مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 06

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 6.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0023,-0.0034,0.0024,-0.0057,0.0046,-0.0042,0.0054,-0.013,0.0129,-0.019,0.0147,-0.0169,0.0204,-0.0153,0.0163,-0.0229,0.0207,-0.0317,0.0292,-0.0345,0.0401,-0.0439,0.0445,-0.0432,0.0497,-0.0694,0.0603,-0.0607,0.0502,-0.0536,0.0468,-0.065,0.0699,-0.0949,0.066,-0.0567,0.0615,-0.0682,0.0733,-0.0534,0.0687,-0.0952,0.0864,-0.09,0.1248,-0.1283,0.1331,-0.1956,0.1943,-0.22,0.2223,-0.1911,0.2071,-0.2311,0.1987,-0.1655,0.1861,-0.2229,0.2822,-0.2973,0.2383,-0.2242,0.2226,-0.3398,0.2561,-0.3171,0.3039,-0.3013,0.307,-0.2609,0.22,-0.2476,0.2001,-0.282,0.2249,-0.2878,0.36,-0.2875,0.2502,-0.1646,0.2263,-0.2684,0.3404,-0.2202,0.2636,-0.2273,0.1848,-0.2788,0.24,-0.2259,0.1986,-0.222,0.275,-0.3721,0.2565,-0.2562,0.1865,-0.221,0.2323,-0.2879,0.2404,-0.2016,0.2306,-0.1496,0.2504,-0.2386,0.3124,-0.2603,0.2,-0.2907,0.2328,-0.201,0.2491,-0.2685,0.2549,-0.2228,0.211,-0.2555,0.2036,-0.2952,0.2961,-0.2033,0.2612,-0.2952,0.3236,-0.2896,0.2398,-0.2603,0.3151,-0.202,0.343,-0.1759,0.2274,-0.2866,0.2298,-0.1936,0.2159,-0.2132,0.2969,-0.2892,0.2419,-0.3392,0.2191,-0.2761,0.2647,-0.3224,0.3614,-0.2311,0.2583,-0.3277,0.274,-0.2923,0.3321,-0.3235,0.2692,-0.2971,0.2725,-0.1738,0.2525,-0.2581,0.3182,-0.3099,0.3021,-0.2623,0.3355,-0.2535,0.25,-0.2294,0.2318,-0.3134,0.2655,-0.1677,0.1926,-0.272,0.2591,-0.2242,0.2483,-0.1683,0.1834,-0.2058,0.1706,-0.1897,0.21,-0.2061,0.2191,-0.2271,0.225,-0.1757,0.203,-0.1948,0.1936,-0.252,0.2455,-0.2348,0.1944,-0.216,0.1919,-0.2508,0.236,-0.1466,0.1537,-0.1561,0.1861,-0.1402,0.1788,-0.104,0.1015,-0.1373,0.1466,-0.1223,0.1325,-0.1185,0.1053,-0.1435,0.1608,-0.1029,0.0996,-0.1113,0.1086,-0.1197,0.1273,-0.09,0.0807,-0.0935,0.1066,-0.0806,0.0995,-0.0949,0.104,-0.1161,0.1191,-0.1095,0.1052,-0.099,0.1088,-0.0881,0.0759,-0.0464,0.0561,-0.0502,0.0695,-0.06,0.0735,-0.0598,0.082,-0.0512,0.086,-0.0659,0.0902,-0.0533,0.0754,-0.0567,0.0853,-0.0328,0.0723,-0.0381,0.0719,-0.0408,0.0723,-0.0469,0.0793,-0.0721,0.0842,-0.0608,0.0903,-0.0499,0.0672,-0.0383,0.0436,-0.033,0.0456,-0.0411,0.0361,-0.0517,0.0536,-0.0399,0.0377,-0.0593,0.0489,-0.0525,0.0479,-0.0632,0.0477,-0.051,0.0545,-0.0559,0.0446,-0.0379,0.0438,-0.0506,0.0495,-0.0534,0.0427,-0.0621,0.0505,-0.0416,0.0415,-0.0477,0.0336,-0.0352,0.0361,-0.033,0.0342,-0.0318,0.0229,-0.0252,0.0229,-0.0293,0.0334,-0.0436,0.0342,-0.0396,0.0388,-0.0503,0.0462,-0.0399,0.0406,-0.0308,0.0325,-0.0272,0.0264,-0.0247,0.023,-0.0293,0.0279,-0.0314,0.0331,-0.0329,0.0304,-0.0303,0.03,-0.0268,0.0292,-0.0267,0.0218,-0.0226,0.019,-0.0179,0.0201,-0.0193,0.0163,-0.0215,0.0208,-0.0251,0.0201,-0.0278,0.0258,-0.0296,0.0226,-0.0311,0.0208,-0.0278,0.0153,-0.0258,0.0118,-0.0262,0.0103,-0.026,0.013,-0.0286,0.0084,-0.0309,0.0082,-0.0276,0.0101,-0.0307,0.0138,-0.0319,0.0081,-0.028,0.0068,-0.0249,0.0036,-0.0207,0.0088,-0.0245,0.01,-0.0265,0.0154,-0.0238,0.0159,-0.019,0.0146,-0.0168,0.0099,-0.0094,0.0103,-0.0117,0.0109,-0.0103,0.0125,-0.0093,0.0156,-0.0081,0.02,-0.0069,0.0229,-0.0065,0.0224,-0.0066,0.0242,-0.0009,0.0231,-0.0011,0.0213,-0.0041,0.0173,-0.0048,0.0218,-0.0065,0.0224,-0.0062,0.023,-0.0038,0.0186,-0.0013,0.016,0.0004,0.0139,-0.0017,0.0123,-0.002,0.0137,-0.0032,0.0087,-0.0057,0.0105,-0.0086,0.0101,-0.0087,0.0139,-0.0098,0.0123,-0.0096,0.0115,-0.0093,0.0092,-0.0066,0.006,-0.0089,0.0039,-0.0102,0.0071,-0.012,0.0071,-0.0104,0.009,-0.0084,0.0061,-0.0044,0.0065,-0.0051,0.0059,-0.0048,0.0052,-0.0027,0.0048,-0.0034,0.005,-0.0062,0.0049,-0.0093,0.0045,-0.0082,0.0072,-0.0068,0.0068,-0.0039,0.0068,-0.0016,0.006,-0.001,0.0064,-0.0032,0.0064,-0.0042,0.0055,-0.0037,0.0053,-0.0023,0.0041,-0.0016,0.0037,-0.0018,0.0049,-0.0034,0.0035,-0.0035,0.0028,-0.0026,0.0025,-0.0036,0.003,-0.0036,0.0039,-0.0038,0.0039,-0.0045,0.0041,-0.0038,0.0028,-0.0035,0.0014,-0.0031,0.0019,-0.0041,0.0017,-0.0041,0.0015,-0.0031,0.0021,-0.0015,0.0021,-0.0015,0.0023,-0.0023,0.0026,-0.0019,0.0026,-0.002,0.002,-0.0021,0.0012,-0.0021,0.0012,-0.0026,0.0017,-0.0036,0.0014,-0.0028,0.002,-0.0024,0.0014,-0.001,0.0016,-0.0004,0.0022,-0.0008,0.0017,-0.001,0.0023,-0.001,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0004,0.0023,-0.0011,0.002,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0011,-0.0019,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0014,-0.0002,0.0014,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0003,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0015,-0.0008,0.0021,-0.0015,0.0005,-0.0014,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0018,0.0002,-0.0017,0.0001,-0.0012,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.001,-0.001,0.001,-0.0014,0.0001,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0007,0,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0012,0,-0.0007,0,-0.0009,0,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0012,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0007,0.0002,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0005,0,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0001,0,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,0,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0001,0,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,0,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,0,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0,-0.0005,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 6.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم