مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر clanking متعدد

شمشیر - clanking متعدد.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 13 بار
برچسب ها مبارزهضربضربهنبردمبارزهاسلحهشمشیرتیغه
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.4569,0.4202,-0.3159,0.346,-0.3496,0.3793,-0.3125,0.3211,-0.3523,0.368,-0.3938,0.3663,-0.4214,0.4222,-0.2307,0.2624,-0.1568,0.1643,-0.0988,0.1188,-0.052,0.0896,-0.0902,0.0938,-0.058,0.0807,-0.0511,0.0638,-0.0507,0.0485,-0.0387,0.0394,-0.0378,0.0246,-0.026,0.0193,-0.0253,0.0093,-0.0256,0.0136,-0.0296,0.013,-0.0188,0.0103,-0.0175,0.0101,-0.0138,0.0086,-0.0106,0.0072,-0.0098,0.0048,-0.0068,0.005,-0.0059,0.0055,-0.0059,0.0023,-0.0043,0.0016,-0.0026,0.0015,-0.002,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0005,0.0015,-0.0001,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.1733,0.2417,-0.2386,0.256,-0.151,0.173,-0.169,0.1919,-0.1492,0.137,-0.1252,0.1623,-0.1854,0.1463,-0.1339,0.1191,-0.1129,0.1117,-0.0766,0.078,-0.0706,0.0745,-0.0485,0.0442,-0.0354,0.0385,-0.0318,0.0288,-0.0292,0.026,-0.024,0.0266,-0.021,0.0167,-0.0148,0.0139,-0.0132,0.0144,-0.0151,0.0097,-0.0074,0.0085,-0.006,0.0077,-0.0077,0.0063,-0.0074,0.0058,-0.0078,0.004,-0.0058,0.0023,-0.0034,0.002,-0.0017,0.0013,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0,-0.2412,0.2542,-0.1647,0.1349,-0.1736,0.134,-0.0895,0.0901,-0.0745,0.0637,-0.0558,0.0707,-0.058,0.0518,-0.0331,0.0462,-0.0406,0.0418,-0.0372,0.0331,-0.0241,0.0268,-0.0215,0.0193,-0.0184,0.0148,-0.0138,0.0109,-0.0078,0.0064,-0.0105,0.0079,-0.0044,0.0078,-0.0035,0.0058,-0.0025,0.0054,-0.0027,0.0029,-0.0019,0.0022,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3377,0.2768,-0.3586,0.2709,-0.0999,0.078,-0.0704,0.0735,-0.2896,0.2447,-0.3734,0.2777,-0.3434,0.3841,-0.4564,0.4363,-0.3261,0.2997,-0.1584,0.184,-0.1035,0.1262,-0.047,0.0888,-0.0638,0.0836,-0.0367,0.0571,-0.0272,0.0545,-0.0314,0.0363,-0.0325,0.0235,-0.0228,0.0198,-0.0245,0.0122,-0.0252,0.0078,-0.0222,0.005,-0.0226,0.0041,-0.0176,0.0025,-0.0138,0.0019,-0.0127,0.0014,-0.0122,0.0023,-0.0091,0.0016,-0.0076,0.0023,-0.0063,0.0032,-0.0034,0.0027,-0.0023,0.0015,-0.0015,0.002,-0.001,0.0014,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0091,0.0004,-0.1865,0.2054,-0.2163,0.1853,-0.1994,0.2214,-0.1869,0.1356,-0.2415,0.2845,-0.2642,0.2484,-0.2688,0.2576,-0.1861,0.1616,-0.1241,0.1461,-0.1031,0.1371,-0.0832,0.1081,-0.0842,0.0929,-0.0732,0.0879,-0.0642,0.0559,-0.0533,0.0546,-0.0442,0.0415,-0.0367,0.0307,-0.0358,0.0269,-0.0275,0.0184,-0.0203,0.0168,-0.0173,0.0099,-0.0158,0.0075,-0.0119,0.0067,-0.0112,0.0069,-0.0095,0.0045,-0.0082,0.0034,-0.0076,0.0029,-0.0057,0.0022,-0.0057,0.0025,-0.003,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0005,-0.1847,0.14,-0.1883,0.1591,-0.1227,0.1021,-0.0485,0.06,-0.0401,0.0452,-0.0343,0.0349,-0.0263,0.0383,-0.0356,0.037,-0.0258,0.0304,-0.0381,0.0411,-0.0561,0.0594,-0.0674,0.0833,-0.0858,0.0972,-0.0447,0.0545,-0.1182,0.1276,-0.1734,0.1479,-0.2286,0.1933,-0.1765,0.1809,-0.152,0.1347,-0.0751,0.0797,-0.0483,0.0658,-0.0224,0.0454,-0.0217,0.0463,-0.0242,0.0349,-0.0244,0.031,-0.0261,0.0272,-0.025,0.0194,-0.0237,0.0167,-0.0188,0.0149,-0.0171,0.0087,-0.0141,0.01,-0.0116,0.007,-0.0104,0.0069,-0.0108,0.006,-0.0094,0.0043,-0.0083,0.0054,-0.0089,0.0038,-0.0072,0.0042,-0.0046,0.0052,-0.0036,0.0045,-0.0026,0.0042,-0.0029,0.0027,-0.002,0.0019,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2018,0.2261,-0.1605,0.1978,-0.1008,0.0738,-0.1317,0.1465,-0.2029,0.1758,-0.254,0.2422,-0.2891,0.2407,-0.2405,0.3071,-0.2656,0.2956,-0.1621,0.173,-0.0887,0.092,-0.0581,0.0862,-0.0621,0.0834,-0.0401,0.0649,-0.0217,0.0421,-0.0297,0.0331,-0.0397,0.0356,-0.0335,0.033,-0.0364,0.0369,-0.0259,0.0202,-0.0233,0.02,-0.0182,0.0106,-0.0178,0.0091,-0.0157,0.0104,-0.0125,0.0062,-0.0111,0.0055,-0.0104,0.0055,-0.01,0.0063,-0.0083,0.0063,-0.0068,0.006,-0.0055,0.0053,-0.004,0.0052,-0.003,0.0031,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.001,-0.4637,0.3954,-0.2843,0.2346,-0.3779,0.4479,-0.3385,0.2914,-0.4117,0.404,-0.313,0.2898,-0.1999,0.1961,-0.1142,0.1194,-0.0521,0.1057,-0.0281,0.0592,-0.0281,0.0602,-0.0252,0.054,-0.0216,0.0256,-0.0208,0.0211,-0.0195,0.0083,-0.0147,0.0096,-0.0157,0.0079,-0.0147,0.005,-0.0124,0.0035,-0.0111,0.0027,-0.0104,0.0027,-0.0099,0.0024,-0.0076,0.0007,-0.0068,0.0016,-0.0054,0.0014,-0.0039,0.0012,-0.0031,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0007,-0.4523,0.4596,-0.2616,0.2829,-0.2245,0.1584,-0.1604,0.153,-0.1182,0.1507,-0.1177,0.1447,-0.0833,0.0907,-0.0881,0.1131,-0.0553,0.073,-0.0532,0.0814,-0.0609,0.0801,-0.0812,0.0809,-0.0697,0.0622,-0.0471,0.0519,-0.0471,0.0427,-0.0271,0.0243,-0.0226,0.0183,-0.0216,0.0183,-0.0195,0.0144,-0.0163,0.0103,-0.0135,0.0075,-0.012,0.0069,-0.0094,0.005,-0.0079,0.0045,-0.007,0.0037,-0.0061,0.003,-0.0046,0.0027,-0.0028,0.0027,-0.0025,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0006,-0.3551,0.3947,-0.2399,0.215,-0.1459,0.145,-0.1271,0.0777,-0.054,0.0939,-0.03,0.0407,-0.034,0.0528,-0.0299,0.0406,-0.0235,0.0341,-0.0277,0.0298,-0.0225,0.0244,-0.0192,0.0176,-0.0185,0.0179,-0.0179,0.0142,-0.0177,0.0116,-0.0154,0.0091,-0.0142,0.0101,-0.0142,0.0142,-0.0127,0.0085,-0.0129,0.0095,-0.0077,0.0049,-0.0064,0.0058,-0.0051,0.0031,-0.0034,0.0023,-0.0024,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2892,0.1815,-0.1929,0.1693,-0.3638,0.2223,-0.4618,0.4044,-0.3351,0.2929,-0.2475,0.2254,-0.1566,0.139,-0.1095,0.0898,-0.0399,0.0621,-0.0217,0.0483,-0.019,0.0392,-0.0138,0.0338,-0.0187,0.0244,-0.0163,0.0185,-0.0148,0.0116,-0.0173,0.0084,-0.0124,0.0058,-0.0106,0.0026,-0.0098,0.0007,-0.0094,0.0004,-0.0081,0,-0.0069,-0.0001,-0.0055,0.0014,-0.0037,0.0001,-0.0024,0.0002,-0.0017,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3768,0.2634,-0.3877,0.3279,-0.2093,0.2239,-0.3244,0.2696,-0.3695,0.3242,-0.2101,0.2787,-0.2096,0.2529,-0.1488,0.2042,-0.227,0.2204,-0.0995,0.15,-0.0703,0.0838,-0.0464,0.0757,-0.0355,0.0563,-0.0314,0.0429,-0.0202,0.0272,-0.0156,0.0168,-0.0171,0.0139,-0.0159,0.0065,-0.0156,0.0047,-0.0148,0.0014,-0.013,0.0013,-0.0098,0.0016,-0.0093,0.0013,-0.0078,-0.0002,-0.0068,0.0006,-0.0055,0.0002,-0.0039,0.0002,-0.0025,0.0003,-0.0015,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0,-0.2959,0.3039,-0.2055,0.234,-0.3059,0.4207,-0.1348,0.1273,-0.0779,0.0762,-0.0402,0.0473,-0.0288,0.0428,-0.0094,0.0289,-0.009,0.022,-0.0063,0.0196,-0.0093,0.0147,-0.0075,0.0076,-0.0086,0.0083,-0.0084,0.0042,-0.0104,0.0074,-0.0096,0.0044,-0.0116,0.0046,-0.0099,0.0052,-0.0081,0.0043,-0.0069,0.0033,-0.0056,0.0021,-0.0038,0.0008,-0.0021,0.0006,-0.0013,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.3106,0.3331,-0.3722,0.3302,-0.2134,0.1548,-0.1884,0.2302,-0.1653,0.1347,-0.0828,0.0621,-0.0308,0.0511,-0.0114,0.0394,0.0004,0.0315,-0.0038,0.0299,-0.0053,0.0222,-0.0081,0.0154,-0.0156,0.0151,-0.0177,0.0154,-0.0156,0.0074,-0.0123,0.0027,-0.0099,-0.0008,-0.0089,-0.0013,-0.0077,-0.0001,-0.0067,-0.0001,-0.006,0.0022,-0.0076,0.0026,-0.0127,0.0061,-0.014,0.0082,-0.0085,0.0068,-0.0074,0.0053,-0.006,0.0041,-0.0046,0.0037,-0.003,0.0026,-0.0018,0.0022,-0.0008,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0,-0.2054,0.226,-0.4664,0.4763,-0.3515,0.3075,-0.2973,0.2538,-0.2748,0.2671,-0.134,0.1248,-0.0758,0.074,-0.0345,0.0572,-0.0212,0.0487,-0.0183,0.0378,-0.017,0.0295,-0.0133,0.0234,-0.0113,0.0149,-0.0152,0.0122,-0.0117,0.0062,-0.0118,0.0033,-0.0107,0.0013,-0.0109,0.0015,-0.0098,0.0002,-0.0077,0.0004,-0.007,0.0004,-0.0055,0.0003,-0.0049,0.0001,-0.0031,0.0004,-0.0016,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
شمشیر - clanking متعدد.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم