,-0.0245,0.0202,-0.0227,0.0243,-0.0286,0.0187,-0.0196,0.0233,-0.0151,0.0279,-0.028,0.0229,-0.0192,0.027,-0.027,0.0216,-0.0229,0.0252,-0.021,0.0278,-0.0248,0.025,-0.0258,0.0225,-0.0245,0.0279,-0.0308,0.03,-0.0317,0.0254,-0.0277,0.0385,-0.0235,0.0259,-0.0266,0.02,-0.0278,0.032,-0.0291,0.0281,-0.0255,0.0229,-0.0316,0.034,-0.0282,0.0399,-0.0328,0.0245,-0.0311,0.0339,-0.0238,0.0356,-0.0306,0.03,-0.0255,0.0376,-0.0325,0.036,-0.0301,0.0346,-0.0268,0.0327,-0.0351,0.0262,-0.032,0.0401,-0.0273,0.0295,-0.0349,0.0341,-0.0357,0.0274,-0.0255,0.0272,-0.0381,0.0363,-0.0321,0.0354,-0.0406,0.0343,-0.0254,0.0331,-0.034,0.041,-0.0369,0.0336,-0.0379,0.0427,-0.0399,0.0248,-0.0388,0.0364,-0.0436,0.0363,-0.0333,0.0369,-0.0514,0.0434,-0.0395,0.0471,-0.0345,0.0307,-0.0304,0.0359,-0.0338,0.0517,-0.039,0.0349,-0.048,0.038,-0.0385,0.0506,-0.0407,0.0606,-0.0602,0.0529,-0.0372,0.0527,-0.0487,0.0442,-0.0381,0.0305,-0.0463,0.04,-0.0466,0.0517,-0.0547,0.0467,-0.038,0.0487,-0.0425,0.0649,-0.0519,0.0459,-0.0608,0.0474,-0.0445,0.0528,-0.0416,0.0423,-0.0478,0.0421,-0.0489,0.0456,-0.0613,0.0679,-0.046,0.0553,-0.0436,0.0739,-0.0447,0.0532,-0.0714,0.0631,-0.0436,0.0434,-0.062,0.0679,-0.0439,0.0589,-0.0731,0.0563,-0.0631,0.0676,-0.061,0.065,-0.0676,0.0689,-0.055,0.0618,-0.0539,0.0533,-0.0743,0.0811,-0.0741,0.066,-0.0702,0.0657,-0.0607,0.0443,-0.0563,0.0631,-0.0605,0.06,-0.0565,0.0495,-0.074,0.0635,-0.0593,0.0603,-0.0705,0.0903,-0.0721,0.063,-0.064,0.0755,-0.0647,0.0543,-0.0648,0.0624,-0.0545,0.0826,-0.0694,0.0608,-0.0741,0.0604,-0.0654,0.0618,-0.079,0.061,-0.0797,0.0707,-0.0649,0.0526,-0.059,0.0604,-0.0614,0.0789,-0.0613,0.065,-0.0616,0.0745,-0.0881,0.0931,-0.077,0.0755,-0.0907,0.0815,-0.0843,0.0863,-0.0831,0.0777,-0.0767,0.0693,-0.0941,0.1187,-0.0841,0.0806,-0.1147,0.096,-0.0838,0.1015,-0.093,0.0859,-0.0863,0.1024,-0.0831,0.1422,-0.1136,0.0829,-0.1382,0.0915,-0.1085,0.0862,-0.0925,0.1121,-0.1308,0.1049,-0.112,0.0884,-0.1094,0.123,-0.116,0.1255,-0.1224,0.1263,-0.1179,0.1224,-0.1013,0.1398,-0.1237,0.1339,-0.1494,0.1519,-0.1386,0.1322,-0.1491,0.1295,-0.1561,0.1501,-0.1306,0.1211,-0.1455,0.1321,-0.1555,0.1342,-0.1299,0.1425,-0.17,0.1464,-0.1713,0.1449,-0.1595,0.1575,-0.1603,0.167,-0.1343,0.2117,-0.1548,0.1405,-0.1731,0.171,-0.1936,0.1529,-0.183,0.1703,-0.1944,0.1819,-0.1521,0.1681,-0.1605,0.1853,-0.1486,0.1889,-0.1956,0.2027,-0.2418,0.2515,-0.2397,0.1937,-0.1862,0.2568,-0.2571,0.2271,-0.216,0.238,-0.2092,0.1427,-0.2142,0.2557,-0.1977,0.2475,-0.1811,0.1898,-0.2617,0.2848,-0.1993,0.2703,-0.2544,0.2292,-0.2359,0.2369,-0.3025,0.2814,-0.1794,0.1888,-0.2275,0.2411,-0.201,0.234,-0.2117,0.2111,-0.2481,0.2135,-0.2347,0.3065,-0.2019,0.1711,-0.1975,0.2099,-0.2068,0.2301,-0.2043,0.1655,-0.2022,0.2013,-0.1565,0.1675,-0.1666,0.2089,-0.2396,0.1765,-0.2486,0.2295,-0.2974,0.1974,-0.172,0.191,-0.2001,0.202,-0.202,0.188,-0.2797,0.1825,-0.193,0.2281,-0.1951,0.206,-0.1864,0.1635,-0.1854,0.1691,-0.1439,0.1963,-0.1926,0.1618,-0.1983,0.1689,-0.1632,0.16,-0.1737,0.1929,-0.1422,0.1622,-0.162,0.1414,-0.1735,0.1537,-0.1916,0.2013,-0.1516,0.1615,-0.1391,0.1519,-0.1405,0.164,-0.1411,0.1504,-0.1238,0.1285,-0.1382,0.1122,-0.1514,0.1374,-0.1228,0.1407,-0.1526,0.1424,-0.1367,0.1212,-0.1431,0.1161,-0.0952,0.1566,-0.1212,0.1598,-0.1331,0.1355,-0.0947,0.1062,-0.1033,0.1116,-0.1176,0.1088,-0.0877,0.1044,-0.0891,0.0852,-0.0851,0.0867,-0.1006,0.1133,-0.1182,0.1037,-0.0916,0.0875,-0.0848,0.0868,-0.1032,0.0821,-0.0833,0.0783,-0.0689,0.1006,-0.0735,0.0873,-0.0836,0.1034,-0.0825,0.0817,-0.0699,0.0723,-0.0827,0.0985,-0.0845,0.0567,-0.0705,0.097,-0.0822,0.0739,-0.0684,0.0665,-0.0942,0.079,-0.0818,0.0791,-0.0778,0.0513,-0.078,0.065,-0.0874,0.0749,-0.0826,0.0614,-0.0628,0.0596,-0.0911,0.0574,-0.0794,0.0638,-0.0558,0.064,-0.0572,0.0532,-0.0446,0.0649,-0.0571,0.0667,-0.0551,0.0686,-0.0499,0.0626,-0.0627,0.0634,-0.0558,0.0659,-0.0621,0.0611,-0.0589,0.0479,-0.0403,0.0389,-0.048,0.0481,-0.0503,0.0419,-0.0496,0.058,-0.0554,0.0461,-0.0423,0.0528,-0.0535,0.0499,-0.045,0.043,-0.0434,0.052,-0.0564,0.0501,-0.0364,0.0424,-0.0486,0.0349,-0.041,0.0278,-0.0436,0.0474,-0.0389,0.0395,-0.0525,0.04,-0.051,0.0396,-0.0508,0.0339,-0.0454,0.04,-0.0358,0.0419,-0.0414,0.0411,-0.0387,0.0383,-0.0446,0.0394,-0.036,0.0591,-0.0412,0.0314,-0.034,0.0317,-0.0361,0.0317,-0.037,0.0301,-0.0379,0.0345,-0.035,0.0394,-0.03,0.0304,-0.0482,0.0348,-0.0332,0.0282,-0.0339,0.0374,-0.0383,0.0251,-0.0325,0.0317,-0.0254,0.0295,-0.0334,0.0402,-0.0217,0.0297,-0.0338,0.0267,-0.0315,0.0284,-0.031,0.0252,-0.027,0.0285,-0.0345,0.0305,-0.0304,0.0196,-0.0341,0.0282,-0.0318,0.0333,-0.0242,0.0223,-0.0217,0.0204,-0.0289,0.0272,-0.024,0.023,-0.0254,0.0197,-0.0216,0.0312,-0.031,0.022,-0.0191,0.0221,-0.0211,0.0222,-0.0261,0.0288,-0.0233,0.0161,-0.0195,0.0195,-0.0194,0.0228,-0.024,0.0251,-0.0233,0.0218,-0.0235,0.0238,-0.0184,0.0154,-0.0217,0.0177,-0.0182,0.0191,-0.0159,0.0142,-0.0202,0.023,-0.0205,0.0208,-0.0166,0.0285,-0.0142,0.0163,-0.0232,0.0153,-0.0189,0.0138,-0.0159,0.0175,-0.0155,0.0184,-0.0171,0.0152,-0.0173,0.0161,-0.0158,0.0148,-0.0131,0.0147,-0.0161,0.0166,-0.0167,0.0153,-0.0171,0.0142,-0.0136,0.0161,-0.0152,0.0178,-0.0135,0.0124,-0.0177,0.0157,-0.0124,0.0128,-0.017,0.0175,-0.0117,0.0155,-0.0139,0.0139,-0.0156,0.012,-0.0118,0.0123,-0.0132,0.0108,-0.0149,0.0131,-0.0124,0.0119,-0.0127,0.0124,-0.0158,0.0121,-0.0108,0.0085,-0.0149,0.0123,-0.0137,0.0104,-0.0103,0.0144,-0.0092,0.01,-0.009,0.0111,-0.0169,0.0134,-0.0085,0.0128,-0.0144,0.0126,-0.0178,0.0106,-0.0112,0.0173,-0.0113,0.006,-0.0093,0.015,-0.012,0.0087,-0.0118,0.0091,-0.0088,0.0127,-0.0083,0.0089,-0.0109,0.0103,-0.0103,0.011,-0.0104,0.0107,-0.0095,0.0137,-0.0162,0.0119,-0.0131,0.0085,-0.0123,0.0121,-0.012,0.0075,-0.0102,0.0123,-0.0101,0.0117,-0.011,0.0121,-0.0098,0.0096,-0.0124,0.0143,-0.0053,0.0096,-0.0069,0.0123,-0.0099,0.0087,-0.0072,0.0092,-0.0104,0.011,-0.0125,0.0091,-0.0076,0.0099,-0.0114,0.0088,-0.0098,0.0122,-0.0089,0.0144,-0.0151,0.0163,-0.0139,0.0091,-0.0194,0.0101,-0.0088,0.012,-0.0168,0.011,-0.0137,0.0104,-0.0093,0.0097,-0.014,0.0157,-0.0157,0.0129,-0.0073,0.0133,-0.0109,0.0102,-0.0111,0.0134,-0.0141,0.0047,-0.0146,0.0181,-0.0099,0.0113,-0.0092,0.0098,-0.0078,0.0116,-0.0095,0.008,-0.0053,0.01,-0.0091,0.0071,-0.011,0.0082,-0.0108,0.0124,-0.0139,0.0104,-0.0124,0.0135,-0.0067,0.0276,-0.014,0.0109,-0.0066,0.0105,-0.0165,0.0117,-0.0145,0.0081,-0.011,0.0149,-0.0125,0.0106,-0.0113,0.0083,-0.0177,0.0169,-0.0072,0.023,-0.009,0.0129,-0.0154,0.0166,-0.013,0.0116,-0.0105,0.0155,-0.0093,0.0056,-0.0076,0.0085,-0.0093,0.0059,-0.0153,0.0116,-0.0109,0.0154,-0.0087,0.0073,-0.0107,0.0097,-0.0131,0.0074,-0.0066,0.01,-0.0105,0.0069,-0.0075,0.0095,-0.0046,0.0065,-0.0054,0.0046,-0.0077,0.0044,-0.0038,0.0055,-0.0063,0.0064,-0.0074,0.0055,-0.0087,0.0071,-0.0067,0.0075,-0.0085,0.0035,-0.01,0.0089,-0.0051,0.01,-0.0089,0.0073,-0.0065,0.0052,-0.0071,0.0069,-0.0078,0.0064,-0.0083,0.0059,-0.0076,0.0094,-0.0075,0.0096,-0.0054,0.0075,-0.0056,0.0045,-0.0045,0.0052,-0.0058,0.0068,-0.0059,0.0081,-0.0062,0.0074,-0.0067,0.0033,-0.0048,0.0039,-0.0069,0.0049,-0.0037,0.0041,-0.0051,0.003,-0.0032,0.0057,-0.004,0.0055,-0.0033,0.0052,-0.0068,0.0047,-0.0059,0.0084,-0.0057,0.0033,-0.0045,0.0065,-0.005,0.0047,-0.004,0.0057,-0.0029,0.0063,-0.0029,0.0037,-0.0049,0.0035,-0.0054,0.0034,-0.0048,0.003,-0.004,0.0046,-0.0047,0.0044,-0.0032,0.004,-0.0039,0.0022,-0.0049,0.0028,-0.0028,0.0032,-0.005,0.0041,-0.0029,0.0029,-0.0033,0.0023,-0.0017,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.002,0.0027,-0.0025,0.0016,-0.0013,0.0018,-0.0022,0.0018,-0.0022,0.0024,-0.0016,0.0024,-0.0021,0.0032,-0.0024,0.0019,-0.0024,0.0023,-0.0014,0.0022,-0.0025,0.0021,-0.0023,0.002,-0.0025,0.0018,-0.0017,0.0019,-0.002,0.0024,-0.0018,0.0021,-0.0019,0.0014,-0.0012,0.0017,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0033,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0021,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.0023,-0.0017,0.0019,-0.0022,0.0022,-0.0025,0.0016,-0.0017,0.0023,-0.0019,0.0022,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0018,-0.002,0.0013,-0.0012,0.003,-0.0022,0.0012,-0.0037,0.0031,-0.0034,0.0037,-0.0011,0.0039,-0.0037,0.0023,-0.0035,0.0026,-0.0019,0.0029,-0.0041,0.0023,-0.002,0.0035,-0.0025,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0013,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0008,-0.0007,0.0015,-0.001,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:20
رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت و عبور با سرعت متوسط 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم