مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای طراحی صدا, مرطوب دیجیتال ...

طراحی صدا, مرطوب, دیجیتال, تحریف, آمار 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: ضربه تصادف
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسضربضربهبرخوردمایعدیجیتال
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0.0017,0,0.0017,-0.0038,0.0019,-0.0072,0.0017,-0.0058,-0.0002,-0.0097,0.0071,-0.0078,0.0144,-0.0036,0.0339,-0.0204,0.0259,-0.05,0.048,-0.0468,0.0492,-0.0388,0.0694,-0.0763,0.1042,-0.0163,0.0663,-0.014,0.11,-0.0563,0.1174,-0.0512,0.0961,-0.0494,0.0897,-0.0265,0.0711,-0.0114,0.0705,-0.0341,0.0904,-0.0259,0.0551,-0.035,0.0901,-0.0565,0.0818,-0.0225,0.1796,-0.0496,0.1643,-0.084,0.1503,-0.0515,0.266,-0.0419,0.1552,-0.1148,0.2318,-0.1467,0.2708,-0.0571,0.1832,-0.0661,0.2572,-0.0398,0.2399,-0.03,0.2652,-0.0456,0.2257,-0.0549,0.2599,-0.0419,0.284,-0.0985,0.1944,-0.2136,0.0239,-0.3979,-0.044,-0.3755,-0.0579,-0.232,-0.003,-0.1817,0.2968,-0.0846,0.3268,-0.0256,0.2281,-0.0522,0.2236,-0.1247,0.1589,-0.2089,0.1007,-0.1523,0.1315,-0.0489,0.0937,0.0022,0.2211,0.0924,0.3085,0.1123,0.3079,0.0555,0.2301,0.0194,0.1679,-0.0437,0.1172,-0.074,0.1017,-0.0936,0.0644,-0.0951,0.0485,-0.0238,0.1367,0.0797,0.2255,0.0118,0.2224,0.0027,0.1637,-0.0515,0.0763,-0.0672,0.0424,-0.1081,0.0373,-0.0641,0.0786,0.0292,0.1492,0.023,0.1691,-0.0162,0.1602,-0.0391,0.1173,-0.2028,-0.023,-0.2062,-0.0842,-0.2028,-0.0482,-0.147,0.0103,-0.0555,0.05,0.0051,0.1987,-0.039,0.1652,-0.1803,-0.006,-0.1576,-0.0634,-0.1333,-0.0021,-0.1098,0.0578,-0.0334,0.0884,0.0306,0.1537,0.0713,0.183,0.0388,0.1946,-0.0381,0.1059,-0.0085,0.1241,-0.0563,0.1524,0.0135,0.2222,-0.1355,0.0811,-0.2727,0.1147,-0.3695,0.1486,-0.1713,0.2314,0.0784,0.2483,0.1285,0.2431,0.0125,0.1944,-0.0496,0.1209,-0.1323,0.0266,-0.061,0.0911,-0.0188,0.0913,-0.0619,0.0983,-0.22,0.1459,-0.2285,0.0393,-0.2111,0.0404,-0.2016,0.0002,-0.1305,0.0103,-0.1751,0.0124,-0.2365,-0.0602,-0.1585,0.0265,-0.1736,0.0031,-0.1355,0.1901,-0.0602,0.1702,-0.061,0.1152,0.0528,0.2166,-0.0385,0.1817,-0.0519,0.1955,0.0051,0.1471,0.0084,0.1351,-0.105,0.1052,-0.0417,0.1346,0.011,0.1609,-0.2221,0.1008,-0.2228,0.1673,-0.1693,0.1643,-0.157,0.1755,-0.2555,0.211,0.0034,0.1659,-0.2303,0.1758,-0.1765,0.1622,-0.2361,0.1844,-0.1707,0.246,-0.0999,0.0915,-0.0839,0.1031,-0.0381,0.143,-0.1031,0.1072,-0.041,0.159,-0.1709,0.1806,-0.1288,0.1038,-0.1033,0.146,-0.0817,0.1402,-0.1071,0.1649,-0.1217,0.1112,-0.1446,0.1164,-0.1776,0.1164,-0.1506,0.1368,-0.185,0.1694,-0.1023,0.1335,-0.1436,0.2042,-0.1735,0.1664,-0.1524,0.1423,-0.1108,0.1161,-0.1286,0.141,-0.228,0.1818,-0.2122,0.1909,-0.3013,0.2443,-0.1701,0.2021,-0.0674,0.0679,-0.0442,0.083,-0.0413,0.0382,-0.0591,0.0416,-0.0342,0.0596,-0.2364,0.2165,-0.134,0.1357,-0.1056,0.1187,-0.0998,0.11,-0.1239,0.1107,-0.1387,0.083,-0.1047,0.0807,-0.1641,0.0946,-0.1154,0.0711,-0.0217,0.1098,-0.0958,0.0584,-0.0619,0.1016,-0.0978,0.0891,-0.0942,0.0682,-0.0459,0.0935,-0.0274,0.0755,-0.0995,0.037,-0.0088,0.0576,-0.0791,0.0227,-0.0584,0.0366,-0.0371,0.0298,-0.0407,0.0503,-0.0267,0.107,-0.068,0.0762,-0.0687,0.0751,-0.052,0.0481,-0.0627,0.0457,-0.0255,0.0459,-0.0379,0.0521,-0.0699,0.0588,-0.0425,0.0374,-0.0367,0.0164,-0.0338,0.019,-0.0336,0.0376,-0.041,0.0353,-0.0207,0.0467,-0.0113,0.0603,-0.0077,0.0439,-0.0381,0.0131,-0.018,0.0356,-0.0242,0.0226,-0.0229,0.0181,-0.0209,0.0175,-0.0086,0.0276,-0.0304,0.0285,-0.0108,0.0381,-0.0332,0.0188,-0.0221,0.0277,-0.0479,0.0044,-0.0376,0.0042,-0.033,0.0087,-0.0482,0.002,-0.0344,0.0208,-0.0392,0.0199,-0.0343,0.0043,-0.0175,0.021,-0.0223,0.0192,-0.0205,0.0195,-0.014,0.018,-0.015,0.0196,-0.0191,0.0118,-0.0178,0.0217,-0.0088,0.0329,-0.0123,0.0286,-0.026,0.0285,-0.0149,0.0178,-0.0176,0.021,-0.022,0.027,-0.0207,0.0129,-0.0197,0.0159,-0.0326,0.0222,-0.0201,0.0241,-0.0155,0.0208,-0.0265,0.0188,-0.0117,0.0209,-0.0166,0.0141,-0.0217,0.0192,-0.0114,0.0178,-0.0257,0.0098,-0.0193,0.0107,-0.0222,0.0054,-0.0257,0.0075,-0.024,0.0101,-0.0207,0.014,-0.0142,0.0163,-0.0134,0.0218,-0.0142,0.0109,-0.0219,0.0123,-0.0217,0.0259,-0.0264,0.0124,-0.015,0.0306,-0.0173,0.0275,-0.0279,0.008,-0.0149,0.0083,-0.0094,0.0136,-0.0124,0.0146,-0.015,0.0051,-0.022,0.0082,-0.0246,0.0121,-0.0123,0.0135,-0.0096,0.0164,-0.0148,0.0065,-0.0197,0.0071,-0.01,0.0081,-0.0155,0.0124,-0.0142,0.0105,-0.0133,0.0139,-0.0098,0.0207,-0.0077,0.0148,-0.0074,0.0115,-0.0133,0.0103,-0.0257,0.0075,-0.0217,0.0114,-0.0177,0.0038,-0.0159,0.0062,-0.0122,0.01,-0.0079,0.0144,-0.0079,0.0141,-0.0128,0.006,-0.0174,0.0079,-0.0162,0.0128,-0.0065,0.0205,-0.0045,0.0154,-0.009,0.0034,-0.0153,0.0073,-0.015,0.0052,-0.0161,-0.0012,-0.0198,0.0001,-0.0105,0.0043,-0.0088,0.0085,-0.0135,0.0013,-0.0123,0.0048,-0.007,0.0156,0.0007,0.0161,-0.0049,0.0114,-0.0091,0.0179,-0.006,0.0144,-0.0107,0.011,-0.0113,0.0134,-0.0071,0.0138,-0.005,0.0123,-0.0086,0.0065,-0.0088,0.004,-0.01,0.0122,-0.0097,0.0109,-0.0047,0.0149,-0.0062,0.0067,-0.0068,0.0061,-0.0063,0.0036,-0.0038,0.0091,-0.0028,0.0125,-0.0037,0.0171,-0.0032,0.0154,-0.0022,0.0143,-0.005,0.0126,-0.0102,0.0099,-0.0094,0.0046,-0.0085,0.0075,-0.0125,-0.0003,-0.0127,0.0024,-0.0022,0.0068,-0.0057,0.0077,-0.007,0.006,-0.0063,0.0051,-0.0038,0.0046,-0.0061,0.0071,-0.0057,0.0066,-0.0077,0.0101,-0.0153,0.0041,-0.0185,-0.0005,-0.0076,0.004,-0.0043,0.0081,-0.006,0.0065,-0.0073,0.0078,-0.0051,0.0032,-0.0059,0.0105,-0.0043,0.0104,-0.0009,0.0144,-0.008,0.0054,-0.0073,0.0111,-0.0103,0.0037,-0.0083,0.0056,-0.0077,0.0069,-0.0076,0.0078,-0.0045,0.0093,-0.0047,0.0124,-0.0068,0.0101,-0.0002,0.0143,-0.0056,0.0085,-0.0063,0.0114,-0.0054,0.0051,-0.0098,0.0033,-0.0101,0.0033,-0.011,0.0018,-0.0123,0.0056,-0.0107,0.0049,-0.0132,0.0003,-0.0121,0.0002,-0.0106,0.0009,-0.007,0.0059,-0.0019,0.0088,-0.0095,0.0071,-0.0071,0.0065,-0.0076,0.006,-0.0075,0.0028,-0.0084,0.0047,-0.0063,0.0039,-0.0038,0.0092,-0.0038,0.0098,-0.0022,0.0094,-0.0071,0.0105,-0.0085,0.008,-0.003,0.0087,-0.0078,0.01,-0.0074,0.0075,-0.0132,0.0036,-0.0054,0.0085,-0.0015,0.0076,0,0.0103,-0.0015,0.0059,-0.005,0.0036,-0.0085,0.0033,-0.0071,0.006,-0.0039,0.0069,-0.0035,0.0083,-0.0054,0.008,-0.0077,0.0019,-0.0116,-0.0011,-0.0139,-0.0009,-0.0078,0.0032,-0.0043,0.0076,-0.0092,0.0102,-0.006,0.0119,-0.0068,0.0043,-0.0056,0.0094,-0.0061,0.0066,-0.0008,0.0096,-0.0016,0.0103,-0.0044,0.0079,-0.0013,0.0083,-0.0057,0.0064,-0.0072,0.0058,-0.0038,0.008,-0.001,0.0075,-0.0026,0.0126,-0.002,0.0083,-0.0021,0.0063,-0.0009,0.0053,-0.0058,0.0033,-0.0053,0.0027,-0.0029,0.0055,-0.0025,0.0047,-0.008,0.0037,-0.0076,0.0025,-0.0071,0.0048,-0.0063,0.0056,-0.0085,0.0054,-0.0048,0.0041,-0.0067,0.0064,-0.0042,0.007,-0.0044,0.0043,-0.0055,0.0035,-0.0067,0.0042,-0.0059,0.0066,-0.0042,0.0061,-0.0017,0.0065,-0.0058,0.0071,-0.0035,0.0088,-0.0021,0.0072,-0.0018,0.0056,-0.0038,0.0069,-0.0004,0.0044,-0.0005,0.0064,-0.0016,0.0064,-0.0019,0.0063,-0.0064,0.0036,-0.0052,0.0045,-0.0039,0.0032,-0.0012,0.0052,-0.0011,0.0068,0.0019,0.0067,-0.0033,0.0043,-0.0034,0.0045,-0.0038,0.0062,-0.0032,0.0071,-0.0024,0.0044,-0.0046,0.0048,-0.0028,0.0063,-0.0026,0.005,-0.0028,0.0062,-0.0026,0.0025,-0.0035,0.0013,-0.0057,0.0015,-0.0039,0.0031,-0.0055,0.0039,-0.0011,0.0062,0.0002,0.0057,-0.0015,0.0072,-0.0024,0.0056,-0.0036,0.0065,-0.0037,0.0035,-0.0043,0.0059,-0.0022,0.0055,-0.0046,0.004,-0.0011,0.0041,-0.0014,0.0027,-0.0014,0.0029,-0.0002,0.0057,-0.0006,0.005,-0.0051,0.0032,-0.0076,0.0017,-0.0044,0.0045,-0.0022,0.0057,0.0006,0.0081,-0.0013,0.0056,-0.0061,0.0017,-0.0058,-0.0003,-0.0047,0.001,-0.0047,0.0016,-0.0046,0.0007,-0.005,0.0025,-0.0023,0.0017,-0.004,0.0016,-0.0035,0.0037,-0.0035,0.0042,-0.0032,0.0047,0.0004,0.0067,0.0014,0.0061,-0.004,0.0083,-0.0075,-0.0016,-0.0063,-0.0016,-0.0053,0.0051,-0.0017,0.0048,-0.003,0.0045,-0.0041,0.004,-0.0004,0.0057,0.0012,0.0068,-0.0013,0.0084,-0.0036,0.0014,-0.0049,0.0002,-0.0035,0.0031,-0.0006,0.0058,0.0026,0.0069,-0.0009,0.0053,-0.002,0.0032,-0.003,0.0015,-0.0043,-0.0002,-0.0044,0.0008,-0.0033,0.0017,-0.0013,0.0042,-0.0004,0.004,-0.0011,0.0036,-0.0025,0.0037,-0.0004,0.0048,-0.0011,0.0035,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0025,-0.0025,0.0023,-0.0026,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.0021,0.0022,-0.0011,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0022,0.002,-0.0018,0.0014,-0.002,0.0014,-0.0029,0.0021,-0.0007,0.0033,-0.0011,0.0033,0.0002,0.0031,-0.0051,0.0001,-0.0038,-0.0002,-0.0021,0.0013,0.0003,0.005,-0.0011,0.003,-0.0036,0.0026,-0.0056,-0.0013,-0.004,0.0028,0.0012,0.0059,0.0011,0.0068,-0.0003,0.0027,-0.004,0.0019,-0.0046,-0.0009,-0.005,-0.0008,-0.0022,0.001,-0.0023,0.0026,-0.0022,0.002,0.001,0.004,0.0005,0.0041,-0.0007,0.0026,-0.0008,0.0047,-0.0028,0.0021,-0.0031,0.0011,-0.003,0.002,-0.0003,0.0025,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.0034,0.001,0.0039,-0.0002,0.0037,-0.0007,0.0025,-0.0026,0.0019,-0.0025,0.0001,-0.0027,0.0017,-0.001,0.0018,-0.0008,0.0034,-0.0007,0.0031,-0.0018,0.0019,-0.0032,0.0004,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0018,-0.0003,0.0019,-0.0002,0.0034,0,0.0034,-0.0006,0.0033,-0.0018,0.002,-0.0032,0.0006,-0.0031,0,-0.0026,0.0018,-0.0029,0.0016,-0.0011,0.0028,-0.0017,0.0024,-0.0006,0.0037,-0.0004,0.0031,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0021,-0.0026,0.0025,-0.0027,0.0009,-0.0034,0.0009,-0.0033,0.0012,-0.002,0.0029,-0.0033,0.0024,-0.0023,0.0019,-0.0012,0.0025,-0.0026,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0006,0.0014,-0.0003,0.0018,0.0007,0.0023,-0.0003,0.0026,-0.0008,0.0019,-0.0022,0.0002,-0.0024,0.0004,-0.0019,0.0011,0.0002,0.0024,0.0001,0.0021,-0.0006,0.0021,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0008,-0.0017,0,-0.0013,0.0014,-0.0007,0.0017,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0014,0.0002,-0.0016,0.0002,-0.0019,-0.0004,-0.0008,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0013,-0.0002,0.0017,0.0001,0.0017,0.0001,0.0018,-0.0019,0.0009,-0.0025,0.0005,-0.0026,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.0018,0.0005,-0.0012,0.0018,0.0003,0.0028,-0.0001,0.0021,-0.0004,0.0025,0.0002,0.0025,-0.0001,0.0019,0,0.0024,-0.0005,0.002,-0.0015,0.0006,-0.0013,0.0003,-0.0022,-0.0007,-0.0028,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0016,-0.0006,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0002,0.0017,-0.0001,0.0013,-0.001,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0012,-0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0011,0.0001,-0.001,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0009,0.0001,0.0011,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0011,-0.0001,-0.0012,0.0005,-0.0009,-0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0006,0,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0005,0.0003,0.0009,0.0002,0.0009,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.001,-0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,0.0001,0.0009,0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
طراحی صدا, مرطوب, دیجیتال, تحریف, آمار 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم