مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 09

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 9.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0027,0.0031,-0.002,0.0023,-0.0023,0.0021,-0.0025,0.0035,-0.0029,0.0035,-0.0028,0.0031,-0.0032,0.0038,-0.004,0.0047,-0.0088,0.0108,-0.0149,0.0119,-0.0173,0.0184,-0.0182,0.0175,-0.0271,0.0349,-0.0399,0.0328,-0.0466,0.0457,-0.0416,0.0484,-0.0482,0.047,-0.0685,0.0691,-0.0909,0.0911,-0.076,0.0813,-0.1004,0.1192,-0.1178,0.1344,-0.1093,0.135,-0.1483,0.1812,-0.2218,0.2721,-0.1859,0.2234,-0.2385,0.1476,-0.2112,0.2016,-0.221,0.2023,-0.2107,0.2793,-0.1847,0.214,-0.2396,0.2318,-0.201,0.2003,-0.24,0.2065,-0.1855,0.1893,-0.196,0.2812,-0.2276,0.2779,-0.1817,0.2685,-0.1873,0.197,-0.2277,0.2078,-0.2321,0.2361,-0.2695,0.2285,-0.2954,0.3048,-0.2825,0.2045,-0.2079,0.2202,-0.2383,0.239,-0.2781,0.1916,-0.2217,0.3548,-0.1874,0.2084,-0.2873,0.2756,-0.22,0.2307,-0.1895,0.2166,-0.2486,0.2445,-0.2147,0.2119,-0.2808,0.1895,-0.2182,0.1634,-0.2366,0.162,-0.3268,0.1809,-0.3435,0.2305,-0.2775,0.1668,-0.3015,0.3557,-0.2404,0.2041,-0.1895,0.2055,-0.2829,0.2605,-0.2414,0.3107,-0.2826,0.2643,-0.2597,0.2421,-0.2541,0.2329,-0.2554,0.3289,-0.374,0.279,-0.3045,0.2737,-0.2807,0.2778,-0.3068,0.2301,-0.2626,0.2723,-0.2305,0.2451,-0.2939,0.3183,-0.3443,0.3385,-0.3808,0.2356,-0.3014,0.3898,-0.3294,0.3142,-0.2263,0.2489,-0.3093,0.2596,-0.3264,0.329,-0.3734,0.3025,-0.2648,0.3042,-0.2209,0.3274,-0.1967,0.2755,-0.2194,0.2146,-0.2764,0.1685,-0.2642,0.2188,-0.2439,0.2252,-0.2175,0.1844,-0.1866,0.2148,-0.235,0.2479,-0.2318,0.2661,-0.3517,0.2824,-0.2508,0.1814,-0.1794,0.219,-0.2492,0.2287,-0.1815,0.2066,-0.1634,0.1781,-0.2447,0.2951,-0.2905,0.2321,-0.215,0.2186,-0.2094,0.2625,-0.2707,0.2793,-0.1733,0.1973,-0.2447,0.2569,-0.2539,0.2112,-0.217,0.1555,-0.1587,0.2461,-0.2053,0.1304,-0.1325,0.1498,-0.1857,0.2098,-0.1561,0.1643,-0.1237,0.1486,-0.1266,0.1109,-0.1295,0.1205,-0.1163,0.1299,-0.1086,0.1199,-0.126,0.1055,-0.1332,0.1284,-0.1185,0.1075,-0.0893,0.1052,-0.1144,0.0796,-0.123,0.0994,-0.0984,0.0928,-0.0879,0.1022,-0.0779,0.0759,-0.0751,0.0813,-0.1024,0.0734,-0.0944,0.1144,-0.0812,0.082,-0.0608,0.0583,-0.0704,0.0717,-0.0583,0.0578,-0.055,0.0432,-0.0553,0.0511,-0.0605,0.063,-0.0671,0.085,-0.06,0.0653,-0.043,0.0425,-0.0603,0.0513,-0.0542,0.0701,-0.047,0.049,-0.042,0.0475,-0.0352,0.0456,-0.0463,0.0438,-0.0531,0.049,-0.0413,0.0342,-0.0446,0.045,-0.045,0.0444,-0.0386,0.0427,-0.0419,0.0468,-0.0472,0.0317,-0.0373,0.0273,-0.0453,0.0286,-0.0436,0.0362,-0.0369,0.021,-0.028,0.0208,-0.0308,0.0226,-0.0266,0.0155,-0.0338,0.0249,-0.0371,0.0336,-0.0277,0.021,-0.0341,0.028,-0.021,0.0202,-0.0273,0.0268,-0.0276,0.0257,-0.024,0.0271,-0.0178,0.0232,-0.0201,0.0288,-0.024,0.0256,-0.0232,0.0172,-0.0196,0.0194,-0.0172,0.0251,-0.015,0.0207,-0.0227,0.0184,-0.0186,0.0186,-0.0158,0.0245,-0.0293,0.0288,-0.0161,0.0186,-0.0131,0.0163,-0.016,0.0161,-0.0156,0.0149,-0.0192,0.0211,-0.014,0.0199,-0.0126,0.0123,-0.015,0.0189,-0.0177,0.0151,-0.0169,0.0166,-0.0098,0.013,-0.0151,0.0157,-0.0171,0.0176,-0.0156,0.0152,-0.0109,0.0126,-0.0094,0.0103,-0.0202,0.0167,-0.0151,0.0177,-0.0113,0.0102,-0.0078,0.0093,-0.0106,0.0128,-0.0112,0.0094,-0.0103,0.0069,-0.0088,0.0095,-0.0092,0.0091,-0.0129,0.0113,-0.0112,0.0122,-0.0087,0.0101,-0.012,0.0098,-0.0091,0.0087,-0.0069,0.0081,-0.0073,0.0075,-0.0069,0.0054,-0.0064,0.0074,-0.0064,0.0083,-0.0061,0.0058,-0.0047,0.0047,-0.0065,0.006,-0.0067,0.0059,-0.0049,0.0062,-0.0047,0.0049,-0.0059,0.0046,-0.0062,0.0053,-0.0058,0.0054,-0.0055,0.0058,-0.005,0.0054,-0.0034,0.004,-0.0036,0.0043,-0.0044,0.0032,-0.0043,0.0038,-0.0029,0.003,-0.0025,0.0031,-0.0049,0.0032,-0.0036,0.0037,-0.0028,0.0023,-0.0029,0.0032,-0.0026,0.0016,-0.0033,0.0029,-0.003,0.003,-0.0022,0.0022,-0.0026,0.0027,-0.0031,0.0032,-0.003,0.0022,-0.0029,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.002,0.0025,-0.0025,0.0028,-0.002,0.0021,-0.0012,0.0016,-0.0022,0.0012,-0.0024,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0014,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0022,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.0017,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 9.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم