مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای خر خر نر در اواخر سی سالگی خروپف مبهوت تف متوسط دور

اواخر دهه 30's نر خرناس و تف با تلو تلو خوردن و متوسط فاصله.
دسته بندی: عملکرد بدن
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲۰ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: نوین استودیو
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.0007,0.0015,-0.0016,0.0007,-0.0016,0.0008,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.0018,-0.0011,0.0027,-0.0029,0.0029,-0.0041,0.004,-0.0056,0.0048,-0.006,0.0046,-0.0033,0.0057,-0.0031,0.0049,-0.0029,0.0056,-0.005,0.0032,-0.0033,0.0026,-0.0058,0.0051,-0.0041,0.0036,-0.0058,0.0074,-0.0042,0.0037,-0.0044,0.0026,-0.0048,0.0064,-0.0055,0.0059,-0.0054,0.0077,-0.0046,0.0088,-0.0086,0.0031,-0.0045,0.0067,-0.0031,0.0081,-0.0048,0.0052,-0.0062,0.0051,-0.0045,0.0082,-0.0108,0.007,-0.0076,0.0092,-0.0074,0.0094,-0.0056,0.0059,-0.0079,0.0088,-0.0073,0.0045,-0.0057,0.0089,-0.0088,0.0053,-0.0056,0.0057,-0.0058,0.0068,-0.0055,0.0062,-0.0054,0.004,-0.0071,0.0061,-0.0126,0.0044,-0.0063,0.0082,-0.0057,0.0056,-0.0087,0.009,-0.0078,0.007,-0.0063,0.0075,-0.0072,0.0046,-0.0101,0.0052,-0.003,0.0093,-0.0058,0.0076,-0.0107,0.0041,-0.0073,0.0067,-0.003,0.0091,-0.0065,0.0071,-0.0089,0.003,-0.0029,0.0069,-0.0033,0.007,-0.0102,0.0022,-0.0074,0.0043,-0.0022,0.0065,-0.0075,0.005,-0.006,0.0025,-0.0037,0.0098,-0.0026,0.0051,-0.0059,0.0023,-0.0054,0.0035,-0.0023,0.0061,-0.0041,0.0031,-0.0044,0.0022,-0.003,0.0023,-0.0022,0.0034,-0.0042,0.0042,-0.0025,0.003,-0.0019,0.0026,-0.0021,0.0041,-0.0029,0.0008,-0.0034,0.0006,0,0.0048,-0.0014,0.0017,-0.003,0.0006,-0.0017,0.0016,-0.001,0.0022,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0019,-0.0005,0.0016,-0.0024,0.0013,-0.0026,0.0005,-0.0007,0.0012,0.0001,0.002,-0.0011,0.0017,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0015,-0.0005,0.001,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.0004,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0033,0.0019,-0.0029,0.0022,-0.0031,0.0024,-0.0022,0.0026,-0.0068,0.005,-0.005,0.0039,-0.0081,0.0026,-0.0044,0.0029,-0.004,0.0072,-0.0025,0.0072,-0.006,0.0048,-0.0081,0.0023,-0.002,0.0056,-0.0031,0.0065,-0.0074,0.0034,-0.0035,0.0039,-0.0065,0.0047,-0.0089,0.0029,-0.0032,0.0094,-0.0065,0.0062,-0.0114,-0.0003,-0.0094,0.0094,-0.0015,0.0081,-0.0072,0.0029,-0.0066,0.0071,-0.0055,0.0065,-0.0109,0.003,-0.0059,0.0087,-0.002,0.0079,-0.0016,0.0094,-0.0075,0.0022,-0.015,0.0048,-0.0084,0.008,-0.0072,0.013,-0.0139,0.0032,-0.0124,0.0082,-0.0028,0.009,-0.0096,0.0082,-0.0132,0.0049,-0.0026,0.0149,-0.0061,0.0107,-0.0105,0.0046,-0.0124,0.0085,-0.0123,0.0136,-0.0086,0.008,-0.0082,0.0059,-0.0099,0.0064,-0.0016,0.0168,-0.0076,0.0043,-0.0112,-0.0006,-0.0062,0.0116,-0.0018,0.0141,-0.0072,0.0048,-0.0142,-0.0001,-0.0054,0.0076,-0.0029,0.0115,-0.0034,0.006,-0.0069,0.0013,-0.0071,0.0036,-0.0036,0.004,-0.003,0.0062,-0.0009,0.0042,-0.0029,0.0027,-0.0081,0.0023,-0.0065,0.0024,0.0007,0.0059,-0.0001,0.0048,-0.0033,0.0012,-0.0037,0.0003,-0.0013,0.001,-0.0025,-0.0001,-0.0005,0.0038,0.0002,0.0031,-0.0018,0.0002,-0.0025,-0.0009,-0.0009,0.0009,0.0002,0.0014,0.0003,0.002,-0.0011,0.0017,-0.0014,-0.0007,-0.0012,-0.0004,-0.0012,0.0004,0.0002,0.0011,0.0007,0.002,-0.0016,0.0007,-0.0022,-0.0005,-0.0007,0.0005,0.0005,0.0007,0.0003,0.0007,0.0006,0.0009,-0.0015,0.0008,-0.0017,-0.0014,-0.0014,0.0005,0.0005,0.0016,0.0004,0.0015,-0.0012,0.0003,-0.0012,-0.0009,-0.001,-0.0001,-0.0001,0.0012,0.0006,0.0012,-0.0002,0.0007,-0.0014,-0.0002,-0.0015,-0.0004,-0.0004,0.0007,0.0007,0.0013,-0.0003,0.0011,-0.0012,-0.0004,-0.0011,-0.0004,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0006,0.0006,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0011,-0.0001,-0.0011,-0.0003,-0.0003,0.0008,0.0007,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0008,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0007,0,0,0.0006,0.0003,0.0006,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0006,0,-0.0007,-0.0004,-0.0004,0.0003,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,0,0.0004,0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0,0,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0015,0.0015,-0.0167,0.0112,-0.0057,0.0047,-0.0062,0.0045,-0.0029,0.0024,-0.0025,0.0045,-0.0016,0.0016,-0.0022,0.0018,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0015,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0004,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0056,0.0039,-0.0035,0.0024,-0.002,0.0018,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0015,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0163,-0.04,0.0359,-0.0309,0.0296,-0.0299,0.0334,-0.0463,0.0404,-0.0282,0.0266,-0.0353,0.0402,-0.0314,0.0403,-0.0359,0.0375,-0.0293,0.0223,-0.024,0.0399,-0.0461,0.0322,-0.053,0.0493,-0.0699,0.042,-0.0474,0.0497,-0.0323,0.0402,-0.0502,0.0521,-0.0663,0.0424,-0.0526,0.0557,-0.0511,0.0478,-0.0498,0.0404,-0.0448,0.0346,-0.0523,0.044,-0.0341,0.0368,-0.0376,0.0282,-0.0323,0.0369,-0.0319,0.0354,-0.0459,0.05,-0.0283,0.026,-0.0265,0.0276,-0.0302,0.0285,-0.0174,0.0209,-0.0247,0.0213,-0.0226,0.0197,-0.0223,0.0183,-0.0132,0.0164,-0.0179,0.0153,-0.0102,0.0194,-0.0176,0.0147,-0.0128,0.0107,-0.0119,0.0138,-0.007,0.0065,-0.0116,0.0085,-0.0067,0.0052,-0.0055,0.0066,-0.0107,0.0043,-0.0065,0.0081,-0.0068,0.0027,-0.0014,0.0064,-0.0042,0.0025,-0.0065,0.0063,-0.0028,0.0019,-0.0055,0.0058,-0.004,0.0041,-0.0022,0.0041,-0.0024,0.0022,-0.0032,0.0014,-0.0017,0.002,-0.0031,0.0028,-0.0012,0.0029,-0.0018,0.003,-0.0004,0.0012,-0.0014,0.0003,-0.0013,0.002,-0.0011,0.0002,-0.0004,0.0021,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.0015,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.001,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
اواخر دهه 30's نر خرناس و تف با تلو تلو خوردن و متوسط فاصله.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم