مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای renault master 2 3 dci ...

رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت - موتور شروع و رانندگی...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کامیون ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسخارج، بیرونبیرونوسیله نقلیهحمل و نقلترابریآسفالترانندگیvanDciMaterrenault
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0048,0.0057,-0.0038,0.0041,-0.0051,0.004,-0.0055,0.0051,-0.1595,0.1237,-0.1211,0.123,-0.1169,0.1509,-0.1391,0.1262,-0.0996,0.0653,-0.0726,0.0809,-0.1488,0.1334,-0.1359,0.1316,-0.0461,0.0462,-0.1393,0.1684,-0.1381,0.1342,-0.0372,0.0398,-0.1898,0.1844,-0.1073,0.1003,-0.1171,0.1388,-0.0928,0.0902,-0.2194,0.1721,-0.1265,0.1289,-0.1226,0.1343,-0.121,0.0887,-0.0743,0.0768,-0.0825,0.0654,-0.0944,0.0832,-0.0995,0.0875,-0.0674,0.0666,-0.057,0.0539,-0.0501,0.0504,-0.0542,0.0674,-0.0647,0.0415,-0.0399,0.0491,-0.0402,0.0484,-0.0442,0.0486,-0.0442,0.0507,-0.0396,0.0415,-0.0314,0.0503,-0.0412,0.0334,-0.0347,0.0375,-0.0403,0.0443,-0.0416,0.042,-0.0428,0.0487,-0.043,0.0432,-0.0399,0.0344,-0.04,0.0507,-0.0387,0.0484,-0.0369,0.0498,-0.0367,0.0426,-0.0383,0.034,-0.0348,0.0413,-0.0346,0.0372,-0.0413,0.0396,-0.034,0.0383,-0.0407,0.0416,-0.0326,0.0407,-0.0373,0.0324,-0.0362,0.0415,-0.0384,0.0424,-0.0324,0.0346,-0.0397,0.0419,-0.0352,0.0452,-0.0311,0.0368,-0.033,0.0409,-0.0384,0.0348,-0.0374,0.0461,-0.0276,0.041,-0.0383,0.0436,-0.0296,0.0411,-0.034,0.0302,-0.0348,0.0352,-0.0339,0.0384,-0.0367,0.0347,-0.0336,0.0354,-0.0358,0.0418,-0.0371,0.034,-0.0304,0.033,-0.0354,0.043,-0.0379,0.04,-0.0349,0.0303,-0.0337,0.0359,-0.0329,0.0433,-0.0352,0.0328,-0.0361,0.0359,-0.0308,0.0394,-0.0423,0.0473,-0.0322,0.0356,-0.0334,0.0336,-0.0356,0.0387,-0.0347,0.0359,-0.0309,0.0468,-0.0306,0.0453,-0.0347,0.0315,-0.0362,0.0412,-0.0354,0.043,-0.0316,0.0286,-0.0325,0.0361,-0.0332,0.0477,-0.0368,0.043,-0.0337,0.0439,-0.0311,0.0401,-0.0301,0.0454,-0.0442,0.0314,-0.0328,0.042,-0.0306,0.0407,-0.0389,0.035,-0.0362,0.0452,-0.0384,0.0379,-0.0383,0.0392,-0.0323,0.0429,-0.0387,0.0325,-0.0298,0.0422,-0.0361,0.0298,-0.0379,0.0441,-0.0363,0.0437,-0.0365,0.0347,-0.0352,0.0367,-0.0314,0.0464,-0.0322,0.0398,-0.03,0.0424,-0.0382,0.0448,-0.0365,0.0449,-0.0428,0.0464,-0.0328,0.0479,-0.0587,0.0493,-0.0438,0.0417,-0.0426,0.0434,-0.036,0.0375,-0.0443,0.0378,-0.0375,0.0336,-0.0313,0.0487,-0.0333,0.0372,-0.0405,0.0338,-0.0363,0.0378,-0.0446,0.0449,-0.0384,0.0363,-0.0316,0.0434,-0.0338,0.0388,-0.0411,0.0458,-0.0343,0.0447,-0.0385,0.043,-0.0346,0.0506,-0.0419,0.0453,-0.0564,0.0519,-0.0491,0.0446,-0.0628,0.0569,-0.0644,0.0637,-0.0634,0.0576,-0.0722,0.0512,-0.0681,0.0769,-0.0861,0.0594,-0.0819,0.0585,-0.0923,0.0555,-0.0786,0.0722,-0.091,0.082,-0.0725,0.0831,-0.09,0.0811,-0.0772,0.0755,-0.0933,0.1002,-0.113,0.0916,-0.0915,0.1039,-0.1091,0.1009,-0.0832,0.1059,-0.087,0.1077,-0.0991,0.0955,-0.0967,0.1098,-0.0957,0.0916,-0.0971,0.0933,-0.0937,0.1051,-0.1004,0.0987,-0.0881,0.1159,-0.1066,0.1128,-0.0962,0.1067,-0.108,0.1059,-0.1026,0.1236,-0.1187,0.0862,-0.1006,0.0974,-0.0949,0.0828,-0.0861,0.1037,-0.0817,0.0984,-0.0966,0.1076,-0.0898,0.095,-0.0949,0.1105,-0.0976,0.0952,-0.1087,0.1088,-0.1007,0.0952,-0.0969,0.1056,-0.1013,0.0839,-0.1141,0.1038,-0.1055,0.0875,-0.0916,0.0826,-0.1055,0.0849,-0.0974,0.0919,-0.0864,0.0927,-0.1173,0.0854,-0.1008,0.121,-0.1064,0.0986,-0.0804,0.0993,-0.0945,0.1129,-0.1027,0.0972,-0.1583,0.1088,-0.1182,0.1015,-0.0996,0.0803,-0.1,0.1081,-0.1273,0.1171,-0.1001,0.0886,-0.1089,0.1029,-0.1228,0.1248,-0.1089,0.1169,-0.1154,0.1292,-0.1129,0.1355,-0.1259,0.1172,-0.1523,0.1128,-0.1385,0.1275,-0.1692,0.1303,-0.1817,0.1144,-0.1291,0.1242,-0.1498,0.1277,-0.1418,0.1091,-0.1229,0.1253,-0.1239,0.1007,-0.1401,0.1233,-0.1346,0.1571,-0.1613,0.1151,-0.1683,0.1289,-0.1597,0.116,-0.1902,0.1249,-0.1806,0.1247,-0.1472,0.1181,-0.139,0.1391,-0.1446,0.13,-0.1239,0.1121,-0.1203,0.0978,-0.1342,0.1269,-0.1221,0.1198,-0.1152,0.1899,-0.1663,0.1172,-0.1487,0.1505,-0.1753,0.1608,-0.1462,0.1722,-0.1822,0.1437,-0.1654,0.1425,-0.1649,0.1934,-0.158,0.1515,-0.1818,0.1383,-0.1512,0.1611,-0.1626,0.1601,-0.1638,0.1376,-0.1627,0.1588,-0.1676,0.155,-0.1685,0.142,-0.1554,0.1232,-0.1687,0.1413,-0.1774,0.1369,-0.1411,0.1376,-0.1264,0.162,-0.1264,0.1399,-0.1005,0.1276,-0.0998,0.118,-0.1035,0.1244,-0.0782,0.098,-0.0773,0.0745,-0.0667,0.0803,-0.0677,0.0809,-0.0748,0.0671,-0.0679,0.0736,-0.0608,0.0583,-0.0556,0.0618,-0.0642,0.0553,-0.069,0.0499,-0.0569,0.0521,-0.0678,0.0498,-0.0681,0.0791,-0.0727,0.0677,-0.0742,0.0676,-0.0691,0.0638,-0.0637,0.0724,-0.088,0.0812,-0.068,0.0692,-0.0715,0.0856,-0.0989,0.0709,-0.0701,0.0874,-0.0813,0.0759,-0.0854,0.081,-0.0862,0.0812,-0.0936,0.0707,-0.0737,0.0808,-0.0606,0.0719,-0.0742,0.0532,-0.0737,0.0629,-0.0638,0.0486,-0.0588,0.0651,-0.0592,0.055,-0.06,0.0555,-0.0459,0.0546,-0.0527,0.0519,-0.048,0.0643,-0.0507,0.0531,-0.0622,0.051,-0.0473,0.0481,-0.0468,0.0532,-0.0489,0.0529,-0.0603,0.0566,-0.0466,0.0515,-0.045,0.0402,-0.0451,0.0465,-0.0476,0.058,-0.0467,0.0482,-0.0424,0.0469,-0.0588,0.0474,-0.0534,0.0575,-0.0533,0.0474,-0.04,0.0446,-0.0421,0.0547,-0.0418,0.0407,-0.0428,0.0386,-0.0387,0.0483,-0.0447,0.0536,-0.0499,0.0417,-0.0485,0.05,-0.0408,0.0373,-0.0515,0.0374,-0.0364,0.0473,-0.0438,0.0414,-0.0385,0.0363,-0.0374,0.0327,-0.0461,0.036,-0.0459,0.0377,-0.0403,0.0405,-0.0414,0.0318,-0.0431,0.0437,-0.0375,0.0429,-0.0325,0.0299,-0.0428,0.0309,-0.0432,0.0385,-0.0446,0.0375,-0.0426,0.035,-0.0399,0.0341,-0.0351,0.0487,-0.0478,0.0359,-0.0399,0.0359,-0.0468,0.0377,-0.0403,0.0305,-0.0351,0.0365,-0.0269,0.0402,-0.0267,0.0419,-0.0368,0.04,-0.031,0.0298,-0.0318,0.0293,-0.0352,0.0376,-0.0321,0.0346,-0.0412,0.0297,-0.03,0.0266,-0.029,0.0318,-0.0344,0.0237,-0.031,0.0279,-0.0339,0.0383,-0.0284,0.0224,-0.0282,0.0225,-0.0249,0.0275,-0.0338,0.0257,-0.0279,0.0237,-0.0296,0.0303,-0.0263,0.0319,-0.029,0.0242,-0.0267,0.0222,-0.0348,0.0285,-0.0284,0.0275,-0.0319,0.0297,-0.0292,0.0208,-0.0252,0.0234,-0.0213,0.0233,-0.0211,0.0202,-0.0171,0.0223,-0.0144,0.0186,-0.0206,0.0219,-0.0159,0.0216,-0.018,0.0151,-0.0197,0.0197,-0.019,0.0164,-0.018,0.0194,-0.0205,0.022,-0.0235,0.0236,-0.0268,0.0256,-0.0197,0.0178,-0.0174,0.0143,-0.0192,0.0184,-0.0141,0.0215,-0.0165,0.0212,-0.0267,0.0204,-0.0188,0.0172,-0.0216,0.0196,-0.0202,0.0194,-0.0204,0.0182,-0.0223,0.0235,-0.0243,0.0302,-0.0187,0.0207,-0.0273,0.0186,-0.0319,0.0218,-0.0198,0.0228,-0.0216,0.0285,-0.0208,0.0297,-0.0337,0.0191,-0.0265,0.0187,-0.0272,0.0234,-0.0163,0.0254,-0.0229,0.0167,-0.0232,0.022,-0.0197,0.0147,-0.0202,0.015,-0.0139,0.0128,-0.0106,0.0112,-0.0165,0.0153,-0.013,0.0141,-0.0168,0.0134,-0.016,0.0155,-0.0188,0.0159,-0.013,0.0172,-0.0126,0.014,-0.0131,0.0219,-0.0147,0.0132,-0.0163,0.0136,-0.0139,0.0148,-0.0148,0.0153,-0.0212,0.0216,-0.0169,0.0193,-0.0147,0.017,-0.0192,0.0179,-0.0116,0.0164,-0.0174,0.0229,-0.0168,0.0179,-0.0132,0.015,-0.0175,0.0179,-0.0161,0.0226,-0.019,0.0131,-0.0157,0.0131,-0.0132,0.0111,-0.0149,0.0136,-0.0106,0.014,-0.0157,0.0131,-0.0164,0.0181,-0.0135,0.0124,-0.01,0.0136,-0.0146,0.0172,-0.0117,0.0117,-0.0141,0.0121,-0.019,0.0159,-0.0159,0.0128,-0.009,0.0087,-0.0147,0.0109,-0.0108,0.0135,-0.0133,0.0117,-0.0108,0.0145,-0.0126,0.0116,-0.017,0.013,-0.0128,0.0152,-0.0106,0.0151,-0.0153,0.0116,-0.0126,0.0158,-0.0113,0.0121,-0.0103,0.011,-0.0145,0.0096,-0.0109,0.0104,-0.0169,0.017,-0.0126,0.0182,-0.0201,0.0213,-0.0194,0.0149,-0.0156,0.0114,-0.0116,0.0146,-0.0188,0.0162,-0.0168,0.0134,-0.0192,0.022,-0.0167,0.0145,-0.0169,0.0133,-0.0119,0.015,-0.0161,0.0155,-0.0107,0.0101,-0.0155,0.0151,-0.0153,0.0161,-0.0132,0.0153,-0.0144,0.012,-0.0114,0.0158,-0.0102,0.0121,-0.0145,0.0116,-0.0166,0.0179,-0.0168,0.0123,-0.0108,0.0123,-0.0134,0.0109,-0.0101,0.012,-0.0144,0.0112,-0.0146,0.0116,-0.0106,0.0136,-0.0124,0.0132,-0.0126,0.0171,-0.0139,0.0132,-0.0122,0.013,-0.0135,0.0162,-0.0115,0.0169,-0.012,0.0156,-0.0164,0.0136,-0.014,0.0212,-0.0184,0.0174,-0.0184,0.0159,-0.0137,0.0143,-0.0187,0.0156,-0.0189,0.0213,-0.0188,0.0123,-0.0255,0.0201,-0.0153,0.0155,-0.0142,0.0132,-0.0142,0.0171,-0.0191,0.0171,-0.0157,0.0141,-0.0137,0.0115,-0.0127,0.011,-0.0127,0.0194,-0.0171,0.0116,-0.0122,0.0098,-0.0154,0.0111,-0.0121,0.014,-0.0144,0.0164,-0.0147,0.0111,-0.0113,0.0126,-0.0103,0.012,-0.0122,0.0146,-0.0146,0.0145,-0.0128,0.0164,-0.0129,0.0108,-0.0117,0.0115,-0.0129,0.0112,-0.0153,0.0142,-0.0117,0.0168,-0.0186,0.0142,-0.0127,0.0139,-0.0128,0.0077,-0.01,0.0123,-0.0101,0.0156,-0.0128,0.0143,-0.0098,0.0123,-0.0094,0.0187,-0.0135,0.0098,-0.0107,0.013,-0.0148,0.0105,-0.0089,0.0083,-0.0087,0.012,-0.0112,0.011,-0.0099,0.012,-0.008,0.0097,-0.012,0.0099,-0.0081,0.0107,-0.01,0.0135,-0.011,0.0066,-0.009,0.0109,-0.0075,0.0054,-0.011,0.0097,-0.0084,0.009,-0.0087,0.0073,-0.0062,0.0066,-0.0089,0.0087,-0.0082,0.0074,-0.0084,0.0138,-0.0093,0.0079,-0.0076,0.0092,-0.0088,0.01,-0.0074,0.0055,-0.0067,0.0078,-0.0089,0.0084,-0.0068,0.0078,-0.008,0.0103,-0.0077,0.01,-0.0091,0.0085,-0.0079,0.0086,-0.0075,0.0071,-0.006,0.0067,-0.0081,0.0076,-0.0061,0.0076,-0.0077,0.007,-0.0094,0.0065,-0.0068,0.007,-0.0072,0.0063,-0.0072,0.0063,-0.0084,0.0069,-0.0071,0.0079,-0.0087,0.0058,-0.0081,0.0101,-0.0075,0.0076,-0.0064,0.0091,-0.007,0.0079,-0.0089,0.0078,-0.009,0.0104,-0.0075,0.0119,-0.0097,0.0075,-0.0069,0.0079,-0.0065,0.0086,-0.0066,0.0084,-0.0069,0.0065,-0.005,0.0099,-0.0077,0.0079,-0.0072,0.0068,-0.01,0.0068,-0.0078,0.007,-0.0087,0.0048,-0.0078,0.0081,-0.0067,0.0065,-0.006,0.0074,-0.0071,0.0077,-0.0074,0.0062,-0.0066,0.0068,-0.0062,0.0076,-0.0065,0.0074,-0.0048,0.0055,-0.0062,0.006,-0.0061,0.0074,-0.0062,0.0066,-0.0064,0.0085,-0.0077,0.0056,-0.0073,0.0081,-0.0066,0.0062,-0.0062,0.0059,-0.0059,0.0047,-0.0088,0.0059,-0.008,0.0087,-0.0059,0.0055,-0.0059,0.0049,-0.0045,0.0054,-0.0044,0.0058,-0.006,0.0069,-0.0066,0.0055,-0.0046,0.0046,-0.0068,0.004,-0.0056,0.0072,-0.0095,0.0073,-0.0061,0.0064,-0.0051,0.0051,-0.0068,0.006,-0.0079,0.0054,-0.0055,0.0066,-0.0066,0.0059,-0.0067,0.0047,-0.0059,0.0078,-0.0061,0.006,-0.0083,0.007,-0.0079,0.0073,-0.0086,0.0062,-0.0067,0.0054,-0.0062,0.0048,-0.0065,0.0069,-0.0062,0.0068,-0.0065,0.0067,-0.0045,0.0048,-0.0063,0.0035,-0.0046,0.0065,-0.006,0.0054,-0.0051,0.004,-0.008,0.0051,-0.0076,0.0093,-0.0057,0.0056,-0.0056,0.004,-0.0063,0.0067,-0.0078,0.0063,-0.0056,0.0061,-0.0065,0.0051,-0.0047,0.0052,-0.0047,0.0067,-0.0057,0.0044,-0.007,0.0067,-0.0061,0.0043,-0.004,0.0038,-0.0043,0.0049,-0.0056,0.0044,-0.0036,0.0049,-0.0035,0.0039,-0.004,0.0036,-0.0048,0.0053,-0.0044,0.0042,-0.0062,0.0046,-0.003,0.004,-0.0035,0.003,-0.0037,0.004,-0.005,0.0044,-0.0045,0.0066,-0.003,0.0028,-0.0039,0.0042,-0.0034,0.0036,-0.0049,0.0031,-0.0029,0.0043,-0.0027,0.0025,-0.0029,0.0023,-0.0028,0.0024,-0.0025,0.0031,-0.0033,0.0035,-0.0031,0.0029,-0.003,0.004,-0.0024,0.0034,-0.0033,0.0026,-0.0022,0.0023,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0044,-0.0025,0.0031,-0.0025,0.0025,-0.004,0.0038,-0.0038,0.0033,-0.0022,0.0023,-0.0037,0.0028,-0.0025,0.0026,-0.0034,0.004,-0.0032,0.0027,-0.0015,0.0022,-0.0025,0.0014,-0.0032,0.0031,-0.0026,0.0041,-0.0021,0.0037,-0.0026,0.0031,-0.0029,0.0024,-0.0022,0.0025,-0.0024,0.0019,-0.0029,0.0021,-0.0022,0.0031,-0.003,0.0031,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0027,-0.0027,0.003,-0.002,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0031,0.0026,-0.0024,0.0029,-0.002,0.0025,-0.0018,0.0024,-0.0024,0.003,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0025,-0.0021,0.0018,-0.0024,0.0018,-0.0024,0.0028,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0021,0.0021,-0.0023,0.0025,-0.002,0.0019,-0.003,0.0024,-0.0024,0.0021,-0.0025,0.0027,-0.002,0.0021,-0.0024,0.0014,-0.0025,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.0017,-0.0019,0.0023,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0021,-0.0028,0.002,-0.0023,0.0018,-0.0023,0.0016,-0.0018,0.0023,-0.002,0.0019,-0.0022,0.0011,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.001,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.001,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:40
رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت - موتور شروع و رانندگی...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم