مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 01

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0004,-0.0016,0.0017,-0.0011,0.0012,-0.0026,0.0025,-0.0022,0.0021,-0.0023,0.003,-0.0044,0.0039,-0.0057,0.0055,-0.0062,0.0065,-0.0148,0.0097,-0.0335,0.0293,-0.0327,0.0379,-0.0536,0.0409,-0.0324,0.0633,-0.0475,0.0485,-0.0535,0.09,-0.0782,0.0777,-0.0649,0.0507,-0.0674,0.068,-0.0712,0.092,-0.1041,0.1107,-0.1069,0.1139,-0.1095,0.1094,-0.13,0.125,-0.1539,0.0905,-0.0919,0.1467,-0.1834,0.1785,-0.1963,0.1424,-0.1773,0.1831,-0.1889,0.1524,-0.1696,0.2157,-0.2317,0.2457,-0.2171,0.2133,-0.2232,0.1661,-0.1918,0.1805,-0.187,0.2188,-0.2443,0.2188,-0.2451,0.2097,-0.1946,0.2397,-0.2805,0.2699,-0.2432,0.2197,-0.175,0.1931,-0.2018,0.1922,-0.2046,0.207,-0.2535,0.2186,-0.2849,0.247,-0.2275,0.1813,-0.1926,0.2493,-0.2393,0.3039,-0.2435,0.3039,-0.2829,0.2654,-0.2232,0.3088,-0.2544,0.2999,-0.2521,0.2412,-0.2646,0.2585,-0.2273,0.2202,-0.2345,0.2328,-0.2411,0.1748,-0.1789,0.2125,-0.2076,0.1947,-0.2615,0.3378,-0.2379,0.2886,-0.3103,0.2998,-0.3008,0.2386,-0.2454,0.233,-0.2142,0.2691,-0.2733,0.2363,-0.1879,0.2602,-0.2707,0.1868,-0.1923,0.1945,-0.2032,0.308,-0.2867,0.1906,-0.2829,0.225,-0.2366,0.1932,-0.1836,0.1482,-0.2211,0.1926,-0.314,0.3082,-0.2342,0.1834,-0.3608,0.2796,-0.2446,0.2624,-0.2066,0.2438,-0.2213,0.2399,-0.1708,0.2243,-0.2176,0.2787,-0.1815,0.181,-0.2701,0.1954,-0.2401,0.1903,-0.2739,0.1835,-0.2956,0.2568,-0.228,0.2363,-0.1908,0.2109,-0.266,0.1704,-0.2588,0.1955,-0.1829,0.2353,-0.1772,0.2079,-0.1479,0.2092,-0.2091,0.19,-0.2223,0.2456,-0.2189,0.2267,-0.1985,0.2337,-0.2214,0.2318,-0.1554,0.1753,-0.2252,0.1923,-0.1869,0.1519,-0.2434,0.2517,-0.1979,0.2237,-0.157,0.1698,-0.2328,0.2695,-0.2551,0.2401,-0.2165,0.2594,-0.171,0.2006,-0.1816,0.2483,-0.2034,0.2287,-0.1227,0.1828,-0.1763,0.1687,-0.1951,0.2043,-0.1454,0.1627,-0.1479,0.149,-0.1568,0.18,-0.1529,0.1658,-0.1399,0.1449,-0.1239,0.1165,-0.1181,0.1391,-0.1098,0.1268,-0.1163,0.0912,-0.0938,0.098,-0.1267,0.1428,-0.1229,0.108,-0.0822,0.0768,-0.0734,0.1034,-0.0787,0.0843,-0.0872,0.1101,-0.0949,0.118,-0.0784,0.0848,-0.0824,0.0971,-0.0558,0.0626,-0.0894,0.068,-0.0577,0.0626,-0.0749,0.0757,-0.0636,0.0774,-0.0661,0.0574,-0.0695,0.0689,-0.0775,0.0764,-0.0717,0.0746,-0.0715,0.0591,-0.0676,0.0713,-0.0502,0.0634,-0.0725,0.0595,-0.0517,0.0585,-0.0638,0.0583,-0.0481,0.0425,-0.0573,0.0505,-0.0459,0.0417,-0.0439,0.0444,-0.0509,0.0432,-0.0341,0.057,-0.0387,0.0291,-0.0389,0.0378,-0.0383,0.0452,-0.0447,0.0401,-0.0434,0.043,-0.0395,0.0406,-0.0332,0.0329,-0.0338,0.0437,-0.0298,0.0386,-0.0365,0.0412,-0.0244,0.0273,-0.032,0.03,-0.0273,0.026,-0.0258,0.023,-0.0309,0.0288,-0.0222,0.0224,-0.0224,0.0217,-0.0328,0.0203,-0.0272,0.0255,-0.0246,0.0357,-0.0365,0.0293,-0.026,0.0233,-0.0224,0.0256,-0.0222,0.0224,-0.0214,0.0238,-0.0217,0.0285,-0.0172,0.0181,-0.0175,0.0181,-0.0186,0.02,-0.018,0.0177,-0.0155,0.0177,-0.0152,0.0171,-0.0156,0.0204,-0.0144,0.0159,-0.0208,0.0171,-0.0245,0.0202,-0.0226,0.0207,-0.0262,0.0189,-0.0214,0.0088,-0.0247,0.0079,-0.0247,0.0092,-0.0224,0.0033,-0.022,-0.0011,-0.0203,0.0013,-0.0191,0.0022,-0.0223,0.0035,-0.0183,0.006,-0.0179,0.0078,-0.0164,0.0078,-0.0167,0.0082,-0.014,0.0119,-0.0167,0.0152,-0.0149,0.0146,-0.0117,0.0155,-0.01,0.0139,-0.0096,0.0126,-0.0081,0.0159,-0.0033,0.0157,-0.0013,0.0149,-0.0005,0.0159,-0.006,0.0119,-0.0033,0.0158,-0.0003,0.0176,-0.0036,0.0163,-0.0044,0.0165,-0.0032,0.0196,-0.0073,0.015,-0.0054,0.0193,-0.0076,0.0176,-0.0073,0.0123,-0.0061,0.0121,-0.0033,0.0124,-0.0089,0.0077,-0.0047,0.0095,-0.0023,0.0088,-0.0041,0.006,-0.0038,0.0074,-0.0041,0.0081,-0.0043,0.0083,-0.0066,0.0077,-0.0054,0.0077,-0.0057,0.0071,-0.0077,0.0062,-0.0092,0.0083,-0.007,0.0103,-0.0072,0.0079,-0.0068,0.0069,-0.005,0.007,-0.0058,0.0069,-0.0048,0.0076,-0.002,0.008,-0.0039,0.0045,-0.0023,0.0066,-0.0023,0.0065,-0.0058,0.0048,-0.0054,0.0055,-0.003,0.0056,-0.0056,0.0045,-0.0048,0.0049,-0.0048,0.0062,-0.0044,0.0056,-0.0037,0.0043,-0.0021,0.0042,-0.0026,0.0045,-0.0033,0.0038,-0.0024,0.0045,-0.0023,0.0029,-0.0019,0.0021,-0.0012,0.0029,-0.0018,0.0027,-0.0031,0.0023,-0.0027,0.0031,-0.0027,0.0028,-0.0035,0.0022,-0.0027,0.0023,-0.003,0.0029,-0.0035,0.0027,-0.0029,0.0025,-0.0016,0.0024,-0.0021,0.0017,-0.0023,0.0021,-0.0017,0.0021,-0.0018,0.0012,-0.0013,0.0022,-0.0008,0.0012,-0.0014,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.0021,0.0015,-0.0023,0.0013,-0.0021,0.001,-0.0014,0.002,-0.0009,0.0024,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0015,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.001,0.001,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0004,-0.0014,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0006,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم