مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی افت بتن 2

یاقوت شمشیر - افت در بتن 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فانتزیضربضربهاسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRuby
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0436,0.0398,-0.0735,0.0614,-0.0961,0.1198,-0.0583,0.0614,-0.1274,0.0894,-0.1017,0.0963,-0.0871,0.1002,-0.0906,0.1097,-0.1012,0.0719,-0.0956,0.1132,-0.0719,0.09,-0.1116,0.1212,-0.1749,0.1473,-0.1348,0.1681,-0.0826,0.1507,-0.0889,0.1157,-0.0839,0.0915,-0.0961,0.0986,-0.1044,0.0788,-0.1134,0.098,-0.0924,0.1144,-0.1003,0.1009,-0.1016,0.1196,-0.0793,0.0993,-0.0913,0.0924,-0.0601,0.0627,-0.041,0.0428,-0.0304,0.029,-0.0238,0.0226,-0.0282,0.0352,-0.0257,0.0289,-0.0222,0.0285,-0.0286,0.0216,-0.0318,0.0274,-0.0249,0.0267,-0.0266,0.0327,-0.0275,0.0208,-0.0226,0.0227,-0.0258,0.0249,-0.0213,0.0212,-0.0225,0.0192,-0.0152,0.0191,-0.0146,0.0143,-0.0122,0.0117,-0.0111,0.0135,-0.0127,0.0127,-0.0113,0.0087,-0.0126,0.0134,-0.0118,0.0092,-0.0105,0.0069,-0.0076,0.0126,-0.0069,0.0064,-0.0086,0.0086,-0.0043,0.0053,-0.0058,0.0063,-0.0068,0.0061,-0.0072,0.0076,-0.0086,0.0041,-0.0078,0.0066,-0.0071,0.0078,-0.0169,0.0205,-0.0156,0.0155,-0.0699,0.0844,-0.1243,0.1188,-0.1057,0.0805,-0.135,0.1019,-0.1343,0.1094,-0.1101,0.1002,-0.1837,0.1655,-0.2308,0.2539,-0.2117,0.232,-0.2133,0.1708,-0.1735,0.153,-0.0904,0.1001,-0.14,0.1137,-0.2083,0.2338,-0.1876,0.2042,-0.2382,0.1965,-0.2154,0.1671,-0.2154,0.2238,-0.229,0.2695,-0.2466,0.2309,-0.2513,0.1871,-0.2296,0.2258,-0.2344,0.2177,-0.2308,0.2204,-0.2404,0.2119,-0.2044,0.1951,-0.2415,0.2266,-0.1812,0.1943,-0.1872,0.2274,-0.2389,0.2339,-0.2009,0.1993,-0.2307,0.1747,-0.1679,0.2246,-0.2151,0.2636,-0.2402,0.235,-0.2146,0.2068,-0.2291,0.2466,-0.226,0.2008,-0.2061,0.2034,-0.1894,0.1694,-0.1659,0.1754,-0.1492,0.1479,-0.1246,0.1472,-0.1226,0.1328,-0.1658,0.1432,-0.1257,0.1594,-0.1465,0.0921,-0.1084,0.1271,-0.1068,0.1172,-0.1234,0.0826,-0.0876,0.1171,-0.0878,0.0993,-0.0834,0.0837,-0.0894,0.1038,-0.0874,0.0885,-0.0806,0.0766,-0.0989,0.068,-0.0681,0.0685,-0.0748,0.097,-0.0682,0.0487,-0.1091,0.0661,-0.0485,0.0589,-0.0632,0.0558,-0.0613,0.0482,-0.0592,0.0754,-0.0626,0.0796,-0.0724,0.0678,-0.1312,0.103,-0.0878,0.0928,-0.0802,0.0798,-0.1261,0.1107,-0.1125,0.1259,-0.134,0.1114,-0.1415,0.0988,-0.1125,0.1357,-0.094,0.0691,-0.1227,0.1035,-0.0801,0.0732,-0.0874,0.0796,-0.1005,0.1156,-0.0951,0.0853,-0.1084,0.092,-0.0882,0.0667,-0.0467,0.0556,-0.0659,0.0475,-0.0525,0.0727,-0.0617,0.071,-0.086,0.063,-0.0709,0.0688,-0.0868,0.0589,-0.0912,0.0961,-0.0956,0.1119,-0.1166,0.1596,-0.1396,0.1346,-0.0905,0.0788,-0.119,0.096,-0.0964,0.0974,-0.0803,0.0942,-0.0807,0.0622,-0.0601,0.0568,-0.0477,0.0513,-0.0661,0.0635,-0.0643,0.0677,-0.0621,0.0622,-0.0422,0.0537,-0.0648,0.0395,-0.0406,0.0522,-0.0345,0.0474,-0.0327,0.0335,-0.0561,0.0605,-0.0402,0.0419,-0.0511,0.0433,-0.0383,0.0404,-0.0509,0.0581,-0.0402,0.0267,-0.0226,0.0206,-0.0298,0.0296,-0.0253,0.0283,-0.0258,0.0307,-0.0376,0.0368,-0.0328,0.0337,-0.0364,0.0394,-0.0267,0.0355,-0.0247,0.0222,-0.0215,0.0213,-0.0404,0.0387,-0.0238,0.0249,-0.0304,0.0345,-0.0256,0.019,-0.0227,0.0165,-0.0308,0.0352,-0.0206,0.0194,-0.0182,0.0231,-0.0183,0.0204,-0.0276,0.0215,-0.0249,0.0158,-0.0171,0.0164,-0.0134,0.0154,-0.0137,0.0124,-0.0126,0.0095,-0.0217,0.0233,-0.0141,0.0133,-0.0166,0.0176,-0.0179,0.0127,-0.0135,0.0164,-0.011,0.0139,-0.0108,0.009,-0.0114,0.0075,-0.0064,0.0088,-0.0105,0.0061,-0.0121,0.0158,-0.0086,0.0111,-0.0109,0.0089,-0.008,0.0096,-0.0095,0.0066,-0.0063,0.0079,-0.0159,0.0134,-0.0108,0.0099,-0.0078,0.0088,-0.0092,0.0091,-0.0123,0.0165,-0.0094,0.0121,-0.0125,0.0118,-0.0094,0.0093,-0.0075,0.0123,-0.0095,0.0088,-0.0123,0.0125,-0.0111,0.0115,-0.0093,0.0113,-0.0098,0.0092,-0.0105,0.0085,-0.0103,0.0086,-0.0081,0.0111,-0.0072,0.0081,-0.007,0.0062,-0.0054,0.005,-0.0063,0.0078,-0.004,0.0055,-0.0045,0.0044,-0.0108,0.013,-0.0234,0.0284,-0.0621,0.0457,-0.039,0.0391,-0.0397,0.057,-0.0327,0.0348,-0.0433,0.0532,-0.037,0.0506,-0.0374,0.0394,-0.0505,0.0432,-0.0549,0.0492,-0.0367,0.034,-0.0332,0.0299,-0.0531,0.0458,-0.0303,0.032,-0.0277,0.024,-0.023,0.03,-0.0211,0.0273,-0.0215,0.0261,-0.0206,0.0219,-0.0185,0.0188,-0.021,0.0188,-0.0159,0.0172,-0.0111,0.016,-0.0119,0.0115,-0.0114,0.0129,-0.0116,0.0119,-0.0093,0.007,-0.008,0.0091,-0.0069,0.0057,-0.0068,0.0066,-0.006,0.0066,-0.0051,0.005,-0.0045,0.0052,-0.0049,0.0042,-0.0046,0.0045,-0.0041,0.0036,-0.005,0.0043,-0.0033,0.0041,-0.0039,0.0032,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0027,-0.002,0.0027,-0.0037,0.003,-0.0023,0.0024,-0.002,0.0024,-0.0027,0.0023,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0017,-0.0027,0.0031,-0.0124,0.0138,-0.0118,0.0103,-0.0092,0.0092,-0.0088,0.0075,-0.0068,0.0059,-0.0056,0.0077,-0.0054,0.0054,-0.0063,0.0058,-0.0043,0.0054,-0.009,0.0065,-0.0038,0.0041,-0.0038,0.0033,-0.007,0.0082,-0.0052,0.006,-0.0049,0.0047,-0.004,0.0048,-0.0035,0.0044,-0.0033,0.0034,-0.0035,0.0027,-0.0021,0.0026,-0.0024,0.0024,-0.0019,0.0021,-0.0025,0.0024,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.002,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.001,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - افت در بتن 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم