مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای renault master 2 3 dci ...

رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت - موتور شروع و رانندگی...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کامیون ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسخارج، بیرونبیرونوسیله نقلیهحمل و نقلترابریآسفالترانندگیvanDciMaterrenault
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0021,0.0077,-0.0061,0.0027,-0.0063,0.0036,-0.0039,0.0061,-0.0406,0.047,-0.0398,0.0512,-0.0405,0.0402,-0.061,0.0704,-0.0355,0.0358,-0.0287,0.028,-0.0609,0.0786,-0.0564,0.0822,-0.0342,0.0199,-0.0676,0.0739,-0.0779,0.0412,-0.0228,0.0197,-0.0631,0.071,-0.0531,0.0554,-0.0475,0.0333,-0.0392,0.0465,-0.0723,0.0515,-0.0606,0.0702,-0.0526,0.0796,-0.0393,0.066,-0.0517,0.0502,-0.0589,0.0524,-0.0454,0.0497,-0.0453,0.0645,-0.0499,0.0433,-0.0439,0.0344,-0.0235,0.0392,-0.0412,0.0438,-0.0321,0.0319,-0.0307,0.03,-0.0282,0.0369,-0.0314,0.0256,-0.0297,0.0359,-0.0292,0.0284,-0.0289,0.0315,-0.0285,0.0289,-0.033,0.0321,-0.0211,0.0275,-0.0288,0.0354,-0.037,0.0216,-0.0166,0.037,-0.0204,0.0338,-0.0335,0.023,-0.0271,0.0339,-0.026,0.0276,-0.0289,0.034,-0.0286,0.0287,-0.0267,0.0357,-0.0284,0.0294,-0.0212,0.0348,-0.0302,0.0274,-0.0245,0.0338,-0.0329,0.0196,-0.0218,0.0391,-0.0357,0.0348,-0.0342,0.0253,-0.0352,0.0359,-0.0295,0.0287,-0.0318,0.0294,-0.0152,0.0333,-0.0285,0.0188,-0.0293,0.0329,-0.0273,0.0218,-0.0214,0.0242,-0.02,0.0318,-0.0289,0.0238,-0.0276,0.0329,-0.0227,0.0285,-0.0264,0.0284,-0.0269,0.0244,-0.0289,0.0338,-0.0258,0.0229,-0.0194,0.0335,-0.0222,0.0248,-0.0249,0.0223,-0.0266,0.0295,-0.0243,0.0276,-0.0211,0.0344,-0.0256,0.0247,-0.0225,0.0286,-0.0265,0.0236,-0.021,0.0292,-0.0249,0.0283,-0.0227,0.0256,-0.0233,0.0251,-0.0226,0.0243,-0.0241,0.0254,-0.0242,0.0276,-0.0251,0.0249,-0.0219,0.0304,-0.0277,0.0247,-0.0256,0.0253,-0.0205,0.0307,-0.0243,0.0245,-0.0276,0.0239,-0.0212,0.0255,-0.0227,0.0313,-0.0242,0.0255,-0.0292,0.0212,-0.0239,0.0259,-0.0216,0.0285,-0.0242,0.034,-0.0255,0.0233,-0.0247,0.0252,-0.0231,0.0244,-0.0246,0.0282,-0.0232,0.0232,-0.0296,0.0261,-0.0207,0.0271,-0.019,0.0291,-0.0292,0.0231,-0.0233,0.0263,-0.0236,0.0265,-0.0226,0.0251,-0.0266,0.0247,-0.0249,0.0255,-0.0206,0.0299,-0.0224,0.0266,-0.0246,0.0281,-0.024,0.0315,-0.0222,0.0255,-0.0259,0.0348,-0.0287,0.0255,-0.0235,0.0297,-0.0281,0.0235,-0.0269,0.0302,-0.0203,0.0312,-0.0206,0.0271,-0.0257,0.0248,-0.0257,0.0274,-0.0231,0.0298,-0.0204,0.0313,-0.029,0.0314,-0.0255,0.0263,-0.0214,0.0306,-0.0234,0.0307,-0.0224,0.026,-0.0256,0.0275,-0.0262,0.0282,-0.0263,0.0331,-0.0336,0.0339,-0.0338,0.0331,-0.0308,0.0401,-0.0412,0.0459,-0.0454,0.0436,-0.0376,0.0464,-0.0404,0.053,-0.0516,0.0538,-0.0465,0.051,-0.0466,0.0596,-0.0471,0.0448,-0.0442,0.0459,-0.0532,0.0404,-0.0474,0.0419,-0.048,0.0491,-0.0489,0.0365,-0.0488,0.0486,-0.0488,0.0314,-0.0562,0.0365,-0.0511,0.0403,-0.0553,0.0412,-0.0503,0.0358,-0.0435,0.044,-0.0511,0.0444,-0.0518,0.0425,-0.0524,0.0466,-0.0438,0.0414,-0.0518,0.0413,-0.0502,0.0498,-0.0502,0.0415,-0.047,0.0511,-0.0474,0.0454,-0.0563,0.0394,-0.0574,0.0404,-0.0486,0.0444,-0.0521,0.044,-0.0519,0.0509,-0.0537,0.0466,-0.0536,0.0425,-0.0509,0.0521,-0.0612,0.0497,-0.0588,0.054,-0.0701,0.0509,-0.0607,0.054,-0.0677,0.056,-0.0704,0.0609,-0.0612,0.0603,-0.0664,0.0647,-0.0725,0.0609,-0.0745,0.0584,-0.0672,0.0607,-0.0611,0.0653,-0.0733,0.0731,-0.0718,0.0651,-0.0734,0.0762,-0.0714,0.0735,-0.0751,0.0697,-0.083,0.0658,-0.0627,0.0749,-0.0778,0.0666,-0.0929,0.0674,-0.0796,0.0725,-0.0735,0.0687,-0.0791,0.0734,-0.0839,0.079,-0.0876,0.0672,-0.0957,0.0717,-0.0791,0.087,-0.1113,0.0704,-0.0922,0.0966,-0.1101,0.0948,-0.0933,0.0812,-0.0944,0.097,-0.1222,0.0993,-0.117,0.0884,-0.0934,0.1049,-0.1014,0.0929,-0.1053,0.0928,-0.1103,0.1091,-0.1244,0.1164,-0.1095,0.1039,-0.1036,0.1039,-0.1156,0.1278,-0.1232,0.1481,-0.1231,0.1638,-0.125,0.1432,-0.1319,0.1683,-0.139,0.1776,-0.1203,0.1478,-0.124,0.1163,-0.1321,0.1398,-0.1411,0.1619,-0.1837,0.1846,-0.1555,0.1724,-0.157,0.1478,-0.1439,0.1158,-0.1296,0.1482,-0.1194,0.1415,-0.1421,0.1419,-0.116,0.1547,-0.1399,0.1206,-0.0981,0.0929,-0.11,0.1148,-0.1044,0.101,-0.1073,0.1127,-0.0932,0.1386,-0.1081,0.1151,-0.1157,0.1271,-0.1444,0.1059,-0.12,0.1215,-0.137,0.1464,-0.1458,0.1952,-0.1736,0.1924,-0.1329,0.1499,-0.1371,0.1486,-0.1581,0.1495,-0.1724,0.1704,-0.1559,0.1299,-0.1303,0.1065,-0.1115,0.1122,-0.104,0.0915,-0.1135,0.1064,-0.1054,0.0882,-0.0911,0.0863,-0.0709,0.0882,-0.0682,0.0755,-0.064,0.0791,-0.0586,0.0762,-0.0866,0.0937,-0.0842,0.0908,-0.0731,0.089,-0.0838,0.0722,-0.087,0.0791,-0.0874,0.08,-0.0753,0.0805,-0.0829,0.0813,-0.0807,0.082,-0.0856,0.0755,-0.0624,0.0704,-0.0836,0.0767,-0.0753,0.0734,-0.0765,0.0783,-0.0639,0.0773,-0.0687,0.0614,-0.0499,0.0597,-0.0535,0.0556,-0.0543,0.0575,-0.0436,0.0494,-0.0508,0.0496,-0.0367,0.0363,-0.0431,0.0402,-0.045,0.0429,-0.0408,0.0396,-0.0343,0.0368,-0.0349,0.0343,-0.0316,0.0369,-0.0346,0.0378,-0.0355,0.0306,-0.0316,0.0403,-0.0422,0.0398,-0.0291,0.0346,-0.0305,0.0335,-0.0417,0.0271,-0.0363,0.0318,-0.0419,0.0306,-0.0301,0.0344,-0.0382,0.0389,-0.0388,0.0312,-0.0331,0.0281,-0.0302,0.0283,-0.0281,0.0257,-0.0288,0.0297,-0.0313,0.0311,-0.0285,0.0337,-0.0365,0.0275,-0.0253,0.0278,-0.0261,0.0287,-0.0283,0.027,-0.0254,0.0299,-0.024,0.0315,-0.037,0.0261,-0.0279,0.0238,-0.0205,0.0235,-0.0215,0.0267,-0.0276,0.0332,-0.0226,0.0301,-0.0177,0.0258,-0.0236,0.0331,-0.0243,0.0211,-0.0245,0.0242,-0.0191,0.0235,-0.0219,0.023,-0.0261,0.0235,-0.0204,0.0163,-0.0222,0.0243,-0.0174,0.021,-0.0186,0.0222,-0.0207,0.0219,-0.0181,0.0208,-0.0214,0.0201,-0.02,0.0189,-0.0206,0.0176,-0.0178,0.0178,-0.0236,0.0186,-0.0185,0.0154,-0.0159,0.0193,-0.0216,0.0189,-0.0185,0.0221,-0.0164,0.0237,-0.0152,0.0147,-0.021,0.0175,-0.0158,0.0168,-0.0161,0.0185,-0.0162,0.0123,-0.0139,0.0154,-0.0143,0.0124,-0.0154,0.0154,-0.0137,0.0157,-0.0157,0.0156,-0.0161,0.0172,-0.0153,0.0152,-0.0165,0.0162,-0.0176,0.0112,-0.0158,0.0178,-0.0155,0.0158,-0.02,0.0183,-0.0168,0.0187,-0.027,0.022,-0.0197,0.025,-0.0163,0.0137,-0.0146,0.0093,-0.0094,0.0179,-0.017,0.0109,-0.015,0.0171,-0.0138,0.0161,-0.0172,0.0204,-0.0228,0.0099,-0.0207,0.0169,-0.0254,0.0262,-0.0231,0.0165,-0.0146,0.0182,-0.0166,0.0102,-0.0154,0.0155,-0.0085,0.0156,-0.0137,0.0122,-0.0138,0.0109,-0.011,0.0142,-0.01,0.0152,-0.0138,0.0126,-0.0147,0.0115,-0.0062,0.0134,-0.0115,0.0075,-0.0164,0.0084,-0.0106,0.0144,-0.0102,0.0198,-0.024,0.0148,-0.0122,0.0098,-0.0093,0.0199,-0.0234,0.0097,-0.0146,0.0251,-0.0172,0.0143,-0.0153,0.0184,-0.0148,0.0161,-0.0109,0.0142,-0.0229,0.0161,-0.0182,0.0269,-0.0204,0.0144,-0.0097,0.0134,-0.0063,0.0082,-0.0072,0.0074,-0.0085,0.007,-0.0107,0.0094,-0.0088,0.009,-0.016,0.0069,-0.0071,0.0122,-0.0099,0.0094,-0.0091,0.0094,-0.0162,0.0073,-0.0098,0.0103,-0.0065,0.0113,-0.0076,0.0086,-0.0115,0.0043,-0.0057,0.0106,-0.01,0.0094,-0.0103,0.0059,-0.0054,0.0099,-0.0059,0.0136,-0.0203,0.0055,-0.0114,0.0175,-0.0116,0.0119,-0.0156,0.0087,-0.0111,0.0134,-0.0097,0.0094,-0.0078,0.0092,-0.0125,0.0111,-0.0163,0.0151,0.0025,0.0197,-0.0284,0.0105,-0.0285,0.0173,-0.0146,0.0121,-0.0158,0.0146,-0.0111,0.0072,-0.0148,0.0054,-0.0078,0.0273,-0.0372,0.0129,-0.0022,0.0253,-0.0127,0.0141,-0.0094,0.0079,-0.0147,0.0087,-0.0086,0.0111,-0.0199,0.0134,-0.0211,0.0152,-0.025,0.0192,-0.0289,0.0132,-0.0151,0.0158,-0.0082,0.0159,-0.0262,0.0072,-0.0087,0.0208,-0.0142,0.0164,-0.014,0.0088,-0.0076,0.0119,-0.0146,0.014,-0.0175,0.0203,-0.0123,0.0118,-0.0131,0.0106,-0.0118,0.0106,-0.0104,0.0175,-0.0098,0.0146,-0.0182,0.0007,-0.0095,0.0165,-0.011,0.0215,-0.0098,0.0167,-0.0199,0.0023,-0.0081,0.0174,-0.0106,0.0172,-0.0222,0.004,-0.0074,0.0191,-0.0214,0.0289,-0.0191,0.0181,-0.0299,0.0144,-0.0074,0.0109,-0.0103,0.0112,-0.0071,0.0082,-0.0143,0.0051,-0.0077,0.0134,-0.0049,0.014,-0.0274,0.0105,-0.023,0.0201,-0.0109,0.0212,-0.0341,0.0185,-0.0103,0.026,-0.0156,0.0094,-0.0056,0.0222,-0.0189,0.0152,-0.0296,0.0136,-0.0112,0.0273,-0.0203,0.0267,-0.0224,0.0144,-0.0372,0.0219,-0.0364,0.0392,-0.0357,0.0332,-0.0212,0.0427,-0.045,0.0196,-0.0145,0.0363,-0.045,0.0137,-0.0182,0.0315,-0.023,0.0177,-0.015,0.0245,-0.027,0.0173,-0.0221,0.0084,-0.0261,0.0385,-0.0294,0.024,-0.0219,0.0085,-0.0205,0.0136,-0.0102,0.0257,-0.0274,0.0095,-0.0109,0.011,-0.0147,0.016,-0.0089,0.0135,-0.0205,0.0004,-0.0079,0.0123,-0.0091,0.0095,-0.0083,0.0146,-0.0213,0.0116,-0.0119,0.0172,-0.0148,0.0197,-0.0237,0.0201,-0.0158,0.0208,-0.0151,0.0056,-0.0175,0.021,-0.0124,0.0162,-0.02,0.0107,-0.0267,0.0225,-0.0071,0.0153,-0.0232,0.0083,-0.0113,0.009,-0.0085,0.0143,-0.0118,0.0175,-0.0137,0.0211,-0.0191,0.0213,-0.0192,0.0205,-0.0094,0.0188,-0.016,0.0056,-0.0052,0.0129,-0.0114,0.0054,-0.0048,0.0132,-0.0219,0.0043,-0.0096,0.0155,-0.0176,0.0023,-0.0121,0.0167,-0.0178,0.0161,-0.0117,0.0144,-0.0128,0.0071,-0.0123,0.0176,-0.0083,0.0066,-0.0128,0.0022,-0.0089,0.0092,-0.0065,0.0107,-0.0085,0.0098,-0.0101,0.0077,-0.0099,0.0055,-0.0063,0.0128,-0.0104,0.0039,-0.0067,0.0072,-0.0054,0.0036,-0.0114,0.0129,-0.009,0.0152,-0.0075,0.0065,-0.011,0.0053,0.0015,0.0121,-0.0131,0.0054,-0.0096,0.0075,-0.0122,0.0124,-0.0052,0.0106,-0.0053,0.0045,-0.0083,0.0058,-0.0073,0.0076,-0.0037,0.007,-0.0087,0.0036,-0.0071,0.0066,-0.0054,0.0064,-0.0065,0.0041,-0.0102,0.0133,-0.0102,0.0114,-0.0135,0.007,-0.0108,0.0154,-0.0122,0.0098,-0.0084,0.0046,-0.0004,0.009,-0.0116,0.0088,-0.0172,0.0108,-0.0145,0.0137,-0.009,0.0074,-0.0067,0.0056,-0.0092,0.0053,-0.0072,0.0117,-0.0061,0.012,-0.0096,0.0024,-0.0082,0.0117,-0.0095,0.0074,-0.0061,0.0077,-0.0086,0.0053,-0.0048,0.0054,-0.0073,0.0034,-0.0035,0.0086,-0.0066,0.0037,-0.0067,0.005,-0.0044,0.0051,-0.004,0.0047,-0.0055,0.0048,-0.0058,0.0052,-0.0133,0.0047,-0.0099,0.0159,-0.0131,0.0139,-0.0093,0.0072,-0.0117,0.0082,-0.0028,0.0092,-0.0064,0.0086,-0.0096,0.0084,-0.009,0.0065,-0.0051,0.0054,-0.0047,0.0071,-0.005,0.0094,-0.0205,0.0085,0.0033,0.0147,-0.0127,0.0074,-0.0087,0.0039,-0.0041,0.0054,-0.0051,0.0054,-0.0074,0.0032,-0.0065,0.0058,-0.007,0.0079,-0.0054,0.0053,-0.0047,0.0041,-0.0077,0.0042,-0.0045,0.008,-0.0022,0.0056,-0.0094,0.0036,-0.0056,0.0064,-0.0056,0.0059,-0.0064,0.004,-0.0015,0.0088,-0.0112,0.0027,-0.0061,0.007,-0.0036,0.0073,-0.01,0.0069,-0.0093,0.0061,-0.0077,0.0075,-0.0049,0.0073,-0.0056,0.0019,-0.0045,0.0089,-0.008,0.0049,-0.0045,0.0062,-0.0049,0.0037,-0.007,0.004,-0.003,0.0044,-0.0031,0.0058,-0.0076,0.0027,-0.0054,0.0066,-0.0017,0.0086,-0.0045,0.0018,-0.0058,0.0017,-0.0036,0.0044,-0.0024,0.0035,-0.0027,0.0045,-0.0056,0.004,-0.0038,0.0023,-0.0024,0.0067,-0.0037,0.0022,-0.0045,0.0037,-0.0046,0.0045,-0.0032,0.0052,-0.0042,0.0047,-0.0033,0.0034,-0.0029,0.0033,-0.0029,0.0035,-0.0016,0.0043,-0.0049,0.0028,-0.0041,0.0058,-0.0063,0.005,-0.0032,0.0063,-0.0085,0.0036,-0.0069,0.0074,-0.0076,0.0051,-0.0024,0.0028,-0.0014,0.0032,-0.0062,0.0043,-0.0044,0.0055,-0.0048,0.0051,-0.0028,0.0028,-0.0077,0.0033,-0.0083,0.0103,-0.0092,0.0089,-0.0039,0.0059,-0.0045,0.007,-0.0069,0.0027,-0.0033,0.0039,-0.0068,0.0042,-0.0045,0.0087,-0.0083,0.0062,-0.0053,0.0027,-0.0057,0.0047,-0.0042,0.0065,-0.0055,0.0018,-0.0049,0.0033,-0.0026,0.003,-0.0017,0.0045,-0.0074,0.0054,-0.0058,0.0042,-0.0057,0.0047,-0.0064,0.0058,-0.0069,0.0059,-0.0054,0.0056,-0.0059,0.0038,-0.0031,0.0043,-0.002,0.0037,-0.0027,0.002,-0.002,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.0027,0.0022,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.002,0.0017,-0.0023,0.0002,-0.0017,0.0027,-0.0015,0.002,-0.003,0.0011,-0.0018,0.0018,-0.0009,0.004,-0.0048,0.0018,-0.002,0.0023,-0.0019,0.0025,-0.0025,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.001,0.0014,-0.0018,0.0031,-0.0021,0.001,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0017,-0.0027,0.0018,-0.0024,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.0023,0.0024,-0.0034,0.0033,-0.0014,0.0036,-0.003,0.0006,-0.0011,0.0022,-0.0012,0.0017,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0016,-0.002,0.0005,-0.0016,0.0018,-0.001,0.0016,-0.0017,0.0009,-0.0018,0.0011,-0.0011,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.001,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.0011,-0.001,0.0015,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0019,0.0011,-0.0007,0.0018,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0008,0,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:40
رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت - موتور شروع و رانندگی...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم