مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر Khopesh ضربه و خراش

Khopesh شمشیر - ضربات و خراش است.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فانتزیاسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalKhopeshknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.3859,0.3647,-0.313,0.2474,-0.321,0.3402,-0.3217,0.2371,-0.3101,0.3144,-0.1356,0.1361,-0.1606,0.1376,-0.2887,0.257,-0.3566,0.2846,-0.2176,0.1711,-0.0477,0.0408,-0.011,0.0121,-0.003,0.0032,-0.0015,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3612,0.4127,-0.2651,0.2673,-0.2574,0.2434,-0.2408,0.2278,-0.0955,0.0995,-0.1396,0.1472,-0.1151,0.0926,-0.2104,0.2276,-0.166,0.1773,-0.1234,0.1027,-0.2115,0.1984,-0.1744,0.1601,-0.0669,0.0659,-0.0286,0.0299,-0.0093,0.0099,-0.0173,0.0165,-0.0056,0.0069,-0.0018,0.0019,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3573,0.3952,-0.3722,0.3442,-0.3038,0.3365,-0.1869,0.1516,-0.0894,0.1232,-0.0762,0.0855,-0.153,0.1378,-0.2371,0.2471,-0.2156,0.2194,-0.1867,0.1626,-0.052,0.0482,-0.0187,0.0196,-0.0119,0.0114,-0.0078,0.0094,-0.0055,0.0052,-0.0049,0.0042,-0.0031,0.0031,-0.0018,0.0022,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3289,0.3201,-0.3016,0.3068,-0.2352,0.2121,-0.2368,0.2248,-0.2783,0.2728,-0.2284,0.2475,-0.2229,0.2442,-0.2136,0.2109,-0.3013,0.248,-0.327,0.359,-0.2792,0.2573,-0.2838,0.2924,-0.2916,0.2455,-0.1223,0.106,-0.038,0.0348,-0.0224,0.0202,-0.0146,0.0149,-0.0098,0.0106,-0.0055,0.0066,-0.0049,0.0065,-0.0065,0.0073,-0.007,0.006,-0.0042,0.006,-0.0022,0.0023,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.001,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3541,0.4066,-0.3389,0.3521,-0.3672,0.3156,-0.4026,0.4027,-0.3234,0.3127,-0.0847,0.0677,-0.0391,0.0376,-0.1024,0.0931,-0.0335,0.0271,-0.0312,0.031,-0.1092,0.1066,-0.0746,0.0947,-0.0847,0.0783,-0.2155,0.1732,-0.1629,0.1484,-0.1085,0.1062,-0.032,0.0393,-0.0525,0.0469,-0.0694,0.0633,-0.1148,0.1314,-0.0605,0.0461,-0.0312,0.0286,-0.0101,0.0108,-0.0061,0.0058,-0.0036,0.0032,-0.0023,0.0033,-0.0016,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3143,0.3433,-0.315,0.3266,-0.2878,0.2899,-0.278,0.2917,-0.2429,0.2599,-0.3209,0.2735,-0.3039,0.3096,-0.2036,0.253,-0.1326,0.1167,-0.0465,0.0426,-0.2701,0.3271,-0.3211,0.3204,-0.1407,0.1853,-0.0939,0.083,-0.1117,0.1296,-0.1291,0.116,-0.09,0.062,-0.0518,0.0378,-0.0656,0.0847,-0.2025,0.2175,-0.199,0.1707,-0.1058,0.1103,-0.0709,0.0831,-0.0437,0.0419,-0.0181,0.0162,-0.0069,0.0062,-0.0022,0.0023,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3249,0.3654,-0.3112,0.3247,-0.2535,0.2555,-0.2075,0.1855,-0.2622,0.2177,-0.3109,0.2776,-0.3618,0.3123,-0.3794,0.3567,-0.2982,0.3156,-0.2569,0.251,-0.1594,0.2068,-0.0937,0.0886,-0.3016,0.3284,-0.2809,0.292,-0.1764,0.1725,-0.1285,0.1269,-0.0625,0.0669,-0.0664,0.0624,-0.0705,0.0789,-0.0239,0.0202,-0.0465,0.06,-0.0223,0.0217,-0.0069,0.0078,-0.0043,0.0047,-0.0024,0.0023,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3259,0.2988,-0.3173,0.3441,-0.2967,0.2588,-0.289,0.3121,-0.3167,0.3526,-0.1081,0.1198,-0.2373,0.1899,-0.2614,0.2233,-0.2806,0.2811,-0.1122,0.1186,-0.202,0.1602,-0.278,0.2704,-0.2509,0.2506,-0.113,0.1213,-0.0618,0.0636,-0.0331,0.0339,-0.019,0.0215,-0.0228,0.0239,-0.0175,0.0154,-0.0329,0.0311,-0.0104,0.0115,-0.0033,0.0026,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3722,0.325,-0.3252,0.3282,-0.2843,0.3084,-0.2775,0.2567,-0.2728,0.3152,-0.2901,0.3103,-0.2437,0.2945,-0.2726,0.2639,-0.219,0.1871,-0.2312,0.2489,-0.2664,0.1847,-0.2543,0.2183,-0.1228,0.1033,-0.1239,0.1577,-0.2494,0.2911,-0.2291,0.2341,-0.2208,0.2092,-0.1537,0.1382,-0.0492,0.0498,-0.0607,0.0565,-0.1891,0.1882,-0.2359,0.2769,-0.2113,0.256,-0.1212,0.125,-0.0759,0.0737,-0.0242,0.021,-0.0233,0.0194,-0.0376,0.0366,-0.0136,0.0184,-0.0046,0.0036,-0.0016,0.0019,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.298,0.3633,-0.34,0.3802,-0.3492,0.3075,-0.3066,0.3481,-0.3891,0.3684,-0.2223,0.2173,-0.3003,0.3344,-0.3196,0.3391,-0.1823,0.2046,-0.1309,0.1404,-0.3123,0.3113,-0.2536,0.2399,-0.0963,0.0916,-0.0593,0.0472,-0.3916,0.3746,-0.3578,0.3913,-0.2489,0.2407,-0.0811,0.0851,-0.0295,0.0284,-0.0128,0.0135,-0.0176,0.0159,-0.0124,0.0122,-0.0106,0.0083,-0.0024,0.0021,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3143,0.3902,-0.3215,0.3335,-0.1751,0.1935,-0.2968,0.2866,-0.332,0.338,-0.2771,0.291,-0.2674,0.2555,-0.077,0.0741,-0.1151,0.1293,-0.2925,0.3046,-0.331,0.3264,-0.3143,0.3285,-0.2602,0.2413,-0.1124,0.1337,-0.0533,0.0555,-0.1175,0.1237,-0.0376,0.0462,-0.0884,0.0878,-0.0912,0.1062,-0.0584,0.0583,-0.0161,0.018,-0.0167,0.0117,-0.0099,0.0132,-0.0571,0.0643,-0.0347,0.0301,-0.0079,0.0086,-0.0034,0.0032,-0.0014,0.0018,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:32
Khopesh شمشیر - ضربات و خراش است.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم