مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر Khopesh بازدید 2

Khopesh شمشیر - بازدید سخت 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فانتزیاسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalKhopeshknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.3709,0.3678,-0.2834,0.27,-0.2175,0.2072,-0.1586,0.1479,-0.1314,0.1375,-0.11,0.1126,-0.0784,0.0965,-0.0578,0.061,-0.0489,0.0433,-0.037,0.0398,-0.0249,0.0293,-0.0202,0.0167,-0.0146,0.0122,-0.0114,0.0106,-0.0104,0.0103,-0.0108,0.0102,-0.011,0.0104,-0.011,0.0097,-0.0101,0.0091,-0.0076,0.0075,-0.0067,0.0058,-0.0052,0.0054,-0.004,0.0045,-0.0042,0.0046,-0.0037,0.0044,-0.0035,0.004,-0.0035,0.0043,-0.0031,0.004,-0.0029,0.0032,-0.0025,0.0029,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0012,-0.001,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3996,0.3758,-0.3412,0.3737,-0.386,0.3691,-0.1545,0.1418,-0.062,0.0508,-0.0195,0.0219,-0.0093,0.0164,-0.01,0.0151,-0.01,0.0088,-0.0132,0.0107,-0.0119,0.014,-0.0149,0.0125,-0.0135,0.0126,-0.0112,0.0112,-0.0112,0.0107,-0.009,0.0098,-0.0096,0.0101,-0.0079,0.007,-0.007,0.0073,-0.0077,0.0066,-0.0052,0.0058,-0.0051,0.006,-0.0044,0.0046,-0.0037,0.0044,-0.0031,0.0041,-0.0029,0.0035,-0.0027,0.0032,-0.0022,0.0025,-0.002,0.0025,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0011,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0013,0,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3665,0.3981,-0.3272,0.3236,-0.2851,0.2861,-0.2551,0.2237,-0.1691,0.1525,-0.0631,0.0675,-0.0406,0.0434,-0.0388,0.0368,-0.0305,0.0333,-0.0275,0.0265,-0.0262,0.0263,-0.029,0.0231,-0.0203,0.0173,-0.0152,0.0141,-0.0127,0.0116,-0.0122,0.0108,-0.0104,0.0097,-0.0091,0.0084,-0.0078,0.0072,-0.0074,0.007,-0.0065,0.0064,-0.0056,0.0058,-0.0053,0.0054,-0.0046,0.0051,-0.0044,0.0044,-0.0039,0.0041,-0.0038,0.0037,-0.0034,0.0036,-0.0033,0.0036,-0.0028,0.0033,-0.0029,0.0028,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0027,-0.0019,0.0023,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0037,0.0045,-0.0022,0.0023,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0018,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.431,0.3982,-0.3485,0.3336,-0.2415,0.261,-0.2005,0.1779,-0.2032,0.1983,-0.164,0.1515,-0.1091,0.1095,-0.0903,0.0918,-0.0784,0.0786,-0.0706,0.0666,-0.0563,0.0519,-0.0411,0.0423,-0.0337,0.0345,-0.0329,0.0329,-0.031,0.0293,-0.0258,0.0268,-0.0237,0.0214,-0.0179,0.0155,-0.0109,0.0112,-0.0092,0.0076,-0.0101,0.0096,-0.0105,0.0105,-0.0101,0.0101,-0.0095,0.0094,-0.0076,0.0077,-0.0058,0.006,-0.0035,0.004,-0.0026,0.0036,-0.0033,0.0039,-0.004,0.0039,-0.0036,0.004,-0.0033,0.0035,-0.003,0.0029,-0.002,0.0022,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.0013,-0.0015,0.0017,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3996,0.3769,-0.2451,0.3123,-0.2343,0.2355,-0.156,0.1437,-0.0659,0.0576,-0.0325,0.0385,-0.0219,0.0268,-0.0131,0.0137,-0.0206,0.0193,-0.0217,0.0204,-0.0226,0.0192,-0.0191,0.0188,-0.0153,0.0142,-0.0097,0.0093,-0.0109,0.0098,-0.0111,0.01,-0.01,0.0086,-0.0074,0.0075,-0.0059,0.0049,-0.0029,0.0034,-0.0021,0.0029,-0.0024,0.002,-0.0021,0.0022,-0.0021,0.0026,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0019,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0027,-0.0022,0.0025,-0.0017,0.0022,-0.0012,0.002,-0.0013,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0023,-0.0012,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.001,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3478,0.3384,-0.3499,0.3576,-0.2882,0.3213,-0.2059,0.1772,-0.1797,0.201,-0.1357,0.1285,-0.0755,0.0804,-0.059,0.0606,-0.0508,0.0495,-0.0392,0.0375,-0.0384,0.0373,-0.0362,0.0345,-0.0347,0.0354,-0.0318,0.0296,-0.0311,0.0292,-0.03,0.0286,-0.0285,0.0276,-0.026,0.0244,-0.0228,0.022,-0.019,0.0183,-0.016,0.0152,-0.0142,0.0142,-0.0135,0.0136,-0.013,0.0138,-0.0124,0.0125,-0.0113,0.0107,-0.0095,0.0095,-0.0077,0.0079,-0.0067,0.007,-0.0064,0.0068,-0.0062,0.0064,-0.0061,0.0062,-0.0049,0.0052,-0.0037,0.0049,-0.0038,0.004,-0.0029,0.0034,-0.0027,0.0028,-0.0026,0.0028,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.0024,-0.0018,0.002,-0.002,0.0018,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3734,0.3582,-0.3943,0.3994,-0.2922,0.2944,-0.2227,0.2238,-0.1375,0.1291,-0.0486,0.0555,-0.0504,0.053,-0.067,0.0715,-0.0588,0.0597,-0.0589,0.0615,-0.055,0.0571,-0.0558,0.049,-0.0449,0.0407,-0.037,0.0385,-0.0347,0.0307,-0.0249,0.0239,-0.0216,0.0216,-0.0165,0.0153,-0.0169,0.0145,-0.012,0.0115,-0.011,0.0117,-0.0108,0.0094,-0.0091,0.0087,-0.0081,0.007,-0.0073,0.0068,-0.0067,0.0064,-0.0058,0.0056,-0.0055,0.0061,-0.0049,0.0055,-0.0045,0.0043,-0.0036,0.004,-0.0035,0.0043,-0.0028,0.0034,-0.0028,0.003,-0.0024,0.0025,-0.0022,0.0023,-0.0017,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.002,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.001,-0.001,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3638,0.354,-0.3494,0.3791,-0.3029,0.2988,-0.2537,0.2201,-0.1195,0.0886,-0.07,0.0586,-0.0238,0.0353,-0.028,0.036,-0.0273,0.0284,-0.0288,0.0238,-0.0231,0.0155,-0.0172,0.0128,-0.0107,0.0116,-0.0084,0.0092,-0.009,0.0089,-0.0099,0.0085,-0.0099,0.009,-0.0092,0.0078,-0.0077,0.0069,-0.0058,0.0054,-0.0045,0.0055,-0.0051,0.0047,-0.0047,0.0048,-0.0044,0.0046,-0.0043,0.0047,-0.0036,0.0043,-0.003,0.0038,-0.0024,0.0029,-0.0021,0.0025,-0.0016,0.0024,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0022,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0017,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3224,0.3224,-0.3735,0.3356,-0.2556,0.2587,-0.1612,0.1644,-0.0389,0.0457,-0.0232,0.0288,-0.0167,0.0188,-0.0188,0.0249,-0.0146,0.0184,-0.0117,0.0149,-0.0078,0.0069,-0.0077,0.0062,-0.0069,0.0046,-0.007,0.0049,-0.0054,0.005,-0.004,0.0034,-0.0043,0.0024,-0.0041,0.0043,-0.0046,0.0038,-0.0049,0.0036,-0.0032,0.0026,-0.0025,0.0022,-0.0019,0.0017,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0026,-0.0024,0.0024,-0.0024,0.0029,-0.0028,0.0024,-0.002,0.0025,-0.0022,0.0023,-0.0014,0.002,-0.0015,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.002,0.0018,-0.0012,0.0021,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.001,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:36
Khopesh شمشیر - بازدید سخت 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم