مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing 07

یاقوت شمشیر - schwing خراش 7.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خراشیدناسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0018,-0.0024,0.0018,-0.001,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0019,0.0014,-0.0005,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0015,-0.0014,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0007,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0017,0.0002,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0017,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0005,-0.001,0.0015,-0.0022,0.0016,-0.0019,0.002,-0.0012,0.0021,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0026,0.0016,-0.0025,0.0039,-0.0026,0.0029,-0.0029,0.0032,-0.0033,0.0033,-0.0027,0.003,-0.0025,0.0035,-0.0045,0.0033,-0.0026,0.0048,-0.0057,0.0054,-0.0059,0.0055,-0.0053,0.006,-0.0051,0.0042,-0.0047,0.0039,-0.0027,0.0038,-0.0043,0.0037,-0.0062,0.0061,-0.0102,0.0094,-0.0148,0.0206,-0.0107,0.0147,-0.0153,0.013,-0.0106,0.012,-0.0132,0.0098,-0.008,0.0083,-0.0063,0.0096,-0.0153,0.0162,-0.0207,0.0248,-0.0242,0.0217,-0.0374,0.0198,-0.0608,0.0369,-0.0457,0.0445,-0.0711,0.0535,-0.0712,0.0716,-0.0844,0.0763,-0.065,0.0636,-0.0848,0.0899,-0.0929,0.0827,-0.1212,0.0997,-0.0865,0.059,-0.0626,0.093,-0.0716,0.0878,-0.1118,0.1154,-0.0747,0.0895,-0.0645,0.1048,-0.0643,0.0953,-0.0829,0.078,-0.0906,0.1113,-0.1087,0.105,-0.1565,0.0884,-0.1272,0.0973,-0.1521,0.1356,-0.1874,0.1555,-0.1467,0.1392,-0.1472,0.2019,-0.1234,0.1395,-0.1287,0.1629,-0.138,0.1464,-0.2048,0.1409,-0.1716,0.1341,-0.1821,0.1543,-0.1567,0.1448,-0.2033,0.2034,-0.2275,0.1684,-0.1853,0.1881,-0.2675,0.2421,-0.3509,0.2076,-0.1676,0.2321,-0.2429,0.2238,-0.2074,0.1939,-0.2288,0.2482,-0.2478,0.1987,-0.2529,0.2376,-0.2217,0.2811,-0.2471,0.2101,-0.1956,0.2116,-0.2021,0.1619,-0.1678,0.1867,-0.1432,0.1719,-0.1706,0.1497,-0.1783,0.2218,-0.2263,0.2062,-0.2115,0.1965,-0.1795,0.1965,-0.221,0.1729,-0.1837,0.1845,-0.1462,0.1942,-0.2207,0.2548,-0.3054,0.1915,-0.2645,0.2428,-0.2618,0.2596,-0.289,0.2593,-0.2308,0.2062,-0.2313,0.2489,-0.2588,0.2409,-0.2554,0.2937,-0.2247,0.1919,-0.2164,0.2086,-0.1758,0.2036,-0.2198,0.2007,-0.2554,0.2191,-0.2659,0.2598,-0.202,0.2507,-0.1983,0.1228,-0.1782,0.1893,-0.1341,0.2014,-0.1613,0.1555,-0.1201,0.1366,-0.1579,0.17,-0.1141,0.1253,-0.1217,0.1013,-0.1431,0.2074,-0.1462,0.2087,-0.1765,0.186,-0.1637,0.1678,-0.2086,0.1917,-0.2034,0.1732,-0.189,0.1791,-0.1332,0.1611,-0.1424,0.1424,-0.1777,0.1477,-0.0876,0.1088,-0.1336,0.1707,-0.1564,0.1182,-0.1945,0.1089,-0.1065,0.1185,-0.1519,0.1287,-0.095,0.1048,-0.1391,0.1039,-0.0925,0.0845,-0.122,0.1047,-0.1217,0.0918,-0.0851,0.1053,-0.1186,0.0997,-0.0899,0.0969,-0.0682,0.0608,-0.0667,0.08,-0.0787,0.0892,-0.0879,0.0705,-0.0542,0.0541,-0.0814,0.0682,-0.0418,0.0787,-0.0524,0.0544,-0.0746,0.0766,-0.0558,0.0568,-0.0373,0.0439,-0.0655,0.047,-0.0432,0.0541,-0.0457,0.0323,-0.0525,0.0429,-0.0458,0.0386,-0.0411,0.0359,-0.0328,0.0504,-0.0301,0.0419,-0.0397,0.0493,-0.0371,0.0275,-0.0425,0.0511,-0.0388,0.038,-0.0333,0.0381,-0.0521,0.0458,-0.0333,0.0258,-0.034,0.0372,-0.0309,0.025,-0.0365,0.0239,-0.0269,0.0394,-0.0411,0.029,-0.0451,0.0403,-0.0303,0.0344,-0.0358,0.0372,-0.021,0.0251,-0.0355,0.0297,-0.0175,0.0282,-0.0313,0.0344,-0.0211,0.0231,-0.0251,0.0258,-0.024,0.023,-0.0211,0.0273,-0.0253,0.035,-0.0161,0.0214,-0.0308,0.0267,-0.0185,0.021,-0.0243,0.0241,-0.0179,0.0211,-0.0166,0.0204,-0.0182,0.0226,-0.0218,0.0179,-0.0253,0.0221,-0.0163,0.0229,-0.0204,0.0164,-0.0177,0.0186,-0.0145,0.0194,-0.0158,0.0198,-0.0151,0.018,-0.0132,0.0219,-0.0156,0.0171,-0.0148,0.0162,-0.0125,0.0159,-0.0141,0.0144,-0.0161,0.016,-0.0163,0.0124,-0.0137,0.0137,-0.0111,0.0178,-0.0149,0.0137,-0.0068,0.0116,-0.0154,0.0146,-0.0115,0.0111,-0.0217,0.021,-0.0114,0.0112,-0.0112,0.0127,-0.0138,0.0111,-0.0146,0.0123,-0.0133,0.0125,-0.0083,0.0102,-0.0089,0.0112,-0.0102,0.0082,-0.0084,0.0073,-0.0089,0.0105,-0.0112,0.0061,-0.0088,0.0072,-0.0067,0.0068,-0.0105,0.0088,-0.0059,0.0065,-0.0074,0.0079,-0.0067,0.0067,-0.0071,0.0068,-0.0056,0.0053,-0.0067,0.0065,-0.0057,0.0043,-0.0079,0.0071,-0.0049,0.0045,-0.0053,0.0061,-0.0067,0.0048,-0.005,0.0052,-0.004,0.0037,-0.004,0.0041,-0.0039,0.0036,-0.005,0.0032,-0.0037,0.0034,-0.003,0.0033,-0.0031,0.004,-0.0033,0.0044,-0.0041,0.0041,-0.0036,0.0038,-0.0043,0.0028,-0.003,0.0028,-0.0021,0.002,-0.0037,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.002,0.0022,-0.0023,0.0026,-0.0014,0.0017,-0.0025,0.0014,-0.0014,0.0023,-0.0019,0.0023,-0.0013,0.0013,-0.0022,0.0019,-0.002,0.002,-0.0023,0.002,-0.002,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0025,0.0029,-0.0023,0.0023,-0.0025,0.0023,-0.002,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0015,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - schwing خراش 7.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم