مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 05

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 5.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0019,0.0022,-0.002,0.0019,-0.0028,0.0029,-0.0024,0.0018,-0.0019,0.0022,-0.0023,0.0024,-0.003,0.0031,-0.0036,0.0025,-0.0031,0.0038,-0.0051,0.0066,-0.0055,0.0049,-0.0054,0.0061,-0.0065,0.0086,-0.0145,0.0107,-0.0159,0.015,-0.0159,0.0184,-0.0163,0.014,-0.0187,0.014,-0.0121,0.0129,-0.0112,0.0151,-0.0128,0.0135,-0.0211,0.0232,-0.0267,0.0321,-0.0218,0.0298,-0.0372,0.0237,-0.0263,0.0327,-0.0397,0.0349,-0.0321,0.0295,-0.0466,0.0489,-0.0547,0.0469,-0.0665,0.0809,-0.1098,0.0894,-0.0948,0.1005,-0.1215,0.0814,-0.0856,0.1035,-0.0956,0.0933,-0.1105,0.153,-0.1254,0.1452,-0.1182,0.1173,-0.1238,0.1434,-0.1704,0.233,-0.2134,0.1914,-0.2345,0.1908,-0.2967,0.2525,-0.2153,0.2478,-0.1793,0.2923,-0.2145,0.1959,-0.1987,0.1912,-0.2508,0.1847,-0.1995,0.1792,-0.1663,0.2827,-0.1757,0.1286,-0.2486,0.21,-0.2157,0.2381,-0.3219,0.3118,-0.1613,0.2603,-0.24,0.1946,-0.2246,0.1746,-0.176,0.1498,-0.219,0.2178,-0.2493,0.2395,-0.1509,0.2557,-0.2585,0.2512,-0.2166,0.2381,-0.2258,0.1933,-0.2758,0.2011,-0.2855,0.2528,-0.2804,0.2048,-0.2023,0.2132,-0.2516,0.2171,-0.3038,0.1982,-0.2104,0.2285,-0.2974,0.2047,-0.258,0.2456,-0.1573,0.1806,-0.2323,0.2722,-0.2012,0.2545,-0.2195,0.2418,-0.2401,0.291,-0.2738,0.274,-0.2602,0.2808,-0.2251,0.2233,-0.2177,0.1697,-0.1888,0.2463,-0.2127,0.2338,-0.2227,0.3001,-0.2704,0.2183,-0.2779,0.2362,-0.3154,0.3158,-0.2781,0.2309,-0.3781,0.2319,-0.2849,0.2065,-0.2438,0.229,-0.2155,0.2335,-0.2565,0.3348,-0.2494,0.2642,-0.2456,0.2643,-0.2292,0.2648,-0.3156,0.2999,-0.2732,0.3875,-0.2218,0.1814,-0.2386,0.1885,-0.1704,0.2132,-0.1976,0.1931,-0.1889,0.2011,-0.2892,0.2939,-0.191,0.2429,-0.1607,0.1869,-0.2678,0.2759,-0.2224,0.2633,-0.2362,0.2141,-0.2676,0.1795,-0.2514,0.2785,-0.207,0.2238,-0.1961,0.1845,-0.2286,0.2355,-0.1809,0.1888,-0.1964,0.2344,-0.2533,0.2038,-0.1665,0.1758,-0.172,0.1684,-0.1445,0.1227,-0.1028,0.1142,-0.1445,0.1448,-0.1272,0.1508,-0.099,0.1053,-0.1068,0.1165,-0.113,0.1128,-0.1516,0.1709,-0.1027,0.1356,-0.0954,0.1388,-0.0849,0.0952,-0.1013,0.0889,-0.0816,0.0817,-0.0902,0.0723,-0.0681,0.0548,-0.0567,0.0727,-0.0943,0.0846,-0.0845,0.0952,-0.1015,0.1061,-0.0727,0.0916,-0.0643,0.0739,-0.0437,0.0578,-0.0805,0.076,-0.0624,0.0679,-0.0798,0.0814,-0.0661,0.0759,-0.045,0.0511,-0.0549,0.0555,-0.0412,0.0475,-0.0656,0.059,-0.0532,0.0529,-0.0406,0.0439,-0.0522,0.0542,-0.0598,0.066,-0.058,0.0589,-0.0544,0.0518,-0.0446,0.0503,-0.0327,0.0323,-0.051,0.0448,-0.0539,0.0618,-0.0606,0.0535,-0.047,0.0461,-0.0455,0.0432,-0.0411,0.0332,-0.0403,0.0496,-0.0455,0.0396,-0.0368,0.0325,-0.0205,0.021,-0.0356,0.0318,-0.047,0.0446,-0.04,0.0436,-0.0495,0.0421,-0.0341,0.0361,-0.0245,0.0237,-0.0218,0.021,-0.0299,0.0334,-0.0381,0.0381,-0.0418,0.0365,-0.0317,0.0263,-0.0289,0.0223,-0.04,0.0264,-0.0328,0.016,-0.0296,0.0164,-0.0336,0.0132,-0.0329,0.0178,-0.0364,0.0265,-0.0376,0.0305,-0.0324,0.0269,-0.0286,0.0253,-0.0212,0.0186,-0.019,0.0192,-0.0207,0.0235,-0.0271,0.025,-0.0238,0.0257,-0.0151,0.0212,-0.0125,0.0177,-0.0188,0.0297,-0.0161,0.034,-0.0144,0.0335,-0.0102,0.0217,-0.0093,0.0226,-0.0106,0.025,-0.0195,0.0304,-0.0194,0.0283,-0.0159,0.028,-0.013,0.022,-0.0105,0.0175,-0.0126,0.0217,-0.0146,0.0219,-0.0151,0.0173,-0.0129,0.0141,-0.0142,0.0144,-0.0186,0.0183,-0.0201,0.0159,-0.0199,0.0135,-0.0122,0.0101,-0.0127,0.0083,-0.0152,0.0116,-0.0159,0.0158,-0.015,0.0182,-0.0136,0.0154,-0.01,0.01,-0.0063,0.0084,-0.0077,0.0111,-0.0111,0.0144,-0.0108,0.0106,-0.0083,0.0093,-0.0055,0.0119,-0.0109,0.0148,-0.0112,0.0133,-0.0115,0.0133,-0.0082,0.0111,-0.0065,0.0084,-0.0083,0.0073,-0.0094,0.01,-0.0101,0.0101,-0.011,0.0087,-0.0088,0.0082,-0.0059,0.0045,-0.008,0.0065,-0.0082,0.0083,-0.0075,0.0065,-0.0047,0.0047,-0.0052,0.0057,-0.0079,0.0079,-0.0098,0.0077,-0.0091,0.007,-0.0055,0.0056,-0.0026,0.0047,-0.0039,0.004,-0.0058,0.005,-0.0071,0.006,-0.0059,0.0059,-0.0042,0.0043,-0.0052,0.0029,-0.0048,0.0039,-0.0063,0.0052,-0.0054,0.0047,-0.0046,0.0037,-0.0041,0.0036,-0.0057,0.0055,-0.0049,0.0058,-0.0044,0.0053,-0.0039,0.0046,-0.0016,0.0034,-0.0033,0.0027,-0.0039,0.0028,-0.004,0.0039,-0.0029,0.0028,-0.0025,0.0017,-0.0023,0.0015,-0.003,0.0036,-0.0033,0.0038,-0.0037,0.0029,-0.002,0.0021,-0.002,0.0024,-0.0032,0.0022,-0.004,0.0027,-0.003,0.0032,-0.0021,0.0026,-0.0016,0.0012,-0.002,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0019,0.0022,-0.0017,0.0021,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0022,-0.0012,0.0026,-0.0015,0.0031,-0.0017,0.0024,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0018,-0.0008,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0002,-0.0012,0.0004,-0.0017,0.0006,-0.0017,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,0,0.001,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0006,0,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0007,0,-0.0006,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 5.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم