مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای زنگ تماس تلفن قدیمی با صدای زیر

زنگ تماس تلفن قدیمی با صدای زیر
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۱۹
نوع: 441kHz, 320bit
تعداد دانلود: ۳۱ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: جی سی
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0.0015,-0.7057,0.9547,-0.9722,0.9168,-0.9156,0.962,-0.8307,0.9443,-0.9462,0.7199,-0.7513,0.8178,-0.7521,0.7223,-0.7482,0.0695,-0.1668,0.0046,-0.0151,0.9679,-0.9036,0.9603,-0.9249,0.9577,-0.7742,0.9637,-0.7128,0.6365,-0.9615,0.9961,-0.9733,0.9422,-0.537,0.1468,-0.1474,0.0137,-0.0184,0.9468,-0.9337,0.8867,-0.903,0.9759,-0.8935,0.9558,-0.863,0.8252,-0.8514,0.9728,-0.9774,0.4715,-0.9645,0.0886,-0.2487,0.0046,-0.0086,0.7352,-0.9533,0.9537,-0.9025,0.9668,-0.9863,0.874,-0.9656,0.6423,-0.7973,0.5944,-0.5526,0.7577,-0.4878,0.1657,-0.1401,0.0398,-0.0343,0.847,-0.9514,0.7925,-0.8761,0.9785,-0.9852,0.9806,-0.9772,0.6485,-0.2877,0.4684,-0.7815,0.9121,-0.7218,0.6128,-0.192,0.0126,-0.0162,0.9635,-0.9205,0.976,-0.9058,0.9127,-0.7873,0.8431,-0.9538,0.8787,-0.7023,0.6007,-0.8383,0.6763,-0.7104,0.1449,-0.153,0.0221,-0.0318,0.7062,-0.8375,0.9224,-0.9003,0.9631,-0.9828,0.9937,-0.9758,0.7362,-0.8854,0.8782,-0.7953,0.7717,-0.8621,0.1032,-0.5102,0.0194,-0.0265,0.0018,-0.0019,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9392,-0.8283,0.9375,-0.8489,0.9619,-0.9484,0.934,-0.9453,0.9246,-0.9428,0.4388,-0.959,0.2311,-0.777,0.0879,-0.1975,0.0487,-0.079,0.8863,-0.5566,0.9146,-0.8931,0.9409,-1.0042,0.9554,-0.9119,0.8385,-0.8726,0.9217,-0.7273,0.956,-0.892,0.5603,-0.7584,0.0468,-0.0063,0.0048,-0.6504,0.9452,-0.922,0.9299,-0.9654,0.8819,-0.9543,0.8583,-0.4974,0.8026,-0.8439,0.8918,-0.8984,0.8944,-0.2349,0.2,-0.0407,0.0084,-0.0083,0.9423,-0.9438,0.9485,-0.9267,0.9017,-0.9073,0.8991,-0.949,0.7942,-0.6084,0.4982,-0.9159,0.5626,-0.4324,0.1498,-0.0657,0.0168,-0.0093,0.8217,-0.7631,0.9482,-0.9801,0.946,-0.771,0.9656,-0.8329,0.6858,-0.7952,0.9614,-0.7966,0.7348,-0.9097,0.0372,-0.1522,0.0047,-0.024,0.9113,-0.9268,0.9492,-0.9488,0.9758,-0.974,0.9569,-0.6032,0.9447,-0.9617,0.678,-0.6954,0.7047,-0.2583,0.1487,-0.0473,0.0308,-0.0349,0.6337,-0.9617,0.7301,-0.9627,0.9348,-0.6504,0.8765,-0.9625,0.7698,-0.9703,0.9774,-0.8999,0.8894,-0.4855,0.3444,-0.1215,0.025,-0.0067,0.0051,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7951,-0.922,0.9355,-0.9616,0.8317,-0.8237,0.9501,-0.6965,0.7611,-0.6823,0.9532,-0.6041,0.597,-0.4261,0.4657,-0.2817,0.0229,-0.0559,0.9309,-0.8893,0.9455,-0.9617,0.7627,-0.966,0.7548,-0.942,0.7272,-0.454,0.4193,-0.7123,0.5043,-0.9359,0.2243,-0.263,0.0125,-0.0384,0.6732,-0.8425,0.9568,-0.8156,0.88,-0.9281,0.8185,-0.959,0.7461,-0.9696,0.5372,-0.8844,0.8616,-0.659,0.1212,-0.8073,0.0193,-0.0655,0.8445,-0.369,0.9766,-0.9451,0.8433,-0.9691,0.9561,-0.846,0.7919,-0.9528,0.6301,-0.3203,0.963,-0.5275,0.6308,-0.2108,0.185,-0.0976,0.0085,-0.5443,0.9704,-0.9347,0.8893,-0.9548,0.9347,-0.9163,0.9179,-0.7499,0.746,-0.9448,0.981,-0.8029,0.7199,-0.1621,0.0866,-0.0507,0.0068,-0.0129,0.8162,-0.9787,0.9598,-0.9379,0.9538,-0.9428,0.7439,-0.9111,0.4168,-0.9324,0.652,-0.6984,0.2731,-0.9189,0.068,-0.0959,0.0029,-0.0041,0.9513,-0.9404,0.8783,-0.9731,0.9555,-0.9288,0.9137,-0.9633,0.739,-0.6711,0.88,-0.6877,0.7788,-0.5925,0.1846,-0.2882,0.0149,-0.0236,0.0015,-0.0019,0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.9256,-0.9049,0.9826,-0.9518,0.934,-0.8504,0.6066,-0.9372,0.7312,-0.985,0.8611,-0.9743,0.279,-0.8082,0.118,-0.1596,0.0278,-0.0387,0.7671,-0.8632,0.9696,-0.9522,0.8868,-0.7876,0.8533,-0.8588,0.8004,-0.8732,0.9158,-0.5384,0.8272,-0.3388,0.249,-0.0493,0.0265,-0.0258,0.8646,-0.9242,0.9667,-0.721,0.8922,-0.8834,0.9847,-0.8435,0.8542,-0.9566,0.94,-0.8558,0.7077,-0.6927,0.4624,-0.1352,0.0622,-0.0106,0.9095,-0.8784,0.8528,-0.9707,0.81,-0.9022,0.9236,-0.9168,0.7437,-0.9778,0.5275,-0.8224,0.5567,-0.9669,0.0605,-0.489,0.0043,-0.0301,0.6376,-0.7865,0.7916,-0.8851,0.8337,-0.9385,0.984,-0.9527,0.8185,-0.9276,0.974,-0.8389,0.9157,-0.9703,0.2589,-0.6622,0.0249,-0.0199,0.5605,-0.6244,0.9559,-0.9725,0.9304,-0.854,0.3796,-0.5756,0.9809,-0.903,0.8113,-0.8515,0.9123,-0.5996,0.5834,-0.1215,0.1056,-0.0411,0.0166,-0.5115,0.9419,-0.888,0.938,-0.9196,0.9186,-0.916,0.9275,-0.9545,0.9494,-0.883,0.8885,-0.9078,0.2551,-0.4192,0.1064,-0.0837,0.0139,-0.004,0.0004,-0.0015,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.001,-0.0006,0.9687,-0.9491,0.9518,-0.9733,0.9628,-0.9625,0.9295,-0.8701,0.6922,-0.9499,0.9764,-0.9478,0.9495,-0.3479,0.0563,-0.142,0.0044,-0.0027,0.9823,-0.9553,0.9681,-0.9231,0.9281,-0.9015,0.8699,-0.9664,0.5225,-0.8371,0.7023,-0.8189,0.1341,-0.9707,0.1596,-0.075,0.0271,-0.0113,0.6771,-0.9553,0.9777,-0.9871,0.8458,-0.9532,0.9486,-0.6217,0.8015,-0.9712,0.9469,-0.7104,0.9345,-0.7843,0.2519,-0.1405,0.0296,-0.0156,0.9442,-0.6758,0.9224,-0.956,0.9364,-0.9401,0.9569,-0.8109,0.5742,-0.8085,0.8534,-0.7679,0.8734,-0.5075,0.2979,-0.2117,0.0299,-0.0453,0.9619,-0.8286,0.9626,-0.872,0.8762,-0.6236,0.8679,-0.9468,0.9375,-0.9329,0.8612,-0.9227,0.1651,-0.5273,0.0047,-0.2241,0.0461,-0.0272,0.9103,-0.7644,0.936,-0.9545,0.9585,-0.9625,0.8271,-0.9129,0.5464,-0.9272,0.9705,-0.9176,0.8359,-0.936,0.1171,-0.4951,0.0253,-0.069,0.6031,-0.8494,0.9233,-0.9277,0.9464,-0.977,0.8729,-0.9374,0.9375,-0.9041,0.9157,-0.6614,0.8894,-0.7402,0.676,-0.2437,0.0608,-0.0421,0.013,-0.0047,0.0021,-0.0007,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4501,-0.5401,0.9392,-0.9377,0.9538,-0.9192,0.7426,-0.9574,0.9567,-0.947,0.8585,-0.9509,0.8283,-0.8641,0.3565,-0.5136,0.0393,-0.0085,0.241,-0.0061,0.9322,-0.9392,0.8386,-0.9788,0.9203,-0.929,0.8725,-0.7038,0.7413,-0.3508,0.8253,-0.7659,0.8137,-0.4256,0.2104,-0.0894,0.0086,-0.007,0.9168,-0.9001,0.8816,-0.9402,0.9734,-0.6788,0.952,-0.9668,0.6165,-0.6557,0.3484,-0.6686,0.2205,-0.638,0.0344,-0.1607,0.0127,-0.0112,0.9595,-0.8691,0.9705,-0.8602,0.7944,-0.9716,0.9266,-0.9784,0.649,-0.7828,0.907,-0.7202,0.3479,-0.9106,0.1786,-0.0993,0.0091,-0.0093,0.8304,-0.8436,0.9353,-0.9595,0.9749,-0.7935,0.8857,-0.854,0.6867,-0.7796,0.6677,-0.6084,0.9411,-0.5242,0.4388,-0.2193,0.0104,-0.0184,0.8706,-0.9424,0.9053,-0.9489,0.9741,-0.9772,0.9712,-0.8633,0.7564,-0.5473,0.5314,-0.7935,0.869,-0.7675,0.3396,-0.3176,0.0571,-0.0106,0.8433,-0.8625,0.9756,-0.9203,0.9991,-0.9165,0.8471,-0.9453,0.5465,-0.9235,0.5149,-0.9699,0.279,-0.7667,0.1632,-0.2143,0.0517,-0.0392,0.0015,-0.0075,0.0002,-0.0008,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8843,-0.9438,0.8754,-0.9068,0.8958,-0.9842,0.73,-0.9196,0.9653,-0.9579,0.868,-0.8716,0.5527,-0.6328,0.1753,-0.2516,0.0571,-0.0406,0.8689,-0.7542,0.923,-0.6389,0.9554,-0.9638,0.8898,-0.8658,0.5551,-0.8184,0.8745,-0.7295,0.9176,-0.8944,0.1883,-0.315,0.0168,-0.0229,0.2136,-0.5722,0.8529,-0.7831,0.9744,-0.8624,0.9539,-0.9126,0.9142,-0.7128,0.8161,-0.4613,0.8271,-0.6481,0.6838,-0.0947,0.1014,-0.0171,0.0429,-0.0026,0.9083,-0.9208,0.9186,-0.9576,0.8372,-0.9109,0.9549,-0.9494,0.7869,-0.9112,0.8655,-0.9776,0.8939,-0.6052,0.0436,-0.0394,0.0151,-0.0063,0.8569,-0.8967,0.9523,-0.9872,0.9652,-0.9069,0.6634,-0.8692,0.3476,-0.6338,0.8527,-0.6797,0.2629,-0.9617,0.0534,-0.2372,0.0222,-0.039,0.9947,-0.8924,0.9874,-0.921,0.9439,-0.8743,0.9609,-0.6537,0.9678,-0.9479,0.9082,-0.934,0.5424,-0.8818,0.0646,-0.0686,0.0151,-0.02,0.8539,-0.9525,0.8593,-0.9577,0.8912,-0.7377,0.9121,-0.9044,0.9687,-0.6226,0.865,-0.7894,0.8596,-0.2878,0.2702,-0.0579,0.0328,-0.0169,0.0011,-0.0033,0.0008,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:19
زنگ تماس تلفن قدیمی با صدای زیر
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم