مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شلیک گلوله ها ۲

شلیک گلوله ها با اسلحه کلاشینکوف

کیفیت: 441kHz, 320bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 12 بار
برچسب ها اسلحهشلیک اسلحهتیراندازی کردنشلیک سلاحاسلحه گرمتیراندازیگلولهgun shotشلیک گلولهرگبارشلیک تفنگکلاشینکوفآتش خشک سلاحتفنگ اتوماتیکسلاح جنگی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0037,-0.0016,0.4635,-0.5299,0.6117,-0.4166,0.371,-0.6845,0.5498,-0.4768,0.6209,-0.4614,0.6504,-0.4953,0.3421,-0.5574,0.7018,-0.4812,0.6715,-0.216,0.3013,-0.3603,0.2771,-0.5064,0.5603,-0.5132,0.2048,-0.4306,0.2943,-0.2213,0.2135,-0.2797,0.2646,-0.2704,0.2677,-0.2076,0.1285,-0.1878,0.1592,-0.2044,0.3249,-0.2346,0.3198,-0.1792,0.181,-0.1568,0.1354,-0.1304,0.1783,-0.1219,0.4308,-0.5213,0.4934,-0.4989,0.469,-0.595,0.499,-0.5849,0.4958,-0.5065,0.5537,-0.5909,0.721,-0.5577,0.5797,-0.5367,0.5993,-0.1913,0.4135,-0.615,0.5134,-0.3343,0.4994,-0.4001,0.123,-0.4387,0.2114,-0.2123,0.2155,-0.2123,0.2046,-0.1605,0.2215,-0.122,0.0742,-0.1745,0.1638,-0.3233,0.4479,-0.1869,0.2371,-0.0985,0.0983,-0.1089,0.4269,-0.5929,0.496,-0.6137,0.4349,-0.5153,0.443,-0.5918,0.6443,-0.5707,0.3779,-0.5657,0.5391,-0.6349,0.6636,-0.6037,0.6304,-0.1605,0.5394,-0.3994,0.3546,-0.5834,0.5398,-0.505,0.0848,-0.3837,0.2655,-0.2154,0.1916,-0.2821,0.2672,-0.2572,0.1327,-0.126,0.2492,-0.2289,0.2015,-0.2559,0.354,-0.1449,0.2408,-0.264,0.168,-0.1489,0.2586,-0.434,0.5961,-0.5475,0.5649,-0.5152,0.4552,-0.7783,0.3776,-0.5345,0.6172,-0.2951,0.2905,-0.6365,0.448,-0.6239,0.7602,-0.4008,0.5197,-0.4192,0.3423,-0.4706,0.5305,-0.5519,0.1569,-0.4665,0.2431,-0.4558,0.2371,-0.3538,0.2113,-0.2541,0.2376,-0.1759,0.2286,-0.1641,0.1221,-0.251,0.2528,-0.1611,0.2461,-0.1396,0.1948,-0.0698,0.2305,-0.1251,0.0928,-0.233,0.5565,-0.4871,0.4439,-0.7166,0.5046,-0.563,0.6424,-0.3879,0.6026,-0.5197,0.7407,-0.6523,0.4758,-0.6645,0.6744,-0.3564,0.3868,-0.3187,0.2638,-0.3853,0.4976,-0.5316,0.2861,-0.3281,0.1185,-0.3938,0.271,-0.2682,0.291,-0.2547,0.2573,-0.2521,0.235,-0.2294,0.166,-0.2524,0.326,-0.1704,0.4306,-0.1422,0.2736,-0.1073,0.514,-0.3526,0.5902,-0.5313,0.5455,-0.5529,0.533,-0.6445,0.6153,-0.6176,0.5456,-0.6227,0.4506,-0.6272,0.6073,-0.4413,0.6941,-0.2812,0.5015,-0.5641,0.4901,-0.3749,0.4756,-0.6024,0.222,-0.3203,0.1378,-0.4617,0.213,-0.1793,0.2577,-0.2375,0.2668,-0.1536,0.096,-0.1343,0.2536,-0.2876,0.3573,-0.2203,0.1318,-0.1259,0.2137,-0.1197,0.1375,-0.1421,0.4015,-0.6184,0.62,-0.4281,0.4652,-0.5211,0.5069,-0.3808,0.4693,-0.6215,0.6316,-0.4966,0.4499,-0.6483,0.6042,-0.4325,0.699,-0.3354,0.2187,-0.3621,0.301,-0.361,0.601,-0.4269,0.1859,-0.5014,0.2534,-0.2471,0.3065,-0.3067,0.2337,-0.2008,0.2182,-0.1342,0.0875,-0.169,0.2804,-0.287,0.3502,-0.213,0.3461,-0.2711,0.1528,-0.1385,0.0684,-0.1488,0.4187,-0.4137,0.5195,-0.5766,0.7438,-0.555,0.3808,-0.6028,0.6633,-0.5884,0.4179,-0.5257,0.5838,-0.6347,0.398,-0.5947,0.548,-0.684,0.4034,-0.2494,0.4558,-0.6067,0.5181,-0.4839,0.2815,-0.4903,0.3597,-0.3263,0.2194,-0.2781,0.1972,-0.212,0.1659,-0.2855,0.1337,-0.1421,0.0923,-0.1691,0.2886,-0.1341,0.2794,-0.1984,0.1687,-0.1049,0.2282,-0.5522,0.6861,-0.6641,0.5727,-0.5279,0.413,-0.6538,0.5971,-0.4286,0.5521,-0.5521,0.4567,-0.5669,0.5484,-0.4224,0.6411,-0.6256,0.4727,-0.3483,0.3857,-0.4867,0.56,-0.4399,0.2209,-0.4798,0.2268,-0.5245,0.1375,-0.2606,0.345,-0.1928,0.2152,-0.2212,0.1122,-0.2252,0.1815,-0.2154,0.4476,-0.1746,0.2441,-0.1983,0.2238,-0.1603,0.1976,-0.2439,0.1855,-0.1639,0.2196,-0.0653,0.0908,-0.0882,0.0708,-0.1364,0.0438,-0.0679,0.0788,-0.0251,0.1094,-0.1471,0.0555,-0.0902,0.1067,-0.0726,0.0785,-0.057,0.0909,-0.1665,0.0465,-0.0841,0.0913,-0.0759,0.0962,-0.0508,0.1023,-0.0805,0.0937,-0.0777,0.0774,-0.1257,0.0363,-0.0795,0.0996,-0.0287,0.1651,-0.0378,0.0399,-0.1084,0.0921,-0.0521,0.0936,-0.0832,0.0485,-0.0493,0.0682,-0.0603,0.0447,-0.019,0.0539,-0.0393,0.0201,-0.0546,0.0384,-0.0357,0.0211,-0.0631,0.0518,-0.0433,0.0431,-0.0355,0.0632,-0.0436,0.0536,-0.0585,0.0479,-0.0581,0.0288,-0.0564,0.0238,-0.0248,0.0392,-0.0289,0.0258,-0.0397,0.0255,-0.0235,0.0861,-0.0577,0.0674,-0.0247,0.0205,-0.0446,0.0174,-0.0322,0.0288,-0.0181,0.0257,-0.0441,0.0249,-0.0269,0.0207,-0.0589,0.035,-0.0255,0.038,-0.0509,0.052,-0.0326,0.0415,-0.021,0.0094,-0.0238,0.0203,-0.0183,0.0163,-0.0333,0.0307,-0.0166,0.0392,-0.0227,0.0219,-0.017,0.0097,-0.0149,0.0144,-0.0196,0.0225,-0.0137,0.0455,-0.0124,0.0191,-0.0351,0.0109,-0.0497,0.028,-0.0078,0.0349,-0.0215,0.011,-0.0163,0.0136,-0.0164,0.0175,-0.0204,0.0086,-0.0163,0.0155,-0.0063,0.0169,-0.0192,0.0228,-0.0148,0.0354,-0.0179,0.0063,-0.0348,0.0199,-0.0239,0.0321,-0.0081,0.024,-0.0191,0.0175,-0.021,0.0245,-0.0106,0.0151,-0.0131,0.0169,-0.0134,0.0098,-0.0317,0.0242,-0.0338,0.0323,-0.0156,0.0204,-0.0048,0.0055,-0.0239,0.004,-0.0107,0.0051,-0.0064,0.0291,-0.0087,0.0212,-0.011,0.0014,-0.019,0.004,-0.0078,0.0064,-0.0092,0.0169,-0.0049,0.0099,-0.009,0,-0.0182,0.0171,-0.0133,0.0213,-0.0049,0.0173,-0.01,0.018,-0.0242,0.0079,-0.0231,0.0144,-0.0273,0.0222,-0.0066,0.0124,-0.0046,0.0208,-0.011,0.0003,-0.0191,0.0043,-0.0271,0.0094,-0.009,0.0135,-0.0009,0.0118,-0.0174,0.0089,-0.0194,0.0167,-0.0206,0.0147,-0.0173,0.0145,-0.0083,0.0214,-0.0123,0.0136,-0.0172,0.0207,-0.0214,0.0231,-0.0011,0.0127,-0.0119,0.0006,-0.0121,0.0042,-0.0145,0.016,0,0.0136,0,0.0164,-0.01,0.002,-0.028,0.0168,-0.0196,0.0372,-0.0059,0.0253,-0.0183,0.0098,-0.0151,0.0084,-0.0349,0.0185,-0.0238,0.0364,-0.0082,0.0273,-0.0184,0.0101,-0.0262,0.013,-0.0219,0.0169,-0.0139,0.0111,-0.0065,0.0112,-0.016,0.0137,-0.016,0.0151,-0.0121,0.0019,-0.0195,0.0114,-0.0121,0.0097,-0.0043,0.0286,-0.0128,0.0272,-0.0132,0.0104,-0.0302,0.0038,-0.025,0.0302,-0.0022,0.0261,-0.005,0.0031,-0.0166,0,-0.0158,0.0175,-0.0067,0.0202,-0.0047,0.0087,-0.0139,0.005,-0.014,0.008,-0.0077,0.0129,-0.0082,0.0156,-0.002,0.0188,-0.0104,0,-0.0199,0.017,-0.0126,0.0156,-0.0003,0.0163,-0.004,0.0067,-0.0228,0.0067,-0.0078,0.0042,-0.0096,0.0112,-0.0127,0.0104,0,0.0018,-0.0095,0.0066,-0.0141,0.0157,-0.0046,0.0137,-0.0064,0.0105,-0.0086,0.0089,-0.0113,0.0078,-0.0144,0.0145,-0.0077,0.0134,-0.015,0.0032,-0.0154,0.0168,-0.0072,0.018,-0.003,0.0163,-0.0094,0.0079,-0.0146,0.0051,-0.0118,0.0066,-0.0059,0.0132,-0.0092,0.0121,-0.0106,0.0007,-0.0076,0.011,-0.0038,0.0112,-0.0045,0.0115,-0.0083,0.0139,0,0.0132,-0.0154,0,-0.0153,0.0057,-0.0066,0.007,-0.0022,0.0096,-0.0043,0.0023,-0.0096,0.0057,-0.0116,0.012,0,0.0053,-0.0028,0.0066,-0.0029,0.0065,-0.0112,0.0058,-0.0175,0.0145,-0.0105,0.0156,-0.0044,0.0121,-0.0059,0.003,-0.0139,0.0062,-0.0099,0.0096,-0.0016,0.0133,0,0.0067,-0.0087,0.0003,-0.01,0.0126,-0.0089,0.0151,-0.0084,0.0262,-0.0089,0.0182,-0.0163,0.0057,-0.0233,0.0064,-0.0105,0.0146,-0.0029,0.015,-0.0098,0.0027,-0.0115,0.0069,-0.0117,0.0061,-0.002,0.0108,0,0.0102,-0.0056,0.0006,-0.0085,0.0011,-0.0066,0.0051,-0.0063,0.0133,0,0.0139,0,0.0005,-0.0149,0,-0.0152,0.0045,-0.0026,0.0073,-0.0028,0.0092,0,0.0055,-0.0036,0.0007,-0.0045,0.0011,-0.0022,0,-0.0042,0.0073,-0.0014,0.0072,0,0.002,-0.0085,0.0043,-0.0082,0.0091,0,0.0068,-0.0053,0.0028,-0.0071,0.0056,-0.0061,0.0049,-0.0058,0.0075,-0.0043,0.0067,-0.0019,0.0008,-0.0051,0.003,-0.0046,0.0003,-0.0032,0.003,-0.0043,0.0056,0,0.0024,-0.0032,0.0012,-0.0038,0.0056,-0.0016,0.0032,-0.0013,0.0014,-0.005,0.0025,-0.0033,0.0037,-0.0002,0.0019,-0.0016,0.001,-0.002,0.0033,-0.0007,0.0023,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0022,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0022,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0031,-0.0016,0.0028,-0.001,0.0022,0,0.0018,-0.0009,0,-0.0017,0.0015,-0.0005,0.0011,-0.0003,0.0031,-0.0003,0.0032,0,0.0005,-0.0015,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0019,0,0.0014,0,0.0006,0,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0002,0.001,-0.0014,0.0006,-0.0005,0.0019,-0.0006,0.0021,-0.0007,0.0019,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0002,0.0013,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0009,0,0.001,-0.0001,0.0017,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0008,0,0.0009,-0.0002,0.001,0,0.001,0,0.0007,-0.0001,0.0015,0,0.001,0,0.001,0,0.0011,0,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0006,-0.0001,0.0012,-0.0007,0.0013,-0.0001,0.001,0,0.0009,-0.0002,0.0011,0,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0007,0,0.0014,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0009,0,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0014,0,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0002,0.001,0,0.001,0,0.001,-0.0002,0.0015,-0.0001,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0009,0,0.0009,-0.0001,0.0015,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0013,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0001,0.0015,0,0.0007,0,0.0008,-0.0001,0.0012,-0.0003,0.0009,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0013,-0.0002,0.0013,-0.0005,0.0011,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0011,-0.0005,0.0008,0,0.0013,-0.0004,0.0007,0,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0008,0,0.0006,0,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0014,-0.0004,0.0012,-0.0002,0.0012,-0.0005,0.0009,0,0.001,-0.0004,0.0011,0,0.0011,-0.0003,0.0012,-0.0003,0.0008,0,0.0012,-0.0001,0.0009,0,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0008,0,0.001,-0.0001,0.0012,-0.0001,0.0007,0,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0009,0,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0009,0,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0003,0.0008,0,0.0012,0,0.0009,-0.0002,0.0007,0,0.0009,-0.0001,0.001,0,0.0009,0,0.0012,-0.0002,0.0009,0,0.0011,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0012,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0007,0,0.0011,-0.0003,0.0007,0,0.0006,0,0.001,0,0.0007,0,0.0007,-0.0001,0.0007,0,0.001,0,0.0007,0,0.001,-0.0003,0.0007,0,0.0007,-0.0001,0.0008,0,0.0008,0,0.0008,-0.0001,0.0008,0,0.0008,-0.0001,0.0008,0,0.0006,-0.0002,0.0007,0,0.0008,0,0.0009,-0.0004,0.0008,0,0.0009,-0.0001,0.0007,0,0.0009,0,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0008,0,0.0007,0,0.0007,-0.0001,0.0009,0,0.0005,0,0.0008,0,0.0015,0,0.0007,0,0.001,0,0.0008,-0.0002,0.0006,0,0.0009,0,0.0007,-0.0001,0.0007,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0007,-0.0001,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0009,0,0.0008,0,0.0008,0,0.0007,0,0.0008,-0.0003,0.0008,0,0.0007,0,0.0008,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0009,0,0.0008,0,0.0007,-0.0002,0.0008,0,0.0006,0,0.0008,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0007,0,0.0008,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0009,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0008,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0007,0,0.0009,-0.0001,0.0007,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
شلیک گلوله ها با اسلحه کلاشینکوف
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم