مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing 01

یاقوت شمشیر - schwing خراش 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خراشیدناسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0017,0.0022,-0.002,0.0014,-0.0017,0.0023,-0.0047,0.003,-0.0039,0.0031,-0.0048,0.0049,-0.0035,0.0047,-0.004,0.0045,-0.0052,0.006,-0.0032,0.0045,-0.0061,0.004,-0.004,0.0077,-0.0086,0.0043,-0.0081,0.0077,-0.0051,0.0076,-0.0055,0.0034,-0.0045,0.0069,-0.0052,0.0044,-0.0048,0.0044,-0.0045,0.0045,-0.0067,0.0058,-0.0028,0.006,-0.0079,0.0044,-0.0054,0.0049,-0.0025,0.0041,-0.0049,0.003,-0.0034,0.0041,-0.0037,0.0035,-0.003,0.0044,-0.0035,0.0042,-0.0048,0.0019,-0.0034,0.004,-0.0046,0.0046,-0.0076,0.0063,-0.0053,0.005,-0.0041,0.0072,-0.0053,0.0041,-0.0047,0.0036,-0.0034,0.0043,-0.0048,0.0024,-0.0038,0.0039,-0.0022,0.0033,-0.0036,0.0025,-0.0023,0.0031,-0.0037,0.0026,-0.0051,0.0047,-0.0052,0.0064,-0.0052,0.005,-0.0031,0.0051,-0.0082,0.0079,-0.0129,0.0092,-0.0082,0.0119,-0.0129,0.0075,-0.0098,0.0083,-0.0058,0.0083,-0.0068,0.0069,-0.0173,0.0139,-0.0205,0.0197,-0.0157,0.0165,-0.0224,0.0154,-0.0191,0.0167,-0.025,0.0151,-0.023,0.0221,-0.0242,0.0235,-0.0354,0.0185,-0.0116,0.0198,-0.0244,0.0182,-0.0197,0.014,-0.0142,0.0211,-0.0254,0.0228,-0.019,0.0156,-0.0248,0.0214,-0.0213,0.0185,-0.0197,0.0239,-0.0261,0.0206,-0.021,0.0236,-0.0239,0.0267,-0.0264,0.0231,-0.0438,0.0354,-0.042,0.0347,-0.037,0.0408,-0.0667,0.043,-0.0559,0.0612,-0.0543,0.0592,-0.0821,0.0776,-0.0899,0.0854,-0.0855,0.0835,-0.0878,0.08,-0.0816,0.0979,-0.0824,0.0853,-0.0869,0.0744,-0.0851,0.0762,-0.0801,0.0793,-0.0788,0.1053,-0.1089,0.0807,-0.1207,0.0955,-0.1057,0.0871,-0.0621,0.0646,-0.0918,0.098,-0.0811,0.0947,-0.0909,0.0979,-0.087,0.0861,-0.1698,0.1718,-0.2162,0.2264,-0.2439,0.261,-0.2496,0.3315,-0.2765,0.2786,-0.2662,0.2355,-0.2369,0.2534,-0.1967,0.2547,-0.2273,0.1673,-0.2838,0.2599,-0.3434,0.2364,-0.2029,0.2901,-0.2021,0.1727,-0.2236,0.1581,-0.2505,0.2353,-0.1956,0.2601,-0.1969,0.1886,-0.181,0.1636,-0.2266,0.2605,-0.157,0.2224,-0.2542,0.2101,-0.2373,0.1967,-0.171,0.1968,-0.23,0.1461,-0.2303,0.1867,-0.1753,0.1611,-0.1362,0.1489,-0.1444,0.1281,-0.1251,0.1573,-0.135,0.1301,-0.1183,0.105,-0.0793,0.101,-0.1426,0.11,-0.1248,0.111,-0.1466,0.1449,-0.1231,0.1399,-0.1681,0.1228,-0.133,0.1205,-0.0812,0.1192,-0.097,0.1189,-0.0755,0.1098,-0.0723,0.1156,-0.1027,0.1131,-0.0993,0.0695,-0.1137,0.0948,-0.1213,0.0789,-0.1067,0.1024,-0.1425,0.1711,-0.1242,0.0886,-0.0716,0.0841,-0.0902,0.0595,-0.0894,0.1184,-0.0733,0.0612,-0.0957,0.0838,-0.0883,0.0622,-0.0625,0.0939,-0.0599,0.0524,-0.058,0.055,-0.0579,0.0674,-0.06,0.0541,-0.047,0.0633,-0.0599,0.0561,-0.0379,0.0559,-0.0467,0.0389,-0.0533,0.0353,-0.0394,0.0362,-0.0357,0.0462,-0.032,0.0267,-0.0266,0.0305,-0.0392,0.034,-0.029,0.0357,-0.0264,0.0291,-0.0257,0.0198,-0.0257,0.0184,-0.0209,0.0229,-0.0249,0.0224,-0.0172,0.0235,-0.0235,0.0196,-0.0234,0.0219,-0.0232,0.0158,-0.0217,0.021,-0.0168,0.0109,-0.0163,0.0209,-0.0215,0.0165,-0.022,0.0241,-0.0179,0.0213,-0.0162,0.0174,-0.0126,0.0127,-0.0175,0.0171,-0.0134,0.0159,-0.0186,0.016,-0.0182,0.0174,-0.0119,0.0132,-0.0174,0.0197,-0.0142,0.0154,-0.0127,0.0157,-0.0149,0.0159,-0.0138,0.0136,-0.0138,0.0079,-0.0141,0.0167,-0.0112,0.0115,-0.0139,0.0126,-0.0111,0.0122,-0.0109,0.0107,-0.0115,0.009,-0.0075,0.0074,-0.0082,0.0081,-0.0075,0.0092,-0.0075,0.0089,-0.005,0.0061,-0.0061,0.0092,-0.0079,0.0046,-0.0057,0.0077,-0.0061,0.006,-0.0054,0.0054,-0.0082,0.0084,-0.0071,0.0056,-0.0077,0.0078,-0.0069,0.0057,-0.0054,0.0053,-0.0064,0.0071,-0.0055,0.0072,-0.0067,0.0061,-0.0065,0.0096,-0.0062,0.0056,-0.0065,0.0054,-0.0052,0.0078,-0.0064,0.0052,-0.0069,0.0076,-0.0057,0.0056,-0.0066,0.006,-0.006,0.0062,-0.0068,0.0052,-0.0076,0.0061,-0.0069,0.0072,-0.0062,0.0054,-0.0055,0.0062,-0.0052,0.0064,-0.0062,0.0047,-0.0056,0.0062,-0.0052,0.0053,-0.0049,0.0042,-0.005,0.0047,-0.0045,0.0037,-0.0028,0.0046,-0.005,0.0036,-0.0033,0.0028,-0.0024,0.0029,-0.0029,0.0029,-0.0035,0.0028,-0.0027,0.0026,-0.0024,0.003,-0.0025,0.0018,-0.003,0.0021,-0.002,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0028,0.0019,-0.0023,0.0027,-0.0021,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0024,0.0022,-0.002,0.0026,-0.0021,0.0027,-0.0028,0.0023,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0027,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0017,0.0024,-0.0023,0.0015,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0012,-0.0012,0.0016,-0.0009,0.0016,-0.0016,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0006,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.001,-0.0006,0.0018,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0007,-0.001,0.0014,-0.0007,0.0014,-0.0015,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - schwing خراش 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم