مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 08

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 8.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0014,0.0023,-0.002,0.0024,-0.0056,0.0042,-0.0046,0.0058,-0.0044,0.0044,-0.0051,0.0078,-0.0055,0.0055,-0.0141,0.0128,-0.0087,0.0097,-0.0088,0.0102,-0.0181,0.0115,-0.0218,0.0201,-0.0225,0.0202,-0.0294,0.0243,-0.0356,0.0324,-0.0305,0.0401,-0.0371,0.0285,-0.0349,0.0505,-0.0503,0.062,-0.087,0.0683,-0.0821,0.0791,-0.0603,0.0624,-0.0616,0.0615,-0.0834,0.0565,-0.0773,0.0765,-0.0708,0.0694,-0.0595,0.0736,-0.0693,0.0695,-0.0727,0.0968,-0.0893,0.0839,-0.0929,0.1365,-0.1256,0.1163,-0.1558,0.1348,-0.1257,0.1389,-0.1719,0.1391,-0.17,0.1311,-0.1723,0.1605,-0.1623,0.1323,-0.1702,0.1802,-0.1723,0.1696,-0.226,0.263,-0.2477,0.2035,-0.2268,0.1928,-0.2825,0.2304,-0.263,0.2838,-0.2114,0.287,-0.2873,0.1944,-0.1698,0.2186,-0.2156,0.1935,-0.1756,0.1799,-0.2188,0.2837,-0.2104,0.2086,-0.2643,0.2504,-0.2003,0.3316,-0.2586,0.1378,-0.1937,0.3049,-0.2403,0.2507,-0.1817,0.2403,-0.2614,0.219,-0.2543,0.3031,-0.2317,0.2919,-0.3157,0.2681,-0.2187,0.1994,-0.3034,0.2662,-0.2747,0.2481,-0.222,0.2147,-0.238,0.186,-0.2722,0.2777,-0.1941,0.21,-0.2454,0.204,-0.1792,0.2865,-0.2987,0.211,-0.2047,0.2584,-0.2545,0.21,-0.3215,0.2664,-0.2556,0.2314,-0.2849,0.3105,-0.2506,0.2894,-0.2876,0.3128,-0.1993,0.2217,-0.3776,0.1945,-0.2516,0.2465,-0.2683,0.3298,-0.2989,0.2314,-0.2961,0.2528,-0.2504,0.2578,-0.3112,0.2518,-0.2633,0.2737,-0.2641,0.2752,-0.2202,0.2267,-0.2256,0.2629,-0.2373,0.2396,-0.234,0.1864,-0.1857,0.1477,-0.3223,0.2934,-0.2551,0.2767,-0.1982,0.2763,-0.2108,0.2898,-0.1904,0.1977,-0.2194,0.2022,-0.187,0.1929,-0.2235,0.2099,-0.2086,0.2211,-0.2677,0.2765,-0.2525,0.2216,-0.2396,0.2311,-0.2971,0.2396,-0.2241,0.2113,-0.2133,0.2181,-0.2115,0.1863,-0.2662,0.2534,-0.185,0.2338,-0.2016,0.2404,-0.2089,0.1524,-0.1981,0.2179,-0.28,0.2663,-0.2694,0.2676,-0.2068,0.2345,-0.25,0.299,-0.2755,0.2583,-0.2428,0.2341,-0.2144,0.2351,-0.2249,0.1901,-0.2031,0.1998,-0.3502,0.2534,-0.3201,0.3,-0.1595,0.1787,-0.2839,0.2427,-0.2015,0.1537,-0.2282,0.1617,-0.2513,0.2333,-0.1691,0.174,-0.1814,0.158,-0.1765,0.2512,-0.1611,0.2149,-0.1543,0.1802,-0.1753,0.1441,-0.1612,0.1422,-0.1643,0.1493,-0.1235,0.1178,-0.1229,0.124,-0.1189,0.1237,-0.0942,0.1185,-0.1219,0.093,-0.087,0.0882,-0.1071,0.1058,-0.094,0.132,-0.0767,0.0933,-0.0913,0.073,-0.0798,0.0913,-0.081,0.0705,-0.0656,0.0996,-0.0728,0.0827,-0.0742,0.0669,-0.054,0.0762,-0.0899,0.0547,-0.0685,0.0759,-0.0558,0.0724,-0.0562,0.068,-0.0552,0.0663,-0.0386,0.0632,-0.0564,0.0523,-0.053,0.0452,-0.0344,0.0657,-0.0506,0.0442,-0.0417,0.0457,-0.0397,0.0518,-0.0627,0.0523,-0.0356,0.0542,-0.0389,0.0521,-0.0489,0.0359,-0.0345,0.0403,-0.0358,0.0332,-0.0319,0.0257,-0.0386,0.029,-0.0288,0.0325,-0.0366,0.0324,-0.0424,0.0289,-0.0387,0.0353,-0.0411,0.0307,-0.0421,0.0257,-0.0384,0.0312,-0.0419,0.0234,-0.0312,0.0309,-0.0408,0.0266,-0.0317,0.0232,-0.0364,0.0205,-0.0387,0.0202,-0.0269,0.0134,-0.025,0.0155,-0.022,0.0151,-0.0234,0.023,-0.0203,0.0162,-0.0276,0.0145,-0.0214,0.0202,-0.0235,0.0202,-0.0289,0.0249,-0.0262,0.023,-0.0177,0.0223,-0.0207,0.02,-0.0214,0.0223,-0.0246,0.0247,-0.0159,0.0179,-0.0204,0.0208,-0.009,0.0143,-0.014,0.0158,-0.0126,0.014,-0.0106,0.0172,-0.0111,0.0164,-0.0155,0.0121,-0.0136,0.0173,-0.0174,0.0173,-0.0133,0.0157,-0.0177,0.0161,-0.0121,0.0134,-0.0136,0.0109,-0.0143,0.0158,-0.0115,0.0123,-0.0124,0.0107,-0.01,0.0101,-0.0065,0.0105,-0.0097,0.0108,-0.0079,0.0103,-0.0069,0.0104,-0.0067,0.009,-0.0107,0.0107,-0.009,0.0117,-0.0119,0.0108,-0.0108,0.0111,-0.0095,0.0112,-0.0089,0.0101,-0.0092,0.0085,-0.0114,0.0078,-0.0078,0.0081,-0.0074,0.007,-0.0079,0.0061,-0.0052,0.0054,-0.0067,0.0073,-0.0057,0.0069,-0.0055,0.0079,-0.0077,0.0068,-0.0075,0.0064,-0.0066,0.009,-0.0072,0.008,-0.0069,0.0071,-0.01,0.0072,-0.0078,0.0054,-0.0061,0.0053,-0.0052,0.0062,-0.0059,0.0054,-0.0054,0.0046,-0.0037,0.004,-0.0031,0.0042,-0.0032,0.0048,-0.006,0.0052,-0.0031,0.0051,-0.005,0.003,-0.0052,0.0038,-0.0056,0.0037,-0.0063,0.0036,-0.0063,0.0054,-0.0045,0.0047,-0.0039,0.0036,-0.0035,0.0026,-0.0039,0.0036,-0.003,0.0034,-0.0031,0.0018,-0.0026,0.002,-0.0022,0.0025,-0.0027,0.0032,-0.0027,0.0031,-0.0031,0.0028,-0.0033,0.0019,-0.0027,0.0025,-0.0033,0.0036,-0.0032,0.0022,-0.0034,0.0022,-0.0021,0.0033,-0.0023,0.0027,-0.0032,0.0011,-0.0028,0.0009,-0.0015,0.0019,-0.0015,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0019,0.002,-0.0013,0.0024,-0.0016,0.0028,-0.0024,0.0015,-0.0028,0.0014,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0024,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0011,-0.0006,0.0017,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0017,0.0008,-0.0016,0.001,-0.001,0.0016,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0013,-0.0003,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0003,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0014,-0.0003,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0008,0,-0.0005,0.0006,0.0002,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0,-0.0004,0.0003,0,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0,0,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0003,0.0002,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0004,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0007,0.0002,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0006,0,0.0006,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0005,0,0.0003,-0.0007,0,-0.0006,0.0003,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 8.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم