مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 12

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 12.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0018,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.001,0.002,-0.0022,0.0025,-0.006,0.0069,-0.0069,0.006,-0.0109,0.0115,-0.0164,0.0121,-0.0149,0.011,-0.016,0.0167,-0.0218,0.019,-0.0293,0.0311,-0.041,0.0374,-0.0619,0.0621,-0.046,0.074,-0.0578,0.0645,-0.0644,0.0819,-0.1172,0.1157,-0.212,0.1517,-0.1436,0.1194,-0.0691,0.0957,-0.1071,0.1405,-0.2187,0.1497,-0.1765,0.1628,-0.203,0.1846,-0.3332,0.236,-0.3144,0.2564,-0.2832,0.2061,-0.1907,0.2631,-0.2264,0.1669,-0.2465,0.1867,-0.2429,0.2349,-0.1678,0.2532,-0.2447,0.2545,-0.2395,0.2462,-0.2196,0.1607,-0.2206,0.1741,-0.26,0.1827,-0.2345,0.1858,-0.1916,0.1867,-0.2789,0.2377,-0.2654,0.2647,-0.2472,0.2952,-0.2415,0.2946,-0.2624,0.2282,-0.2441,0.293,-0.213,0.2298,-0.2781,0.2737,-0.252,0.2206,-0.2859,0.2794,-0.2811,0.3141,-0.2124,0.2554,-0.2387,0.2184,-0.2469,0.1983,-0.215,0.2451,-0.2685,0.2019,-0.2441,0.1714,-0.1995,0.1903,-0.3563,0.2408,-0.3322,0.3268,-0.2107,0.2565,-0.2577,0.2259,-0.3514,0.2015,-0.1977,0.1896,-0.1958,0.2034,-0.2617,0.2795,-0.2856,0.286,-0.2678,0.2014,-0.274,0.2736,-0.2047,0.2076,-0.1591,0.1778,-0.1879,0.118,-0.1205,0.1436,-0.1501,0.1376,-0.125,0.1575,-0.1266,0.1577,-0.1126,0.1772,-0.1531,0.1214,-0.1333,0.1072,-0.1514,0.1241,-0.1287,0.1333,-0.13,0.1044,-0.1206,0.154,-0.1134,0.1026,-0.1264,0.0746,-0.1079,0.0811,-0.103,0.0835,-0.0814,0.0772,-0.1412,0.0876,-0.0876,0.0886,-0.1198,0.0902,-0.0641,0.0652,-0.0953,0.0826,-0.0774,0.063,-0.0767,0.0778,-0.0729,0.0832,-0.0828,0.0632,-0.0634,0.0705,-0.0741,0.0581,-0.0519,0.0605,-0.0508,0.0578,-0.0564,0.0648,-0.0514,0.0714,-0.0419,0.0627,-0.0449,0.0591,-0.0476,0.0615,-0.0358,0.0493,-0.0501,0.0541,-0.0467,0.0607,-0.039,0.0509,-0.0532,0.0505,-0.0335,0.0389,-0.038,0.0424,-0.0356,0.0326,-0.041,0.0344,-0.0547,0.063,-0.0374,0.0267,-0.0453,0.0392,-0.0475,0.0461,-0.0423,0.0358,-0.0353,0.0382,-0.0363,0.0388,-0.0397,0.036,-0.0341,0.0321,-0.0336,0.0307,-0.0408,0.0316,-0.0485,0.04,-0.0365,0.0402,-0.0361,0.0312,-0.0302,0.0362,-0.0204,0.0367,-0.0283,0.0461,-0.0344,0.0538,-0.0187,0.0339,-0.0258,0.0475,-0.0201,0.0315,-0.0172,0.0509,-0.0209,0.0317,-0.0336,0.0341,-0.0303,0.0407,-0.0203,0.0304,-0.022,0.0246,-0.0142,0.0253,-0.0233,0.0288,-0.0317,0.0334,-0.0243,0.0242,-0.0211,0.0195,-0.0189,0.0213,-0.0191,0.0217,-0.023,0.0281,-0.0208,0.0192,-0.0208,0.0172,-0.0178,0.0161,-0.025,0.0127,-0.0217,0.017,-0.0157,0.0183,-0.0146,0.0178,-0.0184,0.0199,-0.015,0.0103,-0.0153,0.0101,-0.0142,0.0139,-0.0174,0.0115,-0.0137,0.0091,-0.0107,0.0059,-0.0083,0.0085,-0.0132,0.0112,-0.0128,0.0142,-0.0079,0.0084,-0.0078,0.0108,-0.0068,0.0073,-0.0099,0.0071,-0.0132,0.0098,-0.008,0.009,-0.0093,0.0067,-0.0087,0.006,-0.0079,0.0072,-0.01,0.0086,-0.0063,0.0077,-0.0049,0.0096,-0.0043,0.007,-0.0041,0.0078,-0.005,0.0087,-0.0076,0.0073,-0.0075,0.0053,-0.0048,0.0036,-0.0083,0.0042,-0.005,0.0052,-0.0052,0.0066,-0.0069,0.0043,-0.004,0.0044,-0.0036,0.0047,-0.0054,0.0035,-0.0048,0.0057,-0.0058,0.0058,-0.0047,0.0027,-0.0031,0.0038,-0.0022,0.004,-0.0051,0.0035,-0.0052,0.0059,-0.0046,0.0037,-0.0035,0.0025,-0.0031,0.0019,-0.0046,0.0025,-0.0043,0.0044,-0.0035,0.0037,-0.0032,0.0032,-0.0032,0.0024,-0.0017,0.0036,-0.0036,0.0027,-0.0039,0.0018,-0.0049,0.0038,-0.0027,0.0031,-0.0029,0.0013,-0.0017,0.0023,-0.0031,0.0025,-0.0028,0.0024,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.0021,0.001,-0.0021,0.0018,-0.0023,0.0019,-0.0019,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0023,-0.0019,0.0015,-0.001,0.0026,-0.0013,0.0016,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 12.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم