مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 10

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 10.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0029,0.0019,-0.0018,0.0022,-0.0027,0.0033,-0.0045,0.0052,-0.0051,0.0082,-0.0098,0.0123,-0.0123,0.0113,-0.0172,0.0175,-0.0172,0.0183,-0.0191,0.0354,-0.0383,0.0303,-0.0396,0.0269,-0.0251,0.0357,-0.0331,0.0406,-0.0454,0.0277,-0.0264,0.0467,-0.0553,0.0365,-0.0525,0.0168,-0.03,0.0923,-0.086,0.0685,-0.1166,0.0661,-0.0713,0.1029,-0.12,0.0641,-0.1211,0.1295,-0.1273,0.1586,-0.1371,0.1677,-0.201,0.2444,-0.1705,0.2292,-0.1637,0.2399,-0.1673,0.1914,-0.2128,0.2139,-0.2164,0.2012,-0.1519,0.2796,-0.2714,0.2837,-0.2103,0.1663,-0.1984,0.232,-0.1828,0.2391,-0.1929,0.2031,-0.1699,0.2282,-0.2534,0.2303,-0.2742,0.2866,-0.2104,0.2243,-0.2044,0.1963,-0.2456,0.2,-0.2115,0.1803,-0.1779,0.1953,-0.1876,0.2316,-0.1994,0.1573,-0.311,0.3192,-0.2227,0.1655,-0.261,0.2754,-0.1577,0.2469,-0.2413,0.2635,-0.1804,0.2231,-0.1769,0.2666,-0.2415,0.16,-0.1568,0.1546,-0.3268,0.2054,-0.294,0.1816,-0.2003,0.2474,-0.2703,0.2714,-0.2863,0.2419,-0.2364,0.2991,-0.1992,0.2933,-0.258,0.2915,-0.248,0.2981,-0.2199,0.3147,-0.2274,0.2988,-0.3246,0.2776,-0.2427,0.2656,-0.1756,0.2555,-0.2668,0.2695,-0.2688,0.2413,-0.33,0.2178,-0.2327,0.19,-0.256,0.2572,-0.1779,0.193,-0.2076,0.2585,-0.1855,0.1778,-0.1714,0.1606,-0.2009,0.2332,-0.2015,0.2019,-0.2451,0.1662,-0.2229,0.2021,-0.2466,0.2555,-0.2562,0.2241,-0.2259,0.1991,-0.2017,0.1831,-0.1873,0.1968,-0.2498,0.2388,-0.2464,0.1698,-0.2666,0.2345,-0.2743,0.2375,-0.2701,0.2236,-0.2736,0.317,-0.2118,0.155,-0.1917,0.2195,-0.1705,0.1578,-0.1784,0.1866,-0.1996,0.1895,-0.2154,0.2285,-0.2104,0.1833,-0.1461,0.1725,-0.1684,0.1852,-0.1533,0.144,-0.1131,0.0893,-0.1429,0.1524,-0.2254,0.1754,-0.191,0.1439,-0.1864,0.1771,-0.2007,0.1973,-0.1415,0.1288,-0.1127,0.1215,-0.1177,0.1024,-0.149,0.1105,-0.1803,0.1616,-0.1069,0.1242,-0.147,0.1108,-0.1262,0.1319,-0.1277,0.1349,-0.1073,0.1016,-0.0987,0.1039,-0.0773,0.0883,-0.0697,0.0817,-0.099,0.0895,-0.1124,0.1418,-0.122,0.1346,-0.1176,0.1166,-0.0785,0.0851,-0.059,0.0619,-0.0562,0.0886,-0.0773,0.07,-0.0914,0.0717,-0.0989,0.076,-0.0764,0.0753,-0.0668,0.0733,-0.0839,0.0796,-0.0919,0.0767,-0.0612,0.0717,-0.0671,0.0585,-0.0492,0.0459,-0.0875,0.0732,-0.0736,0.0893,-0.0897,0.0895,-0.0806,0.0789,-0.0746,0.0641,-0.0372,0.0448,-0.0526,0.0531,-0.0405,0.0495,-0.0587,0.0567,-0.0642,0.0569,-0.0523,0.0417,-0.0519,0.0508,-0.0531,0.0477,-0.0551,0.057,-0.056,0.0428,-0.0488,0.05,-0.0507,0.0496,-0.068,0.0544,-0.063,0.0637,-0.0632,0.0635,-0.0532,0.0493,-0.0441,0.039,-0.0252,0.0322,-0.0219,0.034,-0.041,0.0397,-0.0463,0.0398,-0.0406,0.0478,-0.0445,0.0392,-0.0354,0.045,-0.0342,0.0392,-0.0385,0.029,-0.0343,0.0186,-0.0401,0.0274,-0.0435,0.0276,-0.0472,0.033,-0.0491,0.0406,-0.0486,0.0282,-0.0483,0.0257,-0.0312,0.0185,-0.0244,0.01,-0.0222,0.0103,-0.0255,0.0166,-0.03,0.023,-0.0327,0.0337,-0.0369,0.0375,-0.0384,0.0341,-0.0241,0.0287,-0.0202,0.025,-0.0157,0.0188,-0.0198,0.0294,-0.0279,0.0314,-0.0251,0.0315,-0.0244,0.0333,-0.0235,0.0291,-0.0149,0.0249,-0.0114,0.0254,-0.0068,0.0172,-0.0042,0.0155,-0.007,0.0177,-0.0171,0.0256,-0.0161,0.0323,-0.0212,0.0319,-0.024,0.0261,-0.0162,0.0222,-0.0075,0.0162,-0.0099,0.0131,-0.0161,0.0189,-0.0205,0.0222,-0.0223,0.0177,-0.0178,0.0162,-0.0142,0.0172,-0.0149,0.013,-0.0108,0.0104,-0.0072,0.0097,-0.0107,0.0109,-0.0115,0.0144,-0.0141,0.0168,-0.0206,0.0207,-0.0177,0.0197,-0.015,0.0138,-0.0128,0.0096,-0.0096,0.0082,-0.009,0.0105,-0.0121,0.0142,-0.0126,0.0159,-0.0143,0.016,-0.0108,0.0113,-0.0073,0.008,-0.0076,0.0097,-0.006,0.0101,-0.0064,0.008,-0.0095,0.0099,-0.0109,0.0116,-0.0117,0.0124,-0.0125,0.0141,-0.0119,0.0132,-0.01,0.0112,-0.0071,0.0064,-0.0057,0.0054,-0.0067,0.0071,-0.0084,0.0088,-0.0087,0.0102,-0.0099,0.0078,-0.0083,0.0084,-0.006,0.0061,-0.0054,0.0057,-0.0047,0.0064,-0.0051,0.0058,-0.007,0.0081,-0.008,0.0091,-0.0081,0.0083,-0.0089,0.0078,-0.0068,0.0074,-0.0064,0.0058,-0.0053,0.0046,-0.0045,0.0046,-0.0046,0.0041,-0.0048,0.0055,-0.0052,0.0048,-0.0059,0.0055,-0.0058,0.0051,-0.0049,0.0046,-0.0036,0.0037,-0.0034,0.0035,-0.0049,0.004,-0.0055,0.0052,-0.0056,0.0053,-0.005,0.0049,-0.0043,0.0047,-0.0032,0.0048,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.0026,-0.0026,0.0033,-0.0025,0.0026,-0.0028,0.0026,-0.0026,0.0033,-0.0031,0.0035,-0.0033,0.0034,-0.0032,0.0027,-0.002,0.0025,-0.0023,0.0018,-0.0024,0.0026,-0.0029,0.003,-0.0032,0.0028,-0.003,0.0025,-0.0027,0.0021,-0.0025,0.0015,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0021,-0.0017,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.002,0.002,-0.002,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.0012,0.002,-0.0009,0.0012,-0.0014,0.0007,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 10.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم