مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای rock dropping on rocks with a clatter while dumping

Rock dropping on rocks with a clatter while dumping

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها سنگتخته سنگانداختنسقوطسرامیکخاکافتادنرها کردنزمین
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0018,-0.1118,0.1126,-0.3265,0.0842,0.0464,0.193,-0.1683,0.0456,-0.051,0.1743,-0.0723,0.0078,-0.0413,0.0141,-0.0189,0.078,-0.086,-0.0257,-0.0399,0.0176,-0.0029,0.0263,-0.0342,0.0254,-0.0678,0.0692,-0.0425,0.1233,-0.0654,0.0079,-0.0091,0.0239,0.0006,0.0353,-0.0266,0.0185,-0.0679,0.0174,-0.0661,0.0037,0.0045,0.0317,0.0089,0.0398,-0.0314,0.0261,-0.0381,-0.0018,-0.01,0.0058,-0.009,0.0108,-0.0008,0.0109,-0.0043,0.0054,0.0011,0.0163,0.0013,0.0147,-0.0144,-0.0009,-0.011,-0.0019,-0.0042,0.0051,0.0006,0.0074,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0018,-0.0019,0.0052,-0.0073,0.0034,-0.0093,-0.0028,-0.0031,0.0092,-0.002,0.0071,-0.0044,0.0002,-0.0005,0.0027,-0.0004,0.0032,-0.0014,0.0019,-0.0006,0.0033,-0.0062,-0.0012,-0.0047,0.0022,0.0008,0.004,-0.0018,0.0026,-0.0044,-0.001,-0.0023,0.0004,-0.001,0.0027,-0.0001,0.0027,-0.0017,0.001,-0.0013,0.0003,-0.0018,0.0019,-0.0021,-0.0002,-0.0017,0.0007,-0.0025,0.002,-0.0003,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0007,-0.0019,0.0013,-0.0003,0.0015,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0047,-0.0123,0.0114,-0.0172,0.0064,-0.0115,0.0134,-0.012,0.0137,-0.0003,0.0207,-0.0072,0.0135,-0.01,-0.0008,-0.0104,0.0011,-0.0092,-0.0054,-0.0072,0.0012,0.0014,0.0142,-0.0013,0.0144,-0.0084,-0.0012,-0.0061,0.0087,-0.0013,0.0087,-0.0118,-0.002,-0.0112,-0.0008,-0.001,0.0056,-0.0023,0.0035,-0.005,0.0007,0.0004,0.0055,-0.0023,0.0041,-0.0028,-0.0005,-0.0018,0.0055,-0.0035,0.0058,-0.0021,0.0053,-0.0475,0.038,-0.1614,0.1351,-0.1699,0.0275,-0.0231,0.1043,-0.0611,0.098,-0.0318,0.0364,-0.0556,0.0169,-0.0199,0.0146,-0.017,0.0098,-0.0042,0.0029,0.001,0.0367,-0.0239,0.0284,-0.0426,0.0078,0.0108,0.0293,-0.006,0.0108,-0.0258,-0.0069,-0.0203,0.0133,0.0058,0.0137,-0.0245,0.0074,-0.024,0.0072,0.0011,0.0064,0.0016,0.0068,-0.0005,0.0062,-0.0104,-0.001,-0.006,0.007,0.0017,0.0072,-0.0056,0.0015,-0.0053,0.0005,-0.0002,0.0049,-0.0062,0.0046,-0.0056,0.0029,-0.0016,0.0012,-0.0001,0.0038,-0.0027,0.0025,-0.0019,0.0005,-0.0035,0.0007,0.0006,0.0018,-0.0023,0.0017,-0.0032,0.002,-0.0011,0.0026,-0.0029,-0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0014,-0.0021,-0.0006,-0.0016,0.0009,0.0005,0.0014,-0.0004,0.0014,-0.0017,-0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0011,0.0003,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.001,-0.001,0,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0013,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0007,0.0003,0.0012,-0.0015,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0016,-0.0004,-0.0006,0.0014,-0.0001,0.0017,-0.0006,0.0005,-0.0022,0,-0.0024,0.0055,-0.0072,0.0082,-0.0129,0.0001,0.0004,0.0117,-0.0051,0.0085,-0.0049,0.0009,-0.0039,0.0001,-0.0001,0.0018,-0.0026,0.0004,-0.0012,0.0013,0,0.0033,-0.0047,0.0026,-0.0049,0.0003,0.0006,0.0025,-0.0003,0.0017,-0.0019,-0.0005,-0.0007,0.0013,-0.0003,0.0009,-0.0017,0.0002,-0.0018,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0031,0.0012,0.003,-0.0025,0.0017,-0.003,-0.0009,-0.0016,0.0019,0.0005,0.0026,0.0007,0.0025,-0.0005,0.002,-0.0014,-0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0001,0.0018,-0.001,0.0013,-0.0013,-0.0003,-0.0016,-0.0003,-0.0013,-0.0002,-0.0001,0.0014,-0.0002,0.0012,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0021,-0.0005,-0.0005,0.0015,-0.0048,0.0001,-0.0036,0.0057,0.0007,0.0059,-0.0003,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0003,-0.0035,-0.0009,-0.0028,0.0017,0.0015,0.0034,-0.0009,0.0032,-0.0043,-0.001,-0.0033,0.0009,0.001,0.0024,0.0002,0.0015,0.0002,0.0025,0.0005,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0022,-0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0015,0.0001,-0.0018,-0.0009,-0.0011,0.0008,0.0003,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,0.0004,0.0014,-0.0001,0.0013,-0.001,0,-0.001,0.001,-0.0005,0.001,-0.0015,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0013,-0.0002,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0007,0,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0,-0.0005,0.0008,0,0.0009,0.0002,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.001,0.0001,0.0007,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0017,0,-0.0006,0.0016,-0.0004,0.0011,-0.0006,0,-0.001,-0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0029,0.0026,-0.002,0.0023,-0.0018,0.0011,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0007,0.0002,0.0013,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0018,-0.0002,-0.0001,0.0018,-0.001,0.0014,-0.0016,0.0002,-0.0013,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0005,0.0005,0,0.0004,-0.0005,0.0002,0.0001,0.001,0.0006,0.0011,-0.0006,0.0005,0.0002,0.0014,-0.001,0.0006,-0.0011,0.002,0.0002,0.0022,-0.0011,0.0006,-0.0015,-0.0001,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0013,-0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0011,-0.0003,-0.0009,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0011,-0.0001,-0.001,0.0003,0.0002,0.0019,-0.002,0.0014,-0.0014,0.0015,0.0001,0.0015,-0.0007,0.0002,-0.001,0.0001,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0007,0,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,0,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0012,-0.0001,-0.0009,0,-0.0004,0.0003,0,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0003,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0.0002,0.0008,0,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0009,-0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0002,0.0001,0.001,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0008,0.0005,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0015,-0.0049,0.0093,-0.0049,0.0053,-0.0037,0.0035,-0.0017,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,0,0.0005,0,0.0006,0.0002,0.0006,0.0004,0.0008,0.0003,0.0008,0,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0,-0.0085,0.0076,-0.0068,0.0052,-0.0037,0.0041,-0.0019,0.0025,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0023,-0.001,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0002,0.0015,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0005,-0.002,0.0007,-0.0013,0.0019,-0.0001,0.0023,-0.0023,0.0021,-0.0028,-0.0005,-0.0031,-0.0008,-0.0011,0.0014,0.0004,0.0016,0.0001,0.002,-0.0021,-0.0003,-0.0016,0.0004,0.0003,0.0012,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0014,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0008,0,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0011,0.0001,-0.0009,0.0004,0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0005,0.0002,-0.0006,0,-0.0002,0.0006,0,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0012,0,-0.0007,0.0002,-0.0006,0,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0053,-0.008,-0.0015,-0.0033,0.0083,-0.0042,0.0046,-0.0009,0.0036,-0.0008,0.001,-0.0019,0.0001,-0.0008,0.0021,-0.0037,-0.0005,-0.0026,0.0018,-0.0006,0.0016,0.0007,0.0021,-0.0029,0.001,-0.0016,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0007,0.0009,0,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0001,-0.0009,0,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.001,-0.0012,0,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0009,-0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0008,0.0002,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0009,0,-0.0004,0.0002,-0.0009,0,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0014,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0003,0,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0002,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0014,-0.0011,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0005,0.0005,0.003,-0.0175,0.0003,0.0016,0.0169,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0022,-0.0059,-0.0009,-0.0016,0.0032,-0.004,0.0026,-0.0024,0.0028,0.0001,0.0038,-0.0005,0.0007,-0.0022,0.0001,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0025,-0.0006,-0.0012,0,-0.0006,0.0021,0.0005,0.0021,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0002,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0003,0,0.0006,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0021,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rock dropping on rocks with a clatter while dumping
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم