مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای rock dropping on rocks with a clatter leafy

Rock dropping on rocks with a clatter, leafy

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها سنگتخته سنگانداختنسقوطسرامیکخاکافتادنرها کردنزمین
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.4999,0.4906,-0.5,0.4745,-0.5,0.5,-0.2312,0.476,-0.4999,0.4902,-0.3405,0.1342,-0.1173,0.1887,-0.1114,0.0776,0.0119,0.0763,-0.0545,0.1198,0.0196,0.1004,-0.0892,0.0279,-0.0395,-0.0081,-0.0341,0.0166,-0.0264,0.026,-0.0721,0.1835,-0.3466,0.0646,-0.0571,0.3644,-0.1482,0.2548,-0.1457,0.0175,-0.0858,0.0425,-0.0884,0.0442,-0.0296,0.0185,0.0158,0.0492,-0.0596,0.0236,-0.0195,0.0317,-0.0253,0.0193,-0.0528,-0.0027,-0.0049,0.0186,-0.0177,0.0213,-0.0093,0.0136,-0.0109,0.0063,-0.0138,0.0034,-0.0149,0.0035,-0.0037,0.0058,0.0015,0.0087,-0.0049,0.0051,-0.0111,0.0011,-0.0123,-0.0051,-0.0112,0.0013,-0.0068,0.0018,-0.0063,0.0024,-0.0077,-0.0026,-0.0098,-0.0046,-0.0074,-0.0036,-0.0077,-0.0026,-0.004,-0.0014,-0.0074,-0.0007,-0.0076,-0.0042,-0.005,-0.0023,-0.0036,-0.0009,-0.0058,0,-0.0052,-0.001,-0.011,-0.003,-0.0139,0.0019,-0.0065,-0.0015,-0.0054,-0.0016,-0.0049,-0.0021,-0.0066,0,-0.0054,-0.0008,-0.0138,0.0048,-0.0295,0.0202,-0.0287,0.0214,-0.0397,0.0385,-0.0191,0.0238,-0.024,0.0452,-0.0114,0.0104,-0.0147,0.0141,-0.0132,0.0078,-0.0111,0.009,-0.0133,0.0088,-0.0253,0.0146,-0.033,0.0197,-0.0784,0.0774,-0.0768,0.1473,-0.0942,0.0247,-0.0391,0.0192,-0.0283,0.0363,-0.0282,0.0239,-0.0103,0.0249,-0.0147,0.0032,-0.0158,0.0172,-0.0072,0.0128,-0.018,0.0066,-0.0102,0.0142,-0.0069,0.0079,-0.0028,0.0062,-0.0042,0.0059,-0.0038,0.0019,-0.0014,0.0032,-0.0006,0.0035,-0.0065,0.0107,-0.0045,0.0058,-0.0031,0.0023,-0.0015,0.0022,-0.0009,0.0017,-0.0007,0.0019,-0.0008,0.0028,-0.0004,0.002,-0.0002,0.0029,-0.0022,0.0023,-0.0181,0.0091,-0.0099,0.0276,-0.0086,0.0037,-0.0007,0.0056,-0.0013,0.0049,-0.0026,0.0068,-0.0022,0.0063,-0.0079,0.0072,-0.0103,0.0209,-0.0123,0.0133,-0.0019,0.0214,-0.0038,0.0196,-0.0217,0.0143,-0.0099,-0.0007,-0.0054,0.0093,0.0068,0.0144,-0.0058,0.0086,-0.008,-0.004,-0.0053,0.0055,0.0013,0.0056,-0.0028,0.0093,-0.0031,0.0087,-0.031,0.0067,-0.0359,0.0573,-0.0211,0.0562,-0.0155,-0.0009,-0.0081,0,0.0017,0.0156,-0.0077,0.01,-0.0105,-0.0028,-0.0046,0.0085,-0.0045,0.0073,-0.0025,0.0024,-0.0011,0.004,-0.0016,0.0022,-0.0017,0.0039,-0.0441,0.0268,-0.0161,0.0213,-0.0105,0.0057,-0.0033,0.0066,-0.0047,0.0036,-0.002,0.0034,-0.1059,0.041,-0.051,0.0843,-0.0284,0.0854,-0.0409,-0.0008,-0.0175,-0.004,-0.0047,0.0254,0.0138,0.0211,-0.0158,0.0152,-0.0258,-0.008,-0.0076,0.0005,-0.0089,0.0011,-0.0038,0.0123,0.003,0.0125,-0.0022,0.0041,-0.0035,-0.0006,-0.0037,0.001,-0.004,0,0.0003,0.0025,-0.0007,0.0013,-0.0017,0.0001,-0.0023,0,-0.0024,-0.0007,-0.0011,-0.0003,-0.0007,0.0001,-0.001,0,-0.0026,-0.0001,-0.0027,-0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0026,0.0004,-0.0037,0.008,-0.0056,0.0018,-0.0083,0.0012,-0.001,0.006,-0.0027,0.0049,-0.0018,0.0007,-0.0015,0.0012,-0.0019,-0.0002,-0.0013,0.0066,-0.0053,0.0006,0.0002,0.0035,-0.0018,0.0037,-0.0029,-0.0007,-0.0046,0.0001,-0.0027,0.0004,-0.0013,0.0026,-0.0036,0.0013,-0.002,0.0021,-0.0047,0.0055,-0.006,0.0043,0.0014,0.0047,-0.003,0.0026,-0.0038,0.0013,-0.0021,0.0018,-0.0026,0.0002,-0.0006,0.0031,-0.0014,0.0025,-0.0015,0.0015,-0.0022,0.0005,-0.0016,0.0001,-0.0009,0.0004,-0.0002,0.0006,0.0005,0.0018,0,0.0014,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.001,0,0.0009,0,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0018,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0001,0.0013,0.0002,0.0014,0.0003,0.0013,-0.0004,0.0011,0.0004,0.0012,-0.0004,0.0015,-0.0061,0.0106,-0.0064,0.0135,-0.0039,0.004,-0.0042,0.0004,-0.0009,0.0045,0.0004,0.004,-0.0033,0.0007,-0.0035,-0.0009,-0.0023,0.0011,0.0005,0.002,0.0008,0.0025,0,0.0018,-0.0009,0.0017,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0292,0.0219,-0.0221,0.024,-0.0058,0.0063,-0.0018,0.0047,-0.0042,0.005,-0.0022,0.0017,-0.0012,0.0027,-0.0003,0.0018,-0.0011,0.0016,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0018,0.0011,-0.0013,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0008,0,0.0014,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,0.0001,0.0015,-0.0005,0.0012,-0.0016,0.0002,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0159,0.0008,-0.0224,0.0314,-0.0127,0.0296,-0.0116,0.0434,-0.0412,-0.0131,-0.0222,0.017,-0.0045,0.0116,-0.0019,0.0094,-0.0111,0.007,-0.0107,0.0029,-0.0067,0.0026,-0.0038,0.0041,-0.0022,0.0023,-0.0023,0.0007,0.0003,0.0027,0.0021,0.0051,-0.0018,0.0048,-0.0037,0.0021,-0.002,0.0012,0.0002,0.0023,0,0.0013,-0.0002,0.0018,-0.0013,0.0006,-0.0032,0,-0.0041,-0.0018,-0.0024,-0.0001,-0.0014,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0009,0.0018,0,0.002,-0.0004,0.0017,-0.0002,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0001,0.0017,-0.0007,0.0015,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0016,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0037,0.0054,-0.0048,0.0053,-0.0034,0.0038,-0.0033,0.0032,-0.004,0.0058,-0.0035,0.0033,-0.0027,0.0036,-0.0025,0.002,-0.0049,0.0041,-0.0027,0.0027,-0.0015,0.0024,-0.0017,0.0033,-0.002,0.0025,-0.0016,0.0018,-0.001,0.001,-0.0007,0.001,-0.0007,0.001,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0026,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0017,-0.0036,0.0034,-0.0045,0.0062,-0.0025,0.0015,-0.0033,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.001,0.0022,-0.0028,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0004,0.0012,-0.0035,0.0028,-0.0034,0.0025,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0252,0.0035,-0.0246,0.0381,-0.0259,0.0291,-0.0251,0.025,-0.0361,0.0243,-0.0234,0.0258,-0.0166,0.0083,-0.0114,0.0117,-0.0062,0.0116,-0.0104,0.0066,-0.0046,0.0075,-0.0047,0.0053,-0.0041,0.002,-0.0024,0.0047,-0.0351,0.0267,-0.0409,0.0333,-0.0066,0.0267,-0.0037,0.0092,-0.0036,0.0098,-0.0331,0.0074,-0.0352,0.0483,-0.021,0.0483,-0.024,-0.0083,-0.0137,0.0035,0.0044,0.0074,0.0027,0.0074,-0.0077,0.0023,-0.0049,0.0044,-0.0042,0.0025,-0.0042,0.0032,0.002,0.0049,-0.0021,0.0015,-0.0023,0.0028,0.0018,0.0043,-0.003,0.0031,-0.0174,0.0048,-0.0204,0.0163,0.0059,0.0264,-0.0219,0.0028,-0.0168,0.0118,-0.0024,0.0142,-0.0032,-0.0011,-0.0041,-0.0009,-0.0007,0.0036,-0.0003,0.0022,-0.0047,-0.0007,-0.0036,0.0052,-0.007,0.001,-0.0023,0.0038,-0.0016,0.0052,-0.0009,0.0074,-0.003,-0.0001,-0.001,0.0017,-0.0002,0.0018,-0.0004,0.0019,-0.0009,0.0006,-0.0023,0.0004,-0.0022,0.0009,-0.0033,-0.0018,-0.0019,0.0022,0.0004,0.002,-0.0009,0.0012,-0.0015,0.0007,0,0.0016,-0.0029,0.004,-0.0111,0.0078,-0.0056,0.0059,-0.0089,0.0119,-0.0081,0.0042,-0.0014,0.0036,-0.004,0.0008,-0.0011,0.0019,-0.0021,0,-0.0009,0.0007,-0.0015,-0.0002,-0.0009,0.0009,0.0004,0.0017,-0.0005,0.0016,0,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0101,0.0007,-0.0132,0.0398,-0.0516,0.024,0.0055,0.0271,-0.0075,0.012,-0.0081,0.0109,-0.0162,0.0112,-0.0155,0.0119,-0.0021,0.0115,-0.0056,0.0012,-0.0053,0.0001,0.0003,0.0049,-0.0002,0.0016,-0.0014,0.0049,-0.0028,0.0013,-0.001,0.0021,-0.0012,0.0022,-0.0021,0.0016,-0.0005,0.0025,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0032,0.0009,-0.0046,0.0058,-0.0021,0.0078,-0.0064,-0.0022,-0.0035,0.0018,0.0016,0.004,-0.0031,0.0024,-0.0042,0.0006,-0.0055,0.0038,-0.003,0.0044,-0.0039,0.0021,-0.0028,0.0018,-0.0045,0.0021,0.0001,0.0045,-0.0029,0.0009,-0.002,0.0027,-0.0009,0.0027,-0.002,0,-0.0007,0.0016,-0.0014,0.0005,-0.0018,0.0009,-0.0025,0.0021,-0.001,0.0015,-0.0008,0.0005,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0025,-0.0019,0.0009,-0.0004,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0028,0.0008,-0.0013,0.0013,0.0001,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0013,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0012,-0.0001,0.0011,-0.0007,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0013,-0.0006,0,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0012,0.0013,0.0002,0.0017,-0.0012,0.0006,-0.0015,0.0003,-0.0014,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0003,0,0.0007,0.0003,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rock dropping on rocks with a clatter, leafy
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم