مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر ضربه شمشیر قابل توجه ...

شمشیر - آمار - شمشیر قابل توجه و کشیدن - شمشیر ضربه شمشیر و خراش دادن.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها مبارزهضربضربهنبردمبارزهاسلحهشمشیرتیغه
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0008,0.0003,-0.0023,0.0001,-0.0024,0.0005,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4403,0.5,-0.466,0.5,-0.4846,0.5,-0.5,0.5,-0.4981,0.5,-0.4644,0.494,-0.383,0.5,-0.4748,0.4759,-0.4011,0.4315,-0.4968,0.4911,-0.4577,0.4778,-0.3266,0.301,-0.3637,0.5,-0.3981,0.371,-0.4147,0.2826,-0.3784,0.2856,-0.4323,0.3744,-0.2564,0.2237,-0.3156,0.3313,-0.4207,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4985,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4971,0.5,-0.4958,0.3957,-0.5,0.4901,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.4609,-0.4718,0.5,-0.3452,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4991,0.5,-0.4993,0.356,-0.5,0.5,-0.4955,0.4314,-0.3861,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4125,0.4826,-0.2552,0.3901,-0.3908,0.2795,-0.254,0.3012,-0.2409,0.1688,-0.207,0.323,-0.2579,0.4458,-0.1822,0.1786,-0.2357,0.3861,-0.216,0.2238,-0.2587,0.2006,-0.2586,0.1547,-0.3135,0.2229,-0.1688,0.2094,-0.1675,0.1191,-0.1402,0.1383,-0.0992,0.0934,-0.129,0.0758,-0.0826,0.1209,-0.1442,0.0924,-0.0908,0.1154,-0.0729,0.0981,-0.1489,0.1463,-0.0813,0.1371,-0.1196,0.1077,-0.0994,0.0852,-0.1152,0.0702,-0.1145,0.1221,-0.1086,0.1058,-0.1004,0.1242,-0.1049,0.08,-0.0813,0.1,-0.0807,0.1189,-0.0914,0.0723,-0.0825,0.0698,-0.0568,0.0676,-0.0708,0.0739,-0.0496,0.0477,-0.0664,0.0768,-0.0719,0.0586,-0.0579,0.0552,-0.0747,0.0479,-0.0702,0.0613,-0.029,0.0547,-0.0614,0.0617,-0.0788,0.0703,-0.0488,0.047,-0.0489,0.0414,-0.0538,0.0475,-0.0416,0.0509,-0.0349,0.0352,-0.0336,0.0433,-0.0257,0.0338,-0.0327,0.0293,-0.0198,0.0203,-0.0166,0.02,-0.0215,0.0202,-0.0142,0.021,-0.0165,0.0185,-0.0162,0.0099,-0.0088,0.0185,-0.0123,0.0112,-0.0132,0.0042,-0.0083,0.009,-0.0082,0.0054,-0.007,0.0058,-0.0078,0.005,-0.0047,0.0063,-0.0075,0.0056,-0.0063,0.0063,-0.0073,0.0059,-0.0065,0.0053,-0.0051,0.0038,-0.0061,0.0027,-0.0049,0.0043,-0.0039,0.0062,-0.0053,0.0051,-0.004,0.0037,-0.0052,0.0051,-0.0089,0.0045,-0.009,0.0072,-0.0099,0.013,-0.0098,0.0118,-0.0179,0.0119,-0.0183,0.0232,-0.0172,0.0222,-0.0189,0.0133,-0.0186,0.0236,-0.0192,0.0228,-0.0148,0.0171,-0.0184,0.0222,-0.021,0.0332,-0.0237,0.0212,-0.0255,0.0406,-0.0262,0.0631,-0.0395,0.0373,-0.0247,0.0155,-0.0253,0.0286,-0.0161,0.0218,-0.0184,0.0214,-0.0261,0.0245,-0.0198,0.0248,-0.0164,0.0179,-0.025,0.0268,-0.0085,0.0138,-0.0238,0.0174,-0.0193,0.0234,-0.0125,0.0144,-0.0182,0.0207,-0.0129,0.018,-0.0273,0.026,-0.0171,0.0263,-0.0156,0.0171,-0.0155,0.0191,-0.0158,0.0198,-0.0138,0.0143,-0.0155,0.0175,-0.0255,0.0195,-0.0184,0.0221,-0.0205,0.0196,-0.0244,0.0181,-0.0215,0.0135,-0.0144,0.017,-0.0158,0.0168,-0.0129,0.017,-0.0158,0.0301,-0.0182,0.0155,-0.0169,0.0194,-0.0206,0.0164,-0.0101,0.0182,-0.0171,0.015,-0.0101,0.0203,-0.0163,0.011,-0.0148,0.0151,-0.0148,0.0165,-0.0202,0.0132,-0.0197,0.0206,-0.0149,0.0154,-0.0145,0.0198,-0.0162,0.0134,-0.0114,0.011,-0.0103,0.0089,-0.0093,0.0078,-0.0082,0.0089,-0.006,0.0092,-0.0114,0.0092,-0.0072,0.0088,-0.0072,0.0146,-0.0066,0.0102,-0.0117,0.0116,-0.0074,0.0088,-0.0074,0.0057,-0.0108,0.0111,-0.0125,0.0098,-0.0146,0.0087,-0.0077,0.0121,-0.0103,0.0087,-0.0081,0.0109,-0.0114,0.0088,-0.0111,0.0074,-0.0076,0.0119,-0.0085,0.0068,-0.0065,0.0114,-0.0085,0.0059,-0.0065,0.0094,-0.0068,0.0091,-0.0062,0.0062,-0.0075,0.0073,-0.0089,0.0084,-0.0068,0.0088,-0.006,0.0069,-0.0114,0.009,-0.0123,0.0067,-0.0087,0.0067,-0.0057,0.0079,-0.006,0.0052,-0.0068,0.0076,-0.0074,0.0068,-0.0077,0.009,-0.0067,0.0052,-0.0111,0.0137,-0.0093,0.0079,-0.0061,0.0056,-0.0045,0.0071,-0.0073,0.006,-0.009,0.0083,-0.0067,0.0097,-0.0061,0.0081,-0.0084,0.0085,-0.0058,0.0061,-0.0053,0.0062,-0.0064,0.0053,-0.005,0.0064,-0.0069,0.005,-0.0115,0.0131,-0.0082,0.0056,-0.0068,0.0055,-0.0096,0.0063,-0.0058,0.0045,-0.0041,0.0059,-0.0047,0.0037,-0.0075,0.007,-0.0093,0.0067,-0.0085,0.0105,-0.0104,0.0078,-0.0098,0.0089,-0.0054,0.005,-0.0074,0.0045,-0.0089,0.0071,-0.0054,0.0056,-0.0118,0.0111,-0.0086,0.0077,-0.0084,0.0069,-0.0069,0.007,-0.0078,0.0054,-0.0066,0.0077,-0.0081,0.0052,-0.0057,0.007,-0.0058,0.0043,-0.008,0.0086,-0.0069,0.0075,-0.0075,0.0099,-0.0108,0.0076,-0.0061,0.0108,-0.0084,0.0075,-0.0079,0.0066,-0.0114,0.0081,-0.0071,0.0073,-0.0066,0.0091,-0.0074,0.0087,-0.0075,0.0074,-0.0139,0.0081,-0.0125,0.0106,-0.0113,0.0098,-0.005,0.0046,-0.0091,0.007,-0.0102,0.0089,-0.0127,0.0083,-0.0098,0.0082,-0.0081,0.0104,-0.0064,0.0067,-0.0066,0.0057,-0.0075,0.0101,-0.0066,0.0058,-0.0051,0.0073,-0.0056,0.0071,-0.0078,0.008,-0.0083,0.0099,-0.0078,0.0065,-0.0043,0.0081,-0.0065,0.0063,-0.0079,0.0106,-0.0056,0.0069,-0.0082,0.0091,-0.0126,0.0073,-0.0074,0.0091,-0.0077,0.0085,-0.007,0.0099,-0.0091,0.0086,-0.0079,0.0061,-0.0136,0.0104,-0.0081,0.0093,-0.0045,0.0051,-0.0057,0.0074,-0.0084,0.0065,-0.0086,0.0129,-0.0155,0.0169,-0.0169,0.011,-0.0118,0.0098,-0.0112,0.0102,-0.0114,0.0149,-0.0147,0.0067,-0.0086,0.009,-0.0183,0.0137,-0.0119,0.0101,-0.0134,0.0136,-0.0162,0.0115,-0.009,0.0154,-0.013,0.0101,-0.0142,0.0188,-0.0186,0.0205,-0.0213,0.0119,-0.016,0.0226,-0.0187,0.0248,-0.0269,0.0206,-0.0197,0.0213,-0.0257,0.0285,-0.0251,0.0218,-0.0126,0.0106,-0.0164,0.0179,-0.0201,0.027,-0.0257,0.0308,-0.01,0.0221,-0.0174,0.0208,-0.0413,0.025,-0.0296,0.029,-0.0139,0.0135,-0.0179,0.0256,-0.0213,0.019,-0.0183,0.0172,-0.0133,0.0185,-0.0148,0.0186,-0.0386,0.0276,-0.0338,0.0323,-0.0266,0.0313,-0.0303,0.021,-0.0228,0.0141,-0.016,0.019,-0.014,0.0208,-0.0224,0.0166,-0.0092,0.0149,-0.0186,0.0114,-0.0194,0.0255,-0.016,0.0185,-0.0336,0.0219,-0.0234,0.0352,-0.0279,0.0211,-0.0255,0.0334,-0.0192,0.0167,-0.0254,0.0175,-0.0136,0.0179,-0.0223,0.0212,-0.0214,0.0228,-0.0186,0.0301,-0.0342,0.0345,-0.0485,0.0516,-0.0307,0.0509,-0.0372,0.0457,-0.0374,0.0294,-0.034,0.0287,-0.018,0.0273,-0.0343,0.0419,-0.0624,0.0423,-0.056,0.0658,-0.0666,0.0527,-0.0456,0.0501,-0.044,0.0384,-0.0414,0.0546,-0.0553,0.0545,-0.0559,0.0596,-0.0412,0.0448,-0.0345,0.0523,-0.0393,0.0457,-0.0624,0.0527,-0.0375,0.0447,-0.0263,0.0313,-0.0456,0.0433,-0.0411,0.0467,-0.0283,0.0319,-0.0383,0.0408,-0.0385,0.0293,-0.033,0.036,-0.047,0.0557,-0.0602,0.0848,-0.0503,0.0665,-0.0443,0.0359,-0.0607,0.0526,-0.0501,0.0575,-0.0658,0.042,-0.0721,0.0605,-0.0581,0.0533,-0.0643,0.0521,-0.0637,0.0524,-0.0436,0.049,-0.0648,0.0612,-0.0569,0.061,-0.0515,0.0419,-0.0436,0.0389,-0.0465,0.0616,-0.0344,0.0429,-0.0336,0.0306,-0.0457,0.0311,-0.052,0.0627,-0.0429,0.0609,-0.0736,0.1119,-0.0881,0.0814,-0.0701,0.0631,-0.0805,0.098,-0.1033,0.1439,-0.0866,0.076,-0.088,0.0604,-0.0542,0.0542,-0.0933,0.0866,-0.0823,0.0773,-0.0911,0.0833,-0.1129,0.0933,-0.0604,0.0585,-0.0437,0.0449,-0.0472,0.0511,-0.024,0.0528,-0.046,0.0453,-0.0475,0.0705,-0.0366,0.0513,-0.0496,0.0483,-0.0439,0.0746,-0.0689,0.0791,-0.0766,0.043,-0.0689,0.068,-0.0541,0.0659,-0.0578,0.0565,-0.0511,0.0618,-0.0405,0.0643,-0.0565,0.0613,-0.0729,0.0773,-0.0995,0.0779,-0.0835,0.0709,-0.0502,0.0543,-0.062,0.0934,-0.0885,0.0497,-0.0649,0.0745,-0.0918,0.092,-0.0783,0.0462,-0.1135,0.1327,-0.0493,0.0535,-0.062,0.0969,-0.1096,0.091,-0.0745,0.0701,-0.0578,0.0843,-0.0495,0.0607,-0.0438,0.0481,-0.0506,0.0797,-0.0488,0.0618,-0.0583,0.0552,-0.0646,0.0311,-0.0925,0.1115,-0.0894,0.107,-0.0886,0.0527,-0.0623,0.0581,-0.0737,0.0613,-0.0554,0.062,-0.0604,0.0653,-0.0503,0.058,-0.0626,0.05,-0.0986,0.0819,-0.0839,0.0757,-0.142,0.1076,-0.1008,0.0705,-0.0938,0.0801,-0.1543,0.1373,-0.1377,0.1654,-0.1171,0.1047,-0.0746,0.0762,-0.0818,0.0943,-0.0961,0.0571,-0.0726,0.1171,-0.1537,0.0842,-0.1142,0.164,-0.0987,0.0941,-0.1504,0.1132,-0.1484,0.0836,-0.0921,0.0891,-0.0842,0.0789,-0.0737,0.0995,-0.1362,0.2083,-0.1812,0.2439,-0.2215,0.2439,-0.2111,0.2273,-0.1579,0.1087,-0.176,0.1709,-0.1863,0.1089,-0.14,0.2069,-0.143,0.1813,-0.1167,0.1099,-0.1446,0.1042,-0.0786,0.1032,-0.0922,0.1167,-0.0937,0.068,-0.0432,0.0548,-0.0656,0.0427,-0.0439,0.0464,-0.0501,0.0245,-0.0444,0.0635,-0.0445,0.0348,-0.0619,0.0567,-0.0226,0.0471,-0.0567,0.0576,-0.0299,0.0289,-0.052,0.0433,-0.0574,0.0911,-0.1769,0.1334,-0.0918,0.1232,-0.0547,0.1004,-0.1124,0.0773,-0.0345,0.1003,-0.3127,0.3521,-0.2822,0.4018,-0.2253,0.2623,-0.2187,0.2163,-0.287,0.2203,-0.1762,0.1039,-0.1009,0.1389,-0.1503,0.1682,-0.1784,0.2047,-0.1829,0.1564,-0.128,0.1569,-0.0956,0.0918,-0.1993,0.1494,-0.12,0.1337,-0.0993,0.0666,-0.1263,0.0946,-0.0802,0.1157,-0.0867,0.0953,-0.1017,0.1267,-0.062,0.0874,-0.0758,0.0917,-0.0863,0.128,-0.0519,0.0646,-0.1148,0.117,-0.0791,0.1078,-0.0609,0.0424,-0.0971,0.1147,-0.0603,0.0917,-0.0548,0.0712,-0.0907,0.0807,-0.0562,0.0517,-0.0599,0.0528,-0.0721,0.103,-0.083,0.0684,-0.0472,0.0536,-0.0826,0.0671,-0.0859,0.074,-0.0494,0.0322,-0.0393,0.0667,-0.06,0.0699,-0.0777,0.0896,-0.052,0.0636,-0.0692,0.0484,-0.0299,0.0349,-0.0394,0.0706,-0.0643,0.0425,-0.0499,0.0639,-0.0542,0.0541,-0.0542,0.0526,-0.0366,0.0387,-0.0424,0.0417,-0.0556,0.0443,-0.0632,0.0434,-0.0659,0.0377,-0.0568,0.0563,-0.0486,0.0478,-0.0403,0.0433,-0.0276,0.0335,-0.0457,0.0373,-0.0452,0.0297,-0.0485,0.0384,-0.0467,0.0381,-0.0542,0.0431,-0.0459,0.0441,-0.099,0.1629,-0.1471,0.1806,-0.1871,0.2225,-0.1983,0.1645,-0.1109,0.1446,-0.1182,0.1719,-0.1289,0.1063,-0.1069,0.1236,-0.1491,0.1812,-0.1448,0.1299,-0.0922,0.0982,-0.0922,0.1012,-0.0972,0.096,-0.0537,0.0694,-0.0485,0.0492,-0.0405,0.0527,-0.0748,0.0718,-0.087,0.0661,-0.0654,0.0642,-0.0349,0.0464,-0.0673,0.0516,-0.0618,0.0629,-0.0721,0.0687,-0.051,0.0575,-0.0529,0.0526,-0.1069,0.0916,-0.102,0.0891,-0.112,0.1038,-0.0667,0.0905,-0.0804,0.0629,-0.0731,0.1001,-0.0773,0.1057,-0.0526,0.0688,-0.074,0.077,-0.0606,0.0616,-0.065,0.0305,-0.056,0.0638,-0.0681,0.0534,-0.0278,0.0241,-0.0434,0.0388,-0.0441,0.0507,-0.0267,0.0225,-0.041,0.045,-0.0421,0.0444,-0.0246,0.0258,-0.0345,0.0415,-0.0356,0.0276,-0.0168,0.0186,-0.0374,0.0267,-0.0245,0.0341,-0.0256,0.0188,-0.0278,0.0305,-0.0298,0.0287,-0.0217,0.0184,-0.0211,0.0241,-0.0323,0.0185,-0.014,0.0188,-0.0252,0.0229,-0.0167,0.0209,-0.0152,0.0157,-0.02,0.0246,-0.0203,0.0157,-0.0135,0.0125,-0.0174,0.019,-0.0177,0.0147,-0.0117,0.0112,-0.0167,0.018,-0.0118,0.0144,-0.0119,0.0119,-0.0145,0.0147,-0.0115,0.0144,-0.0103,0.0129,-0.0146,0.0118,-0.0104,0.0136,-0.0102,0.012,-0.0124,0.0123,-0.0119,0.01,-0.0098,0.0107,-0.0107,0.0092,-0.0077,0.0071,-0.0065,0.0079,-0.0074,0.0064,-0.0062,0.0049,-0.0048,0.0055,-0.0044,0.0047,-0.0049,0.0043,-0.0044,0.0039,-0.0046,0.0041,-0.004,0.0037,-0.0032,0.0035,-0.0035,0.0032,-0.0032,0.0031,-0.0029,0.0034,-0.0033,0.0026,-0.0027,0.0022,-0.0021,0.0027,-0.0029,0.0025,-0.0029,0.0022,-0.0028,0.0027,-0.0032,0.0033,-0.0031,0.004,-0.0034,0.003,-0.0036,0.0035,-0.0037,0.004,-0.0037,0.0041,-0.005,0.0046,-0.0039,0.0042,-0.0041,0.0039,-0.0045,0.0043,-0.0046,0.0041,-0.0042,0.0048,-0.0046,0.005,-0.0056,0.0041,-0.0052,0.0052,-0.0052,0.0056,-0.005,0.0054,-0.0062,0.0056,-0.0054,0.0055,-0.0063,0.0054,-0.0057,0.0056,-0.0057,0.0057,-0.0055,0.0057,-0.0056,0.0051,-0.0052,0.0055,-0.0041,0.0052,-0.0051,0.0047,-0.0043,0.0038,-0.004,0.0048,-0.0037,0.0038,-0.0034,0.004,-0.0038,0.0036,-0.0034,0.0032,-0.0036,0.0035,-0.0035,0.0033,-0.0031,0.003,-0.0031,0.0031,-0.0031,0.0028,-0.0027,0.0028,-0.0027,0.003,-0.0031,0.0024,-0.0022,0.0024,-0.0026,0.0024,-0.002,0.002,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
شمشیر - آمار - شمشیر قابل توجه و کشیدن - شمشیر ضربه شمشیر و خراش دادن.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم