مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای renault master 2 3 dci ...

رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت و عبور با سرعت بالا...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کامیون ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسخارج، بیرونبیرونوسیله نقلیهحمل و نقلترابریآسفالترانندگیvanDciMaterrenault
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.001,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0016,0.0021,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.001,-0.0013,0.0017,-0.0015,0.001,-0.0022,0.0022,-0.002,0.001,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.002,-0.0025,0.002,-0.0023,0.0015,-0.0023,0.0025,-0.0032,0.0024,-0.0041,0.0038,-0.0026,0.0027,-0.0032,0.0027,-0.0027,0.003,-0.0026,0.0038,-0.0039,0.0039,-0.0026,0.0028,-0.0044,0.0064,-0.0046,0.0041,-0.0057,0.006,-0.0037,0.0042,-0.0048,0.0034,-0.0055,0.005,-0.0055,0.0059,-0.0054,0.0062,-0.0051,0.0038,-0.0074,0.005,-0.0058,0.0074,-0.009,0.0089,-0.0056,0.0062,-0.0053,0.0073,-0.0059,0.0062,-0.0066,0.0074,-0.0087,0.0075,-0.0074,0.0087,-0.0067,0.007,-0.0087,0.0075,-0.0086,0.0066,-0.0068,0.0072,-0.0124,0.0102,-0.0072,0.0092,-0.0082,0.0085,-0.008,0.0113,-0.0082,0.0088,-0.0143,0.0141,-0.0109,0.0133,-0.0107,0.0104,-0.0107,0.0105,-0.0135,0.0126,-0.0093,0.0106,-0.0113,0.0088,-0.0147,0.0093,-0.0144,0.0171,-0.0109,0.0161,-0.0144,0.0082,-0.0129,0.0091,-0.0106,0.0105,-0.017,0.0152,-0.0085,0.019,-0.0173,0.0135,-0.0129,0.0104,-0.015,0.0125,-0.0085,0.0128,-0.015,0.0116,-0.0148,0.0167,-0.0145,0.0134,-0.0094,0.0192,-0.0127,0.0155,-0.0154,0.0172,-0.0185,0.0117,-0.013,0.0111,-0.015,0.0144,-0.0182,0.0155,-0.0128,0.0169,-0.0179,0.0221,-0.0224,0.0255,-0.0162,0.0228,-0.0228,0.0252,-0.0114,0.0218,-0.0192,0.0232,-0.0239,0.0196,-0.0237,0.0211,-0.0213,0.0197,-0.0202,0.0175,-0.0193,0.0212,-0.0155,0.0287,-0.0203,0.0209,-0.0264,0.0217,-0.0471,0.0325,-0.025,0.0235,-0.028,0.0271,-0.0236,0.0258,-0.0316,0.0327,-0.0311,0.0216,-0.0288,0.0311,-0.0278,0.0241,-0.0378,0.0339,-0.0283,0.0263,-0.0276,0.0277,-0.0335,0.033,-0.0396,0.0397,-0.055,0.0356,-0.0376,0.0334,-0.0444,0.0371,-0.0349,0.034,-0.0414,0.0494,-0.0578,0.0511,-0.043,0.0461,-0.0579,0.0473,-0.0548,0.0521,-0.0453,0.0461,-0.0604,0.0548,-0.0504,0.0435,-0.0681,0.0501,-0.0533,0.0581,-0.0688,0.0749,-0.0622,0.0547,-0.0722,0.0589,-0.0774,0.0694,-0.0773,0.0734,-0.0665,0.0589,-0.0895,0.0574,-0.0904,0.0669,-0.1155,0.0923,-0.0968,0.0719,-0.0808,0.0608,-0.0855,0.0971,-0.0802,0.0797,-0.0879,0.077,-0.0882,0.0872,-0.0836,0.0817,-0.1087,0.1095,-0.0857,0.0903,-0.0795,0.0815,-0.091,0.1415,-0.1071,0.1232,-0.119,0.1311,-0.0974,0.1075,-0.1107,0.1196,-0.1221,0.1153,-0.1324,0.1503,-0.1671,0.1534,-0.1326,0.1426,-0.1755,0.1329,-0.1525,0.1546,-0.1946,0.1988,-0.1876,0.1567,-0.2274,0.1989,-0.2513,0.2315,-0.2568,0.1863,-0.2236,0.2403,-0.483,0.3319,-0.2841,0.3101,-0.2815,0.252,-0.2538,0.2986,-0.3108,0.2583,-0.3346,0.4227,-0.3237,0.3591,-0.3825,0.4155,-0.483,0.3498,-0.3875,0.3761,-0.3388,0.3669,-0.4243,0.4171,-0.3835,0.4244,-0.3369,0.4507,-0.3235,0.3394,-0.2557,0.4382,-0.3525,0.3461,-0.3922,0.3454,-0.3614,0.4384,-0.4235,0.3714,-0.3728,0.4748,-0.3647,0.3259,-0.3922,0.4059,-0.483,0.4061,-0.3736,0.4228,-0.3828,0.4204,-0.3913,0.4098,-0.3833,0.3911,-0.4435,0.3447,-0.3902,0.4114,-0.4009,0.4568,-0.3789,0.4263,-0.3991,0.3761,-0.3463,0.3391,-0.4187,0.4011,-0.3355,0.483,-0.321,0.3224,-0.2973,0.4266,-0.3226,0.3625,-0.421,0.3808,-0.3676,0.3755,-0.3371,0.2924,-0.3728,0.345,-0.3143,0.3179,-0.3271,0.397,-0.3724,0.3633,-0.3488,0.421,-0.4231,0.3908,-0.39,0.3894,-0.3508,0.3779,-0.3095,0.2769,-0.2799,0.3329,-0.3446,0.2726,-0.3253,0.3228,-0.2477,0.2406,-0.287,0.2923,-0.2691,0.2685,-0.2159,0.1969,-0.176,0.224,-0.2301,0.2001,-0.2374,0.1936,-0.1973,0.2646,-0.1956,0.2565,-0.1864,0.1794,-0.1678,0.1631,-0.1764,0.1621,-0.2126,0.1384,-0.2016,0.1525,-0.1285,0.1166,-0.1371,0.1071,-0.1398,0.1358,-0.1262,0.1297,-0.1215,0.1335,-0.1334,0.1179,-0.1243,0.1235,-0.1171,0.1224,-0.123,0.15,-0.1395,0.1366,-0.1032,0.1268,-0.0833,0.109,-0.123,0.1038,-0.103,0.1014,-0.1067,0.1175,-0.1131,0.1193,-0.0929,0.0975,-0.1057,0.1059,-0.0961,0.0967,-0.0877,0.0768,-0.1015,0.1266,-0.1156,0.0903,-0.0968,0.084,-0.0737,0.0804,-0.0745,0.0759,-0.0716,0.0736,-0.069,0.0626,-0.0707,0.0552,-0.0651,0.0678,-0.0821,0.0751,-0.0926,0.0697,-0.0583,0.0712,-0.0757,0.0685,-0.0503,0.0587,-0.0612,0.0757,-0.0662,0.0664,-0.1059,0.0657,-0.076,0.0781,-0.0883,0.0625,-0.0676,0.0664,-0.0698,0.07,-0.0579,0.0512,-0.0643,0.0625,-0.0654,0.0719,-0.0587,0.072,-0.0603,0.0665,-0.0795,0.0556,-0.0629,0.0704,-0.0622,0.0867,-0.0758,0.0534,-0.0678,0.0726,-0.0471,0.0881,-0.0566,0.0629,-0.0953,0.0562,-0.0484,0.0615,-0.0539,0.0614,-0.0571,0.064,-0.0445,0.0733,-0.0499,0.0434,-0.0645,0.0471,-0.0534,0.0487,-0.0552,0.0378,-0.0455,0.0522,-0.0503,0.0442,-0.052,0.0503,-0.0524,0.0627,-0.0539,0.0511,-0.067,0.0873,-0.0474,0.0698,-0.0792,0.0665,-0.0513,0.0584,-0.0472,0.0623,-0.066,0.0427,-0.057,0.0719,-0.0545,0.0459,-0.0566,0.0363,-0.0585,0.0574,-0.0536,0.0493,-0.043,0.047,-0.0521,0.051,-0.0414,0.039,-0.051,0.0424,-0.0474,0.0507,-0.0538,0.0426,-0.0521,0.0507,-0.0481,0.056,-0.0433,0.0479,-0.0353,0.0436,-0.0397,0.0371,-0.0411,0.0441,-0.038,0.0421,-0.0342,0.0408,-0.0335,0.04,-0.0368,0.039,-0.0418,0.0446,-0.037,0.053,-0.0497,0.0401,-0.0475,0.0492,-0.0582,0.0519,-0.0489,0.0422,-0.0368,0.0582,-0.0463,0.0572,-0.0449,0.0393,-0.0382,0.0379,-0.0329,0.0392,-0.0392,0.0407,-0.0469,0.0452,-0.0353,0.0375,-0.0401,0.0391,-0.0544,0.0466,-0.0458,0.0401,-0.0461,0.0386,-0.0353,0.0321,-0.0372,0.0408,-0.0421,0.0355,-0.0329,0.0414,-0.0548,0.0494,-0.0289,0.0374,-0.0349,0.0358,-0.0316,0.0359,-0.0353,0.0274,-0.026,0.0451,-0.0374,0.04,-0.0469,0.0413,-0.033,0.0344,-0.0348,0.0511,-0.0374,0.0366,-0.0333,0.0503,-0.0394,0.0493,-0.0413,0.0377,-0.0358,0.0332,-0.0484,0.0315,-0.0369,0.0371,-0.0344,0.0343,-0.0251,0.0347,-0.0289,0.0291,-0.0359,0.0291,-0.0244,0.0244,-0.025,0.0305,-0.0272,0.0306,-0.0264,0.0244,-0.0243,0.0268,-0.0373,0.0278,-0.0357,0.0299,-0.0179,0.0314,-0.0334,0.0343,-0.0271,0.0245,-0.0313,0.0255,-0.0228,0.0276,-0.0215,0.0246,-0.0257,0.019,-0.024,0.0292,-0.0244,0.0191,-0.0209,0.0225,-0.0212,0.0201,-0.0224,0.0297,-0.0213,0.024,-0.021,0.0191,-0.0215,0.0233,-0.0225,0.0154,-0.0269,0.0179,-0.0229,0.0198,-0.0174,0.0258,-0.0202,0.0219,-0.02,0.0229,-0.0254,0.0183,-0.0169,0.0157,-0.0217,0.0179,-0.0246,0.0199,-0.0166,0.0244,-0.0213,0.0166,-0.0177,0.0216,-0.018,0.021,-0.0177,0.0194,-0.0196,0.0201,-0.0193,0.0203,-0.0134,0.0193,-0.016,0.0135,-0.0206,0.0152,-0.0168,0.0167,-0.0198,0.0175,-0.0149,0.0152,-0.0171,0.0143,-0.014,0.0166,-0.0135,0.0111,-0.0136,0.0137,-0.0163,0.0207,-0.0172,0.0185,-0.0221,0.0144,-0.0165,0.0167,-0.0137,0.0196,-0.0171,0.0118,-0.0161,0.0143,-0.0168,0.0151,-0.0172,0.0145,-0.017,0.0168,-0.0211,0.0178,-0.0117,0.0139,-0.0147,0.0157,-0.0153,0.0149,-0.0153,0.0177,-0.0156,0.0151,-0.0137,0.0156,-0.0139,0.016,-0.012,0.01,-0.0112,0.0176,-0.0145,0.0127,-0.0153,0.0159,-0.0132,0.0108,-0.0146,0.0139,-0.0136,0.0172,-0.0145,0.0128,-0.0146,0.015,-0.0115,0.012,-0.0131,0.0186,-0.0158,0.0156,-0.0168,0.0152,-0.0128,0.0155,-0.0181,0.0203,-0.0209,0.0213,-0.0128,0.0242,-0.0245,0.0139,-0.0125,0.015,-0.0148,0.0189,-0.0175,0.0245,-0.024,0.0165,-0.0172,0.0164,-0.0202,0.0141,-0.0131,0.0141,-0.0115,0.0149,-0.0137,0.0134,-0.0116,0.0139,-0.0129,0.0136,-0.0126,0.0188,-0.0186,0.02,-0.0207,0.0132,-0.0149,0.0174,-0.0166,0.0129,-0.0149,0.0176,-0.0234,0.0177,-0.0141,0.0266,-0.0139,0.0155,-0.0134,0.0171,-0.0119,0.0134,-0.0154,0.0131,-0.016,0.0158,-0.0156,0.0145,-0.0166,0.0162,-0.0154,0.0139,-0.0134,0.0112,-0.012,0.0092,-0.0124,0.0121,-0.0118,0.0108,-0.0137,0.0131,-0.0204,0.0141,-0.0105,0.0142,-0.0147,0.0172,-0.0113,0.0154,-0.0116,0.0095,-0.0127,0.0138,-0.0129,0.0136,-0.0109,0.0064,-0.0102,0.0149,-0.0137,0.0149,-0.0114,0.0158,-0.016,0.0134,-0.0086,0.0118,-0.0149,0.0135,-0.0117,0.0135,-0.0085,0.0126,-0.0126,0.0119,-0.014,0.0128,-0.0123,0.0139,-0.0091,0.0116,-0.0086,0.0107,-0.0102,0.0105,-0.0116,0.0141,-0.0104,0.0083,-0.0101,0.0099,-0.0077,0.0133,-0.0092,0.0101,-0.0079,0.0069,-0.0065,0.0095,-0.0091,0.007,-0.0076,0.0086,-0.0053,0.0062,-0.0102,0.0083,-0.0083,0.011,-0.0072,0.0061,-0.0073,0.0079,-0.0103,0.0084,-0.0084,0.0087,-0.0083,0.0106,-0.0089,0.0111,-0.0095,0.009,-0.0091,0.0072,-0.0121,0.0092,-0.0083,0.0087,-0.0086,0.0106,-0.0101,0.0083,-0.0107,0.0091,-0.0079,0.0143,-0.0099,0.0114,-0.0107,0.0096,-0.0103,0.012,-0.0112,0.0071,-0.0059,0.0096,-0.0079,0.0102,-0.0126,0.0094,-0.0089,0.0122,-0.0086,0.0068,-0.0065,0.0099,-0.0073,0.0068,-0.0057,0.0075,-0.0092,0.0076,-0.0115,0.01,-0.0059,0.0073,-0.0083,0.0054,-0.0083,0.0102,-0.0093,0.0084,-0.0066,0.0076,-0.0072,0.0068,-0.0086,0.0089,-0.0058,0.0079,-0.0074,0.0059,-0.0078,0.0076,-0.0123,0.0108,-0.0093,0.0071,-0.0062,0.0082,-0.0078,0.0086,-0.006,0.0046,-0.0061,0.0085,-0.0057,0.0084,-0.0085,0.0065,-0.0086,0.0084,-0.0074,0.0077,-0.008,0.0078,-0.0104,0.0072,-0.0067,0.0066,-0.0079,0.0069,-0.0064,0.0077,-0.0071,0.0066,-0.0114,0.0039,-0.005,0.0072,-0.0076,0.0059,-0.0053,0.0061,-0.0048,0.0064,-0.0074,0.0075,-0.0076,0.0087,-0.0071,0.0052,-0.0055,0.004,-0.0056,0.0063,-0.0089,0.0071,-0.0072,0.0063,-0.006,0.0067,-0.0076,0.0052,-0.0067,0.0064,-0.0067,0.006,-0.0058,0.0047,-0.0038,0.0064,-0.0053,0.0057,-0.0069,0.0056,-0.0054,0.0067,-0.0058,0.0069,-0.0054,0.0049,-0.0064,0.0065,-0.0038,0.0053,-0.0045,0.0038,-0.0053,0.0046,-0.0055,0.0063,-0.005,0.0066,-0.0036,0.0058,-0.0051,0.0041,-0.0046,0.0041,-0.005,0.0047,-0.0041,0.0039,-0.0031,0.0035,-0.0043,0.0034,-0.0035,0.0032,-0.0051,0.0042,-0.0042,0.0038,-0.004,0.0048,-0.0039,0.0027,-0.0052,0.0041,-0.0042,0.0034,-0.0049,0.0034,-0.0041,0.0042,-0.005,0.005,-0.004,0.0044,-0.0035,0.0041,-0.0047,0.0038,-0.0035,0.0036,-0.0033,0.0052,-0.0045,0.0037,-0.004,0.0051,-0.0042,0.0038,-0.0044,0.0029,-0.0031,0.005,-0.0049,0.0047,-0.0039,0.0029,-0.0034,0.0051,-0.0032,0.0036,-0.005,0.0037,-0.0036,0.0039,-0.0041,0.0028,-0.0031,0.0034,-0.0033,0.0031,-0.0024,0.0026,-0.0036,0.0036,-0.0027,0.0031,-0.0025,0.0027,-0.0036,0.0021,-0.0023,0.0038,-0.003,0.0025,-0.0034,0.0031,-0.0027,0.0032,-0.0035,0.0042,-0.0032,0.0025,-0.0025,0.0036,-0.0029,0.0027,-0.0038,0.003,-0.0032,0.0029,-0.0046,0.0026,-0.0031,0.0031,-0.0024,0.0033,-0.0036,0.0034,-0.0037,0.0026,-0.0026,0.0034,-0.0023,0.0026,-0.0018,0.0027,-0.002,0.0029,-0.0029,0.0021,-0.0034,0.0036,-0.0025,0.0032,-0.002,0.0021,-0.003,0.003,-0.0024,0.0029,-0.0025,0.0019,-0.0023,0.0025,-0.002,0.0025,-0.0032,0.0026,-0.0029,0.0016,-0.0017,0.0027,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0025,-0.0024,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0026,0.0023,-0.0022,0.0024,-0.0019,0.0024,-0.0021,0.0012,-0.0027,0.0022,-0.0026,0.0022,-0.0022,0.0018,-0.002,0.002,-0.002,0.0019,-0.0021,0.0015,-0.0019,0.0024,-0.0018,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.0013,0.0024,-0.0022,0.0018,-0.0021,0.002,-0.0014,0.0021,-0.0019,0.0017,-0.0021,0.0015,-0.002,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0012,-0.0026,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0024,0.0015,-0.001,0.0016,-0.0017,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0017,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.0023,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.002,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:24
رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت و عبور با سرعت بالا...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم