مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing 05

یاقوت شمشیر - schwing خراش 5.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خراشیدناسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0002,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.0016,-0.0012,0.0021,-0.0025,0.0022,-0.0026,0.002,-0.0021,0.0026,-0.0021,0.0018,-0.0013,0.0023,-0.002,0.0035,-0.004,0.0051,-0.0025,0.0011,-0.0027,0.0032,-0.0028,0.0036,-0.003,0.0015,-0.0011,0.002,-0.0028,0.0023,-0.0018,0.0022,-0.0021,0.0035,-0.002,0.002,-0.0029,0.0027,-0.0022,0.0015,-0.0004,0.0029,-0.0032,0.0023,-0.0038,0.0035,-0.0045,0.0054,-0.0042,0.0055,-0.0022,0.0024,-0.0029,0.0039,-0.0026,0.0035,-0.0045,0.0051,-0.0043,0.0027,-0.0033,0.0029,-0.0034,0.0033,-0.0032,0.0022,-0.0035,0.0039,-0.0024,0.0044,-0.0029,0.0036,-0.0042,0.0036,-0.0028,0.0017,-0.0019,0.0024,-0.0037,0.0027,-0.0026,0.0024,-0.0049,0.005,-0.0049,0.0058,-0.0059,0.0043,-0.0042,0.0062,-0.0057,0.0052,-0.0056,0.005,-0.0038,0.0026,-0.004,0.0043,-0.0035,0.0061,-0.0052,0.0056,-0.0051,0.0034,-0.0027,0.0033,-0.004,0.004,-0.004,0.0037,-0.0029,0.0038,-0.0037,0.0038,-0.0043,0.0042,-0.0038,0.0038,-0.0035,0.0031,-0.0025,0.0032,-0.0076,0.0038,-0.0064,0.0061,-0.0097,0.0118,-0.0099,0.0119,-0.0095,0.005,-0.0146,0.0176,-0.0148,0.0129,-0.014,0.0089,-0.0203,0.018,-0.0251,0.0242,-0.0125,0.0154,-0.0282,0.0167,-0.0161,0.0269,-0.0343,0.0234,-0.0186,0.0199,-0.0178,0.0237,-0.0251,0.0248,-0.0283,0.0369,-0.0234,0.0288,-0.0317,0.0354,-0.0399,0.028,-0.028,0.0255,-0.0392,0.024,-0.0385,0.0261,-0.0438,0.0269,-0.0238,0.0278,-0.0302,0.026,-0.0252,0.0302,-0.0345,0.0288,-0.0251,0.0322,-0.0273,0.028,-0.0235,0.0274,-0.0339,0.0266,-0.0169,0.0224,-0.0279,0.0269,-0.0241,0.023,-0.0366,0.0237,-0.0197,0.0164,-0.0189,0.0216,-0.0228,0.0234,-0.024,0.0243,-0.0213,0.0173,-0.0265,0.027,-0.02,0.0173,-0.0145,0.0211,-0.0147,0.0179,-0.0202,0.0185,-0.0205,0.0176,-0.0186,0.0184,-0.019,0.0255,-0.0219,0.019,-0.0195,0.0217,-0.0239,0.0209,-0.0229,0.0209,-0.0238,0.0158,-0.0208,0.0305,-0.0221,0.0225,-0.0231,0.0204,-0.0177,0.023,-0.0239,0.0255,-0.0278,0.0363,-0.0459,0.0299,-0.0304,0.0292,-0.0288,0.0457,-0.05,0.0622,-0.0541,0.0676,-0.0612,0.0782,-0.069,0.0787,-0.0861,0.0776,-0.0695,0.0634,-0.105,0.0843,-0.0686,0.0814,-0.0905,0.0774,-0.0694,0.084,-0.0624,0.0661,-0.0649,0.067,-0.0333,0.0324,-0.0458,0.0396,-0.0511,0.0488,-0.043,0.0504,-0.0642,0.0884,-0.052,0.0575,-0.0567,0.0506,-0.0902,0.089,-0.0978,0.1406,-0.1584,0.1433,-0.2056,0.1801,-0.1491,0.1229,-0.136,0.148,-0.1036,0.1053,-0.1546,0.1345,-0.1416,0.1355,-0.2399,0.2129,-0.2345,0.2708,-0.2352,0.2621,-0.2563,0.3196,-0.2768,0.3511,-0.1995,0.2599,-0.2241,0.2542,-0.1868,0.2108,-0.1604,0.1936,-0.2908,0.2012,-0.2215,0.1876,-0.2622,0.2045,-0.2427,0.2612,-0.1955,0.1745,-0.2322,0.1868,-0.2266,0.2509,-0.248,0.1981,-0.2769,0.2208,-0.2109,0.2557,-0.2033,0.2056,-0.1586,0.2205,-0.1788,0.2037,-0.1685,0.2163,-0.2068,0.2508,-0.2281,0.2213,-0.1863,0.2415,-0.2014,0.249,-0.2154,0.2547,-0.3702,0.2694,-0.2368,0.2299,-0.2331,0.2615,-0.2509,0.3055,-0.246,0.1945,-0.2878,0.3133,-0.2997,0.285,-0.196,0.2197,-0.2801,0.3329,-0.3152,0.2636,-0.2266,0.2547,-0.2238,0.194,-0.2786,0.2087,-0.2218,0.249,-0.302,0.2479,-0.2454,0.2638,-0.2085,0.3287,-0.389,0.3364,-0.3164,0.1835,-0.2752,0.2665,-0.2148,0.1818,-0.2106,0.1463,-0.1236,0.1452,-0.1366,0.1387,-0.1422,0.1416,-0.1483,0.1283,-0.1208,0.104,-0.1084,0.1124,-0.0847,0.0916,-0.1207,0.0834,-0.0848,0.0781,-0.0713,0.0675,-0.0832,0.0898,-0.0641,0.055,-0.0794,0.0593,-0.0673,0.0678,-0.076,0.1495,-0.0815,0.0759,-0.0638,0.0737,-0.1053,0.086,-0.0756,0.0871,-0.0975,0.0989,-0.0895,0.075,-0.0876,0.0775,-0.1113,0.163,-0.1261,0.1381,-0.136,0.0984,-0.1093,0.0819,-0.1128,0.16,-0.1071,0.1328,-0.1971,0.1606,-0.2306,0.2686,-0.2378,0.2116,-0.2499,0.2727,-0.2542,0.2279,-0.2066,0.2065,-0.2081,0.2262,-0.1353,0.1536,-0.1809,0.1414,-0.1628,0.1445,-0.0904,0.1038,-0.0961,0.0972,-0.0934,0.0727,-0.094,0.0962,-0.0576,0.0725,-0.0673,0.0715,-0.0589,0.094,-0.0495,0.0968,-0.0801,0.0646,-0.0634,0.075,-0.0498,0.0648,-0.0608,0.062,-0.0645,0.0472,-0.0739,0.0488,-0.0538,0.0627,-0.0447,0.0617,-0.047,0.0519,-0.0388,0.0446,-0.0398,0.0304,-0.053,0.046,-0.0401,0.0321,-0.0356,0.0361,-0.0262,0.032,-0.0439,0.0308,-0.0273,0.0341,-0.0338,0.0267,-0.0263,0.0298,-0.0214,0.0163,-0.0211,0.0238,-0.0291,0.0318,-0.0267,0.0171,-0.022,0.0288,-0.0273,0.0242,-0.0286,0.0243,-0.0228,0.023,-0.0231,0.0182,-0.0163,0.0185,-0.0201,0.0208,-0.0189,0.0226,-0.0238,0.0211,-0.0136,0.0233,-0.0152,0.017,-0.0151,0.0169,-0.0183,0.025,-0.0147,0.0111,-0.0137,0.0161,-0.0139,0.0133,-0.0137,0.0153,-0.0121,0.0158,-0.011,0.0149,-0.0125,0.0096,-0.007,0.0147,-0.0096,0.0087,-0.0123,0.0101,-0.0092,0.0146,-0.0089,0.0117,-0.0082,0.0071,-0.0105,0.0067,-0.012,0.0113,-0.0081,0.0116,-0.0106,0.0071,-0.0089,0.0083,-0.0082,0.008,-0.0078,0.009,-0.0099,0.0079,-0.0074,0.0062,-0.0082,0.0079,-0.0074,0.0084,-0.0087,0.0079,-0.0087,0.0096,-0.006,0.0071,-0.0056,0.0092,-0.0121,0.0066,-0.0057,0.0067,-0.0083,0.0083,-0.0069,0.0049,-0.0085,0.0061,-0.0047,0.0057,-0.0072,0.0074,-0.005,0.0038,-0.005,0.0044,-0.0047,0.0049,-0.0037,0.0044,-0.0053,0.0049,-0.0025,0.003,-0.0044,0.005,-0.0031,0.0051,-0.0043,0.0032,-0.004,0.0047,-0.0027,0.0038,-0.0042,0.0036,-0.0042,0.0038,-0.0035,0.0045,-0.0032,0.0039,-0.0034,0.0026,-0.004,0.0035,-0.0025,0.0027,-0.0022,0.0037,-0.0028,0.0029,-0.0025,0.0025,-0.0028,0.0028,-0.0025,0.0023,-0.0029,0.0022,-0.0032,0.0024,-0.0023,0.0027,-0.0025,0.0023,-0.0027,0.0033,-0.0027,0.0023,-0.0023,0.0024,-0.0025,0.0028,-0.0019,0.0016,-0.0023,0.0027,-0.0022,0.0028,-0.002,0.0017,-0.0025,0.0016,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0023,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0014,0.0017,-0.0021,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0023,-0.0022,0.0015,-0.0022,0.0015,-0.0015,0.0021,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0019,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.001,-0.0008,0.0013,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - schwing خراش 5.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم