مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای renault master 2 3 dci ...

رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت و عبور با سرعت بالا دور در دقیقه 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کامیون ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسخارج، بیرونبیرونوسیله نقلیهحمل و نقلترابریآسفالترانندگیvanDciMaterrenault
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0014,-0.0002,-0.0003,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0007,0.0002,0.0013,-0.002,0.001,-0.0022,0.0007,0.0002,0.0025,-0.0011,0.0005,-0.0017,0.0007,-0.0003,0.0012,-0.001,0.0006,-0.0023,0.0008,0.0004,0.0032,-0.0026,0.0023,-0.0031,0.0017,-0.0011,0.0015,-0.0018,0.0008,0.0001,0.0028,-0.0022,0.0006,-0.0008,0.002,-0.0019,0.0012,-0.0024,0.0017,0,0.0029,-0.0037,0.0003,-0.0005,0.0046,-0.0038,0.0008,-0.001,0.0023,-0.0031,-0.0007,-0.0023,0.0034,-0.0029,0.0034,-0.003,0.0025,-0.0023,0.0031,-0.0027,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0022,0,-0.001,0.0026,-0.0014,0.0022,-0.0017,0.0016,-0.0021,0.0019,-0.0024,0.0017,-0.0019,0.0033,-0.0024,0.0017,-0.0004,0.003,-0.0037,0.0004,-0.0024,0.0021,-0.0026,0.0018,-0.0011,0.0034,-0.0021,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0019,0.0021,-0.0033,0.0016,-0.0012,0.0025,-0.0024,0.0015,-0.0004,0.0036,-0.0025,0.0024,-0.0027,0.0016,-0.0046,0.0013,-0.0038,0.0019,-0.001,0.004,-0.001,0.0029,-0.004,0.0026,-0.0029,0.0012,-0.0042,0.0016,-0.0025,0.0025,-0.0018,0.0023,-0.0013,0.0034,-0.0024,0.0019,-0.0018,0.0031,-0.0056,0.0024,-0.0052,0.0023,0.0003,0.0065,-0.0037,0.0038,-0.004,0,-0.0047,0.0028,-0.0025,0.0037,-0.006,0.0036,-0.0029,0.0042,-0.0033,0.0009,-0.0018,0.0028,-0.0029,0.0022,-0.003,0.0043,-0.0038,0.0026,-0.0033,0.0021,-0.0026,0.0058,-0.0055,0.0007,-0.0063,0.0039,-0.0042,0.0043,-0.0013,0.0056,-0.0037,0.0042,-0.0054,0.0032,-0.004,0.0037,-0.0037,0.0038,-0.0028,0.0032,-0.0065,0.0032,-0.0029,0.0067,-0.0072,0.0036,-0.0028,0.0042,-0.0033,0.0055,-0.007,0.0024,-0.0096,0.0038,-0.0021,0.0047,-0.0051,0.005,-0.0046,0.0054,-0.004,0.003,-0.0089,0.0025,-0.0074,0.0086,-0.0021,0.0085,-0.0029,0.0084,-0.0046,0.007,-0.0084,0.0008,-0.0067,0.0012,-0.0047,0.0055,-0.0023,0.0095,-0.0079,0.0025,-0.004,0.0053,-0.0071,0.0024,-0.0065,0.0053,-0.0043,0.0056,-0.0047,0.0062,-0.0066,0.0074,-0.007,0.0037,-0.0067,0.0057,-0.0065,0.0038,-0.0041,0.0057,-0.0073,0.0065,-0.0024,0.0092,-0.0137,0.0045,-0.0126,0.0092,-0.0077,0.0098,-0.0048,0.0085,-0.0084,0.0061,-0.0078,0.0063,-0.0056,0.0065,-0.0111,0.0051,-0.0072,0.0088,-0.0102,0.0074,-0.0087,0.006,-0.0117,0.0065,-0.0079,0.0089,-0.0069,0.0075,-0.0076,0.0082,-0.0077,0.0092,-0.0119,0.0082,-0.009,0.0068,-0.0087,0.0123,-0.0126,0.0073,-0.0079,0.0093,-0.0088,0.0082,-0.0104,0.0117,-0.0109,0.0072,-0.0113,0.009,-0.0098,0.0117,-0.0095,0.0111,-0.0113,0.0066,-0.0088,0.0109,-0.0104,0.0144,-0.0106,0.0129,-0.017,0.0063,-0.0124,0.0093,-0.0076,0.0177,-0.0172,0.0158,-0.0154,0.0095,-0.0101,0.0082,-0.0103,0.0102,-0.0111,0.0152,-0.0115,0.0131,-0.0099,0.0125,-0.013,0.0128,-0.0179,0.0058,-0.0146,0.0164,-0.0043,0.0187,-0.0114,0.0141,-0.0229,0.0127,-0.023,0.0144,-0.0088,0.016,-0.0145,0.0166,-0.0123,0.0108,-0.0155,0.0123,-0.0163,0.0139,-0.0139,0.0165,-0.0138,0.0135,-0.0142,0.0102,-0.0205,0.021,-0.0251,0.0204,-0.019,0.0167,-0.0193,0.0194,-0.0174,0.0145,-0.0188,0.0209,-0.0169,0.0216,-0.0166,0.0256,-0.0212,0.0172,-0.0192,0.0178,-0.0166,0.0131,-0.0237,0.019,-0.022,0.0189,-0.0188,0.0221,-0.0319,0.0245,-0.0225,0.0239,-0.0284,0.0141,-0.0203,0.0254,-0.0228,0.0245,-0.0297,0.0299,-0.0329,0.029,-0.0332,0.0365,-0.0364,0.024,-0.0325,0.0324,-0.0294,0.0365,-0.0388,0.0305,-0.0386,0.0244,-0.0339,0.0368,-0.0411,0.0358,-0.0368,0.0348,-0.0374,0.0416,-0.0376,0.0409,-0.0498,0.0439,-0.0485,0.0399,-0.054,0.0561,-0.0513,0.0538,-0.0424,0.0467,-0.067,0.0698,-0.0613,0.0764,-0.0617,0.0885,-0.0834,0.0692,-0.0807,0.0848,-0.1034,0.0934,-0.0741,0.0792,-0.0862,0.0697,-0.1085,0.092,-0.0853,0.1008,-0.1195,0.1294,-0.1086,0.1325,-0.1471,0.1199,-0.1398,0.1505,-0.1577,0.1856,-0.1741,0.1498,-0.1563,0.16,-0.2003,0.1527,-0.2184,0.1877,-0.2095,0.2351,-0.2362,0.2489,-0.2501,0.2197,-0.2444,0.2469,-0.2586,0.2518,-0.2868,0.2664,-0.276,0.3378,-0.3111,0.2808,-0.3362,0.3356,-0.3188,0.3939,-0.3492,0.3537,-0.3999,0.3978,-0.3627,0.2938,-0.3119,0.3063,-0.2822,0.3258,-0.3451,0.4229,-0.3242,0.3519,-0.319,0.2771,-0.2654,0.2904,-0.2341,0.2781,-0.2483,0.2081,-0.2437,0.2154,-0.2411,0.2343,-0.2026,0.1747,-0.1807,0.1712,-0.1567,0.1973,-0.1192,0.1399,-0.1356,0.1221,-0.1079,0.1441,-0.1373,0.1357,-0.1238,0.1385,-0.0853,0.1136,-0.1286,0.1021,-0.0979,0.1254,-0.0882,0.0836,-0.0851,0.1175,-0.0867,0.1094,-0.0868,0.0992,-0.0758,0.0596,-0.1104,0.0779,-0.0925,0.1149,-0.0791,0.074,-0.0754,0.0505,-0.0846,0.0774,-0.0834,0.0751,-0.071,0.0554,-0.0533,0.081,-0.0611,0.0625,-0.0612,0.0597,-0.0503,0.0533,-0.0581,0.0471,-0.058,0.0564,-0.0531,0.0527,-0.0528,0.0608,-0.0644,0.057,-0.0455,0.0512,-0.0573,0.0488,-0.0462,0.0487,-0.0433,0.0517,-0.0467,0.0459,-0.0504,0.0529,-0.0505,0.0461,-0.0494,0.0445,-0.0397,0.0555,-0.0427,0.0407,-0.0391,0.0505,-0.0457,0.0368,-0.0455,0.0406,-0.0405,0.0518,-0.0343,0.0601,-0.0437,0.0478,-0.0446,0.0276,-0.0603,0.046,-0.0505,0.0409,-0.048,0.0477,-0.049,0.0606,-0.0434,0.0583,-0.0556,0.0424,-0.0839,0.0519,-0.0593,0.0493,-0.054,0.0668,-0.0663,0.0643,-0.0405,0.0484,-0.0552,0.0552,-0.0504,0.0612,-0.0517,0.0561,-0.0462,0.0531,-0.0447,0.052,-0.0428,0.0443,-0.0388,0.0517,-0.0553,0.0442,-0.0572,0.0529,-0.0381,0.0435,-0.0591,0.0392,-0.0329,0.0483,-0.0454,0.0381,-0.0379,0.0424,-0.0436,0.0437,-0.0422,0.054,-0.0278,0.0351,-0.0225,0.0326,-0.0312,0.0401,-0.044,0.0323,-0.034,0.0275,-0.0313,0.0297,-0.0265,0.0278,-0.032,0.0281,-0.0323,0.0214,-0.027,0.0266,-0.028,0.031,-0.0371,0.0272,-0.0249,0.0321,-0.0235,0.0242,-0.0216,0.0202,-0.0271,0.021,-0.0185,0.0278,-0.0251,0.0202,-0.0257,0.0302,-0.0262,0.0246,-0.0263,0.0259,-0.0243,0.0263,-0.0223,0.0281,-0.0257,0.0192,-0.0244,0.0292,-0.0224,0.0306,-0.0214,0.0282,-0.0279,0.0231,-0.0325,0.0255,-0.0215,0.0191,-0.0278,0.0173,-0.0204,0.0222,-0.0252,0.0256,-0.017,0.0172,-0.0267,0.0191,-0.0163,0.017,-0.0177,0.0164,-0.0207,0.0179,-0.0193,0.014,-0.0242,0.0177,-0.0197,0.0232,-0.0198,0.0221,-0.0193,0.0259,-0.0274,0.0186,-0.0199,0.0201,-0.0153,0.0196,-0.0211,0.0168,-0.0165,0.0206,-0.0171,0.0148,-0.0185,0.0162,-0.018,0.0145,-0.02,0.0164,-0.017,0.0225,-0.019,0.0151,-0.0223,0.0186,-0.0201,0.0154,-0.0237,0.022,-0.0174,0.018,-0.0162,0.0211,-0.0206,0.0155,-0.0193,0.016,-0.0196,0.0186,-0.019,0.0143,-0.0127,0.0144,-0.0192,0.0161,-0.0156,0.0181,-0.022,0.017,-0.0192,0.0246,-0.02,0.0167,-0.0145,0.0175,-0.0155,0.0152,-0.0152,0.0139,-0.014,0.0159,-0.015,0.0223,-0.0147,0.0168,-0.0155,0.0138,-0.0155,0.0168,-0.0157,0.0179,-0.0199,0.015,-0.0163,0.0232,-0.0158,0.0176,-0.0195,0.0229,-0.0218,0.0137,-0.0125,0.0175,-0.0126,0.0161,-0.0146,0.0112,-0.0193,0.014,-0.0193,0.0184,-0.0155,0.0168,-0.0125,0.0176,-0.0145,0.0176,-0.0145,0.0152,-0.0151,0.0113,-0.0155,0.0148,-0.018,0.0132,-0.0145,0.0142,-0.0173,0.0184,-0.0124,0.017,-0.0166,0.0214,-0.0156,0.0188,-0.0148,0.014,-0.0187,0.0158,-0.0129,0.0158,-0.0149,0.0117,-0.0115,0.0137,-0.0177,0.0172,-0.0105,0.0127,-0.0103,0.01,-0.0119,0.0128,-0.0119,0.0121,-0.0161,0.0101,-0.0153,0.0115,-0.0115,0.0179,-0.0129,0.0096,-0.0092,0.0145,-0.0154,0.0075,-0.0117,0.0147,-0.0114,0.0114,-0.0109,0.0097,-0.0099,0.0121,-0.0114,0.0089,-0.0132,0.0089,-0.0114,0.0099,-0.0089,0.0129,-0.0127,0.0072,-0.0077,0.0136,-0.0065,0.0122,-0.0116,0.0102,-0.0087,0.0077,-0.0118,0.0097,-0.0126,0.0089,-0.0093,0.0096,-0.0075,0.0115,-0.0113,0.0113,-0.0078,0.01,-0.0103,0.0067,-0.0085,0.0076,-0.0094,0.0076,-0.008,0.0112,-0.0085,0.008,-0.0071,0.0114,-0.0092,0.0086,-0.0104,0.0087,-0.0103,0.0079,-0.0085,0.007,-0.0068,0.0071,-0.0076,0.0072,-0.0095,0.0059,-0.0091,0.0084,-0.0066,0.007,-0.0074,0.0052,-0.0058,0.0082,-0.0077,0.0054,-0.0067,0.008,-0.0096,0.0041,-0.0057,0.009,-0.0062,0.0075,-0.0071,0.005,-0.0076,0.007,-0.0068,0.008,-0.0104,0.007,-0.0071,0.0052,-0.0058,0.0072,-0.0106,0.0072,-0.0067,0.0082,-0.0094,0.0083,-0.0055,0.0105,-0.0126,0.0039,-0.0107,0.0127,-0.0051,0.0088,-0.0072,0.0064,-0.0098,0.0022,-0.0101,0.0079,-0.0048,0.0083,-0.0065,0.0092,-0.0063,0.0096,-0.0113,0.0024,-0.0062,0.0051,-0.0066,0.0064,-0.005,0.0096,-0.0059,0.0091,-0.007,0.0066,-0.0134,0.0088,-0.0126,0.0082,-0.0051,0.0177,-0.0111,0.002,-0.0094,0.006,-0.0052,0.0058,-0.0042,0.0089,-0.0092,0.0044,-0.0059,0.0058,-0.0055,0.0062,-0.0055,0.0095,-0.0103,0.0001,-0.0047,0.0068,-0.0045,0.0049,-0.0063,0.0051,-0.0023,0.006,-0.0086,0.0065,-0.0067,0.0051,-0.0049,0.0031,-0.0052,0.0058,-0.0068,0.0061,-0.0057,0.0022,-0.0053,0.0059,-0.0054,0.0057,-0.0067,0.0072,-0.0071,0.0036,-0.0072,0.0058,-0.0019,0.0093,-0.0058,0.0027,-0.011,0.0023,-0.0043,0.0093,-0.0082,0.0023,-0.0023,0.0076,-0.0065,0.0057,-0.0092,0.0035,-0.0039,0.0054,-0.004,0.0062,-0.0041,0.0067,-0.0064,0.0074,-0.0063,0.0069,-0.0087,0.0019,-0.0018,0.0052,-0.0052,0.0047,-0.0038,0.0066,-0.0068,0.0047,-0.0012,0.0092,-0.0077,0.0036,-0.005,0.0048,-0.0056,0.0023,-0.0056,0.0099,-0.0084,0.0037,-0.0058,0.0053,-0.0125,0.0061,-0.005,0.0092,-0.0048,0.009,-0.0051,0.0085,-0.0057,0.0073,-0.0101,0.0033,-0.004,0.0069,-0.0068,0.0027,-0.0037,0.0066,-0.0061,0.0051,-0.0071,0.0064,-0.0028,0.0064,-0.0043,0.0033,-0.0019,0.0081,-0.0072,0.0021,-0.0055,0.0074,-0.0086,0.0028,-0.0035,0.0059,-0.006,0.0025,-0.0026,0.0087,-0.0066,0.0028,-0.0045,0.0053,-0.0057,0.0023,-0.006,0.0056,-0.0062,0.0047,-0.0056,0.0051,-0.004,0.0054,-0.0031,0.0047,-0.0044,0.0044,-0.0057,0.0008,-0.0042,0.0024,-0.0036,0.0063,-0.0026,0.0077,-0.0042,0.0017,-0.0063,0.0007,-0.0059,0.0048,-0.002,0.0057,-0.0033,0.0033,-0.0021,0.0047,-0.0072,-0.0003,-0.0019,0.0052,-0.0048,0.0034,-0.0032,0.0049,-0.004,0.0039,-0.0045,0.0021,-0.0027,0.0033,-0.0022,0.0034,-0.0029,0.0037,-0.0051,0.0007,-0.0059,0.0064,-0.0014,0.0061,-0.0045,0.0027,-0.0033,0.0009,-0.0045,0.0012,-0.0027,0.0048,-0.0027,0.0021,-0.0005,0.0049,-0.0056,0.0009,-0.0035,0.0039,-0.0023,0.0023,-0.0029,0.003,-0.0035,0.0036,-0.0027,0.0034,-0.003,0.0036,-0.0037,0.003,-0.0028,0.004,-0.004,0.0003,-0.002,0.0042,-0.0026,0.0025,-0.0047,0.0024,-0.0046,0.0005,-0.0026,0.0031,-0.0025,0.0046,-0.0031,0.005,-0.0046,0.0019,-0.0011,0.0029,-0.0031,0.0024,-0.0032,0.0025,-0.0033,0.0019,-0.0011,0.0036,-0.0024,0.0025,-0.0022,0.0027,-0.0033,0.0017,-0.0034,0.0024,-0.0031,0.0045,-0.0027,0.0048,-0.0042,0.0028,-0.0028,0.0032,-0.0031,0.0021,-0.0018,0.0029,-0.0021,0.0032,-0.0022,0.0033,-0.0038,0.0001,-0.0021,0.002,-0.0015,0.0028,-0.0017,0.0022,-0.0032,0.0009,-0.0017,0.0021,-0.0029,0.0024,-0.0014,0.0021,-0.0017,0.0022,-0.0041,0.0023,-0.0042,0.0016,-0.0011,0.0027,-0.0023,0.0028,-0.0032,0.0006,-0.0026,0.0033,-0.003,0.0012,-0.0031,0.0037,-0.0025,0.0026,-0.0027,0.0008,-0.0017,0.0025,-0.0022,0.0013,-0.0021,0.0012,-0.0022,0.0006,-0.001,0.0033,-0.0013,0.0028,-0.0033,0.001,-0.0044,0.0001,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0042,-0.0014,0.0036,-0.0025,0.0008,-0.0041,-0.0004,-0.0015,0.0054,-0.0028,0.0035,-0.0049,0.0003,-0.0033,0.001,0,0.0054,-0.0036,0.0048,-0.0051,-0.0004,-0.0014,0.0018,0.0004,0.0028,-0.0018,0.0024,-0.0023,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0014,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0017,0.0005,-0.0006,0.0019,-0.0018,0.0001,-0.0007,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.0002,0.0009,0.0003,0.0014,-0.0014,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0024,0.0001,-0.0005,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0008,-0.0015,0.002,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0018,0.0004,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0014,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0001,-0.0002,0.0013,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0011,0,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0013,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0008,0,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0008,0,-0.0002,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:27
رنو استاد 2.3 DCI ون - بیرونی چشم انداز - رانندگی بر روی آسفالت و عبور با سرعت بالا دور در دقیقه 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم