مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 03

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 3.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.003,0.0029,-0.0031,0.0034,-0.003,0.003,-0.0023,0.0027,-0.0015,0.0023,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0013,0.001,-0.001,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0024,0.0015,-0.0047,0.0049,-0.0025,0.0028,-0.0067,0.0056,-0.0038,0.0037,-0.0037,0.004,-0.0044,0.0036,-0.0033,0.0039,-0.0054,0.0047,-0.0117,0.0123,-0.006,0.0063,-0.0093,0.0087,-0.0084,0.0079,-0.0131,0.018,-0.0153,0.0106,-0.0204,0.0198,-0.0146,0.0145,-0.0133,0.0121,-0.0112,0.0139,-0.0209,0.017,-0.0119,0.0162,-0.0146,0.0128,-0.0141,0.0121,-0.0141,0.0143,-0.0179,0.0146,-0.022,0.019,-0.0171,0.0144,-0.0132,0.0138,-0.0279,0.0221,-0.0217,0.0185,-0.0134,0.0168,-0.0143,0.0132,-0.0251,0.0257,-0.0189,0.0187,-0.0246,0.0289,-0.0361,0.0384,-0.0425,0.0331,-0.0413,0.0283,-0.0277,0.031,-0.0487,0.0524,-0.0745,0.0778,-0.0868,0.0575,-0.0627,0.0761,-0.0637,0.0573,-0.109,0.0881,-0.0991,0.1334,-0.1254,0.0958,-0.1014,0.0996,-0.1276,0.1575,-0.1786,0.1633,-0.1363,0.1521,-0.1163,0.1275,-0.1383,0.1185,-0.1221,0.0902,-0.1221,0.0951,-0.1429,0.1812,-0.1835,0.1858,-0.1655,0.1828,-0.1711,0.2231,-0.1909,0.1764,-0.181,0.2567,-0.2188,0.22,-0.1827,0.209,-0.2043,0.2784,-0.1612,0.2405,-0.1783,0.2074,-0.2678,0.2054,-0.1893,0.2637,-0.2167,0.2415,-0.2192,0.2374,-0.2207,0.2019,-0.2362,0.2037,-0.1989,0.2316,-0.1781,0.2549,-0.3064,0.2487,-0.2251,0.2741,-0.2053,0.2331,-0.2361,0.2054,-0.2164,0.2434,-0.2713,0.2267,-0.3102,0.1887,-0.1981,0.264,-0.2057,0.3073,-0.2261,0.2428,-0.1823,0.2845,-0.143,0.1987,-0.2641,0.1732,-0.2134,0.2102,-0.2738,0.286,-0.2322,0.2439,-0.2141,0.2449,-0.298,0.2133,-0.2741,0.2185,-0.2413,0.2359,-0.3033,0.2717,-0.211,0.2655,-0.2018,0.2664,-0.2523,0.23,-0.2437,0.2317,-0.1941,0.2,-0.262,0.2608,-0.2415,0.2913,-0.2382,0.2205,-0.1774,0.2914,-0.2719,0.2021,-0.2798,0.2234,-0.2718,0.255,-0.3534,0.2663,-0.1846,0.2351,-0.2027,0.2264,-0.3837,0.2737,-0.2813,0.2422,-0.2493,0.1584,-0.2651,0.2619,-0.2594,0.2097,-0.2865,0.2667,-0.2663,0.2782,-0.2485,0.3289,-0.2172,0.1761,-0.2658,0.1998,-0.3071,0.2344,-0.1949,0.2708,-0.2197,0.1782,-0.1724,0.1932,-0.2057,0.2361,-0.2822,0.2584,-0.2721,0.2752,-0.2798,0.3019,-0.215,0.2273,-0.229,0.2364,-0.2346,0.1706,-0.1822,0.1861,-0.2167,0.1748,-0.2222,0.1736,-0.1998,0.1847,-0.2539,0.2385,-0.1276,0.1533,-0.1741,0.1904,-0.2101,0.1831,-0.1386,0.1856,-0.1988,0.1492,-0.1656,0.1425,-0.1666,0.1989,-0.2201,0.2404,-0.1067,0.105,-0.1362,0.1249,-0.1204,0.1169,-0.1166,0.1247,-0.1892,0.1861,-0.1154,0.146,-0.138,0.1321,-0.094,0.0853,-0.1077,0.1021,-0.1131,0.1398,-0.1084,0.1046,-0.0893,0.1066,-0.0887,0.09,-0.0936,0.1072,-0.1098,0.1058,-0.125,0.1223,-0.1191,0.1065,-0.0989,0.0904,-0.0675,0.0806,-0.0731,0.0663,-0.0942,0.0807,-0.0761,0.0776,-0.0811,0.0818,-0.0727,0.0744,-0.0714,0.0739,-0.0717,0.0915,-0.0878,0.0875,-0.0583,0.0898,-0.0499,0.0511,-0.057,0.0671,-0.0512,0.0623,-0.0762,0.0889,-0.0543,0.0763,-0.0544,0.0612,-0.0516,0.0591,-0.0384,0.0338,-0.0515,0.0525,-0.0444,0.0605,-0.0433,0.061,-0.0463,0.043,-0.0452,0.0372,-0.0546,0.0482,-0.0465,0.0455,-0.0566,0.0534,-0.0394,0.0358,-0.0444,0.0474,-0.043,0.0391,-0.0409,0.039,-0.0384,0.0504,-0.0402,0.0338,-0.0381,0.0305,-0.0414,0.0288,-0.0255,0.0291,-0.0204,0.0335,-0.0374,0.0327,-0.0266,0.0283,-0.0264,0.0301,-0.0334,0.0334,-0.0359,0.0346,-0.0321,0.0335,-0.0255,0.0271,-0.0272,0.0278,-0.0285,0.0294,-0.0314,0.0294,-0.0271,0.0245,-0.0338,0.0257,-0.0347,0.0202,-0.028,0.0141,-0.034,0.0141,-0.0261,0.0104,-0.0301,0.0142,-0.0272,0.0054,-0.03,0.0093,-0.037,0.0212,-0.0422,0.0199,-0.0327,0.0192,-0.0229,0.0152,-0.0249,0.0121,-0.0221,0.0176,-0.0194,0.0199,-0.021,0.0193,-0.0146,0.0205,-0.0167,0.0202,-0.0137,0.0224,-0.0115,0.019,-0.0106,0.0199,-0.0092,0.0203,-0.0073,0.017,-0.0059,0.0189,-0.0113,0.0249,-0.0126,0.026,-0.0136,0.0301,-0.0102,0.0232,-0.0046,0.021,-0.0058,0.0195,-0.0059,0.0203,-0.0083,0.0188,-0.0037,0.0152,-0.007,0.014,-0.0091,0.0136,-0.0103,0.0132,-0.0093,0.0101,-0.0105,0.0111,-0.0084,0.0115,-0.0088,0.013,-0.0135,0.0153,-0.0147,0.0177,-0.0136,0.0154,-0.0107,0.0117,-0.0066,0.0075,-0.0086,0.0073,-0.012,0.0077,-0.0102,0.0074,-0.0102,0.0076,-0.0077,0.0072,-0.0081,0.0067,-0.0072,0.0095,-0.009,0.0114,-0.0081,0.0107,-0.0056,0.0096,-0.0046,0.0084,-0.0096,0.0104,-0.0094,0.0124,-0.0108,0.0127,-0.0095,0.0082,-0.0054,0.0051,-0.006,0.0066,-0.0054,0.0047,-0.005,0.0074,-0.0042,0.0051,-0.0032,0.0065,-0.0038,0.0069,-0.0043,0.0066,-0.0057,0.0079,-0.0054,0.0072,-0.0046,0.0051,-0.0053,0.0043,-0.0062,0.0058,-0.0069,0.0063,-0.0067,0.0054,-0.0049,0.0045,-0.0024,0.0028,-0.0036,0.0027,-0.0048,0.0027,-0.0036,0.0026,-0.0031,0.0025,-0.0029,0.0025,-0.0027,0.0033,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0047,-0.0043,0.0039,-0.0038,0.0038,-0.0027,0.003,-0.0032,0.0033,-0.0044,0.0029,-0.0035,0.0025,-0.0038,0.0021,-0.0021,0.0011,-0.0022,0.0023,-0.0024,0.002,-0.0018,0.002,-0.0023,0.0008,-0.0019,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0023,-0.0022,0.0028,-0.0024,0.0026,-0.0017,0.0027,-0.0013,0.0019,-0.0017,0.0013,-0.002,0.002,-0.0017,0.002,-0.0012,0.0014,-0.0017,0.0007,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0014,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0014,-0.0017,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0015,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0007,0,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0002,0.0005,0,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0006,0,-0.0005,0,0,0.0003,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0005,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 3.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم