مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای rock dropping on rocks with a clatter quickly

Rock dropping on rocks with a clatter quickly

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سنگتخته سنگانداختنسقوطسرامیکخاکافتادنرها کردنزمین
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0497,-0.3163,0.1872,-0.5,0.4748,-0.0898,0.5,-0.2125,-0.1032,-0.1704,0.1388,-0.0524,0.0958,-0.0245,0.0275,-0.0525,-0.0049,-0.005,0.0245,-0.0336,0.0046,-0.0341,0.0216,0.0065,0.0236,0.0011,0.0138,-0.0041,0.0136,-0.0075,0.0099,-0.0027,0.0131,-0.0141,0.0088,-0.0117,-0.0054,-0.009,0.0019,-0.0091,-0.0018,-0.0045,0.0047,-0.0068,0.0072,-0.0398,0.0099,-0.0401,0.0444,-0.0161,0.0506,-0.0226,-0.0064,-0.0053,0.0188,0.0031,0.0147,0.0019,0.0075,-0.0049,0.0071,-0.0017,0.0045,-0.0011,0.0189,-0.0364,-0.0057,-0.0644,0.0148,-0.0636,0.0807,-0.0862,-0.0014,0.0003,0.1619,-0.1114,0.1479,-0.1015,0.0573,-0.0886,0.0092,-0.0452,0.0267,-0.0538,0.023,-0.0141,0.0229,-0.0102,0.0058,-0.0055,0.0223,0.0248,0.0512,0.0012,0.024,-0.002,0.0104,-0.015,-0.003,-0.0183,-0.0095,-0.0165,-0.0011,-0.0071,-0.0029,-0.0041,0.0071,0.0017,0.0084,-0.0002,0.0064,-0.0058,0.0244,-0.1021,0.0553,-0.1663,0.025,0.0367,0.1928,-0.023,0.1267,-0.0531,-0.0122,-0.0506,-0.0225,-0.0397,-0.0155,-0.0138,0.0268,-0.0037,0.0259,-0.0125,-0.003,-0.0017,0.0155,0.0153,0.0233,0.001,0.0183,0.0006,0.0037,-0.0136,0.0001,-0.0452,-0.0142,-0.0397,0.0134,0.006,0.0206,-0.0015,0.0054,0.0044,0.0083,-0.01,0.0046,-0.0094,0.0011,0,0.0037,-0.0006,0.002,0.0004,0.006,0.0016,0.0073,-0.0043,0.002,-0.0052,-0.0022,-0.0021,0.0015,-0.0023,0.0007,-0.0005,0.0044,-0.002,0.0015,-0.0003,0.0028,-0.004,-0.0005,-0.0038,-0.0005,-0.0002,0.0038,-0.0015,0.0034,-0.001,0.0019,-0.0006,0.0018,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0013,0.0007,0.0018,-0.0017,0.0006,-0.0024,-0.0012,-0.001,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0014,-0.0015,0.0002,-0.0024,-0.0003,-0.0018,0.0008,0.0002,0.0016,-0.0008,0.0009,-0.0009,-0.0004,-0.0001,0.0014,0.0003,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,0,0.0007,0,0.0011,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0008,-0.0004,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0006,0,0.0006,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0007,0,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0075,-0.0428,0.018,-0.0387,0.0086,-0.0528,0.0483,0.0079,0.0521,-0.0296,0.0359,-0.1397,0.0475,-0.1295,0.1028,0.035,0.0851,-0.0506,0.046,-0.0563,-0.0206,-0.0363,0.0138,-0.0086,0.012,-0.003,0.0205,-0.0048,0.0076,-0.0223,-0.0001,0.0037,0.0204,-0.0065,0.0132,-0.0107,0.0153,-0.0032,0.0162,-0.0095,0.001,-0.0087,0.0013,-0.0067,0.0014,-0.0039,0.0006,0.0007,0.0078,-0.0085,-0.0006,-0.0029,0.0117,-0.005,0.0098,-0.0038,0.0051,-0.0017,0.0058,-0.0036,0.0004,-0.0007,0.0012,-0.0031,0.0009,-0.0025,0.002,-0.0005,0.0032,-0.0019,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0015,0.0026,-0.002,-0.0004,-0.001,0.0007,-0.0038,-0.0008,-0.0004,0.0025,-0.0025,0.0016,-0.0025,0,-0.0002,0.0016,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0013,-0.003,0.0009,-0.0027,0.0011,0.0012,0.0022,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0016,-0.0009,0.0014,-0.0016,-0.0005,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0014,-0.0012,0.0006,0.0007,0.0016,-0.0006,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0013,-0.0002,-0.0005,0.0009,0.0005,0.0016,-0.0004,0.0021,-0.0015,-0.0003,-0.001,-0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.001,0.0028,-0.0003,0.0017,-0.0007,0,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0004,0,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0014,0.0014,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,0,0.0007,0,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0028,0.0035,-0.0042,0.0041,-0.0025,0.0024,-0.0019,0.0011,-0.001,0.0018,-0.0008,0.0016,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.2155,-0.3841,0.0484,0.0009,0.2156,0.0266,0.0787,-0.0446,0.0468,-0.1496,0.074,-0.1293,0.0987,-0.0463,0.013,-0.0285,0.0108,-0.0294,0.0186,-0.0142,0.0076,-0.0152,0.0004,-0.0009,0.0153,0.0012,0.013,0.001,0.0335,-0.0152,0.0076,-0.013,0.0044,-0.0109,-0.0031,-0.0089,0.0074,-0.006,0.0074,-0.0014,0.0027,-0.0052,0.0067,-0.0031,0.008,-0.0035,0.0043,-0.0037,0.0031,-0.0022,0.0017,-0.0014,0.0044,-0.0045,0.0015,-0.0047,-0.0021,-0.0054,0.0031,-0.002,0.0032,-0.0022,-0.0005,-0.0039,0.0013,-0.0009,0.0021,-0.0008,0.0028,-0.0025,0.0022,-0.0021,-0.0006,-0.001,0.001,-0.0022,0.0011,-0.0016,0.0008,0.0003,0.0028,0.0011,0.0031,-0.0016,0.001,-0.0013,-0.0004,-0.0057,-0.0001,-0.0302,0.0004,-0.0176,0.0303,-0.0396,0.0413,-0.0321,0.0457,-0.0318,0.0208,0.0011,0.0234,-0.0002,0.0121,-0.0191,0.0031,-0.0191,-0.013,-0.0121,0.0031,0.0013,0.0112,-0.017,-0.0003,-0.0057,0.0099,0.0063,0.0103,-0.0032,0.0075,-0.0025,0.0006,-0.0003,0.0014,-0.0033,0.0001,-0.0026,0.0041,0,0.0041,-0.0003,0.0009,-0.0047,-0.0002,-0.004,0.0012,0.0014,0.0045,0.0014,0.005,-0.0014,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0032,-0.001,-0.0027,0.0011,0.0002,0.0007,0.0005,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.002,0.0009,-0.0021,-0.0007,-0.0012,-0.0008,-0.0009,0.0016,0.0002,0.0022,-0.0021,0.0002,-0.0016,0.0021,0.0022,0.0039,-0.0019,0.0029,-0.0032,-0.002,-0.0027,-0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0013,0.0002,-0.0005,0.0013,0.0011,0.0015,0,0.0008,0.0002,0.0008,0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0.0008,0.0003,0.0009,-0.0082,0.003,-0.0095,0.0033,-0.0018,0.0054,-0.0025,0.0074,-0.0039,0.0106,-0.0246,-0.0027,-0.0019,0.0149,-0.0035,0.0068,-0.0055,0.0036,-0.0074,0.0033,-0.0051,0.0092,-0.0035,0.0041,-0.0067,-0.0021,-0.0088,0.0046,-0.0018,0.0056,-0.006,0,-0.0005,0.0064,0.0001,0.0058,-0.002,0.0049,-0.0038,0.0072,-0.0037,0.0045,-0.0026,0.0032,-0.0041,-0.0004,-0.0031,0.0023,-0.0036,0.0009,-0.0026,0.0015,-0.0031,0.0001,-0.0016,0.0016,-0.0004,0.0023,-0.0003,0.0014,-0.0005,0.0015,-0.0019,0.0012,-0.0023,0.004,-0.0406,-0.0033,-0.0183,0.0604,-0.0114,0.0243,-0.0375,0.0184,-0.0376,0.0032,0.0042,0.0139,0.0139,0.0238,-0.0219,0.0186,-0.0251,-0.0077,-0.0068,0.0034,-0.0029,0.0029,-0.0095,-0.0018,-0.001,0.0068,0.0005,0.0058,-0.0054,0.0001,-0.0019,0.0026,0.0005,0.002,0.0007,0.0045,0.0006,0.0048,-0.0036,0.0031,-0.024,0.0038,-0.0201,0.0274,-0.0141,0.0271,-0.0145,0.0026,-0.006,0.0039,-0.0098,0.0021,0.0032,0.0132,-0.0063,0.0031,-0.0061,0.0019,-0.0016,0.0013,0.0011,0.0047,-0.0062,0.0022,-0.006,0.0003,-0.0001,0.0018,0.0006,0.0043,-0.0006,0.0015,-0.0035,-0.001,-0.0031,-0.0004,-0.0003,0.0018,0.0003,0.0014,0,0.002,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0005,-0.0016,-0.0002,-0.0017,0.0011,0.0004,0.0011,0,0.0018,-0.0022,-0.0001,-0.0009,0.0027,0.0007,0.0036,-0.0018,0.0014,-0.0066,-0.0019,-0.0049,0.0056,0.0014,0.0056,-0.0009,0.002,-0.0023,-0.001,-0.002,-0.0006,-0.0024,-0.0004,-0.0024,-0.0005,-0.0005,0.0023,0.0012,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0022,-0.0003,-0.0002,0.0009,0,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0012,-0.0001,-0.0008,0.0023,0,0.0019,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0009,-0.0002,-0.0002,0.0013,0,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0003,0,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.001,-0.0005,0,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0005,0.0005,0.0018,-0.0003,0.0014,-0.0003,0.0006,-0.0036,0.0004,-0.0034,0.0015,0.0015,0.0024,-0.001,0.002,-0.0014,-0.0011,-0.0013,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0011,-0.0004,-0.0005,0.0009,0.0001,0.001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0016,-0.0038,-0.0008,-0.0046,0.0017,0.0019,0.006,-0.0018,0.0039,-0.0021,-0.0007,-0.0027,-0.0006,-0.0018,0.0041,0.0012,0.0042,-0.0024,0.0012,-0.0055,-0.0026,-0.0047,0.0035,0.0027,0.0035,-0.0029,0.003,-0.0034,-0.0008,-0.0005,0.0017,0.0017,0.0035,-0.0021,0.0035,-0.0039,-0.0024,-0.0024,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0011,-0.0007,-0.0008,0.0009,0.0009,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0006,0.0005,0.0009,0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.001,-0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rock dropping on rocks with a clatter quickly
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم