مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای rock dropping on rocks with a clatter booster

Rock dropping on rocks with a clatter booster

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سنگتخته سنگانداختنسقوطسرامیکخاکافتادنرها کردنزمین
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0,0,0.0002,-0.0008,0.0055,-0.0147,0.0484,-0.0921,0.0514,-0.163,-0.0015,-0.0095,0.1745,0.0286,0.1156,-0.0439,0.0402,-0.1511,-0.0196,-0.175,0.0169,0.0058,0.0922,0.0372,0.0869,-0.0618,0.0737,-0.0844,-0.0046,-0.0459,-0.0181,-0.0411,0.0595,0.0144,0.0539,-0.0157,0.0254,-0.0466,-0.008,-0.0524,-0.0154,-0.0153,0.0093,-0.0045,0.0218,-0.0028,0.0295,-0.0259,0.0014,-0.0255,0.0095,0.0099,0.0261,0.0121,0.0326,0.0183,0.0367,-0.006,0.0249,-0.0564,-0.0103,-0.0429,0.0213,0.0212,0.043,0.0149,0.043,-0.038,0.0187,-0.089,-0.0455,-0.0716,-0.0135,-0.0112,0.0577,0.0628,0.0836,0.0232,0.0686,-0.0394,0.0136,-0.0844,-0.0449,-0.0796,-0.0048,0.0045,0.1033,-0.0029,0.0977,-0.0964,-0.0113,-0.0977,-0.0308,-0.0254,0.0749,0.0803,0.1148,-0.0027,0.0848,-0.0516,-0.0122,-0.049,-0.0226,-0.0225,-0.003,-0.0017,0.0083,-0.0057,0.0052,-0.0052,0.001,-0.0115,-0.0002,-0.0063,0.0141,0.0143,0.0217,0.011,0.0196,-0.0043,0.0085,-0.0126,-0.0038,-0.0113,-0.0014,-0.0017,0.0025,-0.0119,-0.0029,-0.0107,-0.0061,-0.0085,-0.005,-0.0053,0,-0.0011,0.0014,0.001,0.0096,0.0125,0.0941,-0.0756,0.1071,-0.3486,-0.108,-0.2602,0.2307,0.1826,0.3052,0.0519,0.1621,-0.2153,0.0486,-0.2931,-0.2011,-0.1843,0.143,0.1598,0.2316,0.0039,0.1822,-0.1028,-0.0061,-0.0889,0.0192,0.0293,0.0634,-0.0302,0.0533,-0.0452,-0.0336,-0.0462,-0.0297,-0.0296,0.001,-0.0246,-0.0002,-0.0301,-0.0201,-0.017,0.013,0.005,0.0172,0.0015,0.0053,0.0063,0.0324,0.0304,0.0421,0.0054,0.0294,-0.0187,0.0017,-0.0191,-0.0003,0.0012,0.0118,0.0088,0.0114,-0.0041,0.0089,-0.0068,-0.0016,-0.0051,0.0014,-0.016,-0.0048,-0.0152,-0.0139,-0.0153,-0.0119,-0.0122,-0.0066,-0.0059,-0.0028,-0.0027,0.0013,0.0005,0.0035,-0.0033,0.0025,-0.0076,-0.0036,-0.007,-0.0045,-0.004,0.0044,0.0052,0.0117,0.0084,0.0121,-0.0012,0.0073,-0.002,0.001,0.0014,0.0076,0.0083,0.0098,0.0013,0.0085,0.0001,0.0028,-0.0023,0.0015,0.0011,0.003,0.0036,0.0105,0.0047,0.0103,-0.0064,0.0039,-0.0069,-0.0054,-0.0068,-0.0029,-0.0035,-0.0018,-0.0015,0.0007,0.0011,0.0023,0.0016,0.003,-0.0044,0.0013,-0.0087,-0.0044,-0.0073,-0.001,-0.0007,0.0032,0.0008,0.0035,-0.0013,0.001,-0.0017,-0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.0014,-0.0001,-0.0029,-0.0017,-0.0031,-0.0014,-0.0012,-0.0005,-0.0022,-0.0008,-0.0018,0.0004,0.0005,0.0027,0.0013,0.0027,-0.0005,0.0014,-0.0022,-0.0007,-0.0026,-0.001,-0.0009,0.0008,-0.0002,0.001,-0.0009,-0.0002,-0.0011,-0.0002,-0.0002,0.0019,0.002,0.0026,0,0.0019,-0.001,-0.0004,-0.0004,0.0014,0.0006,0.0016,-0.0011,0.0005,-0.0012,-0.0002,0,0.0008,0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0011,0,0.0004,0.0002,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0188,0.0234,-0.0452,0.0441,-0.0042,0.009,-0.0041,0.0091,-0.0035,0.0028,-0.0019,0.003,-0.0047,0.004,-0.0026,0.0018,-0.0064,0.0057,-0.0023,0.0011,-0.0034,0.0018,-0.0045,0.0033,-0.0023,0.0028,-0.005,0.003,-0.0045,0.0028,-0.003,0.0017,-0.003,0.0029,-0.0015,0.0021,-0.0001,0.0027,-0.0003,0.0028,-0.0008,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0005,-0.0022,0.0009,-0.0015,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0013,0.0002,-0.0008,0,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0024,0.0026,-0.001,0.0034,-0.0012,0.0018,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,0,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0009,0.0007,0.001,0.0003,0.0008,0.0003,0.0005,0.0003,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0022,0.0002,-0.0022,-0.0003,-0.0016,-0.0005,-0.0015,-0.0003,-0.001,0.0007,-0.0003,0.0018,-0.0086,0.0075,-0.0009,0.0029,-0.0008,0.0028,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0019,0.0014,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0007,0,-0.0002,0.0002,0,0.0007,0.0003,0.0005,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0003,0.0013,0,0.0014,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0027,-0.0128,0.0065,-0.0016,0.0089,-0.0033,0.0089,-0.0044,0.0013,-0.0013,0.002,-0.0016,0.0032,-0.0034,0.0033,-0.0019,0.0002,-0.0017,0.0022,-0.0008,0.0026,-0.0035,0.0015,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0015,-0.0001,0.0014,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0008,0,0.0008,0.0001,0.0009,0,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0017,0.0001,-0.0002,0.0022,-0.001,0.0021,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0012,0,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0007,0,-0.0007,0.0011,-0.0166,0.0146,-0.0146,0.0079,-0.0031,0.0037,-0.0032,0.0024,-0.0031,0.002,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0028,-0.0036,0.0005,-0.0013,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0001,0.0016,-0.0019,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0006,0.0003,-0.0134,0.0122,-0.0138,0.0069,-0.0044,0.0048,-0.0061,0.0101,-0.0047,0.0036,-0.0038,0.0039,-0.0023,0.0029,-0.0039,0.0022,-0.0009,0.0019,-0.0023,0.0012,-0.0025,0.0027,-0.0043,0.0041,-0.0011,0.0021,-0.0016,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0011,0.0006,-0.0014,0.0012,-0.0008,0,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0001,0,0.0026,-0.0076,0.0066,-0.0122,0.0089,-0.0057,0.0021,-0.0026,0.0029,-0.0031,0.0019,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0012,-0.002,0.0023,-0.0011,0.0015,-0.0001,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0013,-0.0019,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.001,0,-0.0016,-0.0001,-0.0034,-0.0003,-0.0028,0.0007,-0.0017,0.0025,-0.0004,0.0047,0.0023,0.0051,0.0033,0.0057,-0.0001,0.0032,-0.0036,0.0012,-0.0045,-0.0034,-0.0051,-0.0031,-0.0054,-0.0023,-0.0026,0.0014,0.0013,0.0032,0.0017,0.0032,0.0004,0.0019,-0.0013,0.0002,-0.0027,-0.0015,-0.0025,-0.0012,-0.001,0.0015,0.0017,0.0032,0.0029,0.0037,0.0014,0.003,-0.0006,0.0014,-0.0012,-0.0007,-0.0013,-0.0006,-0.0024,-0.0001,-0.0016,0,-0.0019,-0.0012,-0.0024,-0.0014,-0.0021,-0.0015,-0.0013,0.0004,0,0.0008,0.0008,0.0019,0.0012,0.0018,0.0002,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0014,-0.0002,-0.001,0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0001,0.0009,0.0005,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0007,0,0.0007,-0.0004,0.0004,0.0001,0.0008,0.0003,0.0008,0.0006,0.0011,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0013,-0.0002,-0.0016,-0.0007,-0.001,0.0033,-0.0085,0.0098,-0.006,0.0089,-0.0018,0.0044,-0.0015,0.0019,-0.0035,0.0006,-0.0024,0.0005,-0.0005,0.0013,-0.0015,0.0003,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0014,0.0059,-0.009,0.0057,-0.001,0.0027,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0063,-0.0121,0.0095,-0.0023,0.0087,-0.0018,0.0013,0,0.0024,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0023,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0002,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0013,0.0013,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0033,0.0014,-0.0038,0.003,-0.0017,0.0004,-0.0017,0.003,-0.002,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0017,0,0.001,0,0.001,-0.0008,0.0005,0,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,0.0001,0.021,0.024,0.0921,-0.2581,0.0949,-0.299,-0.0633,-0.0386,0.1456,0.0392,0.133,0.0529,0.1031,0.0153,0.0979,-0.0562,0.0098,-0.054,0.0028,-0.0226,-0.0015,-0.0479,-0.0256,-0.0506,-0.0338,-0.0289,0.0397,0.0353,0.0467,0.0074,0.0365,-0.0596,0.002,-0.0591,-0.023,-0.0193,0.0013,0.0023,0.0207,0.0183,0.0217,0.0072,0.0182,0.0029,0.0062,0.0035,0.0054,0.003,0.0056,0.0033,0.0075,0.003,0.006,0.0018,0.007,-0.0096,0.0014,-0.0166,-0.011,-0.0157,-0.013,-0.0121,0.0017,-0.0008,0.0016,0.0005,0.0039,-0.0027,0.0019,-0.0033,0.0018,0.0026,0.006,-0.0065,0.0033,-0.0066,-0.002,-0.002,0.0054,0.0062,0.0093,0.0031,0.0087,-0.0027,0.0028,-0.0028,-0.0007,-0.0002,0.0047,0.0042,0.0051,0.0002,0.0038,0.0003,0.0015,-0.0055,-0.0004,-0.006,-0.0022,-0.0018,0.0018,0.002,0.0033,0.0007,0.0034,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0019,-0.0006,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0012,-0.0007,-0.0002,0.0003,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.004,-0.0015,-0.0045,-0.0026,-0.0023,0.0007,-0.0019,0.0009,-0.0025,-0.0017,-0.0016,-0.0001,0.0002,0.0018,0.0001,0.0018,-0.0004,0.0003,0.0004,0.0011,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,0,0.001,0,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0015,-0.0001,-0.0022,-0.0017,-0.0021,-0.0013,-0.0011,0.0011,0.0011,0.0014,0.0008,0.0014,0.0002,0.0008,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0008,0.0005,0.0009,0.0007,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0003,0.0008,0.0005,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0.0004,0.0001,0.0006,0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rock dropping on rocks with a clatter booster
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم